KLACHT N.A.V. KLEENIAANSE SNOTTERBEL-BEKERING + TWEE/CITATEN/VAN/W.GUTHRIE

KLIK OP DEZE LINK TER INZAGE VOLLEDIG PDF-DOCUMENT

KLACHT N.A.V. KLEENIAANSE SNOTTERBEL-BEKERING + TWEE CITATEN VAN W. GUTHRIE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Inzender: Geachte ds. Burggraaf.
Ik deel uw hartgrondige Jeremia-klacht over de huidige kerkelijke afval. Het is helaas maar al te waar, maar aan deze klacht wordt overal een vleselijke draai gegeven, omdat men geen kennis heeft aan de inleving van die klacht, zoals Jeremia die verklaart in Jeremia 20:14-18. U moest eens weten hoeveel dictatuur er heerst in de huidige refokerken. Alles gaat "goed" zolang je zwijgt, maar heb je een probleem, of spreek je een door de kerk geleerde dwaling tegen is men niet thuis. Ik weet wel dat u ervan op de hoogte bent, want u hebt opnieuw een slip van het kerkgordijn opgelicht in de laatste twee artikelen, toegespitst op een publicist in Katwijk die inderdaad model staat voor de toenemende tendens van schijnbekeringen in onze tijd. Die man is echt geestesziek en hij publiceert de meest belachelijke dingen, maar lasteren doet niemand gratis. Er is geen opmerken meer en de gave des onderscheids meer te vinden en als je de waarheid van de kerkleugens onderscheidt, ben je volgens de integere godsdienst aan het oordelen. Bijna niemand kan de waarheid verdragen, ook niet als het door de liefde wordt aangezegd. Je kunt geen zinnig woord meer wisselen met het gros ambtsdragers en dominees, behalve als het gaat over koetjes en kalfjes. Ik had laatst nog huisbezoek en als je dan snottert en snuift zoals die Katwijkse "pronkhaan", dan kun je zo aanschuiven in de kerkeraadsbank. Maar als je de ouderlingen van dienst en de dominee persoonlijk aanspreekt op de grove leer-dwalingen en valse bevinding die er in onze kerk en in onze gemeemte gepreekt worden, dan word je gelijk doorpriemd met beschuldigende vingerwijzingen en voor een scheurmaker uitgemaakt. O, vriend, ik weet van uw strijd, want het is overal hetzelfde. Ik ben nog lid van de Oud Geref. Gem., maar over kerkpolitiek gesproken, het is bijna niet anders dan politiek, ook in de preken, en ze draaien altijd om de hete brij heen. Ik word meer en meer gedrongen om me nog meer vrij te maken, want voorheen was ik veel te goedgelovig. En als ik het mag doen, word ik met vijandschap en dode rechtzinnigheid overgoten. De kerkeraadsleden draaien zelfs het hoofd om als je ze op straat tegenkomt. Ik weet precies wat u allemaal bedoelt, ook in uw laatste twee artikelen, maar bijna niemand verstaat die taal en de Bijbel is kwa geestelijke inhoud een onbekend Boek in onze kerk geworden. In andere kerken zal het niet veel beter zijn. Er is bijna geen ambtsdrager en geen dominee te vinden die nog enig besef heeft van wat er allemaal gaande is in onze dagen. Ze waarschuwen niet waarvoor ze moeten warschuwen. Ook bij de gemeenteleden vind ik geen echte weerklank, want de dominee weet het en daarbij zweert men en men denkt dat die afgoderij een soort vrijbrief is om onbekeerd voort te leven. Anderen voelen zich zeer gevleid met een prediking waarin het "niet weten" tot de hoogste kennis verheven wordt, maar als je vraagt naar de kennis van Christus, voelen ze zich bedreigd. O, ga voort men het Woord recht te snijden, want anders groeit het vlees mijn schoenen uit. U hebt volkomen gelijk zoals u dikwijls zegt dat voor het levende Kind geen plaats is in de kerken van nu. Zelfs bij dominee Kort heeft het recht zijn loop niet en hij gaat angstvallig langs het randje om niet buiten de boot te vallen. Ook hij zoekt inderdaad de kool en de geit te sparen. O, je kunt bijna geen herders vinden die de schapen niet verstrooien, uitgezonderd de Goede Herder. Het is bijna allemaal eigenbelang in die domineeswereld, daar ben ik ook wel achtergekomen. En van nature is dat ons aller bestaan, maar als Christus ons Hoofd geworden is, dan zijn we koning af, en dan moet Hij alle eer ontvangen en dat moet ook gezegd worden, want dan is het met de oude mens en zijn vrome betweterijen gedaan. Daar weet die Katwijker "pronkhaan" niets van af, want wat die man meent te zijn (een soort toetsteen voor anderen), is hij helemaal niet, omdat hij niets met Gods Woord bewijst. Die arme stakker zoekt de eer van anderen te kopen met zijn gesnotter, maar van die attractieve speeltuin is Gods ware volk verlost. Maar dat hij uw naam plakt aan brieven die u niet geschreven heeft, is een bewijs dat hij bezet is met duivelse geest. Och, vriend, ze hebben het de Heere Jezus ook aangedaan en Hem de grofste scheldingen in het gezicht geslingerd. Hij is ons voorgegaan in ALLES!
Ik ga stoppen en ik wens u Gods onmisbare zegen toe in de strijd die u strijden mag onder de banier van Koning Jezus. Bidt vooral voor Gods arme verstrooide schapen die geen onderherder hebben, hoewel de Goede Herder alles is en in alles voorziet, omdat Hij Zijn hand keer op keer tot de kleinen wendt.

