VRAAG OVER COMMENTAAR OP NASHVILLE/VERKLARING
VRAAG OVER COMMENTAAR OP NASHVILLE-VERKLARING  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier VRAAG OVER COMMENTAAR OP NASHVILLE-VERKLARING (Klik op pdf-ikoontje)

Inzender: Ik heb een vraag over uw commentaar op de Nashville-verklaring en ik heb het wel 10 keer gelezen en er lang over nagedacht. Het onderscheid dat u maakt tussen 'natuurlijke en onnatuurlijke zonden' heb ik nooit zo gezien en ook nooit gehoord. Niemand preekt dit zo. Ook schaart u het homo-zijn onder de zondepraxis, omdat de wet zegt dat begeren zonde is. Maar waarom wordt dit nergens zo gepreekt? In alle kerken leert men de celibataire zondaar op grond van zijn worstelingen tegen de zonde en dan ben je ineens een kind van God. O, nu zie ik pas het bedrog in van deze pauselijke celibataire leerstellingen. Ik moet bekennen dat toen ik uw commentaar las, dat de vijandschap mijn hart bijna deed ontploffen, want u schuift die Nashvilleverklaring met al die 235 ondertekenaars, waaronder veel dominees, met een klap van tafel. Hebben al die dominees het dan mis? Ik kan het nauwelijks geloven, maar ik kan er ook geen woord tegeninbrengen. Uw radicale manier van schrijven wekt de woede op in mijn hart. U hebt zero procent toegeeflijkheid jegens die Nashville-verklaring. Is dat hardvochtigheid of de ware liefde? Dat vraag ik niet aan u, maar die vraag stel ik mezelf, want u hebt het spreekwoord mee, dat een zachte heelmeester stinkende wonden maakt. Daarom probeer ik uw bijbelse argumenten serieus te overwegen. Het lukt me echter niet om God Zijn gelijk te geven. Met al mijn strijd tegen de zonde voelde ik me 'gesterkt' door de pastorale zorg die ik kreeg en ik werd daarin gestijfd door mijn eigen predikant, maar volgens u zijn dat allemaal schouderklopjes van de duivel. O, ik voel de woede weer opkomen! Maar ik moet bekennen dat met al mijn strijden tegen de zonde, ik alleen maar zonde met zonde vermeerder, dat is me in ieder geval wel duidelijk geworden, want de praktijk leert dat het zo is. Mijn vraag is: Hoe kom ik van de zonde af, want met al dat geworstel kom ik inderdaad geen streep verder en ik krijg er de vrede ook niet in mee. Het is oorlog in mijn leven. Hoe nu verder?

Antwoord: Lieve vriend, neem slechts een minuutje de tijd om dit te lezen. Ten eerste is wel duidelijk dat je aan de geloofs-onbuigzaamheid van Mordechai een vreemdeling bent, want anders zou je een geloofs-liefhebber zijn van de bijbelse radicaliteit, waardoor God verheerlijkt en het (vrome) vlees afgesneden wordt. Dat wordt in onze dagen, met name door de refokerken omgedraaid, want de mens wil als God zijn en het vrome vlees moet verheerlijkt worden, omdat men tegelijk de oude en de nieuwe mens wil zijn, want dan kan men de oude mens de schuld blijven geven van al de bedreven zonden.
Men preekt in onze dagen geen verloren schuldenaars voor God, maar zielige slachtoffers, die het niet kunnen helpen dat zij zo zijn. En ja, het gevolg daarvan is, dat men zich vleit met namaak-genade, waangeloof, een gestolen jezus, valse verdraagzaamheid en ga zo maar door. Het is allemaal barstende hoogmoed, waarmee ook Haman bezet was. Alle rechte bestraffing moet voor zulke zogenaamde 'liefhebbende' mensen wijken, en dan moet Gods ware, onbuigzame en zondebestraffende volk aan de galg. Mordechai had iets van de onbuigzaamheid van Christus en hij weigerde voor Haman te buigen. Mordechai gaf God de eer, maar in onze dagen eert men het schepsel boven de Schepper (Rom. 1:25) en ze nemen de eer van elkander aan, maar de ere en de lere Gods wordt vertrapt. De cultuur norm is standaard-norm geworden, ten koste van Gods Woord en wet.

