VAN DER STAAIJ GEDECOREERD DOOR DEMONISCHE/MORMONKERK
SGP-LIJDER VAN DER STAAIJ GEDECOREERD DOOR VALSE MORMONENKERK  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
DE OUDGEREFORMEERDE SGP-LIJDER, K. VAN DER STAAIJ, MAAKT EEN VERBOND MET DE DUIVEL EN LAAT ZICH DECOREREN DOOR EEN VALSE KERK, GENAAMD "THE LATTER DAY SAINTS", EEN DEMONISCHE MORMONEN-KERK DIE HET BOEK VAN MORMON TOT OP DE DAG VAN VANDAAG GELIJK STELLEN MET DE BIJBEL, IN HET VERLEDEN POLYGAMIE BEDREVEN EN NOG STEEDS HUN DODEN DOPEN.

SGP-lijder Van der Staaij is een geestelijke overspeler en een vriend der wereld en dus een vijand van God en daarvan staat geschreven: "Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld", Jak. 4:4.
SGP-lijder Van der Staaij overtreedt doorlopend de leer van Christus en heeft gemeenschap met andere overtreders van de leer van Christus en daarvan staat geschreven: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken", 2 Joh. 1:9-11.
SGP-lijder Van der Staaij dient twee heren, de god van zijn inbeelding en de mammon, en daarvan staat geschreven: "Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon", Matth. 6:24.
SGP-lijder Van der Staaij kan in eigen kring vroom praten, maar zijn werken vloeken ermee en daarvan staat geschreven: "Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt", Tit. 1:16.
SGP-lijder Van der Staaij marchandeert en kiest tussen kwaden, opdat -volgens de pelagiaanse SGP-opinie- het goede daaruit zou voortkomen, waarvan geschreven staat: "Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is", Rom. 3:8b. En dat laatste geldt alle SGP-ers, zo waarachtig Gods Woord dat leert jegens degenen die het kwade goed heten en het goede kwaad, gelijk geschreven is: "Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!" Jes. 5:20, aangezien dat de Bijbelse definitie is van de van God vervloekte SGP/RD-politiek!

Klik hier
OGG-SGP-LIJDER K. VAN DER STAAIJ KOMT DOORLOPEND UIT DE KAST ALS EEN VALSE OECUMEEN DIE EEN IS MET IEDEREEN, BEHALVE MET GODS WOORD EN GODS GEROEPEN GETUIGEN. ALS SGP-LIJDER, VERTEGENWOORDIGT VAN DER STAAIJ ALLE SGP-DOMINEES, SGP-LEDEN EN SGP-KERKEN. DAARUIT VOLGT DAT IEDEREEN DIE OP DE SGP STEMT EEN VOORZICHTIG VERDRAG MAAKT MET DE HEL !

SGP-lijder, K. van der Staaij, ontving op 16 april 2018 namens de valse mormonen-sekte 'de Family Award', 'een onderscheiding voor gezinswaarden', terwijl Van der Staaij aan de spottafel van Jinek o.a. een pleidooi hield voor "huwelijkstrouw" tussen twee mannen.

(Klik op de afbeelding ter inzage masker-af-Staaij/Jinek-video)

De Mormon-Award werd hem namens "The church of the latter day saints" overhandigd door regionaal kerkleider H. B. en zijn echtgenote M. Aanwezig bij de uitreiking waren ook vertegenwoordiger van de Mormonkerk in Nederland dhr. C. K. en zijn vrouw M.

De volgende decoratie die voor SGP-engel-des-lichts, Van der Staaij, gepland staat, betreft een Award uit de doofpot van het pedo-Vaticaan, namens de Antichrist, de paus, vanwege zijn inspanningen omtrent het klaarstomen van het Refodom voor de door de Jezuitische-Malteser Scull-&-Bones-club geplande 1-Wereldreligie, onder aanvoering van de Nieuwe Wereldorde-paus! Rome en de Islam hebben onlangs een demonisch verbond gesloten en Staaij heeft een pauselijk mandaat om het Refodom daarbij in te lijven, krachtens zijn vals-oecumenische identiteit en mormoonse geaardheid....


http://www.derokendevlaswiek.com