VRAAG OVER GB/KETTER/OCCULTIST DR. M.J. PAUL
VRAAG OVER GB/KETTER/OCCULTIST DR. M.J. PAUL ONGECENSUREERD  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier VERVOLG vorige artikel

Vraag inzender:
Dr. M.J. Paul heeft een boek geschreven tegen het evolutie-boek van dr. G. van den Brink. Mijn vraag is: Hoe moeten we denken over de volstrekt tegengestelde opvattingen van dr. Paul en dr. v.d. Brink binnen de gereformeerde bond?

2e ANTWOORD: Paul en Brink zijn twee giftige doctorale gereformeerde-bonds-bestanddelen uit 1 occulte gifpot! Dr. Paul is occultist en dr. Brink evolutionist. Beide heren zijn valse leraars die met hun ketterijen Gods Woord vervalsen. 1. Evolutie voorstaan a la Van den Brink is verraad jegens het Begin der schepping Gods (Christus). 2. Hetgeen dr. Paul leert, namelijk, dat 'de zonen Gods' uit Gen. 6:2-4, gevallen engelen (aliens) zouden zijn, is occultisme van het ergste soort.

In het vorige artikel hebben gezien dat dr. G. van den Brink leert dat de mens een produkt is van de door Darwin verzonnen evolutie-ontwikkeling, waarin God een helpende hand gehad zou hebben... Ronduit blasfemisch! In dit artikel gaan we nader in op de occulte ketterij van dr. Paul omtrent 'de zonen Gods' (zie volgende blokken).

PS. Stel...(!) dat 'de zonen Gods' uit Gen. 6:2-4 gevallen engelen zouden zijn, dan bestaat in ieder geval de RD- en de SGP-top uit gevallen engelen (aliens), inclusief de dominees die participeren met het godslasterlijke refo-riool-web en ook al degenen die leren wat horror-geleerden, Paul en Brink aan krankzinnige onzin leren!


----------------------------------------------------------

"Ds. J. J. T. Doedens heeft gelijk in zijn uitleg dat de zonen Gods uit Genesis 6 geestelijke machten zijn", stelt prof. dr. M. J. Paul in het RD van 24-12-2013

Afgelopen week promoveerde de gereformeerd vrijgemaakte ds. J. J. T. Doedens op de moeilijke passage in Genesis 6: de zonen Gods zagen de dochters van de mensen en namen hen tot vrouwen. Uit die verbintenis werden reuzen geboren, en dat vormt de directe aanleiding tot de zondvloed.
De identiteit van de zonen Gods wordt vaak op twee manieren uitgelegd. In de eerste uitleg zijn de zonen Gods nakomelingen van Seth en de dochters nakomelingen van Kaïn. Beide geslachten, die vanwege verschil in godsdienst apart behoren te leven, ver mengen zich. De andere uitleg stelt dat de zonen Gods engelen of geesten zijn die in mensengedaante op aarde verschijnen en huwen met aardse vrouwen. Dr. Doedens kiest voor de tweede benadering en maakt daarbij onderscheid tussen "engelen" en "goddelijke wezens."
Het lijkt mij dat ds. Doedens gelijk heeft met zijn afwijzing van de eerste benadering, hoewel deze in reformatorische kring al eeuwen gangbaar is. De duiding als gevallen engelen was gebruikelijk in het vroege jodendom en ook bij de kerkvaders.

Geslachtelijk
Op zich kan de uitdrukking „zonen Gods" zowel op gelovige mensen als op hemelse wezens betrekking hebben. Daarom is het belangrijk de context te bezien. In Genesis 4:22 wordt alleen Naema genoemd als dochter in het geslacht van Kaïn en staan er geen andere „dochters van de mensen" vermeld. In hoofdstuk 5 staat maar liefst negen keer: „en hij verwekte zonen en dochters", van Adam af tot Lamech, de vader van Noach, toe. Genesis 6:1 is hierop een vervolg: „Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en aan hen dochters geboren werden…".
Dit zijn in hoofdstuk 5 dus echter allemaal vrouwen in de geslachtslijn van Seth. Daarom is de eerstgenoemde uitleg, dat alleen dochters uit het geslacht van Kaïn bedoeld zijn, niet aannemelijk, en de tweede van dr. Doedens wel. Er kan worden tegengeworpen dat engelen niet eens kunnen trouwen, maar dat is hier niet van toepassing. Immers, engelen kunnen in mensen gedaante verschijnen en zijn dan wel geslachtelijk.
De hemelwezens nemen vrouwen naar hun eigen goeddunken. Het resultaat is de geboorte van reuzen, die „geweldigen" en „mannen van naam" genoemd worden. Hier komt bij de mens het streven naar onsterfelijkheid en naar een superras naar voren (vergelijk 11:6), en bij de afvallige hemelse wezens de bedoeling het gehele menselijke ras in genetisch opzicht aan te tasten. Het is te begrijpen dat deze lichamelijke en geestelijke corruptie de maat van de zonde vol maakt, zodat de zondvloed een radicaal einde maakt aan dit bederf.

