DE NAAKTE BOOG GODS - W. HUNTINGTON
DE NAAKTE BOOG GODS - W. HUNTINGTON  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Aangezien mijn geloofsleven in Christus zoveel overeenkomsten heeft met die van William Huntington SS, hoewel hij zijns gelijke niet heeft, lag het op mijn hart om opnieuw het boekje van Huntington "De naakte boog Gods" te publiceren, doch nu in PDF-formaat. De 21 gevallen die Huntington in dit boekje opsomt, is een bijbelse geloofsweergave van het feit hoe God afrekent met de vijanden van Zijn vervolgde volk en geroepen knechten onder het kruis.

De 21 gevallen die Huntington in zijn boekje de revue laat passeren, zouden we nog aan kunnen vullen met tal van gevallen uit mijn leven op de smalle weg des levens, waarin de Heere mijn -en Zijn- vijanden in het stof deed happen en soms ook vijanden tot vrienden heeft bekeerd. God is mijn Getuige, dat Ik niemands dodelijke dag begeer, maar dat God soms profane spotters in een plotselinge dood heeft doen storten, daarvan zijn de engelen getuigen, gelijk geschreven is: "Die lieden die met u twisten, zullen vergaan!" Jes. 41:11b.

Onze innige wens en bede is altijd geweest, dat er nog vele vijanden met God verzoend mogen worden door de dood Zijns Zoons, want vijanden worden met God verzoend en God is een God Die de goddeloze rechtvaardigt.

Door de huidige geisoleerde Woord-prediking waardoor de kerkpolitieke bannen niet verdelgd worden, krijgen spotters echter de volle ruimte om de Waarheid profaan te verkrachten, aan te passen, te vervalsen, en de ergernis van het kruis teniet te doen, aka deepstate-globalist Steef de Bruijn, maffia-ds. W. A. Zondag, SGP-fascist Van der Staaij, enz. en hun kleeniaanse toejuichers. Dezulken mogen zien waar zij blijven, want God is een Wreker aan Zijn wederpartijders, gelijk geschreven is: "Een ijverig God en een wreker is de HEERE, een wreker is de HEERE, en zeer grimmig; een wreker is de HEERE aan Zijn wederpartijders, en Hij behoudt den toorn Zijn vijanden", Nah. 1:2.

De huidige refobrede witwassing van de gruwelijkste (onnatuurlijke) ongerechtigheid in het RD.NL, door de SGP en in alle huidige refokerken, zal God zwaar bezoeken krachtens Zijn verbondswraak en dat zijn oordelen die kwa zwaarte het oordeel van de zondvloed zullen evenaren, gelijk de zeven laatste plagen door de zeven engelen in het boek Openbaring ons openbaren, want het zal zijn als in de dagen van Noach en in die tijd leven wij.

De bittere vijandschap van het leger refobelijders/dominees in onze dagen jegens het kruis van Christus en het leven met Hem buiten de legerplaats, groeit nog met de dag en dezulken zijn vreemdeling en vijand van hetgeen Huntington in zijn boekje heeft opgetekend. Het handjevol getrouwe belijders buiten de legerplaats, dat er nog mag zijn, zal zich zeker herkennen in het geschrevene en er sterkte uit ontvangen door de bediening des Geestes, en wij wensen hen des Heeren gedurige nabijheid en zegen toe.

ds. GPPB. SS

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-UITGAVE VAN "DE NAAKTE BOOG GODS"


Klik hier
"De naakte boog Gods"

of:

"Zichtbare tentoonspreiding van de oordelen van God over de vijanden van de Waarheid"

W. Huntington


"Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.
Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers
te werk stellen", Ps. 7:13,14.

"Uw boog werd geheel ontbloot", Hab. 3:8,9.



Aan de lezer,

Christen-lezer (indien gij zulk een bent), dagelijkse opmerking van de oordelen, goedertierenheden, zegeningen en beschikkingen der Goddelijke Voorzienigheid dient zeer tot versterking van het geloof, omdat God beloofd heeft dat "de hand des Heeren bekend zal worden aan Zijn knechten, en dat Hij Zijn vijanden zal gram worden", Jes. 66:14.

