VRAAG OVER GB/KETTER/EVOLUTIONIST DR. G. VAN DEN BRINK
VRAAG OVER GB/KETTER/EVOLUTIONIST DR. G. VAN DEN BRINK ONGECENSUREERD  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

HEIDENSE EVOLUTIETREND BINNEN HET REFODOM IS EEN BRUTE AANSLAG OP DE ZESDAAGSE, OFWEL 6X24-UUR-SCHEPPING EN VERRAAD JEGENS HET BEGIN DER SCHEPPING GODS, HETWELK CHRISTUS ZELF IS (Openb. 3:14) !

VOOR HET AFVALLIGE REFODOM GELDT:

''Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden'', Rom. 1:18 en wat er verder volgt.

"Maar in de profeten van Jeruzalem zie Ik afschuwelijkheid; zij bedrijven overspel, en gaan om met valsheid, en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren, een iegelijk van zijn boosheid; zij allen zijn Mij als Sodom, en haar inwoners als Gomorra", Jes. 23:14.

''Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen, en hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom; zij verbergen ze niet. Wee hunlieder ziel; want zij doen zichzelven kwaad", Jes. 3:9.

''En de ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter dan de zonden van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd, en geen handen hadden arbeid over haar'', Klaagl. 4:6.


BINNEN DE MET BEZEMEN GEKEERDE KERKHUIZEN BINNEN HET REFODOM, IS DE DUIVEL MET ZEVEN DUIVELEN TERUGGEKEERD EN DAARIN WORDEN WERKELIJK ALLE MOGELIJKE ONGERECHTIGHEID GEKERSTEND EN IS MEN ERGER GEWORDEN DAN HET EERSTE, GELIJK GESCHREVEN STAAT: ''En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn'', Matth. 12:43-45.


---------------------------------------------------------------------------


Vraag inzender: Dr. M.J. Paul heeft een boek geschreven tegen het evolutie-boek van dr. G. van den Brink. Mijn vraag is: Hoe moeten we denken over de volstrekt tegengestelde opvattingen van dr. Paul en dr. v.d. Brink binnen de Gereformeerde Bond?

Antwoord: De opvattingen van Brink & Paul zijn niet zo tegengesteld als dat u suggereert, want ze strijken elkaar over de bol, terwijl Gods Woord leert dat een ketters mens na de eerste en tweede vermaning verworpen moet worden (Tit. 3:10). Beide heren 'respecteren' elkaar, gestijfd door de GB-achterban, maar beide heren zijn valse leraars en verbeuzelen hun tijd door enerzijds een ketters boek en anderzijds een overbodig boek te schrijven, aangezien Gods Woord meer dan duidelijk en absoluut niet voor tweelerlei uitleg vatbaar is, ook niet ten aanzien van de zesdaagse schepping. De gereformeerde bond is bovendien opgegaan in een sodomitisch kerkverband en heeft geen enkel kerkrecht van spreken meer. GB staat trouwens voor Geen Bevinding en daarvan zijn beide boeken van genoemde GB-heren een toonbeeld. Het is maar dat u het weet.

We hebben al meer over de evolutietrend binnen het refodom geschreven, maar we zullen in dit artikel en in een volgend artikel nader aantonen dat beide GB-heren, zowel dr. G. van den Brink als dr. M.J. Paul valse leraren zijn, die Gods Woord volledig in strijd met de tekst en contra de zin en mening des Heiligen Geestes interpreteren.

Zie debat-artikel via Klik hier link, waarin GB-ketter, dr. G. van den Brink, zich openbaart als een evolutionist, ofwel als een refo-atheist, zoals ook Kranendonk, Van den Belt, Van Vlastuin e.a., dat zijn, gevolgd door de massa betoverde herders en schapen binnen het afvallige refo-gemenebest.

Voor Gods ware volk is het meer dan duidelijk dat van het RD-debat omtrent de evolutieleer en de 6x24-schepping de duivel regisseur is. Wie de zesdaagse schepping met evolutie-ketterijen in discrediet stelt, kan beslist geen Christen genoemd worden. Gods ware volk zal elke discussie omtrent de onfeilbaarheid van Gods Woord, schepping/evolutie veroordelen en van de hand wijzen als zijnde satanische opstand tegen God en Zijn heilig Woord, waarvan geschreven staat: "Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden", 2 Pet. 2:4 ev.

Ook de combinatie: 'evolutie en geloof' is absoluut vervloekt in de ogen van de HEERE Sebaoth. Een evolutionist overtreedt de leer van Christus en heeft God niet (2 Joh. 1:9) en kan derhalve nooit het ware geloof hebben. Een evolutionist is een atheïst en creationisme hebben we niet nodig, want creationisten hebben aan het Sola Scriptura niet genoeg.

Wat is er gaande binnen het refodom? De ketterijen rollen als broodjes over de plurale kerktoonbank en er is binnen de muren van het refodom geen enkele wachtoren die tegen de stroom van refo-ketterijen bazuint, terwijl Gods geroepen profeten en getuigen tot een wachttoren gesteld zijn (Jes. 21:8 - Jer. 6:27 - Hab. 2:1), om de bazuin te blazen tegen allerhande ketterijen en gevaren.

Er zijn "godgeleerden" in de refokringen, die durven beweren dat de schepping niet perse in 6x24 uur geschied is. Zij wijzen de evolutie af, maar zij beweren dat God de hemel en de aarde niet in 6x24 uur geschapen heeft, maar in zes perioden. Gods Woord leert duidelijk dat 1 scheppingsdag bestaat uit 24 uur.
Genesis 1:5: "En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag."
Genesis 1:8: "En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag."
Genesis 1:13: "Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag."
Genesis 1:19: "Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag."
Genesis 1:23: "Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag."
Genesis 1:31: "En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag."

Ook in Exodus 20 wordt letterlijk geleerd dat God in zes 24-uurs-dagen de aarde geschapen heeft (Ex.20:11). En dat scheppingsfeit wordt in Ex. 31:17 herhaald.

Creationisten willen de schepping van buitenaf bewijzen, maar een waar christen is geen evolutionist en ook geen creationist, maar een gelovige die in Christus gelooft als het Begin der (her)schepping Gods en heeft dus ook een scheppingsgeloof, dat geworteld en gegrond is in het onfeilbare Woord van God.

De evolutietheorie is volslagen en zelfs krankzinnige onzin, niet waard om er enige discussie aan vuil te maken, hetgeen echter toch gedaan wordt binnen de refogelederen, met name door het RD. Het RD is een grote gifmenger gebleken als het gaat om het ondermijnen van de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift. Alleen al vanwege het feit dat het RD voeding geeft aan zo`n atheïstische discussie over de schepping/evolutie. Gods kinderen geloven God op Zijn Woord en elke vorm van redenatie/discussie is ongeloof.

"Worstelen met grote vragen omtrent schepping/evolutie" daarvan is de duivel regisseur, aangezien de Heilige Geest Gods volk in al de Waarheid leidt en in het genadeleven bestaan zulke krankzinnige "worstelingen" niet.

De tijd die wetenschappers en godgeleerden besteden aan de evolutietheorie en ook aan het creationisme, is niet alleen "waste of time", maar is ook een demonstratie van bruut ongeloof en bittere vijandschap tregen God. Dat geldt ook voor de doctorale refogeleerdheid die beweert dat de zes scheppingsdagen mogelijk zes perioden zijn geweest, ofwel miljarden jaren. Dat wordt o.a. beweerd door gereformeerde bonders, als, dr. H. van den Belt en dr. G. van de Brink en hun ketterijen worden getolereerd door de modaliteiten-rest van HHK tot OGG. De Goddelijke banvloek geldt namelijk alle refokerken, aangezien in alle refokerken de rooms-schizofrene twee-mens-leer geleerd wordt, de refo-sodomie aanvaard, de Goddelijke scheppingsorde aan de lopende band verkracht, de leer van Christus op alle fronten overtreden, met name de leer waarmee de Kerk staat of valt, de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze, waaruit de roomse heiligmakingsprocessen volgen, enz. enz. Ook door HHK-theologen, o.a. dr. W. van Vlastuin, wordt de zesdaagse schepping verkracht (Zie volgende blok). Het debat over "het begin" is een klaar bewijs van het plaatsgeven van brute Schriftkritiek en een overtreden van de leer van Christus. Degenen die dat doen, hebben God niet (2 Joh. 1:9).

GPPB.

