ZENDINGSOFFERS DIE GOD NIET AANNEEMT
ZENDINGSOFFERS DIE GOD NIET AANNEEMT        
Plaats in winkelmandjeMandje
ZENDINGSOFFERS DIE GOD NIET AANNEEMT

"En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde, Kain, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag, Habel en zijn offer aan; maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel", Gen. 4:1-5.

"Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is", Hebr. 11:4.
"Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig", 1 Joh. 3:12.


Kain was alleszins godsdienstig en wellicht lid van de OGG (oudgeraffineerd), terwijl Abel een publiek getuige van Christus was, die de rechtvaardigheid deed en met zijn geloofs-offerande het roomse mis-offer van Kain bestrafte, gelijk de profeten, de apostelen gedaan hebben en gelijk Christus Zelf gedaan heeft, zeggende: "De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn", Joh. 7:7.

Alle refo-kerken en gelijknamige zendings-stichtingen (o.a. Stalen kerk; Stephanos; Bonisa; Lichtkring), lappen onderstaande bijbelteksten aan hun zendingslaars, nemen verboden geld en geschenken aan, offeren verontreinigd brood, buigen het recht, zoals de zonen van Samuel dat deden, zenden ongeroepen en/of onbekeerde zendingswerkers uit, overtreden de leer van Christus en hebben gemeenschap aan elkaars kerkpolitieke ongerechtigheid.

Binnen het Refo-gemenebest opereren allerhande vals-oecumenische interkerkelijke zendingsinstanties die wereldse festiviteiten organiseren, zoals, (pop)concerten, (pop)zangavonden, kermisattracties, wereldgelijkvormige fietstochten, ijdelheids-bazaars, enz., om zendingsgeld te collecteren dat niet uit Gods hand afkomstig is, zoals onderstaande bijbelteksten klaar bewijzen.

Genoemde stichtingen laten zich promoten middels een comite van aanbeveling, waarin personen staan vermeld die lid zijn van de sodomitische PKN; de gelijknamige HHK en CGK; de fascistische SGP, enz. en elkaar de oecumenische zendingshand reiken, en dus ook te kennen geven eens-geestes met elkaar zijn in het kwade, geheel in strijd met wat Gods Woord leert in de volgende tekstgedeelten

Genesis 14:21-23: "En de koning van Sodom zeide tot Abram: Geef mij de zielen; maar neem de have voor u. Doch Abram zeide tot den koning van Sodom: Ik heb mijn hand opgeheven tot den HEERE, den allerhoogsten God, Die hemel en aarde bezit; zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles, dat het uwe is, iets neme! opdat gij niet zegt: Ik heb Abram rijk gemaakt!"

Dachsel: "Sodoms goederen zijn geen zegen, verwerp ze om uws Gods wil! Tegenover het eigenbelang, de haatzucht van de wereld, moet Abram zelfs de schijn mijden, met haar van een geest te zijn. De kracht en het wezen van de kennis van de enige God moet hier blijken in de liefde, die om een broeder te bevrijden het leven waagt, maar geen loon wil."

Leviticus 10:1: "En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en leiden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen niet geboden had."

Numeri 24:13: "Wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gave, zo kan ik het bevel des HEEREN niet overtreden, doende goed of kwaad uit mijn eigen hart; wat de HEERE spreken zal, dat zal ik spreken."

1 Samuel 8:3: "Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; maar zij neigden zich tot de gierigheid, en namen geschenken, en bogen het recht."

Psalm 141:3-4: "HEERE! zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen. Neig mijn hart niet tot een kwade zaak, om enigen handel in goddeloosheid te handelen, met mannen, die ongerechtigheid werken; en dat ik niet ete van hun lekkernijen."

Spreuken 23:3: "Laat u niet gelusten zijner smakelijke spijzen, want het is een leugenachtig brood."

Spreuken 23:6: "Eet het brood niet desgenen, die boos is van oog, en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen."

Jesaja 5:23: "[Wee degenen] Die den goddeloze rechtvaardigen om een geschenk, en de gerechtigheid der rechtvaardigen van dezelven afwenden."

Daniel 5:16-17: "Doch van u [Daniel] heb ik [koning Beltsazar] gehoord, dat gij uitleggingen kunt geven, en knopen ontbinden; nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen, en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniel, en zeide voor den koning: Heb uw gaven voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander; ik zal nochtans het schrift voor den koning lezen, en de uitlegging zal ik hem bekend maken."

Micha 3:11: "Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen."

Maleachi 1:7: "Gij brengt op Mijn altaar verontreinigd brood, en zegt: Waarmede verontreinigen wij U? Daarmede, dat gij zegt: Des HEEREN tafel [altaar] is verachtelijk."