Hetzelve is insgelijks tot een voldoend bewijs van de waarheid en geloofwaardigheid der heilige schrift; omdat wij aan de een zijde Gods oordelen dagelijks over de goddelozen aan het licht gebracht zien, zowel als Zijn dagelijkse goedertierenheid zich zichtbaar aan de vromen vertoont. Derhalve wordt ons bevolen te zien "de goedertierenheid en de gestrengheid Gods", Rom. 11:22.

Ik ben ten volle overtuigd, dat de gehele reeks van gebeurtenissen in de verborgen raad van God van alle eeuwigheid gelegd waren en door de Heilige Geest aan Gods uitnemende dienstknechten werden bekend gemaakt; en dat het rondwentelende rad des Tijd deszelfs prijzen en nieten doet te voorschijn komen, en dat dit snelgaande rad dit even zo vlug zal doen als het draait, "totdat de gehele verborgenheid Gods vervuld zal zijn, gelijk Hij Zijn dienstknechten de Profeten verkondigd heeft", Openb. 10:7.

De zichtbare daadzaken met Gods Woord te vergelijken, en dezelve op het spoor te volgen en tot God, derzelver eerste oorzaak, op te voeren, is een zalige bezigheid voor een geestelijk gemoed, en een uitstekend tegengif tegen ijdelheid. "Wie is wijs? die neme deze dingen waar; en dat ze verstandiglijk letten op de goedertierenheden des Heeren", Ps. 107:43. Het is als een verwijt op Israel gelegd, dat zij haast Zijn werken vergaten; en hen die niet letten op de daden des Heeren, noch op het werk Zijner handen, zal Hij afbreken en niet bouwen (Ps. 28:5).

Een oplettend oog op de hand van God is een grote vijand van ongeloof; zelfs Thomas, ofschoon hij het getuigenis van tien mannen voor een verdichtsel hield, geloofde toch hetgeen hij zag; ja zelfs de moordenaars van Gods Zoon, toen zij de gehele gedaante der natuur bewogen zagen en geschokt, zeiden: "Waarlijk deze was Gods Zoon!"
David, na een behoorlijke opmerking van de hand Gods, die zo zichtbaar voor en over. hem verscheen, was gedrongen om te belijden dat goedertierenheid en weldadigheid hem al zijn dagen gevolgd waren; en de vrome oude Jakob op zijn doodsbed, erkende dat God hem, van dat hij was tot op die dag, gevoed en door Zijn Engel van alle kwaad verlost had.

Beproevingen en zwarigheden hebben die strekking om ons te leiden tot deze hemelse kunst van opmerkzaamheid. In diepe armoede verschijnt de vriendelijke Voorzienigheid Gods op het klaarste; in vervolgingen vertonen zich Zijn oordelen over de goddelozen; en in zielsbenauwdheden wordt Zijn ondersteunende, zondeonderbrengende en zielvertroostende genade openbaar gemaakt. Zo zag de arme weduwe in haren nood de bronwel van een goede Voorzienigheid in haar "kruik met olie", 2 Kon. 4:7; en David in zijn hooggaande zielsdroefenis, vond Gods genade wonderbaar, die hem uit de kuil trok, en zijn voeten vast op de rotssteen stelde; het vervolgde IsraŽl insgelijks, bij de Rode Zee, zag het verderf en de verwoesting in zegenpraal rijden.

Een Christen is niet in zijn rechte element als zijn oog is afgetrokken van Gods hand of handenwerk. Als iemand in tegenspoed geen oog op God heeft, dan heeft hij zwaar werk om onder dezelve staande te blijven; en die ziel, welke in voorspoed geen oog op God heeft, ontrooft Hem dagelijks de schatting van lof, die hij Hem verschuldigd is, en gaat, door Zijn weldaden in vergetelheid te begraven, de naasten weg om de goede hand van zijn Formeerder te sluiten. Onopmerkzaamheid, ondankbaarheid en gierigheid zijn voldoende om een vloek op al onze tijdelijke zegeningen te brengen; en hij die roemt op zijn eigen wijsheid, verstand, naarstigheid, wordt gezegd "te offeren aan zijn garen, en te roken aan zijn net", Hab. 1:16.