DR. W. van VLASTUIN LOOCHENT DE ZONDEVAL EN HET BESTAAN VAN DE ZONDELOOS GESCHAPEN ENGELEN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier DR. W. van VLASTUIN LOOCHENT DE ZONDEVAL EN HET BESTAAN VAN DE ZONDELOOS GESCHAPEN ENGELEN

Artikel 1: "Christelijk geloof biedt troost in lijden"

06-04-2013 11:28 | Dr. W. van Vlastuin

Vlastuin: "Hoe kan een goede en almachtige God het kwaad toestaan?
In mijn vorige bijdrage heb ik het gehad over het morele kwaad, het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Daarmee is niet alles gezegd. Naast het morele kwaad is er het natuurlijke kwaad, onheil dat niet direct door mensen wordt veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan natuurrampen. Daarbij komen niet alleen brute misdadigers om, maar ook onschuldige kinderen. Overstromingen, aardbevingen, orkanen en tsunami’s hebben honderdduizenden schepselen in het verderf meegesleurd."

Van Vlastuin-Quote:
"Voor het meeste kwaad in de wereld is de mens dus verantwoordelijk. Er blijft echter kwaad in deze geschiedenis dat niet op de mens is terug te voeren, maar dat te maken heeft met de structuren van deze schepping. Aardbevingen zijn een gevolg van het schuiven van tektonische platen in de aardkorst."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/opinie/christelijk_geloof_biedt_troost_in_lijden_1_728740

------------------------------------------

COMMENTAAR

Dr. W. van Vlastuin (HHK) specialiseert zich in het vervalsen van de Schrift, en durfde het aan om de Naam en het Zoonsschap van Christus ter discussie te stellen (zie volgende blokken). De godslastering ten top! Achteraf beweert hij dat hij het zo allemaal niet bedoeld heeft, en dat geldt voor al zijn ketterijen. Toen Van Vlastuin het helleverdrag ondertekende van de valse oecumene "wij kiezen voor eenheid", was er -volgens zijn eigen zeggen- ineens sprake van een "communicatiefout". Van Vlastuin speelt de rol van acteur. Acteurs strijken hun fouten glad met drogredenen, zoals ook Van Vlastuin dat doet.


Zie DRV-link:
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIREACTIE_OP_DSzo_Wzo_vzo_VLASTUIN_zl.html

Nooit is Van Vlastuin in de schuld gekomen met zijn publieke ketterijen en hij godslastert gewoon door. Deze keer loochent Van Vlastuin de realiteit en de absoluutheid van de zondeval. Degenen die de absoluutheid van de zondeval loochenen, vervalsen de vrije genadeleer, want vrije genade wordt alleen in het kader van de toepassing verheerlijkt in de diepte van 's mensen zondeval.

Van Vlastuin spreekt in het bovenstaande RD-artikel vervolgens als een rijke man over het lijden, terwijl de arme Lazarus door lijden geheiligd werd, zoals al Gods volk onder het kruis het lijden van Christus deelachtig is. Gods Woord leert dat de mens zichzelf o.a. openbaart door zijn spraak. Dat is geheel van toepassing op dr. W. van Vlastuin. Het is niet zo moeilijk om als een weelderige HHK-er over het lijden te spreken, terwijl de arme Lazarus slechts een paar lekkende honden tot zijn vriendenkring kon rekenen.

Maar nu komt het: Van Vlastuin schrijft in het bovenstaande RD-artikel dat de mens voor het meeste kwaad verantwoordelijk is. M.a.w.: De mens is dus niet verantwoordelijk voor alle kwaad.
De uitspraak van Van Vlastuin is een grove loochening van de realiteit van de zondeval, aangezien de gevallen mens 100% verantwoordelijk is voor AL het kwaad in deze wereld. Al het kwaad is een gevolg van de zondeval, ook aardbevingen en aardverschuivingen, natuurrampen, oorlogen en epidemieën, enz. Al het kwaad heeft de mens -u en ik- de wereld ingebracht door onze diepe val in Adam. Door de zondeval is de mens enkel kwaad geworden en met de ganse wereld voor God verdoemelijk. Degenen die de zondeval relativeren, zoals Van Vlastuin dat doet, zijn volbloed pelagianen en dezulken plegen met hun pelagiaanse stellingen een aanslag op het volmaakte Offer en de volkomen gerechtigheid van Christus! Wie de zondeval relativeert, relativeert ook het volbrachte werk van Christus. Van Vlastuin bedrijft opnieuw pure godslastering!

Vervolgens brengt Van Vlastuin met instemming(!) de aartsketter, C. Lewis in stelling, om zijn stellingen over het lijden van een Christen, kracht bij te zetten.
1. Van Vlastuin veralgemeniseert het lijden van een Christen, hetgeen derhalve niets met het lijden van een waar Christen te maken heeft.
2. Het lijden om Christus' wil vereenzelvigt Van Vlastuin met het algemene lijden van de mensheid.
3. C. Lewis was geen Christen, maar een valse profeet en een vrijmetselaar!

HET GROS VAN DE REFO'S EN REFO-DOMINEES LEEST DE BOEKEN VAN C.S. LEWIS MET INSTEMMING, MAAR NIEMAND SCHIJNT IN TE ZIEN DAT DE OCCULTE BOEKEN VAN LEWIS EEN SUBTIELE INSTAP VORMEN TOT DE AANBIDDING VAN HET BEEST. LEWIS HAD BANDEN MET DE VRIJMETSELARIJ.
BE AWARE: ALS EEN VRIJMETSELAAR OVER GOD SPREEKT, BEDOELT HIJ DE DUIVEL.


HET WARE GEZICHT VAN DE AARTSKETTER C. LEWIS:
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011CzoSzo_LEWISzm_EEN_GEVAARLIJKE_AARTSKETTER.html

-----------------------------------------------------

Artikel 2: GODSLASTERAAR VAN VLASTUIN IN HET RD: "ENGELEN BENODIGEN VERZOENING"

Hoogleraar namens de HHK, prof. dr. Van Vlastuin, houdt zich gedurig bezig met het lanceren van godslasterlijke verzinsels.

Vandeweek (13-07-2018) lanceerde Van Vlastuin een nieuwe ketterij, namelijk "dat de engelen verzoening nodig hebben."
(Zie pdf-artikel via onderstaande link).

http://www.providencemountainranch.com/GODSLASTERAAR%20DR.%20W.%20VAN%20VLASTUIN%20-%20ENGELEN%20HEBBEN%20VERZOENING%20NODIG.pdf

De weerlegging van deze ongekende Schritverkrachting is gemakkelijk aan te tonen vanuit Gods Woord.

Hebreen 2:16: "Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan."

Vraag: Waarom neemt God de engelen niet aan, zoals bovenstaande tekst ervan spreekt?

Antw.: Omdat de heilige engelen geen verzoening nodig hebben, aangezien zij door God geschapen zijn voor de val en niet gevallen zijn zoals het hele mensdom in Adam gevallen is. Kwade engelen kunnen niet verzoend worden, omdat zij geen mensen zijn, maar geesten en derhalve zijn zij uit de hemel geworpen en de duivelen gelijk geworden (2 Pet. 2:4).

De engelen kennen het geheim van zalig worden niet, omdat ze zondeloos geschapen zijn en uit die zondeloze staat nooit gevallen zijn en om die reden begerig zijn om in het geheim der zaligheid te zien.

1 Petrus 1:12: "Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien."

Vraag: Waarin zijn de engelen begerig in te zien?

Antw.: In het geheim van de verzoening in en door het bloed van Christus, die Gods ware kinderen deelachtig zijn en de engelen niet, omdat zij geen verzoening van node hebben. De heilige engelen leven direct uit de gerechtigheid Gods en niet uit de toegerekende gerechtigheid van Christus. Ook Adam en Eva leefde in de staat der rechtheid uit de gerechtigheid Gods, maar door de zondeval in Adam hebben wij het leven in de gerechtigheid Gods verloren en kan de gevallen mens alleen behouden worden door de toegerekende gerechtigheid van Christus, die Gods ware kinderen deelachtig zijn, zoals o.a. geschreven staat in 1 Kor. 1:30.

De goede engelen in de hemel, die Gods gedienstige geesten zijn, zijn heilige engelen die net zo heilig zijn als God Zelf is, aangezien er geen gelimiteerde heiligheid in de hemel bestaat. Ook Gods kinderen in de hemel zijn de engelen gelijk (Luk. 20:36). Engelen staan vanzelf niet op gelijke voet met God in eigenschappen en deugden; ook niet op gelijke voet met Christus, want dat staat allemaal geschreven, o.a. in Hebreen 1.

Meer weerlegging is niet nodig jegens de zoveelste godslasterlijke leerstellingen van Van Vlastuin en dat geldt ook voor alle (HHK)-predikanten die als stomme honden dit soort publieke doctorale godslasteringen stilzwijgend en ongecensureerd laten begaan en daarmee een hemelhoge schuld op hun zielen laden.

Als Calvijn geleerd zou hebben wat Van Vlastuin beweert dat Calvijn geleerd heeft omtrent de engelen, is het hoog tijd dat ook Calvijns leerstellingen hieromtrent postuum en publiek gecensureerd worden. De huidige priesterschaar zal Calvijns uitspraken echter nooit censureren, want zij liggen als wassen beelden in dode aanbidding voor zijn voeten, en houden Calvijn voor de 13e apostel, net als de mormonen de ketter Mormon voor de 13e apostel houden.