Machten
Huwelijken tussen goden en mensen zijn in de oosterse mythologie volop bekend, bijvoorbeeld bij Gilgamesj en ook in de latere Griekse en Romeinse mythologie. In dergelijke verhalen kan een kern zitten die teruggaat op vroegere gebeurtenissen. Naar mijn overtuiging worden dezelfde afvallige hemelwezens overigens ook in Psalm 82 bedoeld (en niet zozeer aardse rechters). De God der goden oordeelt in het midden van deze goden en geeft aan dat zij niet langer onsterfelijk zijn, maar zullen sterven als mensen. In onze tijd, waarin veel occulte en duistere machten openbaar worden, is het voor christenen belangrijk te bese..en wat er gaande is (zie ook de gevallen hemelse vorsten in Daniël 10), om de geestelijke wapenrusting aan te doen tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6). De Bijbeluitleg wordt altijd beïnvloed door de tijd waarin mensen leven. Wat dat betreft is het goed om niet slechts bij Luther en Calvijn te rade te gaan, maar ook bij de Vroege Kerk, waar meer zicht was op de geestelijke krachten die in het heidendom werkzaam waren. Om van daaruit ook beter te bese..en wat het betekent dat Christus niet alleen verzoening bewerkt heeft, maar ook de geestelijke machten overwonnen heeft.

De auteur is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

KLIK OP HET PDF-IKOONTJE TER INZAGE VAN DE WEERLEGGING VAN OP DR. PAULS'S OCCULTISME

OCCULTE/THEORIE DS. J.J.T. DOEDENS 'ZONEN GODS'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

DS. DOEDENS DOOR HET RD INGEHUURD OM HET OCCULTE SPROOKJE VAN ALIËNS TE PROMOTEN !


Klik hier HET ANTWOORD OP EEN INGEZONDEN VRAAG: WAT VOOR WAARDE WE MOETEN HECHTEN AAN DE STUDIE VAN DS. DOEDENS OVER 'ZONEN GODS' ALS ZIJNDE 'HEMELSE WEZENS', LUIDT: NIETS! OMDAT DE STUDIE VAN DOEDENS GEBASEERD IS OP PURE OCCULTE EN BUITENBIJBELSE SPECULATIE.

Ds. Doedens promoveert op studie naar „zonen van God" in Genesis 6:1-4
19-12-2013 00:00 | gewijzigd 19-12-2013 09:06 | Maarten Stolk

Gods zonen zagen dat de dochters van de mensen mooi waren en ze verwekten kinderen bij hen (Genesis 6:1-4). Maar wie worden er precies met die "zonen Gods" bedoeld? Ds. J. J. T. Doedens denkt aan 'hemelse wezens'.

Bronlink:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_doedens_promoveert_op_studie_naar_zonen_van_god_in_genesis_6_1_4_1_792755

---------------------------------------------------------

Ds. J.J.T. Doedens promoveert op betekenis ‘zonen Gods'
Hemelse wezens uit Genesis 6:1-4 fungeren als ‘contrastmiddel'
Op DV 19 december 2013 jl heeft drs. J.J.T. (Jaap) Doedens (1969) aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Kampen zijn proefschrift The Sons of God in Genesis 6:1¬–4 verdedigt. Promotor was prof. dr. G. Kwakkel.

De promovendus concludeert dat er exegetisch te weinig grond is voor benaderingen die de ‘zonen van God' beschouwen als menselijke wezens, machthebbers dan wel Sethieten. Ook de ‘engelen-interpretatie' lijkt een te specifieke oplossing te zijn. Het meeste perspectief biedt de uitleg die de uitdrukking ‘zonen van God' beschouwt als verwijzend naar niet nader gespecificeerde hemelse wezens, een formulering waarmee eventueel ook ‘andere goden' aangeduid kunnen worden.

