REACTIE N.A.V. KLEENIAANSE SNOTTERBEL-BEKERING + TWEE/CITATEN/VAN/W.GUTHRIE

KLIK OP DEZE LINK TER INZAGE VOLLEDIG PDF-DOCUMENT

REACTIE N.A.V. KLEENIAANSE SNOTTERBEL-BEKERING + TWEE CITATEN VAN W. GUTHRIE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier REACTIE N.A.V. KLEENIAANSE SNOTTERBEL-BEKERING + TWEE CITATEN VAN W. GUTHRIE

Reacties op het vorige artikel (klik op pdf-ikoontje ter inzage van update-versie met toevoeging van dit artikel) konden vanzelf niet uitblijven, want als het gaat over de bijbelse ontmaskering van zelf-gedecoreerde huichelaars, dan staat de hel op haar achterste benen, gelijk geschreven is omtrent het geloofsgetuigenis van Stefanus: "Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem", Hand. 7:54.

De ontmaskering van de kleeniaanse snotterbel-religie staat niet op zichzelf, aangezien men in onze dagen kerkbreed met allerhande bekerings-modellen op de proppen komt, die bij lange na de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan. Het tegenwoordige pastoraat is zwanger van humanistisch menscentrisme, dat ten koste van de Waarheid en de ere Gods verheerlijkt wordt, met als gevolg dat alle kerken zijn afgevallen, omdat men de leer waarmee de Kerk staat of valt heeft losgelaten en voor een privegeloof heeft ingeruild. Iedere belijder mag op zijn manier geloven, en er is geen dominee die weet wat het is om van God geroepen te zijn, want anders zou men in der eeuwigheid niet zo kunnen sjoemelen in de marge, zoals dat in onze dagen op alle gebied gedaan wordt. Van zulke afvallige kerken is Christus niet het Hoofd.
Oudgeraffineerde en gelijknamige modaliteiten-dominees zoeken een kerkelijk onderkomen en focussen op de wol der schapen, maar in de schapen zelf, stelt men geen belang, laat staan dat men nog iets geeft om de ere Gods. Omdat men niet meer in staat is om verwereldlijking in de kerken te beheersen met Woord en Geest en met de twee sleutels van het hemelrijk, is men overgegaan om al die kerkelijke verwereldlijking tot bijzaken te degraderen, waartegen alle getuigende monden die er nog zijn, belasterd worden, gehaat en de deuren voor hen gesloten. We hebben het bij levende lijve ondervonden en ondervinden het tot op de dag van vandaag, maar er is niets nieuws onder de zon en ook in onze dagen geschiedt exact hetzelfde als toen de Joden moord en brand schreeuwden toen hun vermeende bekering in rook opging door de prediking van Paulus, "Roepende: Gij Israelietische mannen, komt te hulp! Deze is de mens, die tegen het volk, en de wet, en deze plaats allen man overal leert; en bovendien heeft hij ook Grieken in den tempel gebracht, en heeft deze heilige plaats ontheiligd", Hand. 21:28.

De vervolging begint altijd in de kerk jegens de geroepen getuigen van Christus en ik kan er een boek over schrijven, maar omdat de huidige dominees de kerk in het midden laten op ALLE gebied, de ergernis van het kruis teniet doen, een evangelie preken naar de mens, worden zij niet vervolgd, laat staan dat zij deel hebben aan het lijden om Christus' wil. Voor de Naam en de zaak van Christus heeft men nog geen zuur gezicht over in onze dagen, en men gaat liever met heel de wereld naar de verdoemenis, dan dat men naam en kerkelijk bestaan eraan geeft en in de voetstappen van Christus gaat.

Dat rijkemansleven kenmerkt ook alle kleeniaanse publicisten die volgens een zwakzinnig copy-paste systeem te werk gaan om met andermans geestelijke veren te pronken en containers aan dodemanshersenen publiceren om punten te scoren, terwijl van Gods ware volk en knechten geschreven staat: "En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden", 2 Tim. 3:12.