Dit is geen handelwijze als van een Christen, maar als van de koning van Babylon, die op zijn paleis wandelde, op zijn hoogheid, eer en gebouwen roemende, totdat de donderstem Gods van de hemel hem van het dak van zij n paleis en van het toppunt der ere neervelde, en hem gelijk maakte aan het redeloos gedierte, tot zo lang, dat zeven jaren over zijn hoofd waren voorbij gegaan; en toen hij weer bij zijn verstand kwam, toen bekende hij dat "de Allerhoogste regeerde".

Ik moet bekennen, dat ik maar al te dikwijls, tot Gods oneer en tot mijn zielsmart van mijn wachttoren ben geweest, doch de weinige opmerkingen die ik van Zijn Voorzienigheid gemaakt heb, hebben luide verkondigd Zijn tedere en vaderlijke zorg, zowel voor mij als voor mijn huisgezin; en de oordelen welke ik gezien heb dat een rechtvaardig God over Zijn vijanden gebracht heeft, hebben niet minder luide Zijn onderscheidende genade en vreselijke Majesteit bekend gemaakt; terwijl mijn zwakheden en onvolmaaktheden mij even zoetelijk in Zijn grote verdraagzaamheid, goedheid, genade, getrouwheid en onveranderlijke liefde in Christus Jezus hebben onderwezen.

Ik wenste graag over ieder van deze vier onderwerpen een kort stukje te schrijven, indien de Allerhoogste mijn leven zal believen te sparen; doch voor het tegenwoordige denk ik hoofdzakelijk over de oordelen Gods te handelen, welke ik weet dat Hij over de vervolgers gebracht heeft, die mij hebben tegengestaan; la mij, die het meest onwaardige werktuig ben, hetwelk de Heere ooit in Zijn wijngaard gebruikt heeft, doch door de genade Gods ben ik wat ik ben.

Indien mijn lezer een tegenstander van de waarheid is, dan mag God hetzelve voor hem, als een waarschuwing zegenen; en indien hij een waar Christen is, dan mag de genade zich zo veel te zoeter vertonen. Laat ons dan zingen van de goedertierenheid en van oordeel; maar goedertierenheid staat boven aan daarom moeten wij van goedertierenheid zingen in de hoogste sleutel. Had Gods Woord zulks verboden, dan zou ik dit verhaal van Gods geduchte oordelen niet in de wereld uitgezonden hebben. Maar toen God Farao verwekte als een doel voor Zijn wraak, zo geschiedde zulks, opdat Zijn Naam, als een God van rechtvaardigheid, zowel als van barmhartigheid, bekend zou worden over de gehele aarde. Ook de Handelingen der Apostelen zijn vol verhalen van Gods oordelen.

Ik zou de namen van de mensen over welke die oordelen gekomen zijn niet vermeld hebben, had de Heilige Schrift mij de namen van Pashur, Ananias, de zonen van Sceva de jood, Saffira, Herodes, Elymas de tovenaar, enz. niet aangegeven; welke allen onderscheidenlijk worden voorgesteld zowel met hun handelingen als met hun namen.

Derhalve behoren wij de werken Gods op te merken, opdat wij onder de mensen Zijn daden mogen vertellen en met de heiligen man Gods zeggen: "Hetgeen bij de Almachtige is, zal ik niet verbergen."
God mag dit schrikwekkend verhaal voor enige arme ziel zegenen, die in strijd is met haren Maker; indien zulks geschiedt, zal ik mijn loon hebben. Geve de Heere ons voorspoed in al de netten die wil mogen uitwerpen!

Lezer, vaarwel!

Tot uw dienst in het Evangelie,

W. Huntington SS

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-UITGAVE VAN "DE NAAKTE BOOG GODS"


http://www.providencemountainranch.com