KLIK OP DE KLIK HIER LINK -OF OP DE PICTURE- TER INZAGE VOLLEDIGE TU-KAMPEN-ARTIKEL DOEDENS


-----------------------------------------------

AANVULLEND COMMENTAAR OP VOLGENDE TWEE BLOKKEN

De occulte en uit de lucht gegrepen beweringen van Doedens over de 'zonen Gods' in Gen. 6:1-4, zijn niet nieuw (ZIE VOLGENDE BLOKKEN).

Het is in onze dagen dus ook mogelijk om op occultisme te promoveren, maar heel dat uit de lucht gegrepen sprookje van Doedens is met een paar zinnen te weerleggen.

OCCULTE THEORIE DOEDENS ONTMASKERD

1. Het Hebreeuwse woord voor 'engelen' in heel het OT = m a l'aa k (engelen zijn dus geen zonen).

2. Het Hebreeuwse woord voor 'zonen' in heel het OT = b ee n (zonen zijn dus geen engelen).

3. Het Hebreeuwse woord voor mensen = 'aa d aa m

4. De betekenis van ‘kinderen Gods' in Job 2:1 - 38:7, heeft exact dezelfde Hebreeuwse betekenis als ‘zonen Gods' in Gen. 6:2/4, ofwel 'kinderen Gods' en duidt in generlei wijze op engelen.

Gen. 6:2/4: ‘zonen Gods' = kinderen Gods = nakomelingen van Gods gelovige volk.

Gen. 6:2: ‘dochteren der mensen' = nakomelingen van Kaïn.

LEES VERDER OP DE VOLGENDE BLOKKEN

GPPB.

OCCULTISME EN SATANISME VAN ARJAN BAAN (HEARTCRY)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Citaat van Arjan Baan op CIP.nl:

BAAN: "Noach wandelde met God en nam de tijd om persoonlijke omgang met God hebben. Zijn tijdgenoten waren geestelijk zo afgestompt dat Gods waarschuwingen niet meer doordrongen in de harten. Dat leidde toen en nu tot moreel verval. Gevallen engelen hadden seks met mensen, waaruit reuzen geboren werden. Men werd gedreven door seksuele lust en begeerte; het werd demonisch."

link:
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=25489

--------------------------------------

COMMENTAAR
Zoals elke valse leraar zichzelf vroeg of laat openbaart, zo is dhr. Baan diverse keren openbaar gekomen als een volbloed arminiaan, maar nu ook als verleider die satanisme leert en Gods Woord occult interpreteert.
De vetgedrukte uitspraak van dhr. Baan in het ingezonden citaat hierboven, handelt over Genesis 6:1-4, waar geschreven staat: "En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name."

In vers 3 wordt duidelijk door de HEERE Zelf gezegd dat Hij niet in eeuwigheid zal twisten met de mens. Er wordt in deze context op generlei wijze over gevallen engelen gesproken.

De Kanttekenaren (SV) geven aan deze teksten de juiste verklaring:

vers 2 - 2) Gods zonen
Dat is, de nakomelingen der gelovige voorvaders, die de ware religie beleden, en met hunne huisgezinnen [als zijnde Gods Kerk] van het ongelovig en vleselijk geslacht der Kaïnieten waren afgescheiden. Gelijk daarentegen door de dochters der mensen meest verstaan worden de nakomelingen van Kaïn, plegende afgoderij, en levende naar het vlees. Zie Deut. 14:1; Joh. 1:12; Luk. 17:27; Judas 19.

vers 4 - 9) reuzen
Dat is, mensen van langere statuur en meerdere sterkte dan anderen. Zie Num. 13:33. Het Hebr. woord komt van vallen, omdat zij, van God afvallig zijnde, de mensen met allerlei wrevel en tirannie overvielen, God noch mensen vrezende; waardoor een ieder, die hen zag, het hart als ontviel. Dit wordt hier ook verhaald als een bijzondere oorzaak van Gods toorn.

Engelen zijn geesten en geen mensen met een lichaam en ziel. Hoewel engelen in het O.T. weleens in een menselijke gedaante verschenen (Gen. 18:2 - Gen. 19:1), zijn en blijven engelen totaal onderscheiden van mensen met een onsterfelijke ziel. De krankzinnige uitspraak van dhr. Baan dat gevallen engelen seks bedreven met mensen is derhalve een ernstige vorm van occultisme en satanisme. Baan is zelf demonisch geworden.