De roeping der Kerk is o.a. om de ketters en alle valse leraars te censureren (Tit. 3:10 - 1 Tim. 5:20 - Ef. 5:11), maar de huidige priesterschaar laat alles gaan, want godsdienst bedrijven mag niets meer kosten in onze dagen.
Door de inspiratie des Heiligen Geestes stelt Paulus tot twee keer toe al degenen onder de vloek, die een andere leer leren dan de leer van de apostelen en profeten, vanwelke Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, zeggende: "Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt", Gal. 1:8-9.

Paulus bedoelt geen afvallige engelen, maar hemelse engelen, die allen onderworpen zijn aan Gods Woord en de eniggeldende leer van Christus. Welke achtenswaardige personen het ook betreft, als zij een vals evangelie leren, al was het ook een engel uit de hemel, over dezulken roept Paulus het anathema uit.
Daarmee rust ook de vloek van het anathema op alle kerken en op alle oudvader-afgoderij die in onze dagen grootschalig bedreven wordt, omdat men zelf niets wezenlijks heeft te vertellen. Om nog maar niet te spreken over al die van God vervloekte RD-promotie van rasechte weblog-ketters, zoals badpak-dr. A. Huijgen, die zich publiek manifesteert als behorend tot het refoleger bittere vijanden van Christus. Dezelfde godslasterlijke manifestatie geschiedt door SGP-voormannen, zoals Van der Staaij zich onlangs met de valse mormon-kerk conformeerde en zich erdoor liet decorenen, zoals we met de feiten hebben bewezen.

Heel Refoland en al haar voorgangers zijn bezwangerd met een stomme-honden-geest (Jes. 56:10) en een geest der dwaling (1 Joh. 4:6), waardoor het kwade als goed gepromoot en het goede als kwaad verworpen wordt op alle gebied. Ook het RD profileert zich -o.l.v de refo-jezuieten Kranendonk en De Bruijn- en toezichthouder C. Stelwagen, als een dagblad des duivels, waarin doorlopend Gods Waarheid gelasterd wordt, een pulpblad die met godslasterlijke artikelen wordt gevuld, die zogenaamd als "geloofsgetuigenissen" wereldkundig gemaakt worden.

En als Christus Zijn geroepen getuigen daartegenover stelt om al die reformatorisch-bestikkerde en heilig verklaarde kerkpolitieke porseleinen kerkkasten met het zwaard des Woords in stukken te slaan en met het getuigenis van Jezus de afvallige kerkholen uit te roken, roepen al die refokikkers in koor, gelijk de joods-judaistische kikvorsen van weleer, zeggende: "Weg met deze, want het is niet betamelijk dat hij leeft - Want wij hebben dezen man bevonden te zijn een pest, en een, die oproer verwekt onder al de Joden, door de ganse wereld, en een oppersten voorstander van de sekte der Nazarenen", Hand. 24:5.

Het kenmerk van genoemde judaistische beroerten is echter al zo oud als de wereld bestaat, nl. dat men allerhande vals getuigenis in stelling brengt, om Gods geroepen getuigen te belasteren, omdat genoemde getuigen in alle tijden en plaatsen alle soorten van kleeniaanse snotterbellen-godsdienst publiek naar de kliko verwezen/verwijzen en censureren, gelijk ook o.a. Luther, Calvijn en John Knox getrouwelijk en publiek hebben gedaan, man en paard bij de naam noemende en de valse vredemakers de vloek en de verdoemenis door de Geest van Christus hebben aangezegd.

Laten we in dit verband ook maar eens een citaat doorgeven en wel van onze broeder Maarten: "Wanneer het nu de artikelen van het geloof betreft, dan geve God maar geen ootmoed! Want het komt er dan niet op aan, dat men omwille van de liefde of de vrede of de eenheid wil wijken; ook niet omdat anders de kerk verwoest werd of dat men uit liefde tot de keizerlijke majesteit een weinig wijkt. Zo klagen de sekten- en scheurmakers over ons, als ware er bij ons geen ootmoed en liefde. Maar wij antwoorden hen: Verwijder eerst het Woord, de leer en het geloof; want hierin willen wij voor u geen handbreed wijken, al zouden ook de hemel en aarde erdoor uit hun voegen raken."
Citaat van Luther uit: Preek over de voetenwassing, Joh. 13:1-20.

PS. He Kleen, waarom maak jij Luther niet uit voor een narcist, aangezien hetgeen Luther hier schrijft, door jou gehaat wordt als de pest!