2 Johannes 1:9-11: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken."

REFORMATORISCHE LANDELIJKE IJDELHEIDSKERMIS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
ANTINOMIAANSE STENEN VANAF HET REFORMATORISCHE KERMISPLEIN OP HET HOOFD VAN STEFANUS.

Klik op de 'Klik hier' link ter inzage van de PDF-folder van het Godverzoekende September-spektakel van de reformatorische landelijke ijdelheidskermis.

---------------------------------------------------

Landelijke Gezinsdag
Bonisa Zending (China)
Stichting Stephanos (Malawi)
Isaac Da Costa Fonds (Israël)
D.V. 19 september 2009
bij het Van Lodenstein College &
het Hoornbeeck College te Amersfoort


Voor het eerst wordt een gezamenlijke Landelijke Gezinsdag georganiseerd, die in het teken staat van drie jubilea. De gezinsdag heeft van alles en nog wat te bieden, zowel voor jong en oud! Naast een hoofdprogramma met diverse sprekers en voorlichtingen, kunnen de kinderen zich vermaken bij het kinderprogramma, en kan de muziekliefhebber bij het muziekprogramma genieten van diverse koren en musici. De jongeren kunnen hun energie kwijt door mee te doen aan een sponsortocht.
In en bij de verkoopkramen is van alles te koop, eetbaar en niet eetbaar.
Kortom, een dag die u niet mag missen!

Kinderprogramma:
- Springkussen
- Skelterbaan
- Trampolines
- Kleurwedstrijd via Gezinsgids
- Balonwedstrijd
- Knutsel en voorleeshoek

Muziekprogramma (Hoornbeeck):
Dick Slagman (orgel)
Peter Sturm (orgel)
Leon Koppelman (panfluit)
Kriston van Bemmel en Evelien Dolman
(orgel en dwarsfluit)
Gemengd koor Vox Humana uit Dordrecht
Gemengd koor Shalom - landelijk
Mannenkoor David uit Lisse

COMMENTAAR
Het doel heiligt de middelen bij het Refodom. Dit keer ligt er een landelijke ijdelheidskermis voor de refo's in het nabije verschiet. Georganiseerd en geregiseerd door het zendingsbedrijf "Het Evangelie wereldwijd BV". Iedereen wordt hartelijk welkom geheten. Men gelieve gitaar, sportschoenen en badkleding mee te brengen. Lunchpakket is niet nodig, want op deze landelijke ijdelheidskermis kan men zich ruimschoots te goed doen bij de diverse eetkramen. Om mee te galmen met de muzikale fanfare kan men het beste niet te veel eten, want anders loopt men het risico de verorberde brokstukken uit te braken, wat een onnodige ravage zal veroorzaken. Ook voor de sprekers is er een trampoline gereserveerd, maar wel schoenen uittrekken en pyjamapak aantrekken, want anders wordt het wat al te zwartgallig. Voor refo's die van wedstrijd spelen houden, zal er een speciale skelterbaan worden aangelegd die onder het podium van de sprekerstent doorloopt, om de spanning erin te houden. Tijdens de slotzang zal de laatste spreker de uitslag bekend maken van de hoogste springer op de trampoline en de snelste rijder op de skelterbaan. Voor de winnaars van deze reformatorische landelijke ijdelheidskermis is een reisje Malawi geboekt om op het zendingsveld aldaar een trampoline-cursus te geven, zodat de negerbevolking daar een beter begrip krijgt hoe de landelijke zendingsdagen in Refoland georganiseerd zijn en welke prijzen er uitgereikt worden. Voor een Malariaspuit kunnen de gelukkige winnaars van deze landelijke ijdelheidskermis zich melden bij minister Klink, want die heeft 32 miljoen spuiten klaar liggen om de mensen lam te spuiten.
Tijdens de pauze kunnen vrijwilligers zich melden bij de sprekerstent om het kermis-terrein na afloop helpen af te breken. Deze dag zal afgesloten worden door ds. J.A. van den Berg, onder begeleiding van de Urker beatles. Allemaal een gezegende dag toegewenst en mocht de kermisattractie-dag onvoorzien uit de hand lopen door een plotselinge blikseminslag, dan worden de getroffen bezoekers -die nog ter been zijn- aangeraden om naar de dichtsbijzijnde EHBO-post te vluchten voor een speciaal rekverband dat ontworpen is door de HHK, met een garantie tot de deur op herstel. Voor de sprekers is er nog een presentje gereserveerd in de vorm van een bosje kunstbloemen die bij nacht nog wat kunstlicht uitstralen ter herinnering aan de reformatorische landelijke ijdelheidskermis.

"En [Stefanus} vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij", Hand. 7:60.

GPPB.