De occulte oorsprong van deze BAAN-mythe over de gevallen engelen is namelijk afkomstig uit de wereld van occultisme, satanisme en tovenarij, waarin openlijk geleerd wordt hetgeen Baan beweert. Ook wordt in occulte kringen het krankzinnige sprookje over het bestaan van aliens (buitenaardse wezens) openlijk (op internet) geleerd en gepubliceerd. Baan conformeert zich met demoniserende mensen die puur geestelijk gestoord zijn, ofwel van de duivel bezeten.

Het nageslacht (Gods zonen) van de aartsvaderlijke gelovigen verzwagerden zich met dochteren der mensen (afstammelingen van Kaïn) die met de enige ware God allang hadden afgerekend. Daarover vergramt zich God uitermate en stort Zijn verbondswraak uit over de toenmalige mensheid, uitgezonderd Noach en zijn acht zielen, wat de zondvloed tot gevolg had.

Dhr. Baan heeft zich ingelaten met de duistere machten van occultisme en geen enkel waar kind/knecht van God zal tot deze krankzinnige uitspraken komen die Baan gedaan heeft. Baan heeft zich met zijn occulte sprookjes geconformeerd met de satanische religie á la 'De Da Vinci Code'.

KLIK OOK OP HET PDF-IKOONTJE TER INZAGE WEERLEGGING BAAN-OCCULTISME

GPPB.

OCCULTISME & SATANISME VAN ARJAN BAAN (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Geachte heer B.,

Heel interessant dat ingezonden stuk betreffende de demonische uitspraak van Arjan Baan over gevallen engelen. Over die gewraakte uitspraak van heer Baan spreek ik mijn afschuw uit, maar ik zou nog wat willen doorpraten over engelen die de gedaante van een mens aannamen en als mensen verschenen zoals aan Abraham en Lot, zoals u dat ook al aangeeft in uw commentaar.
Dat die drie mannen, die Abraham bezochten, niemand anders waren dan Christus en twee van Zijn engelen, is boven alle twijfel verheven, maar die drie mannen, dus Christus en die twee engelen, aten letterlijk van het geslachte lam dat Abraham voor hen bereid had. Die engelen hadden dus niet alleen een menselijke gedaante aangenomen, maar ook letterlijk een echt menselijk lichaam.
Ik ga nu iets zeggen wat voor die engelen bij Abraham en Lot niet mogelijk was en waar ik ook zelf niet in geloof, maar met hun lichamen, die echt menselijk waren, zou de zonden bedreven kunnen worden waarover heer Baan spreekt, toch?

Mijn vraag is, hoe moeten wij antwoorden op de vraag of gevallen engelen dan ook niet een echt menselijk lichaam aan kunnen nemen en die gruwelijke sexuele zonden met mensen bedrijven?

hartelijke groet,

JTB

---------------------------

Geachte JTB,

Engelen die in het OT in een menselijk lichaam aan Gods kinderen verschenen, waren zonder enig onderscheid HEILIGE engelen en heilige engelen staan onder de Goddelijke almacht en worden volkomen beheerst door de Heilige Geest. Dat is de enige reden dat alleen heilige engelen een menselijk lichaam kunnen aannemen om in een visueel menselijke gestalte aan Gods kinderen op aarde te verschijnen.
Engelen zijn gedienstige geesten en hebben geen ziel, ook heilige engelen niet in hun menselijke verschijning. Van Christus geldt dat Hij de menselijke natuur heeft aangenomen en ook een menselijke ziel heeft. Als heilige engelen die in een menselijk lichaam verschenen ook een ziel zouden hebben, zouden zij geen engelen meer zijn en zelfs in zekere zin met Christus kunnen evenaren, hetgeen een absurde en godslasterlijke gedachte is. Alleen Christus is God en Mens tegelijk met een menselijke ziel en krachtens Zijn menselijke natuur heeft Hij als Borg voor de Zijnen geleden, is gestorven en ook opgestaan uit de doden.
Het Woord is vlees geworden (Joh. 1:14) en de geestelijke betekenis daarvan geldt absoluut niet voor heilige engelen in een menselijke gedaante. Heilige engelen zijn gedienstige geesten die Gods Woord doen en Zijn bevelen en oordelen volkomen gehoorzaam uitvoeren.

Gevallen engelen zijn zonder enige uitzondering duivels en de duivel kon/kan wel de gedaante van een slang/draak/gedrocht aannemen (Gen. 3:1 - Jes. 13:21 - Jes. 34:14 - Openb. 20:2), maar niet de gedaante van een mens, laat staan een echt menselijk lichaam van vlees en bloed aannemen. Die bovennatuurlijke verschijning in een menselijk lichaam (zonder ziel) geldt alleen de HEILIGE engelen, maar de gevallen engelen hebben zich van die Goddelijke gave beroofd en zij kunnen dan ook nooit meer zalig worden. Het occulte sekssprookje van Baan leeft derhalve alleen in de harten van geestelijk gestoorde mensen die hun geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

Hartelijke groeten,

GPPB.