In onze dagen strijdt geen dominee meer voor de kroonrechten van Christus, noch voor de ere Gods, maar houden liever hun stand op met een vleselijke modaliteiten-status, en trachten degenen die een getuigende mond hebben te negeren en dood te zwijgen, en met achterklapse lasteringen in een kwaad daglicht te stellen, terwijl de getuigen van Christus in alle tijden en plaatsen krachtens hun goddelijke roeping schijn van het zijn ontmaskeren en schijn uitrukken (Jer. 1:19 - 10:15). Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel het refo-gemenebest, plus hun kleeniaanse puppets, als 1 man over het getuigenis van ondergetekende vallen, waarvan de Heere Jezus het toenmalige sanhedristische refo-gemenebest de reden van die haat aanzegt: "De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn", Joh. 7:7.

Ik voel me dan ook door al die vroomprekende dominees verraden, niet omdat ze het mij aandoen, maar omdat ze de zaak van Christus verraden, gelijk geschreven is: "Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is", Filip. 2:21.
Ze noemen zichzelf broeders, maar in werkelijkheid zijn het nog geen achterneven. Ze zeggen het nog niet eens, laat staan dat ze het doen. Alles wat er van de kansels klinkt en kerkelijk gedoofpot wordt, is een bittere vrucht van de kerkelijke democratie en de daaraan verbonden kerkpolitiek. Er staat dan ook geen dominee in de Christelijke vrijheid, omdat ze zich door de kerkelijke democratie hebben laten knevelen in dienstbaarheid. Ondergetekende heeft aan zijn God evenwel geen enkel gebrek, want 1 man met God is de Meerderheid en dat gaat door alle vijandelijke en helse vuren heen, maar uit die allen redt mij God, gelijk de Heere gesproken heeft, zeggende: "De lieden die met u twisten, zullen vergaan", Jes. 41:11 - "Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE", Jer. 15:20.
Er is geen dominee die er kennis aan heeft, want anders zouden we totaal iets anders horen en dan zouden de huidige kerkdenominaties worden opgeheven, aangezien alleen God Zijn Kerk plant en daarin ook de ambten geeft aan Zijn geroepen knechten. Nee, de mens wil als God zijn, en van die oerzonde zijn de kerken en hun voorgangers zwanger, want al de huidige refokerkhuizen zijn Gods planting niet en zijn allen op de drijfzand van de democratie gebouwd.

De profane kerkpolitieke godsdienst in onze dagen maakt zichzelf echter openbaar, gelijk geschreven is: "Zij haten in de poort dengene die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos 5:10.
Zonde is geen zonde meer in onze dagen en al die refo-dominees preken dan ook zonder enige uitzondering een evangelie naar de mens. Dezulken zijn geen dienstknechten van Christus (Gal. 1:10). Dit soort van evangelische kerkpolitiek dat wettisch bezwangerd is, is een doorgekankerde trend geworden en van God vervloekt en daar spreekt Paulus het anathema over uit (Gal. 1:8-9).

To the point: Men heeft mij een printscreen doen toekomen van de kleeniaanse laster-kijkdoos, waarvan de psychotische maker, waarheidsbrieven van anderen aan zijn adres, ziekelijk-lasterlijk aan mijn persoon linkt, zoals ook het bilderberger RD doet met inzenders die waarheidsfeitelijke dingen op RD-forums inzenden, waardoor allerhande roepende en door het RD gekerstende zonden, bijbels worden tegengesproken. Zulke waarheidsgetrouwe inzendingen worden onmiddellijk verwijderd en aan zulke inzendingen verbinden die doodzieke RD-geesten direct de naam van ondergetekende, zoals ook de katwijkse kwaaddoener, Alexander de goudsmid, dat doorlopend doet.

Welnu, kleeniaanse en refo-onreine refo-riool-geesten, laster maar een eind voort, het maakt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken, maar weet dit dat God ieders werk in het gericht zal brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad (Pred. 12:14).

Terzake: Wij hebben Guthrie in het vorige artikel niet neergezet als een valse leraar, zoals sommige oudvader-papegaaien ons in een dolle reactie verwijten, nee, maar Guthries algemeen geleerde Puriteinse veronderstelling, nl. van "het onbewust in Christus zijn" en zijn beschrijving van Zacheus als een onontdekte gitaarspelende toneelspeler in de boom, is volledig in strijd met de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, zoals we in het vorige artikel uit Gods Woord bewezen hebben en de ketterij weerlegd.