GPPB.

GB-KETTER, DR. G. VAN DEN BRINK, ONTMASKERD        
Plaats in winkelmandjeMandje
GB-KETTER, DR. G. VAN DEN BRINK, ONTMASKERD ALS EEN EVOLUTIONIST

http://www.refdag.nl/artikel/1413096/Bijbel+en+evolutietheorie+niet+te+verenigen.html

Er blijken toch nog wat mensen de ogen open te hebben omtrent de Schriftkritische positie van dr. G. van de Brink (PKN). De Gereformeerde Bond neemt volgens drs. Vergunst een middenpositie in omtrent de discussie schepping/evolutie, conform de pelagiaanse mening van dr. G. van den Brink.
De Gereformeerde Bond is een Schriftkritische afvallige beweging geworden, en Van den Brink is als een ketter uit de bus gekomen. De plagen die God voorzegd heeft in Openbaring 18:4 gelden ook degenen die lid blijven van een valse wereldkerk (PKN), en de plagen door de Heere voorzegd, zijn niet voor twee-erlei uitleg vatbaar. Dat met name de "Gereformeerde Bonds"-predikanten geslagen worden met de door God voorzegde plagen, is duidelijk en ook rechtvaardig. De GB is een afvallige beweging geworden en heeft de erfenis van de Reformatie geofferd op het altaar van de PKN-Achab. Dat de GB, met name Van den Brink, Gods Woord naar eigen inzicht uitlegt en aanpast, was allang bekend, en we hebben hier dan ook met een gevaarlijke ketterij te maken. Van den Brink kan kerkelijk niet onder censuur gezet worden, want dat is krachtens de plurale zandgrond-kerkorde van de PKN onmogelijk, maar God zet Van den Brink Zelf onder censuur en heeft Van den Brink met de door Hem voorzegde plagen getroffen en ontmaskerd als een gevaarlijke ketter, zoals Pelagius en Arius dat waren. De huidige refo-kerken zijn zonder enige uitzondering afvallige kerken die allerhande ongerechtigheid kerstenen, leren en tolereren. God laat niet met Zich spotten, maar Hij zal de valse leraars verdoen met de Geest Zijns monds, gelijk geschreven staat: "En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden", 2 Thess. 2:8-10.

GPPB.

RD-ANTICHRIST KRANENDONK PLEIT VOOR 'EVOLUTIE-CHRISTENEN' (1)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier RD-ANTICHRIST KRANENDONK PLEIT VOOR 'EVOLUTIE-CHRISTENEN'

----------------------------------------

Hoofdacteur RD: Schepping of evolutie; wat is waarheid? Wie heeft gelijk?
05-10-2015 09:06 | gewijzigd 05-10-2015 09:07 | W. B. Kranendonk

Bronlink:
http://www.refdag.nl/opinie/toegespitst/schepping_of_evolutie_wat_is_waarheid_wie_heeft_gelijk_1_943707

-----------------------------------

RD-Antichrist K.: Wat is het nu? Schepping of evolutie? Of: Schepping en evolutie? Vragen te over. Verhitte discussies veelal over de hoofden van kerkgangers heen. En vooral verwarring in de hoofden van veel gewone gemeenteleden. Wat is waarheid? Wie heeft gelijk?

GPPB.: Bilderberger Antichrist, alias RD-acteur, dhr. W.B. Kranendonk, is voorzitter der refo-antichristenen die de Goddelijke schepping in diskrediet stellen door de evolutieleer het voordeel van de twijfel te geven. RD-Antichrist Kranendonk bedrijft pure godslastering met zijn subtiele pleidooi voor evolutie-gristenen, aangezien evolutionisten God de Schepper van hemel en aarde aantasten in Zijn Wezen, aangezien de eeuwige God de Oorsprong is van alle leven en Christus het Begin der schepping Gods. De evolutieleer, in welke vorm dan ook, is 100% een verzinsel die gesponnen is in het zwakzinnige brein der vals genaamde wetenschap.
Alleen al het feit dat RD-Antichrist K. de schepping Gods ter discussie stelt door zijn zelfverzonnen gesuggereerde vragen: Wat is waarheid? Wie heeft gelijk? is de godslastering ten top, aangezien elke ongeloofsvraag jegens de onfeilbaarheid en het gezaghebbende Woord van God, blasfemie is, die alleen door een refo-club antichristussen bedreven wordt, waarvan RD-Antichrist Kranendonk en SGPlay-Antichrist Van der Staaij de kroon spannen, om over het leger meeveinzende dominees nog maar niet te spreken.

RD-Antichrist K.: Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een afdoend antwoord op alle vragen is er niet te geven. Wie vasthoudt aan het geloof in de schepping door God in zes dagen, moet op vragen van de wetenschap soms, nee beter: vaak, het antwoord schuldig blijven. Het is gewoon eerlijk en verstandig dat direct te erkennen.

GPPB.: RD-Antichrist K. stijft zichzelf op de brede weg des verderfs met zijn onzinnige suggesties, aangezien Gods Woord zich niet laat ontleden door menselijk spitsvondige vragen, omdat Gods Woord de eeuwigdurende Goddelijke Autoriteit is die niet staat of valt met het fenomeen hoe mensen erover denken, noch wat zij wel of niet van Gods Woord geloven. Elke menselijke interpretatie van Gods Woord is sowieso verwerpelijk, aangezien de inspiratie en de eniggeldende mening des Heiligen Geestes zich niet laat verklaren noch laat aanpassen door menselijke interpretaties, noch door rationele stomme-honden-vragen. Gods ware kinderen omhelzen het Tota Scriptura van Gods Woord door het geloof en zitten totaal niet verlegen om rationeel-zwakzinnig gestelde vragen te beantwoorden van het pluriform-gestoorde refo-discussie-platform. Gods Woord geeft evenwel op alle geloofsvragen antwoord en daar hebben Gods ware kinderen dan ook meer dan genoeg aan in de toepassing des harten.

RD-Antichrist K.: Evenzo is het goed om vast te stellen dat wetenschappers bij hun zoektocht naar de oorsprong van de aarde en van het menselijk leven ook vaak vragen overhouden. Dat geldt voor evolutionisten, maar nog meer voor theïstische evolutionisten. Weliswaar hebben ze op grond van geologische en paleontologische vondsten aanknopingspunten voor hun theorie, maar er ontbreken nog steeds schakels aan hun model. En dat erkennen ze meestal ook.

GPPB.: Wat gaat het mij aan dat evolutie-wetenschappers bij hun schizofrene evolutie-zoektocht vragen overhouden? Gods volk gaat dat totaal niet aan en al die zelfverzonnen vragen der schizofrene evolutie-wetenschap deert Gods ware volk niets, omdat het enkel belachelijke dwaasheid is. Wat dergelijke leeghoofdige wetenschappers niet weten, erkennen of ontkennen, staat volledig in het poppenkast-kader van broodje refo-aap.

RD-Antichrist K.: Dat betekent dus dat zowel de aanhangers van de gedachte dat de schepping in zes dagen geschiedde, als de wetenschappers die pleiten voor de evolutieleer –in welke variant dan ook– met dezelfde verlegenheid zitten. Het is van belang dat steeds weer te bedenken, omdat dit in het debat nogal eens wordt vergeten.

GPPB.: Gods Woord leert nergens een rationeel aanhang-geloof, noch ten aanzien van de schepping, noch van enig ander leerstuk. God zit niet om aanhangers verlegen, aangezien aanhangers een partij vertegenwoordigen, terwijl God partijloos is en Zijn kinderen eveneens, omdat zij deel uitmaken van het Lichaam van Christus en geen aanhangsel daarvan zijn. Aanhangers van de zes-daagse schepping staan derhalve in hetzelfde ongeloofs-kader als aanhangers van de evolutie-theorie, omdat al dat wel of niet aanhangen der dingen met het ware geloof niets van doen hebben. Laat staan dat Gods ware volk verlegen zit om de stompzinnigheid van "het debat" van beide genoemde partijen met hun afvallige aanhang-religie en gelijknamige darwin-droom-hallucinatie.

RD-Antichrist K.: Te vaak wordt er in discussies door met name evolutionisten met een zekere meewarigheid gekeken naar degenen die willen vasthouden aan de historische realiteit van de schepping in zes dagen, van Adam als de eerste mens, van de zondeval en van de universaliteit van de zondvloed. Terwijl een integere wetenschapper, en die zijn er zeker, direct zal moeten toegeven dat hijzelf ook uitgaat van een model dat bij lange na nog niet volledig bewezen is.