PS. "En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig", Openb. 16:7.

VALS OECUMENISCHE EN WERELDSE ZENDINGSDAG BEWIJST GEMIS AAN WARE GODSVREZE   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier AMERSFOORT – Drie christelijke hulporganisaties vieren morgen hun jubilea met één gezinsdag. „Met een gezamenlijke dag kunnen we beter onze achterban van dienst zijn”, aldus directeur C. P. Baaij van Bonisa Zending.

Of de dag morgen het begin wordt van een jaarlijkse traditie, weet Baaij nog niet. „Daarover beslissen de besturen. Wel hebben meerdere organisaties gevraagd mee te doen. Maar we willen het voor het overzicht beperkt houden. We hebben nu al 115 kramen, en we verwachten zo’n 1500 mensen.”

Op het terrein van het Hoornbeeck College en het Van Lodensteincollege aan de Utrechtseweg in Amersfoort worden morgenochtend lezingen gegeven door dr. W. van Vlastuin uit Wezep, ds. K. Veldman uit Genemuiden en ds. W. Silfhout uit Capelle aan den IJssel. ’s Middags is er een kinderprogramma, samenzang en staan er kramen..


Bron:
http://www.refdag.nl/artikel/1433173/Stichtingen+werken+samen+in+opzet+gezinsdag.html

Commentaar
Hier valt niets te herdenken, alleen maar te bewenen. Predikanten die zich lenen aan dit soort vals oecumenische refo-kermis, hebben de Geest van Christus niet! En die de Geest van Christus niet heeft, komt Hem niet toe (Rom. 8:9). Eli kwam nog in de schuld toen hij de noodzakelijke tucht achterwege had gelaten, nadat God Zelf de tucht had toegepast t.a.v. Hofni en Phinehas en hen beiden doodde. Genoemde stichtingen en sprekers maken het ware christendom belachelijk en lappen de leer van Christus aan hun laars met deze landelijke kermisdag. (Zie vorige artikel over deze Refokermis via Klik hier link).
Als de Godsvreze en de Geest van Christus worden gemist, vermaakt men zich met brood en spelen, gelijk dit zendingsspektakel ten tonele brengt. Deze landelijke kermisdag staat dan ook op gelijke voet met de koophandel in de tempel, welker kooplieden door Christus de tempel uit gegeseld zijn. "En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft Mij verslonden", Joh. 2:17.

Gods ware volk is der wereld gekruisigd:

"Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld", Gal. 6:14.

Gods oordelen zijn al in volle gang:

"Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?" 1 Pet. 4:17.

Gods Woord waarschuwt uitdrukkelijk tegen de afval in het laatste der dagen:

"Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, en gesmaakt hebben het goede Woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken", Hebr. 6:4-6.

GPPB.

HHK LAAT CLOWN OPTREDEN OP ZENDINGSDAG  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Ds. Klopstra op zendingsdag HHK: Vooroordeel overboord
RD: 24-09-2011 22:02 | gewijzigd 26-09-2011 10:53 | Van een medewerker

CITAAT UIT RD-ARTIKEL:
"Voor jongeren waren er workshops. Ds. C. van Dam, voormalig zendingswerker in Namibië en Zimbabwe, thans werkzaam bij het Hendrik Kraemer Instituut in Utrecht, hield een workshop over cultuur. Hij liet een kleurige plaat zien met een afbeelding van de doop van de Heere Jezus door Johannes de Doper. Opvallend was dat de personen afgebeeld waren als Afrikanen. Johannes de Doper had een luipaardvel om. Ds. Van Dam: "Toen ik deze plaat in Zimbabwe liet zien begonnen de mensen spontaan te applaudisseren. Ze vonden dat Jezus echt bij hen hoorde."

Klik op de Klik hier link ter inzage volledige RD-artikel

---------------------------------------------

COMMENTAAR
Ds. Van Dam propagandeerde op de HHK-zendingsdag pure godslastering omtrent de Persoon van Jezus, die hij -met Johannes de Doper- op het zendingsveld middels en kleurplaat als negers ten toon stelde. Even afgezien van het feit dat het visueel afbeelden van de Persoon van Christus puur verwerpelijk is, is het pure godslastering om Jezus, die als Mens een Jood was, als een neger af te beelden. De HHK heeft destijds een volbloed heggeriaan naar Malawi uitgezonden in de persoon van dhr. A. van Bragt, en nu laten zij op hun zendingsdag een clown aan het woord, die de Persoon van Jezus visueel vervalst. Deze pure godslastering van genoemde clown werd omlijst met een negeriaans applaus. Op de HHK is duidelijk Johannes 3:6 van toepassing: "Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees", en het vlees is verdoemelijk voor God.

Land, land, land....!

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com