Ook viert de zielsbedrieglijke leerstelling van "het onbewust in Christus zijn", hoogtij in onze dagen, en men laat zich niet door Gods Woord gezeggen. Welnu, draag dan ook de bittere gevolgen ervan, maar je komt er de enge poort niet mee door en ook de hemelpoort niet. Al degenen die dit soort ketterijen gladstrijken en onder de noemer van "pastorale benadering" plaatsen, zoals ook Henk Zweistra in zijn oudvader-buiksprekende doctoraalscriptie gedaan heeft met Brakel, terwijl het thema van zijn scriptie "de rechtvaardiging van de goddeloze" totaal niet uit de verf komt.
Zoals gezegd heeft men kerkbreed de leer waarmee de Kerk staat of valt ingewisseld voor wat pastoraal gesnotter, omdat men aan de bevinding der zaken vreemd is. Daar komt bij dat alle pastoraat dat niet overeenkomt met de gezonde leer van Christus, niets anders is dan vijandschap tegen God en een overtreding van die eniggeldende leer van Christus.

Het tweede is, dat ondergetekende door de kleeniaanse beunhazerij, de jezuietenkrant het RD, en de hollywood bewegingen Jijdaar en Heartcry, zwakzinnig gelinkt wordt aan publicaties via nagemaakte websites die ondergetekende niet gemaakt, noch daarop geschreven heeft en er ook geen hand in heeft en de Heere weet dat ik niet lieg. "Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus", 2 Kor. 10:4-5.

Al degenen die onze website lezen, de preken beluisteren en daarmee instemmen, zijn vrij om hun eigen getuigenis-brieven te schrijven naar wie zij willen en wanneer zij willen en daarmee staat iedereen voor God. Van dat persoonlijke getuigenis hoeft niemand mij in kennis te stellen, ook al is het ontleend aan hetgeen wij schrijven en preken. "Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde", 1 Pet. 5:3.

Bovendien hebben wij geen roeping om al degenen die mede-getuigenis geven, op te sporen en hun brieven op de weegschaal te wegen, laat staan te censureren, ook niet als men n.a.v. ons getuigenis met vleselijke wapens te werk gaat, want daar hebben we geen enkele controle op, en dat geschiedt geheel buiten ons om en ik heb er dan ook part noch deel aan, God is mijn Getuige. Wie dat door duivelse verdachtmakingen gedreven, meent te moeten belasteren is zwanger van de hel, zoals de katwijkse pronkhaan Kleen dat duidelijk is.
Ik hoorde onlangs dat een vooraanstaande dominee vreemd gegaan is, maar met het "van horen zeggen" kan niemand werken, terwijl de genoemde pelagiaanse judasbewegingen met het "van horen zeggen" wel te werk gaan als het ondergetekende betreft.

Ook weet ik inmiddels dat mijn zoon Rene de katwijkse snothaan Kleen via een telefoongesprek opnieuw geconfronteerd heeft met zijn helse praktijken en dat per brief heeft bevestigd. Omdat Kleen op verschillende emails van Rene nooit reageerde, heeft Rene via een com-versie van Kleens website, genoemde katwijkse snothaan uit zijn tent gelokt en waarom Kleen dit alles nu wel publiceert, is om ondergetekende te belasteren van medeplichtigheid van die com.versie, terwijl mijn zoon geheel buiten mijn medeweten om dit alles gedaan heeft. God is mijn Getuige.
Ik zeg tegen mijn zoon, jongen, dat zijn geen geoorloofde middelen die jij gebruikt, hoewel je hem de waarheid geschreven heeft.
Rene zegt: Kleen reageerde niet op mijn emails en nu wel en hij beloofde de laster over u te verwijderen, onder de voorwaarde dat u alle Kleen-artikelen van uw website verwijdert.
Ik zeg: Dat zal ik niet kunnen, want wat ik geschreven heb is de volle waarheid en is ook krachtens mijn roeping en bij God vandaan geschreven. Nee, ik val niet voor die duivelse deal-strikken van Kleen. Bovendien is de man met zijn laster nooit publiek in de schuld gekomen en het is gebleken dat hij zijn gedane belofte breekt als water en publiceerde al die laster opnieuw, hoewel het zijn eigen schande betreft. Kleen is net betrouwbaar als de duivel is en dat betreft al diezelfde geesten.
Rene: "Als die vent niet stopt met al die gore laster, ga ik al zijn gore seks-onzedelijke-fotos van zijn facebook-pagina publiceren."
Ik zeg, jongen, er staat geschreven: "Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere", Rom. 12:19.