GPPB.: RD-Antichrist K. levert zelf het bewijs dat hij de Goddelijke zes-daagse schepping bespottelijk maakt door zijn zinsnede: "een model dat bij lange na nog niet volledig bewezen is", aangezien evolutie-wetenschappers geen enkel bewijs kunnen leveren van hun evolutie-verzinsels, laat staan dat het door RD-Antichrist K. gesuggereerde model der stomme wetenschap enig bewijs kan leveren van een "bij lange na nog niet volledig bewezen model."
RD-Antichrist K. suggereert dat er zoiets bestaat van "een nog niet volledig bewezen model" omtrent de godslasterlijke evolutieleer. Het zwakzinnige darwin-sprookje dat Antichrist K. via de evolutie-buiksprekerij zijn lezers wil doen geloven, luidt: "Weliswaar nog niet volledig bewezen, maar toch al gedeeltelijk bewezen!" De krankzinnigheid ten top!

RD-Antichrist K.: Omgekeerd moet deze evolutionistische wetenschappers niet direct worden verweten dat ze door hun visie op het ontstaan van het leven de naam van christen hebben verspeeld. Dat oordeel wordt soms ook wel erg gemakkelijk gegeven. Ook hier past terughoudendheid.

GPPB.: RD-Antichrist K. suggereert hier een satanische terughoudendheid, aangezien geen enkele evolutionist de naam Christen toekomt, laat staan dat zulke evolutionaire antichristussen het ware geloof in Christus deelachtig zouden zijn. Evolutionisten hebben derhalve de naam ‘Christen' niet verspeeld, maar zijn nooit Christen geweest. Wie de Goddelijke zesdaagse schepping verwerpt, of zelfs in diskrediet stelt, verwerpt God en wie God verwerpt is een blasfemische duivel.

RD-Antichrist K.: Betekent dit dat het dus niet uitmaakt welk concept je kiest? Dat is maar de vraag. In ieder geval heeft de keus consequenties, die verder gaan dan het debat over schepping en evolutie. In alle eerlijkheid is de vraag te stellen of ieder die voldoende overziet.

GPPB.: Wel of niet geloven in de Goddelijke zesdaagse schepping, laat Antichrist K. afhangen van de menselijke vrije-wils-keuze die echter niet bestaat, aangezien de mens zijn keuze al gemaakt heeft in Genesis 3, waardoor de hele wereld voor God verdoemelijk is. Gods volk hoeft de keuze niet meer te maken, aangezien zij is uitverkoren door de Goddelijke keuze en in en door Christus in Zijn voetstappen gaan door het ware geloof, door Welke zij alle dingen weten (1 Joh. 2:20).

RD-Antichrist K.: Waarom laten Bijbelgetrouwe christenen in toenemende mate de traditionele opvatting over het ontstaan van de aarde los en kiezen zij voor het theïstisch evolutionisme? Laatstgenoemde theorie gaat ervan uit dat God een bijdrage heeft gegeven aan het ontstaan van de aarde, maar dat het leven zich verder ontwikkelde langs de weg van evolutie, al dan niet door God aangestuurd. Wordt die keus werkelijk gemaakt omdat er voor dit model zo veel bewijs is dat je er niet meer omheen kunt? Of heeft het te maken met de mate waarin men waarde toekent aan het gezag van Gods Woord? Die twee, wetenschappelijk bewijs en Schriftgezag, laten zich moeilijk tegen elkaar afwegen.

GPPB.: "Bijbelgetrouwe" christenen die de evolutieleer aanhangen in welke (theïstische) vorm dan ook, bestaan niet! Bovendien houdt Gods ware volk er geen enkele traditionele opvatting opna, maar gelooft in God-drie-Enig en in Zijn onfeilbaar Woord. Bovendien bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat met Gods Woord kan evenaren, laat staan kan overtreffen. Gods Woord verwerpt alle valselijk genaamde wetenschap en degenen die zich met de van God vervloekte valselijk genaamde wetenschap inlaten en/of ermee participeren, zullen het plavei in de hel uitmaken als zij zich er niet van bekeren. Gods Woord verwerpt de door Antichrist K. gepromote wetenschap: "O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk-ijdel-roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap", 1 Tim. 6:20.

RD-Antichrist K.: Onmiskenbaar is wetenschap van grote betekenis. De Bijbel leert dat de mens het verstand van God heeft gekregen als een bijzondere gave die geen enkel ander schepsel in die mate heeft ontvangen. De kennis maakt zelfs deel uit van het beeld van God waarnaar de mens is gemaakt. Wetenschappelijke arbeid is dus niet zomaar iets, maar een uitvloeisel van die bijzondere Scheppingsgave.

GPPB.: Er bestaat slechts 1 wetenschap die God behaagt en dat is de ware geloofswetenschap. Rationele wetenschappelijke scheppingsgave, waarop Antichrist K. zwakzinnig roemt, vereenzelvigt hij met de ware kennis die de mens had in de staat der rechtheid (over valselijk genaamde wetenschap gesproken!), terwijl Gods Woord totaal het tegenovergestelde leert: "Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, [prediken] [wij] Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen", 1 Kor. 1:19-25.

RD-Antichrist K.: Maar wetenschappelijk onderzoek heeft ook beperkingen. Het is en blijft mensenwerk. Dat wil zeggen: werk met gebreken. De Bijbel leert namelijk dat door eigen schuld van de mens, door zijn zonde, het verstand verduisterd is. Daarom kennen wij ten dele (1 Kor. 13:12). Nog sterker: de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Wetenschappelijke theorieën kunnen voor een christen daarom nooit het eind van alle tegenspraak zijn. Echte wetenschappers zijn naar hun aard bescheiden, maar een christenwetenschapper moet om die reden wel driedubbel bescheiden zijn. Niet de menselijke wetenschap, maar Gods wijsheid en Zijn almacht dienen maatgevend te zijn. Een christen kan daarom dus nooit het primaat van de wetenschap erkennen. Dat betekent niet dat hij zomaar vraagtekens plaatst bij wetenschappelijk vastgestelde feiten, maar wel bij de interpretatie ervan. Die staat niet los van zijn totaalvisie op de werkelijkheid. Ook wetenschappers, hoe integer ook, zijn niet immuun voor een bepaald wereldbeeld, en hun uitgangspunten kunnen hun interpretatie kleuren.

GPPB.: Alle mensenwerk buiten het ware geloof om, zijn voor God vervloekte werken en niet slechts "werken met gebreken", laat staan dat de tegenstellingen van de valselijk genaamde wetenschap (waarop Antichrist K. roemt) in het kader staan van "werken met gebreken." Gods Woord zet alle valselijk genaamde wetenschap onder de vloek en de beoefenaars ervan onder het oordeel der verdoemenis.
Antichrist K. geeft er doorlopend bewijs van dat zijn verstand dermate verduisterd is, dat hij een ‘christen-zijn' voor ogen heeft die zijn bestaans(zand)grond heeft in de geïnterpreteerde wetenschapskleuren van een ingebeelde regenboog. De "driedubbele bescheidenheid" die Antichrist K. een christen aanplakt, doet de duivel schaterlachen.

RD-Antichrist K.: Dat mag niet uit het oog verloren worden bij de vraag of en hoe resultaten van wetenschappelijk onderzoek in overeenstemming zijn te brengen met het geloof. Want dat proberen de theïstische evolutionisten. Dat onderscheidt hen ook van atheïstische aanhangers van de evolutieleer. Deze intentie van theïstische evolutionisten verdient op zichzelf genomen een positief oordeel. Alleen de uitkomst van hun zoektocht roept wel vragen op. Vragen die overigens ook te stellen zijn bij publicaties van sommige creationisten. Met een bepaalde krampachtigheid proberen die het wetenschappelijk bewijs te leveren voor het ontstaan van de aarde en het menselijk leven zoals dat in de Bijbel wordt beschreven. Daarbij vergeten ook zij soms dat ook hun bevindingen maar "ten dele" kennis opleveren en gaan ze soms erg selectief om met wetenschappelijke gegevens die in hun straatje passen. Creationistische publicaties zijn ook niet het einde van alle tegenspraak.

GPPB.: Geen enkele mens-wetenschap is in overeenstemming te brengen met het ware geloof, aangezien de ware geloofswetenschap dergelijke door Antichrist K. gesuggereerde vals-oecumenische overeenstemmingen verwerpt en zich alleen en uitsluitend door Woord en Geest laat leiden en gezeggen. Antichrist K. suggereert een verschil tussen theïstische en atheïstische evolutionisten, terwijl beiden groepen tot dezelfde categorie behoren, namelijk: vervloekte atheïsten, waar ook Antichrist K. "positief" deel van uitmaakt. Wat Antichrist K. verder beweert over hetgeen creationisten publiceren, staat in hetzelfde kader van de tegenstellingen van de valselijk genaamde wetenschap, aangezien Gods Woord door dergelijke publicaties niet bewezen wordt en niet bewezen kan worden. Gods Woord bewijst zichzelf en aan dat gezaghebbende Woord Gods heeft Gods ware volk dan ook ruimschoots genoeg. Gods Woord is niet alleen het einde van alle tegenspraak, aangezien Christus het Begin en het Einde is van de ware geloofswetenschap. RD-Antichrist K. braakt enkel onzin en zijn bilderberger leugenkrant is enkel brandstof voor de hel !