De geloofs-onbuigzaamheid zoals Mordechai die mocht beoefenen, zijn we totaal kwijt in onze dagen, want niet God, maar de mens moet in waarde gelaten worden en in zijn zonde gestijfd, terwijl aan die afval een vlammend prijskaartje hangt. Gods Woord maakt namelijk korte metten met degenen die de zonden kerstenen en een verklaring ondertekenen, waarin de zondeval gebagatelliseerd en het sprookje "celibataire schandjongens" geleerd wordt, schandjongens, die zelfs geassocieerd worden met de nieuwe mens onder de genade, hetgeen een grove overtreding van de leer van Christus inhoudt en een vertreding van het bloed van Christus.
Gods Woord leert nadrukkelijk dat zulke overtreders, zoals de Nashville-ondertekenaars dat zijn, God niet hebben (2 Joh. 1:9), ook al wordt door talloze gewetenloze refo-schurken beweert dat genoemde verklaring "de eeuwenoude, christelijke visie is op sodomie, die gedurende vrijwel de gehele christelijke traditie gemeengoed is geweest."
Ik geloof zeker dat de duivel siddert bij het lezen van deze volstrekt krankzinnige pelagiaanse stelling, want de verwoesting van Sodom en Gomorra ligt nog vers in zijn duivelse geheugen!
Be aware: Als we barmhartiger willen zijn dan God en ons als profane wetsovertreders boven de wet stellen, dan is onze wandel ook in flagrante strijd met het Evangelie, en dan gaan we met een sneltreinvaart over de brede weg richting eeuwig verderf.

Als we maar een duimbreed toegeven aan de sodomitische cultuuromslag die zich binnen het Refodom heeft voltrokken, waarvan o.a. de Nashville-verklaring een bewijs is, zullen we alle bijbelse normativiteit verliezen, het geloof verbasteren, de Schrift vervalsen en ons eenvoudigweg aanpassen aan de cultuur als norm.
Aan die culturele normativiteit voldoen alle Nashville-ondertekenaars, ten koste van Gods Woord en Zijn heilig gebod. De huidige christenheid wordt zelfs beheerst door een culturele normgeving die haaks staat op Gods Woord en wet. De maatschappelijk-culturele secularisatie-ontwikkeling is de volumeknop, die naar de eis des tijds verder wordt opengedraaid, omdat men de bijbelse normativiteit aanpast aan de culturele norm. Die heilloze ontwikkeling zien we al jaar en dag in de huidige refokerken voortkankeren in het kwadraat.

Genoemde culturele normativiteit is ook o.a. zichtbaar in de refobreed geaccepteerde donatieve vrouwenkleding die haaks staat op de Goddelijke scheppingsorde, en ook hoorbaar is in de huidige prediking, waarin het Evangelie wordt aangepast aan de opinie van de geseculariseerde meerderheid, dat een evangelie naar de mens gaarne hoort. Culturele normativiteit is al jaar en dag zowel de grond als de drijfveer van het RD, de SGP en alle refokerken/dominees, met als doel, om alle partijen tevreden te stellen, behalve God, Die geschreven heeft: "Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, [als] die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden", Rom. 1:18.

Gods Woord bewijst op elke bladzijde dat 'begeren' in het kader van het gebod, de zondepraxis zelf is, zoals je nu ook erkent (hoop ik), en dat het strijden tegen onnatuurlijke zonden met de genade en het geloof in Christus nooit gepaard kan gaan, maar een verloren strijd is van de oude mens onder de wet. De strijd des geloofs is geen strijd om de zonden te overwinnen, want de overwinning over de zonden is reeds geschied door Christus aan het kruis en daarvan heeft Gods volk de toepassing door het geloof in Hem. Christus is tot zonde gemaakt, gelijk geschreven is: "Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem", 2 Kor. 5:21.

De goede strijd des geloofs tegen de zonde, de duivel, de wereld en het vlees, loopt niet achter de heilsfeiten aan, maar is geheel gelegen in het blijven in Christus door het geloof: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader", Joh. 14:12.

De goede strijd des geloofs is verzekerd in de voorbede van Christus en is gelegen door in de liefde van Christus te blijven: "Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde", Joh. 15:9-10.

"De geboden van Christus bewaren", is niet met behulp van de genade aan de slag gaan met de wet van Mozes, want dat soort van godsdienstig brede-weg-werk begint en eindigt in de dood, maar dit is het gebod van Christus en Hij is er ook de Vervulling van: "Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb", Joh. 15:12.

De liefde van Christus houdt ook de bestraffing der zonde in, valse leraars tegenstaan en hun ketterijen weerleggen, separeren tussen schijn en zijn, de tucht handhaven jegens profane ketters, want tucht is liefde! Het is allemaal vervalst in onze dagen, want het recht Gods wordt in alsem verkeert (Amos 5:7), alle ongerechtigheid wordt met de mantel der valse liefde bedekt en men jaagt zondaren met het etiket 'celibatair' ter helle! God blaast erin, zeggende: "Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!" Jes. 5:20.

Gods ware volk gaat er niet tegenaan om de liefde te doen, maar wordt door de liefde van Christus gedreven, en wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? (Rom. 8:35-39). Heel het refodom is bezwangerd met schijnliefde, waarmee Gods recht in alsem wordt verkeert en waarmee men de naasten kwaad doet, door de oude mens aan de nieuwe mens te plakken en de zondaar die in de lust der zonde leeft, het etiket celibatair op te plakken, maar dat is allemaal valse godsdienst op de brede weg des verderfs!