Waarom is men zo massaal op ondergetekende kwalijk gebrand en op geen enkel ander? Waarom wordt een neonomiaanse publicatie van crucifix-kusser, Piet de Vries, niet aan zijn pelagiaanse collega, Van Vlastuin, gelinkt?
Antw.: Omdat heel het leger refo-dominees gezet is om eigen kerk-kool en de sgp-geit te sparen. Ja, dat is de godsdienst van de valse oecumene en het interesseert geen enkele dominee of God nu wel of geen mensen bekeert, want wat er allemaal ingezegend wordt aan fake-bekeringen in onze dagen, is een gevolg van de algehele afval, waarvan de paus kwijlt en de duivel siddert.

Ik weet me van de Heere Zelf geroepen om Zijn getuige te zijn, zowel op het zendingsveld als in de adderholen van het Refodom, en wie denkt dat te moeten belasteren met geestelijk gestoorde judaspraat, zonder ooit een bijbels bewijs van al die valse beschuldigingen te leveren, staat straks voor God met zijn handen vol onschuldig vergoten bloed, zoals Kain met zulke bloedhanden voor God moest verschijnen.

Overigens zijn we de Heere zeer erkentelijk dat Hij ook in onze dagen nog medegetuigenis geeft, met name door de ware broeders, van hetgeen we in Zijn Naam mogen uitdragen door de bediening des Geestes. We zoeken echter geen medestanders, laat staan volgelingen. Ik heb Gode zij dank medebroeders in Christus die door recht verlost zijn, onder het heiligend kruis naar Huis reizen, maar met al hun medegetuigenis en broederlijke liefde zijn het mijn volgelingen niet, maar voetstap-drukkende volgelingen van Christus Zelf.

Al die kleeniaanse laffe honden in onze dagen zoeken altijd medestanders, maar aan die walgelijke praktijken ben ik wezens vreemd. Het is om van te kotsen, met hoeveel stroop en slijm men rijp en groen aan elkaar lijmt en de breuk op het lichts genezen, omdat men niet alleen durft te staan met God, omdat men niet van God geroepen is.

Naar de gedurige inleving staan we evenwel nog steeds ledig op de markt, hoewel het dikwijls een markt van vrije genade mag zijn, waarbij we geen gebrek hebben aan slaande engelen des satans, maar ook daarvoor zij de Heere alle lof en dank, opdat we ons niet zouden verheffen, want Hij heeft tot mij gezegd: "Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone", 2 Kor. 12:9.

In heb kliko's vol lasterbrieven van kleeniaanse lasterhonden, die nooit enig bijbels bewijs geleverd hebben van hetgeen zij ondergetekende valselijk in de schoenen schuiven. Heel het Refodom is een door en door verkankerde beweging dat aan de kennis van Gods wegen geen enkele boodschap heeft. Met Paulus wijzen we dergelijke zwakzinnige laster dan ook van de hand, zeggende: "En zij kunnen niet bewijzen, waarvan zij mij nu beschuldigen", Hand. 24:13.

Door de kerkelijke democratie is Christus vals beschuldigd, tot de kruisdood veroordeeld en voor een duivel uitgemaakt, en wat zou ik dan als de minste van de minste van Zijn geroepen knechten anders moeten verwachten als hetgeen zij de Meester aangedaan hebben en nog steeds doen, met name door al die kleeniaanse zwijnen die van hun eigen drek niet gewassen zijn? God alleen komt de wrake toe, hoewel dat niet betekent dat wij zwijgen kunnen als men Gods Woord en het getuigenis des Geestes verkracht, hetgeen op grote schaal gedaan wordt binnen het refo-gemenebest, dat in zijn totaliteit afgevallen is van de Waarheid.