RD-Antichrist K.: De vraag kan rijzen of er dan geen enkel houvast is voor de opvatting dat God de wereld uit het niets geschapen heeft in zes dagen, dat Adam de eerste mens was, dat de zondeval een historische gebeurtenis is en dat de zondvloed een universeel karakter heeft gehad. Dus, dat de beschrijving uit de eerste hoofdstukken van Genesis een historisch verslag is van het ontstaan van de wereld en de mens en van de oorsprong van het kwaad. Staat de redactie van deze krant dan op drijfzand als ze dat als haar uitgangspunt kiest? Toch niet.

GPPB.: Toch wel, ja, de RD-redactie staat al jaren op drijfzand, zoals dat met honderden artikelen op deze website is bewezen. Daar komt bij dat Gods Schepping niet als uitgangspunt gekozen kan worden, aangezien Gods ware volk er niet voor kiest, maar door het Begin der herschepping Gods wedergeboren wordt en in die herschapen staat van het Koninkrijk Gods wordt overgezet.

RD-Antichrist K.: De discussie moet niet gaan over de vraag hoeveel jaar geleden de schepping precies plaatsvond, maar over het gezag van Gods Woord. Het is Bijbels-gereformeerd om te stellen dat de Bijbel niet alleen absoluut gezag geeft, maar dat hij ook zichzelf verklaart. Niet de moderne wetenschap bepaalt de exegese van de Bijbel maar de Schrift is zijn eigen uitlegger. Dat is het kernpunt waar het om draait. Heerst de wetenschap over de uitleg van de Bijbel, of gaat de uitleg van de Bijbel zelf boven de interpretatie van de wetenschap?

GPPB.: De RD-Antichrist schijnt ineens vroom te worden, maar ook hier slaat hij de plank finaal mis, want Gods Woord gaat niet boven de interpretatie van de wetenschap, zoals K. valselijk van wel suggereert, maar Gods Woord verwerpt die (1 Tim. 6:20).

RD-Antichrist K.: De Heere Jezus heeft in Zijn onderwijs laten zien dat het laatste de regel is. In verschillende toespraken citeert Hij gedeelten uit het Oude Testament en geeft daar een uitleg aan. Dit eigen gezag van Gods Woord beperkt zich niet tot de heilsopenbaring. Wie Schrift met Schrift vergelijkt, moet wel de conclusie trekken dat er goede gronden zijn om ook het geloof in de schepping in zes dagen et cetera als historische feiten te accepteren. Echter, wie Genesis 1 tot en met 3 meer als een zinnebeeldige of dichterlijke beschrijving ziet, zal ook op andere punten vastlopen.

GPPB.: Aangezien de RD-acteur zich op alle zaken van Gods Woord vastloopt, schrijft hij in bovenstaand citaat geen nieuws, maar schrijft hij alleen over zichzelf. Gods volk accepteert niets van hetgeen K. suggereert, aangezien Gods Woord zich niet laat accepteren door de rationele mens. Antichrist K. vereenzelvigt het ware geloof met de menselijke bedorven ratio, terwijl Gods ware volk geen enkele conclusie maakt op grond van "goede gronden" om de zes-daagse schepping als historisch feit te accepteren, maar GELOOFT die zaken, eenvoudig, omdat het Gods onfeilbaar Woord betreft. Als Gods Woord had geleerd dat Jona de vis zou hebben opgeslokt, zou Gods volk dat ontwijfelbaar geloven, omdat de geroepen heiligen God op Zijn Woord geloven. Het ware geloof is derhalve het tegenovergestelde van menselijke logica, aangezien het ware geloof totaal niet logisch is, omdat het geloof niet ziet op de omstandigheden, maar op een sprekend en belovend God in Christus, Die niet het logische, maar alleen het onmogelijke doet.

RD-Antichrist K.: Een drietal voorbeelden: 1. In de Wet van de Tien Geboden wordt de mens opgedragen de zevende dag te rusten van alle werk. Waarom? Omdat God na zes dagen scheppingswerk ook de zevende dag heeft gerust. Daar wordt in de grondtekst hetzelfde woord gebruikt als in Genesis 1 als wordt gezegd: Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. Waarom zou dat woord "dag" in Genesis 1 plotseling niet als een etmaal moeten worden gezien, terwijl iedereen accepteert dat dit woord in Exodus 20 dat wel is?

GPPB.: In bovenstaand citaat weerlegt Antichrist K. zichzelf, aangezien hij de evolutionisten in het voorafgaande van zijn betoog het voordeel van de twijfel geeft. Bovendien stelt hij het door God geschapen etmaal onder verdenking, alleen al door het bijbelse woord "dag" vragenderwijs in twijfel te stellen (waarom zou het woord "dag"...?), terwijl het ware geloof dergelijke vragen nimmer stelt en niet uit rationele acceptaties bestaat. Gods volk gelóóft God en Zijn Woord en daarmee is alle discussie uitgesloten!

RD-Antichrist K.: 2. Wanneer je niet gelooft dat Adam de eerste mens en een unieke historische persoon is geweest, wat moet je dan met 2 Timotheüs 2:13? Daar schrijft Paulus: „Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva." En hoe moet je dan omgaan met de vergelijking die Paulus maakt tussen Adam en Christus in 1 Kor. 15:45: „Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende ziel." De historiciteit van de tweede Adam wordt door de theïstische evolutionisten niet betwist. Waarom zou Hij dan vergeleken worden met iemand (de eerste Adam) die niet een historische figuur is geweest? Dat is niet consistent.

GPPB.: Het ware geloof redeneert absoluut nooit, zoals bilderberger acteur K. zich uitlaat. K. degradeert Gods Woord tot een begripsboek, omdat hij het ware geloof uitspeelt tegen zijn rationeel opgeworpen vragenstellerij: "Waarom zou Hij dan vergeleken worden...", enz., hetgeen voor het ware geloof volstrekt taboe is. Het ware geloof staat haaks op een dergelijke redenatie van tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap.

RD-Antichrist K.: 3. Wie de historiciteit van Adam ontkent, loop daarmee ook vast met de historiciteit van de zondeval. Daarmee blijft de vraag naar de oorsprong van het kwaad en de dood ook onbeantwoord. Sommige theïstische evolutionisten vinden dat geen probleem. Zij menen dat dood altijd al in de natuur aanwezig was en er dus niet door de zonde is gekomen. Maar wat doe je dan met een tekst als: „Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood" (Rom. 5:12a)? Wie is die mens? Dat schrijft Paulus in 1 Tim. 2:14: „En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, is in overtreding geweest."

GPPB.: Ja, ja, de historiciteit van de zondeval en Adam 1 met de mond erkennen, is geen kunst, maar om de gevallen Adam 1 te worden in de toerekening en in de inleving des harten, is ieder mens vijand van. Daar heeft Antichrist K. geen kennis aan, aangezien hij zich laat leiden door het verdorven verstand van de oude mens en met rationale onzin de evolutionisten het van God vervloekte voordeel van de twijfel geeft, nogwel met Gods Woord op de lippen. Gods volk heeft met de door K. genoemde teksten helemaal niets uit te voeren en zeker niet ter discussie te stellen, zoals K. dat uitdrukkelijk wel doet. Gods Woord neemt Gods volk gevangen in de zalige gevangenschap van Christus, want in Hem leven wij en bewegen ons en zijn wij (Hand. 17:28).
Over wie de mens geworden is, laat K. de apostel Paulus buikspreken, maar zelf houdt hij zich buiten schot door zich aan de goede kant te wanen, terwijl uit honderden RD-commentaren is gebleken dat K. een volbloed bilderberger goebeliaan is, een antichrist, die Gods Woord als een donald duck-bijbel ter hand neemt, ermee werkt en erover beschikt als een arminiaan, zoals al zijn refofiele soortgenoten doen.

RD-Antichrist K.: Er zou veel meer te noemen zijn. De Bijbel spreekt op vele plaatsen over de Schepping, de val en de vloed als een historische werkelijkheid. Vandaar dat vanuit de Bijbel er genoeg argumenten zijn om Genesis 1 tot en met 3 op te vatten als een historische beschrijving van de schepping en de zondeval. Ook al komt er naast geschiedenis ook symboliek en beeldspraak voor in Genesis, dan valt uit de andere delen van de Bijbel af te leiden dat die geen betrekking hebben op de historiciteit van Adam en de zondeval. Wie dit Schriftgezag leidend laat zijn ten opzichte van wetenschappelijke verklaringsmodellen, loopt vast met het theïstisch evolutionisme.