"De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet", Rom. 13:10, op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. En de liefde haat de rok die van het vlees bevlekt is (Jud. 1:23), want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN (Hoogl. 8:6).
Daarin wordt Gods volk gedurig bevestigd, namelijk in de liefde Gods, hetwelk is in Christus Jezus onze Heere, maar die liefde verdraagt men niet, omdat de huichelaar en de huurling de toets van de ware liefde niet kunnen doorstaan en door de mand vallen.

Je vraagt: Hoe moet het dan met de zonde? Hoe kom ik ervan af?
Antwoord: "Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!" Joh. 1:29.

Als Christus op Zijn spreken een mens bevrijdt van een onreine geest, is ook het bedrijf van onnatuurlijke zonden/lusten/begeerten voorgoed verleden tijd, hetgeen in de laatstgehouden preken op 20-01-2019 met talloze voorbeelden uit de Schrift wordt bewezen.

Wat een bevrijdende boodschap moet het terstond van Jezus zijn voor degenen die zich gevangen weten onder het juk der (onnatuurlijke) dienstbaarheid! Als Christus een onreine rein verklaart door Woord en Geest en hem als een goddeloze rechtvaardigt, geschiedt dat terstond en dan mag die zondaar al dat wettische strijden, zijn zonden, ja, zijn ganse bestaan (de oude mens), in het graf van Christus werpen en is hij/zij meer dan overwinnaar in en door Hem! Want die der wet gestorven is, is ook der zonden gestorven. De zonde heerst niet meer over degenen die in en door Christus van de heerschappij der zonde en des duivels verlost zijn, hoewel ze in de inleving geheel vleselijk zijn en blijven, omdat de wet geestelijk is (Rom. 7:14). Daarom klinkt de geloofsjubel: "Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere", Rom. 7:26.

Al die zogenaamde liefhebbende ondertekenaars van de Nashville-verklaring zijn dus genadeloze beulen die hun slachtoffers dag bij dag martelen met een wettische strijd tegen de zonde en hen een zegenrijke overwinning beloven, die echter in een vloek veranderd wordt als een zondaar maar een seconde in gebreke blijft jegens het doe-dat der wet. Wat een nameloze heilloze godsdienst is dat! Met die huidige refo-pastorale 'bewogenheid', kom je dus voor eeuwig om!

Christus is het Begin der (her)schepping Gods, maar Hij heeft ook het laatste Woord, gelijk de Vader van Hem getuigt: "Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!"
Hoort de Zoon: "Komt, herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn door een strijd tegen de zonde die al verloren is, voordat je eraan begint! Ik, de volmaakte Rustaanbrenger, geeft zulke dodelijk vermoeide zondaren volkomen Rust, storeloze Vrede, volmaakte Gerechtigheid, volkomen Heiligmaking, eindeloos Eeuwig Leven, met de vervolgingen."

Vriend, leg je maar dood en verrot aan de voeten van het Lam en kus de voeten van de Zoon, op genade of ongenade, want er is geen onrecht in Hem gevonden! Zijn wil gebiedt en 't wordt terstond!

Amen, lieve Heere Jezus!

groet en zegen,

GPPB.

GODS VOLK IS DER WET EN AAN DE WERKINGEN DES LICHAAMS GEDOOD, TERWIJL HET LEGER VOORWAARTS-CHRISTEN-STRIJDERS MET EEN ONGEDODE PRAXIS GESTIJFD TER HELLE REIST (1) - GPPB. (27-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK IS DER WET EN AAN DE WERKINGEN DES LICHAAMS GEDOOD, TERWIJL HET LEGER VOORWAARTS-CHRISTEN-STRIJDERS MET EEN ONGEDODE PRAXIS GESTIJFD TER HELLE REIST (1)

Schriftlezing: Romeinen 8

Tekst voor de prediking:
"Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven", Rom. 8:13.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIE AAN DE WET GESTORVEN IS, IS GERECHTVAARDIGD VAN DE ZONDE EN WORDT DOOR DE GEEST EN DE LIEFDE VAN CHRISTUS GEDREVEN EN DOOR LIJDEN GEHEILIGD (2) - GPPB. (27-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE AAN DE WET GESTORVEN IS, IS GERECHTVAARDIGD VAN DE ZONDE EN WORDT DOOR DE GEEST EN DE LIEFDE VAN CHRISTUS GEDREVEN EN DOOR LIJDEN GEHEILIGD (2)

Schriftlezing: Romeinen 6

Tekst voor de prediking:
"Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde", Rom. 6:7.

"Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven", Rom. 8:13.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.derokendevlaswiek.com