Dat laatste geldt met name en ten volle voor de zelfgedecoreerde katwijkse pronkhaan Kleen, die als een Orpa kan janken en snotteren, maar die als een Simon de Tovenaar openbaar gekomen is en ertoe gezet is om zich genadeloos en zonder roeping op te werpen als zijnde iets bijzonders, om het werk Gods na te bootsen, wat geen mens in der eeuwigheid zal gelukken, aangezien Gods ogen alle harten der mensen, ja de ganse aarde doorlopen.

Sinds we op bevel des Heeren schrijven en preken en de waarheid van de leugen onderscheiden, sindsdien zijn we kerkbreed van laster beschuldigd, met name op het refo-riool-web en door kleeniaanse sprinkhanen die zich ook willen doen gelden, waarbij zij niet schromen om het ware werk van God als duivels te bestempelen en derhalve ook niet schromen om de zonde tegen de Heilige Geest te bedrijven, waarvan we de bewijzen op deze website hebben aangetoond.

In de vorige artikelen en recente preken hebben we al gezegd en aangetoond dat God Zijn Geest uit alle refokerken weggenomen heeft, Zijn volk eruit gehaald en Zijn kandelaar verplaatst, omdat de huidige kerken participeren met de mens der zonde, met Sodom en Gomorra, en er geen enkele dominee is die in de bressen staat met de bazuin aan de mond om tegen allerhande roepende zonden en de ingekankerde kerkpolitieke business publiek te getuigen. In de loop der jaren hebben we tal van rechtzinnige dominees als kameleons zien veranderen, die vroeger het Woord nog recht sneden, maar zich door de heersende kerkpolitiek aangepast hebben aan de plurale leervrijheid, modaliteiten-afgoderij, tuchtloosheid en een leven in de zonde. Liegen, lasteren en bedriegen is de drijfveer geworden in kerk en maatschappij, maar God laat Zich door niemand om de tuin leiden, en Zijn oordelen over deze schandalige, afvallige kerkpolitieke zwendel zijn waarachtig.

Van de geschreven artikelen en gehouden preken, waarin al die kleeniaanse lasterhonden worden ontmaskerd, nemen we dan ook geen letter terug, omdat het alles waar en in God gedaan is en op Zijn bevel. Omdat genoemde ongewassen zwijnen het waarzaligmakende werk Gods en des Geestes met vrome woorden verdemoniseren en diaboliseren en Christus doorlopend in Gods geroepen getuigen kruisigen, kunnen we niet het zwijgen ertoe doen, anders zouden zelfs de stenen gaan spreken. Jegens het huidige kerkpolitieke tovenaarsleger luidt het oordeel als van weleer: "Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid", Hand. 8:21-23.

Tot op de dag van vandaag vreet de alomheersende slachtofferlijke lasterpraat a la de doperse pronkhaan Kleen, voort gelijk de kanker (2 Tim. 2:17), en de man in kwestie schroomt niet om de afsnijdende bediening der Wet en het getuigenis van Jezus die we in Zijn Naam verkondigen, als zijnde "duivels" te bestempelen, omdat zijn ballonnen-godsdienst/bekering daardoor lek geprikt wordt en van wie het ook betreft. Pronkhaan Kleen is een geestelijk gestoorde nabootser gebleken van het getuigenis des Geestes en nooit heeft hij 1 letter bij God vandaan geschreven, omdat hij niet van God geroepen is, alles van anderen steelt, en dat komt ook openbaar in zijn vleselijk verrotte drijfveren, waaruit keer op keer blijkt dat hij niet de verheerlijking van de ere en lere Gods voor ogen heeft, maar zwanger is van eigeneer, menseneer, oudvader-afgoderij, copy & paste zwakzinnigheid, vals-oecumenische medestanders zoekt, zich met lasterpraat bezig houdt, om over de rug van Christus en Zijn getuigen, de kroon op zijn eigen hoofd te zetten. Genoemde Christus-kruisigende geest heerst kerkbreed, waardoor ook Haman gedreven werd, over de rug van de godzalige Mordechai, maar zijn leven eindigde aan zijn eigen galg. Ook de valse Joden hebben het bloed der wrake onzes Gods over zich uitgeroepen en gekregen, want van de valse Joden zegt Christus: "Opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeeist worden van dit geslacht!" Luk. 11:50-51.