GPPB.: Ja, ja, veelmeer te noemen, behalve de drogredenen van K., maar bij deze hebben we zijn drogredenen opnieuw aan de dag gelegd en daarmee ook de RD-val/vloed getekend. Antichrist K. vat Genesis 1-3 op als een louter historische werkelijkheid, maar dat o.a. het RD en de SGP vruchten zijn van de historische zondeval houdt hij ezelachtig buiten beschouwing, laat staan dat de RD-acteur van een bevindelijke hellevaart weet te getuigen, laat staan van een door Christus uit de hel opvoerende hemelvaart, zoals Hanna daarvan getuigenis aflegt (1 Sam. 2:6) en met haar al de geroepen heiligen.

RD-Antichrist K.: Zijn daarmee alle vragen opgelost? Nee, maar misschien hoeft dat ook niet. Deze benadering op grond van andere Bijbelse gegevens biedt in ieder geval houvast. Op grond van deze Schriftgegevens, zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament, heeft de kerk van alle eeuwen beleden: „Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde."

GPPB.: Het houvast van RD-Antichrist K. biedt geen enkel houvast, maar zijn gebroken rietstaven, omdat hij de letter houdt voor de Geest. Van bevindelijke geloofskennis rept K. dan ook met geen woord, want bij hem is het Woord alleen rationeel-arminiaans te accepteren, te modeleren en te schismatiseren, maar daarmee kunnen wij hem condoleren, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Blijft staan dat RD-Antichrist K. de evolutionisten het voordeel van de twijfel geeft en zelfs christenen noemt en daarmee schaart hij zich in de rij van het naamchristendom, maar ook dat is reeds lang oud nieuws. (Zie ook artikel ‘evolutie-christenen' op volgende blok). Ook is het met keiharde feiten bewezen dat de voltallige RD-club aanhanger en promotor is van top-evolutionist C.S. Lewis, en de nieuw-calvinistische evolutionist Tim Keller en Co, waarvan ook SGPlayer Van der Staaij een grote aanbidder is (Klik op de wolf-image). Over atheïstische refo-evolutionisten gesproken!

RD-ANTICHRIST KRANENDONK PLEIT VOOR 'EVOLUTIE-CHRISTENEN' (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Prof. Cees Dekker: Leer kinderen dat God en evolutie bij elkaar passen
25-09-2015 10:48 | gewijzigd 25-09-2015 10:49 | Van onze verslaggever

Prof. C. Dekker: "Ik ben volstrekt overtuigd van een evolutie in miljarden jaren, maar ik ben ook overtuigd christen."

Op de vraag van debatleider Andries Knevel of Sonneveld niet bang is ook de opstanding van Christus in twijfel te gaan trekken, antwoordde hij: "Alle grote evangelicale theologen, zoals Tim Keller en Alister McGrath, zijn hartstikke overtuigd van de opstanding van Jezus en hartstikke evolutionistisch."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/prof_cees_dekker_leer_kinderen_dat_god_en_evolutie_bij_elkaar_passen_1_941548

GPPB.: De RD-godslastering ten top, aangezien ook RD-Antichrist K. de van God vervloekte evolutionistische leerstellingen van genoemde antichristussen, alias darwin-apen (Keller, McGrath, Dekker, Knevel, Sonneveld, enz.) volledig tolereert en zelfs subtiel kerstent, met instemming van SGPlayer Van der Staaij (Klik op de wolf-image). Over atheïstische refo-evolutionisten gesproken!

EVOLUTIETHEORIE, EEN ORDINAIR STRIPVERHAAL        
Plaats in winkelmandjeMandje
EVOLUTIETHEORIE, EEN ORDINAIR STRIPVERHAAL

"Wie eist dat een schepping in 6 dagen van 24 uur als uitgangspunt genomen moeten worden in de wetenschap, verlaat de wetenschap voor zijn eigen hoogmoedige Bijbelopvatting, stelt dr. Gerdien de Jong. Voor wie Genesis 1 als een loflied op de Schepper ziet, komen wetenschap en geloof niet in strijd met elkaar."


Bron: http://www.refdag.nl/artikel/1378914/Creationisme+misbruik+van+verstand.html)

Fragment uit RD-artikel:
"Is wetenschap, in het bijzonder evolutie, dan niet per definitie atheïstisch? Helemaal niet. Wetenschap heeft één uitgangspunt: iedereen moet met dezelfde gegevens tot dezelfde conclusie kunnen komen, mits onbevooroordeeld denkend. Daarom is God als verklaringsprincipe voor waarnemingen in de wetenschap taboe: iedereen zou een andere god op een andere manier kunnen invoeren om elk willekeurig verschijnsel op elke willekeurige manier te verklaren. Dit betekent niet dat het bestaan van God per definitie door de wetenschap ontkend wordt. De wetenschap laat zich daar niet over uit, ook de evolutiebiologie niet. In elk leerboek evolutiebiologie staat dezelfde opvatting: geloof is onafhankelijk van wetenschap. Wie eist dat 6000 jaar en 6 dagen van 24 uur als wetenschappelijk uitgangspunt genomen moeten worden, verlaat de wetenschap voor zijn eigen hoogmoedige Bijbelopvatting. Dan blijft alleen het vervormen van gegevens, het ontkennen van vondsten en het verdraaien van conclusies over. Elk nieuw gegeven wordt gebanaliseerd, verkleuterd en miskend. Bij de ontkenning van de wetenschap, zogenaamd om Bijbelgetrouw te zijn, misbruiken mensen op grote schaal hun verstand. Wij hebben ons verstand gekregen om het te gebruiken, niet om het te misbruiken. Dat leidt tot een heelal van 13,7 miljard jaar oud, een aarde van 4,6 miljard jaar oud en gezamenlijke afstamming van alle soorten, inclusief de mens." De auteur is gepensioneerd universitair hoofddocent evolutiebiologie aan de Universiteit Utrecht en lid van de PKN.

Commentaar
Door het feit dat Gods Woord vrouwen verbiedt om te leren, staat het artikel van mevrouw Gerdien de Jong in het kader van de overtreding van Gods gebod. Dat het RD dit soort artikelen plaatst, heeft te maken met een Schriftkritische revolutie binnen het Refodom, dat voortvreet gelijk de kanker. Aangezien het een refo-trend geworden is dat men binnen het Refodom massaal met de godslasterlijke evolutie-leer sympatiseert, gaan we ook inhoudelijk in op hetgeen lady Gerdien beweert.

God heeft de hemel en de aarde (de kosmos) in zes dagen gemaakt. Dat leert Gods Woord. Eén scheppingsdag duurde 24 uur, want er staat: "En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag", Gen. 1:5. Wie dit bijbelse scheppingsfeit in twijfel trekt, al noemt men zich ook 24 x gereformeerd, is een ketter. Gods Woord leert dat God in zes dagen de aarde geschapen heeft. Hij had het ook in één seconde kunnen doen, want Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er. God heeft de hemel en de aarde en al wat daarin is echter in zes dagen geschapen. Tegenwoordig moet je dr. voor je naam hebben staan om de zesdaagse schepping in twijfel te trekken. Of men nu dr. Van de Brink, of dr. Van de Belt heet, het zijn KETTERS die de tijdsduur van zes scheppingsdagen in twijfel trekken. Ik ben geen creationist, ik ben een christen en ik geloof de Bijbel van A tot Z. Wat heb ik met de doctorale wetenschap te maken? Immers niks. Het rationalisme van de wetenschap staat haaks op het geloof in Gods Woord. De moderne wetenschap is dan ook oerdom, want de ratio van de wetenschap leidt tot krankzinnige getallen als het om het bestaan van de aarde gaat. De aarde is ongeveer zesduizend jaar oud, maar de oerdomme wetenschap rept wel van miljarden jaren, alsof ze erbij geweest zijn. Dat miljardenstelsel baseert de oerdomme wetenschap o.a. op gevonden fosielen, alsof God ook de fossielen niet geschapen heeft. De oerdomme wetenschap tracht God uit handen te blijven met hun belachelijke rekensommen. Ook Darwin heeft zich suf gepeinsd om God uit handen te blijven. En daar heeft hij een stripverhaal op bedacht ofwel de evolutietheorie. De mens zou niet geschapen zijn, maar van de apen afstammen die uit een oerknal voortgekomen zijn. Daarmee had Darwin een doel, namelijk dat als de mens uit de apen zou zijn voortgekomen, de mens geen onsterfelijke ziel meer heeft. En, -zo redeneerde Darwin- dan zou hij ook niet voor God behoeven verschijnen. Dat is het oogmerk van de evolutietheorie. Een waar christen gelooft Gods Woord en geloven laat zich niet leiden door de rede, noch door het verstand, maar door Woord en Geest. Godgeleerde dwazen die zich laten leiden door de ratio der wetenschap en tot Schriftkritische uitspraken komen, zijn absoluut geen bekeerde christenen. Een kind van God gelooft in de Bijbel van kaft tot kaft niet op grond van zijn begrip, maar op grond van de Goddelijke autoriteit der Schrift en door het inwendige getuigenis des Heiligen Geestes. Al zou er in de Bijbel gestaan hebben dat Jona was ingeslokt door een speldekopje, dan zou ik het nog gelooft hebben. Gods Woord is geen begripsleer, maar geloofsleer. Om Gods Woord te geloven kun je je verstand thuis laten, aangezien het geloof een gave Gods is, die HAAKS staat op de ratio van de gevallen mens van nature. Bovendien heeft dr. Gerdien de Jong geen enkele bijbelse bevoegdheid om zich theologisch uit te drukken. Dat is de vrouw ten enenmale verboden. En wat zij zegt is ook volledig in strijd met Gods Woord en het ware geloof. Dr. P. de Vries (HHK), die in een RD-artikel reageerde op dr. Gerdien de Jong, repte met geen woord over het feit dat het een vrouw bijbels verboden is om zich op theologisch gebied uit te laten. Ook onderstreepte dr. P. de Vries de letterlijke zesdaagse schepping niet en hij ging niet eens in op het feit dat mevr. De Jong de aarde miljarden jaren van bestaan toeschrijft. Je hoeft er werkelijk geen theoloog voor te zijn en je hoeft de schepping ook niet in het geheel van de Schrift te lezen -zoals P. de Vries beweert- om te weten dat God in zes dagen de ganse schepping verwezenlijkt heeft, want Genesis 1 is zo klaar en duidelijk dat een klein kind die lezen kan, iedereen kan vertellen dat God in zes 24 uurs-dagen de aarde met alles wat daarin beweegt en leeft geschapen heeft. Bovendien beweert dr. P. de Vries dat het intellect niet voorop gaat in het uitleggen van de Schrift. Ik zal het hem geheel anders vertellen: het intellect komt ook niet achteraan, maar doet in het geheel niet mee, omdat de menselijke ratio het eeuwige Godswonder van de schepping en van zalig worden nimmer kan bevatten, maar alleen door het geloof bewonderd en aanbeden zal worden. God laat Zich NOOIT begrijpen! Aanbiddelijk wonder! Halleluja!