Hartelijke groet. A. R.

-------------------------------------

Geachte vriend A. R.,

Aan uw getuigenis brief heb ik niet veel toe te voegen, behalve dit ene, en dat is, dat we geen persoonsstrijd voeren, maar omdat de Naam en de zaak van Christus kerkbreed gelasterd wordt, met name door die katwijkse snothaan, Kleen. Die man is een sadistisch kankergezwel gebleken in de wijngaard des Heeren een beroepslasteraar en hij steelt alles bij elkaar, ook mijn stukken, waaruit hij mijn naam wist, om daarmee te pronken alsof hij het zelf geschreven heeft. Dat hebben ook vele anderen opgemerkt, maar Kleen beschouwt zich als een soort god die zich het recht verschaft om alles bij elkaar te stelen wat er te stelen valt.
Tegelijk lastert deze spotboef met een duivels vrome mond Gods ware werk, omdat hij ontmaskerd is als een samenknoopsel van ongerechtigheid en wat hij leert is niets dan addergespog. Dat bepaalde dominees zich door deze sadist laten etaleren is even godslasterlijk als de praktijken van genoemde spotboef. Met 1 woord kunnen ze van hem eisen om uit zijn etalagekast verwijderd te worden, omdat de eer van God er totaal niet mee gediend is, integendeel, want zolang zij erop staan, en zich niet van deze sadist vrijmaken, delen ze ook in zijn zonden, want Christus wilde van de duivel niet geprezen worden, maar ze laten alles gaan in onze dagen. De Heere zal het zien en zoeken.

Zo waarachtig als de Heere leeft, weet ik me van God geroepen om dit soort vrome lasterkoppen in de Naam des Heeren de wacht en het oordeel aan te zeggen, gelijk geschreven is: "En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Hebr. 5:11-13.

Verder is over deze zaak genoeg gezegd en een ieder staat voor God. Geen lasteraar zal ooit enige bestaansgrond voor God hebben en ze doen de strop om eigen nek, maar ze moeten openbaar gemaakt worden als zij Gods werk publiek verkrachten en zich weigeren te bekeren. Publieke zonde moeten publiek bestraft worden en omdat het niet meer gedaan wordt, door geen enkele dominee, behoren ook al die dominees tot het geslacht, waartegen Christus Zijn oordeel uitspreekt, zeggende "Opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeeist worden van dit geslacht!" Luk. 11:50-51.
En dat geldt ook voor allen die met deze geestelijke crimineel meeheulen en dat geldt ook voor al die RD- en SGP-meeheulers (Rom. 1:32).

Ben de Heere wel dankbaar dat er nog enige weerklank is op de bergen, ook van andere broeders. Dank God in alles en gedenk ons wederzijds in uw gebeden.

Hartelijke groet en zegen,

GPPB.

KLIK OP DEZE LINK TER INZAGE VOLLEDIG PDF-DOCUMENT