De dopers-sentimetele Kleen is duidelijk een psychopaat gebleken, die zwanger is van doperse denkbeelden en duivelse verdachtmakingen, waarin hij zich gesteund voelt door zijn doperse kornuiten, waaronder dorpsomroeper, R.J. Jansen. Daarbij schroomt de man niet om ondergetekende met zijn ziekelijk refrein "geliefde lezer", als een narcist weg te zetten, zoals sommige lasterkoppige refohonden ook gedaan hebben met de godzalige Van der Groe.
Kleen wil ook wel zijn beste beentje voorzetten, maar het zijn allemaal werken der wet, zoals hij zich nu voordoet als een soort sinterklaas, in het uitdelen van de buiksprekende dwaalboeken van ds. Kort, terwijl Kort nog leert dat er geen onbewust leven in Christus bestaat, terwijl Kleen dat veronderstelde onbewuste leven in Christus, zoals o.a. door Guthrie geleerd wordt, opvoert om zijn vermeende bekering te bewijzen, die hij gepaard doet gaan met allerlei zelfverzonnen gezichtelijke en gerichtelijke droombeelden, en ook anderen zalig spreekt die het niet weten. Derhalve is pronkhaan Kleen met zijn gezichtelijke snotterbel-bekering nooit gerichtelijk verlost geworden van de oude mens onder de wet en ook niet van de aloude embryo-ketterij, waarmee heel de Afscheiding en alle refokerken bezwangerd zijn, in dienstbaarheid verkeren, het kind der belofte uitwerpen, de zoon der dienstbare besnotteren, en met de dienstbare dienstmaagd vrijen en overspel bedrijven.

Omdat Orpa Kleen net zoveel kennis heeft van bijbelse theologie als een kip van spruitenplukken, kan hij nog geen twee stichtelijke woorden achter elkaar spreken en heeft zelfs zijn overleden moeder met een halfuurdurend snotterverhaal op valse gronden zo'n beetje de hemel in gesnotterd, een lijkrede waarvan zelfs de gevallen engelen sidderen. En dat volstrekt zwakzinnige relaas, heeft hij ook nog eens gepubliceerd... Kleen publiceert de meest geestelijk gestoorde zaken die met het geloof en met algemene bewustmaking niets, maar dan ook niets te maken hebben en het feit dat al die dominees die hij op zijn wassenbeelden-kijkdoos etaleert, zich door deze psychotische snothaan laten etaleren, is veelzeggend, want soort zoekt soort.

Door al dat ziekelijke nabootsen van Gods ware werk met copy & paste likwerk, buiksprekerijen der dodemanshersenen en sentimentele snotterijen worden Gods Naam en eer doorlopend om zijnentwil gelasterd en wie het ook betreft. Een ieder ziet maar toe waar hij blijft als men zich conformeert met genoemde valsspelers, want daarvan staat geschreven: "Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen", Rom. 1:29-32.

We hebben dit artikel gepubliceerd omdat het katwijkse geval niet op zichzelf staat, maar als een geest uit de afgrond door alle kerken waait en waarvan elke refofiel bezwangerd is, zoals door die massale ondertekening van die sodomitische Nashville-verklaring duidelijk en opnieuw aan het licht gekomen is, terwijl ook duidelijk gebleken is dat men voor eigen schijn nog niet eens in durft te staan. We hebben niemands dodelijke dag begeerd en kunnen al onze haters om Christus wil vergeven, gelijk geschreven staat: "Heere, reken hun deze zonde niet toe!" Hand. 7:60.

Maar degenen die Gods werk profaan verkrachten, zoals beunhaas Kleen dat duidelijk doet, met degenen die daar een welgevallen aan hebben, staan voor God, gelijk de apostel Paulus onuitwisbaar jegens zulke profane kwaaddoeners schrijft, om wiens wil de Naam van God doorlopend gelasterd wordt, zeggende: "En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; die van de Waarheid zijn afgeweken...", 2 Tim. 2:17-18. - "O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren?" Hand. 13:10.

GPPB. v.d.m.

KLIK OP DEZE LINK TER INZAGE VOLLEDIG PDF-DOCUMENT