Bron RD-artikel dr. P. de Vries: http://www.refdag.nl/artikel/1379444/Lees+Genesis+vanuit+geheel+van+Schrift.html

De oogmerken van de geleerde heren/vrouwen der Schriftkritische wetenschap en die van de belijders der evolutie, zijn zo doorzichtig als glas. Men wil van geen Schepper weten, laat staan van een hemelse Rechter. Men wil af van de staat der rechtheid, men wil af van de zondeval, men wil af van het feit dat de mens zich voor God moet verantwoorden. Men wil van geen verzoening door voldoening weten. Men wil af van het bestaan van de hemel, af van het bestaan van de hel; kortom men wil af van de eeuwige bijbelse werkelijkheid en de eeuwige bestemming van de mens, hetzij de hemel, hetzij de hel. Dat is het oogmerk van de bedorven en Schriftkritische wetenschap. "Laat ons Zijn banden verbreken en Zijn touwen van ons werpen", want de autonome wetenschappelijke mens wil God van de troon en zelf regeren, beslissen, denken, hebben, zijn, enz. Maar stof zijt gij, o mens, tot stof zult gij wederkeren en uw onsterfelijke ziel vaart dan op tot uw Schepper en Formeerder, om in de opstanding der doden verenigd te worden met een verheerlijkt onsterfelijk lichaam, om eeuwig God te verheerlijken ALS de ziel in de tijd met God verzoend is geworden in Christus, of, om met een ongeredde ziel en een afgrijselijk onsterfelijk lichaam beiden geworpen te worden in de poel die brandt van vuur en sulfer, tot in der eeuwen eeuwigheid. God is Rechter Die 't beslist, Die als aller Oppervoogd, deez' vernedert, dien verhoogt.

GPPB.

GB WIL EIGENHEID DIE IN DE KLIKO THUISHOORT BEWAREN        
Plaats in winkelmandjeMandje
GB WIL 'EIGENHEID' -DIE IN DE KLIKO THUISHOORT- BEWAREN...

"Gereformeerde Bond moet eigenheid bewaren"

PUTTEN – Als de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn eigenheid niet weet te bewaren, rest over tien jaar niet meer dan een grijze vereniging.
De Gereformeerde Bond moet volgens ds. Lam zijn eigenheid op allerlei terreinen bewaren. „Anders rest over tien jaar niet meer dan een grijze beweging die smakeloos in de kerk staat.” (Zeg maar gerust om van te gruwen en door Christus uitgespuwd zal worden - GPPB).

Schepping en evolutie
Volgens algemeen secretaris drs. P. J. Vergunst beraadt het hoofdbestuur van de GB zich op de manier waarop over allerlei vragen rond het thema schepping en evolutie met de achterban gesproken kan worden. Hij verwees naar een recent onderzoek van het Nederlands Dagblad. Daaruit bleek volgens hem dat predikanten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond een tussenpositie innemen tussen predikanten in onder andere de Nederlands Gereformeerde Kerken en in de Gereformeerde Gemeenten, als het gaat om de vraag of de schepping volgens Genesis heeft plaatsgevonden in zes dagen van 24 uur. „Er zijn er die vinden dat het inderdaad gaat om zes dagen van 24 uur. Anderen denken daar iets anders over”, aldus Vergunst.
Volgens Vergunst hebben hoogleraren in hun uitlatingen over dit soort zaken een eigen verantwoordelijkheid. „Hoogleraren weten zich gebonden aan hun leeropdracht. Ze hebben echter ook de vrijheid van hun wetenschappelijke geweten, dat natuurlijk wel genormeerd dient te zijn aan het Woord van God.” (GB = Geen Bevinding, ofwel 'geen vlees en geen vis'-beweging - GPPB.)

Prof. dr. W. Verboom wees de aanwezigen op een artikel dat dr. Van den Brink geschreven heeft in Theologia Reformata. Hij noemde dat artikel in de hele discussie „helpend en belijdend.” (Een helpende hand richting verderf en een belijdenis van de duivel - GPPB.)

Ds. Hulsman zei niet helemaal gerustgesteld te zijn door de opmerkingen van drs. Vergunst. „Mijn verontrusting blijft, zeker als het gaat over de zondvloed.”


http://www.refdag.nl/artikel/1413035/Gereformeerde+Bond+moet+eigenheid+bewarenquot.html

-----------------------------------------------

Commentaar
Alleen ds. Hulsman blijkt nog enigszins een "verontrustend" geweten te hebben, maar zijn verontrusting stelt niets voor en de rest refo-afvalligen bewierookt de afvallige Schriftkriticus, dr. G. van den Brink. BE AWARE: Al die refo-evolutionisten zullen desgelijks vergaan, als ze zich niet tot God bekeren, hetgeen echter onwaarschijnlijk is.
GB-ers, Vergunst en Verboom, pleiten voor de gulle middenweg t.a.v. evolutie, schepping en zondvloed, maar die gulle-midden-weg bestaat niet, want je bent OF op de brede, OF op de smalle weg en op de smalle weg worden ketters als Van den Brink ontmaskerd als over de muur geklommen werkers der ongerechtigheid, want die door de enge poort zijn doorgegaan kunnen onmogelijk dit soort evolutie-ketterijen leren, omdat Gods ware kinderen in de leer van Christus blijven en door het geloof in de voetstappen van Christus gaan en staan. De refo-afvallige rest staat onder de vloek krachtens het Goddelijke Anathema, zoals Paulus die bij herhaling geschreven heeft in Galaten 1:8-9, al was het ook een engel uit de hemel...!

GPPB.

SCHRIFTKRITISCHE DR. G. VAN DEN BRINK 'EEN TROUW ZOON DER KERK'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

De paus kan zich grotenlijks verblijden in een groeiende GB-aanhang die de roomse leer van de aanvullende gerechtigheid promoten, zoals dr. GvdB.


GB-prof. dr. G. van den Brink (PKN) is een publieke aanhanger van de moderne Schriftkritische theologie.


Prof. Van den Brink: "Structuur jodendom en christendom hetzelfde"
RD: 04-01-2013 15:57 | Kerkredactie

Twee citaten uit het RD-artikel:
1. "Ik besef dat de term "nieuwere theologie" een vage aanduiding is", aldus prof. Van den Brink. "Voor mij ligt het startpunt van deze theologie in 1977, als dr. E.P. Sanders zijn werk "Paul and Palestinian Judaism" publiceert. In dat werk stelt hij dat het jodendom aan het begin van de jaartelling geen godsdienst was waarin je met goede werken het eeuwig behoud kon verwerven. Die visie was veel meer een zogeheten terugprojectie van middeleeuwse misstanden. Sanders zegt dat het jodendom juist een religie was die genade voorop stelt. Het geloof kreeg vooral gestalte in het verbond met Abraham, niet zozeer in het individuele geloof. Je hield je aan de wet om binnen de gemeenschap van het verbond te blijven."