OCCULT SCIENCE FICTION SPROOKJE
OMTRENT ‘GODS ZONEN' ONTMASKERD
  Klik hier
      
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
-1-

OCCULT SCIENCE FICTION SPROOKJE
OMTRENT ‘GODS ZONEN' ONTMASKERD


In het verleden hebben we al meer geageerd tegen het occulte sprookje, nl. dat ‘Gods zonen' uit Genesis 6:2-4 ‘gevallen engelen' zouden zijn, maar aangezien deze occulte interpretatie steeds ruimere ingang vindt binnen het Refodom (o.a. door Prof. M. J. Paul en zijn proponent Arjan Baan van Stichting ‘Hart-Krijs!'), zullen we nog wat dieper ingaan op deze kwestie en met het Goddelijke Woord bewijzen dat met ‘Gods zonen' het gelovige geslacht van Seth bedoeld wordt en dat ‘de reuzen' en ‘de dochteren der mensen' tot het afvallige geslacht van Kaïn behoren.

OCCULTE/THEORIE DS. J.J.T. DOEDENS 'ZONEN GODS'

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENOCCULTEzpTHEORIE_DSzo_DOEDENS_zhZONEN_GODSzh.html

LEES VOLLEDIGE PDF-PUBLICATIE VIA EEN KLIK OP HET PDF-IKOONTJE, OF VIA DE KLIK HIER LINK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREEK: DE VERZWAGERING TUSSEN DE STAM VAN SETH (BEN-ELOHIM) EN DE AFVALLIGE STAM VAN KAÏN (NEPHILIM) (1) - GPPB. (21-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERZWAGERING VAN DE STAM VAN SETH (GODS ZONEN - BEN-ELOHIM) MET DE AFVALLIGE STAM VAN KAÏN (DE DOCHTEREN DER MENSEN - REUZEN - NEPHILIM) WAS DE OORZAAK VAN DE ZONDVLOED (1) (Klik op de afbeelding ter beluistering van de preek)

'GODS ZONEN' ZIJN GEEN GEVALLEN ENGELEN !


Schriftlezing: Genesis 6

Tekst voor de prediking:
"En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen [Ben-Elohim] 'de dochteren der mensen' aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. In die dagen waren er reuzen [Nephilim] op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was", Genesis 6:1-5.

DEZELFDE VERZWAGERING VAN DE STAM VAN SETH MET DE AFVALLIGE STAM VAN KAÏN GELDT VOOR HET REFODOM, DAT ZICH VERZWAGERD HEEFT MET DE ANTICHRIST. DE SODOMITISCHE PKN EN DE GELIJKNAMIGE HHK PLUS ALLE AFGESCHEIDEN KERKEN HEBBEN ZICH REEDS NEPHILIM-VERZWAGERD EN HET IS ALLES NEPHILIM WAT DE KERKKLOK SLAAT

"En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen", Matth. 24-37.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREEK: WAARUIT DE 'REFORMATORISCHE' NEPHILIM BESTAAT (2) - GPPB. (21-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAARUIT DE 'REFORMATORISCHE NEPHILIM' BESTAAT; WAT VERZWAGERING MET DE ANTICHRIST INHOUDT EN DE VERNIETIGENDE OORDEELS-GEVOLGEN DAARVAN (2) (Klik op de afbeelding ter beluistering van de preek)

Schriftlezing:

Tekst voor de prediking:
"En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen [Ben-Elohim] 'de dochteren der mensen' aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. In die dagen waren er reuzen [Nephilim] op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb", Genesis 6:1-7.

DEZELFDE VERZWAGERING VAN DE STAM VAN SETH MET DE AFVALLIGE STAM VAN KAÏN GELDT VOOR HET REFODOM, DAT ZICH VERZWAGERD HEEFT MET DE ANTICHRIST. DE SODOMITISCHE PKN EN DE GELIJKNAMIGE HHK PLUS ALLE AFGESCHEIDEN KERKEN HEBBEN ZICH REEDS NEPHILIM-VERZWAGERD EN HET IS ALLES NEPHILIM WAT DE KERKKLOK SLAAT.

"En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen", Matth. 24-37.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.com