2. "De nieuwere theologie, die hij in verschillende verschijnsvormen besprak, werkt volgens prof. Van den Brink niet als vervanger van de oude, maar als aanvulling."

Lees het volledige RD-artikel door onderstaande bronlink in uw browserregel te copieren:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/prof_van_den_brink_structuur_jodendom_en_christendom_hetzelfde_1_704174

--------------------------------------------

COMMENTAAR
Voor degenen die een beetje op de hoogte zijn van het vage theologische klimaat van de Gereformeerde Bond, is het onderhand wel bekend dat prof. dr. G. van den Brink zijn inspiratie ontleent aan de theologie van de moderne Schriftkritiek. Van den Brink zegt hiermee als theoloog ten eerste alles over zichzelf en ten tweede is zijn ongecensureerde Schriftkritische visie een bewijs van algehele betovering van de afvallige GB. De Schriftkritische hoogleraar, dr. Van den Brink, wordt -op een paar flauw-kritische noten na van ds. C. den Boer- in de GB-kring niet tegengesproken, laat staan gecensureerd. Dat kan ook niet in een valse kerk als de PKN. Zelfs in de HHK worden homo-kandidaten en godslasteraars zoals Kommerie en dr. W. van Vlastuin niet gecensureerd.

Bronlink:
http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKGODSLASTERAAR_DRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN_.html

In onze dagen kan men dus allerlei dwalingen en godslasteringen publiceren, maar als de spiegel van Gods Woord er aan te pas komt, zegt men achteraf "dat het niet zo bedoeld is." Ik denk dat de duivel zou sidderen bij het aanhoren van dit soort publieke en profane huichelarij.

Vanwege het feit dat de doctorale Schriftkritiek à la Van den Brink-Sanders niet een incidenteel verschijnsel is in onze dagen, maar een breedkerkelijke trend, het volgende:

Prof. Van den Brink beroept zich in zijn betoog dus op de bekende Amerikaanse theoloog, dr. E.P. Sanders, een Schriftkriticus van de bovenste plank, aangezien Sanders bepaalde Schriftgedeelten, waaronder sommige brieven van Paulus, niet eens erkent als het geïnspireerde Woord van God. Van den Brink interpreteert Sanders met instemming als hij leert "dat Paulus een radicaal nieuwe visie heeft op hoe je geloven moet; namelijk via Christus", en daarmee wordt gesuggereerd dat "die geloofsvisie van Paulus" totaal verschilt met de wijze waarop de oudtestamentische Joden tot het geloof gekomen zijn. De ketterij ten top! Voor de Joden was en is er geen andere weg der zaligheid, dan het geloof in de Christus der Schriften. Bovendien was en is de zaligheid voor (Joodse) bondelingen niet collectief verkrijgbaar, maar louter particulier, ten spijt van het Sanders-pleidooi van dr. Van den Brink! Het heeft er alle schijn van dat Van den Brink met zijn pro-Sanders-betoog een undercover-pleidooi houdt voor de verbondsmatige overdrive-visie van de GB.

Dr. Sanders is geen onbekende in de theologische (onder)wereld; hij heeft zich van den beginne als een pelagiaan ontpopt. Degenen die de Goddelijke geïnspireerde onfeilbaarheid van de Schrift volledig en vanuit het geloof onderschrijven, krijgen van Sanders het etiket ‘fundamentalistisch' opgeplakt, terwijl de Goddelijke inspiratie en de onfeilbaarheid van Gods Woord (2 Tim. 3:16) absoluut noodzakelijk, fundamenteel en essentieel is voor het ware geloof. Wie de onfeilbaarheid van Gods Woord ter discussie stelt en/of verwerpt, moet na de eerste en tweede vermaming zelf als een ketter verworpen worden (Tit. 3:10). Sanders leert ook dat de leer der wet, zoals Paulus die o.a. beschrijft in zijn Romeinenbrief, niet bevindelijk bedoeld is, maar alleen dogmatisch. Sanders gaat zelfs zover, dat hij de apostel Paulus beticht van psychologische onkunde m.b.t. de leer der wet, terwijl alles wat Paulus in Gods Woord geschreven heeft 100% Goddelijk ge-inspireerd en onfeilbaar is.

Bronlink:
http://bobbixby.wordpress.com/2010/12/09/e-p-sanders-the-fatal-fundamentalist-flaw/

En deze "nieuwe theologie" à la Sanders, noemt dr. Van den Brink niet een vervanger van de bijbelse theologie, maar een aanvulling........ Als de paus het betoog van Van den Brink ter ore komt, zal hij hem publiek zaligverklaren en als "een trouw zoon der kerk" een leerstoel aanbieden in het Vaticaan!"

Ten aanzien van de leer waarmee de Kerk staat of valt, focust dr. Sanders op een herdefinitie van de rechtvaardigmaking als een beschrijving van een bekeringsprocés. Dat de rechtvaardigmaking volgens Gods Woord een "forensic declaration of righteousness" (juridische rechtvaardigverklaring) van de goddeloze is, wordt door dr. Sanders verworpen.

Bronlink:
http://old.thirdmill.org/answers/answer.asp/file/99805.qna/category/nt/page/questions/site/iiim

Hieronder volgen een viertal Schriftkritische en godslasterlijke leeruitspraken van de door dr. G. van den Brink gepromote pelagiaan, dr. E.P. Sanders:

1. "Jezus is een historisch persoon, geboren in het dorpje Nazareth (!). Het verhaal van Lukas 2 klopt niet met de feiten. Lukas heeft het verzonnen om Jezus heilshistorisch te kunnen plaatsen (112vv)."

2. "Om het Koninkrijk van God te kunnen binnengaan, was het in Jezus' ogen nodig om correct te leven (219). Meer niet. Want God kijkt niet naar de geheimste gedachten van de mens en veroordeelt de mens niet, omdat hij kleine fouten maakt. God is in de visie van Jezus niet de strenge rechter die erop uit is om de onvolmaakten te veroordelen en ‘hele steden van de kaart te vegen, maar een liefhebbend vader die begaan is met en ijvert voor het welzijn van ieder mens' (283). Die mens wordt opgenomen in het Koninkrijk, die Jezus' boodschap aanvaardt, ook als hij zich niet heeft bekeerd en niet veranderd is op de manier die de wet voorschrijft (285). Jezus zag Zichzelf niet als een boeteprediker of bekeringsgezinde hervormer (281)."

3. "De benaming ‘Zoon van God', daartoe geadopteerd bij Zijn doop in de Jordaan, betekent niet, dat Jezus door een Godsdaad zonder tussenkomst van een man is verwekt. Geen jood kan zo iets aannemen. Zoon van God betekent alleen, dat Jezus een speciale positie en status had tegenover God. In principe zijn alle Israëlieten zonen van God. De eerste christenen echter hebben er een griekse inhoud aan gegeven. ‘Zoon van God' was voor hen een aanduiding van Jezus' God-zijn."

4. "Jezus was niet meer dan een radicale Wetsleraar Die ten diepste een herdruk van Mozes wilde zijn, maar Die Zich ongelukkigerwijs om Zijn ‘ontactvol' optreden de afwijzing en veroordeling van de sadducese meerderheid van het sanhedrin op de hals haalde."

Uit: "Moderne Jezusbeelden" - ds. C. den Boer

Note: In het internet-document "Moderne Jezusbeelden" geeft ds. C. den Boer wel kritiek op het Schriftkritische "Jezusbeeld" van Sanders, maar uit het document blijkt overigens ook dat ds. Den Boer zelf niet gelooft dat Gods Woord woord voor woord is ingegeven door de inspiratie des Heiligen Geestes, maar alleen "onder leiding en invloed van de Heilige Geest" tot stand gekomen is.

Ds. Den Boer: "De Schrift Zelf is in een historisch proces tot ons gekomen. Dat wil niet zeggen, dat wat het Nieuwe Testament ons verkondigt met betrekking tot de Woorden en daden van Jezus, van meet aan op schrift is gesteld. Het is gedurende enige tijd mondeling overgeleverd en daarna vooral door oor- en ooggetuigen opgeschreven. De Heilige Geest heeft hen daarbij naar Christus' belofte geleid. Die Geest leidde hen als hun trouwe gids in al de waarheid (Joh.16 : 13vv; 14 : 26; 15 : 26). Het is langs deze historische weg, dat de Heilige Geest voor ons het heil heeft bewaard."

Over GB-Schriftkritiek gesproken!
De Heere is geen ledig toeschouwer!


GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com