KERKPOLITIEKE OFFERS DIE GOD VERWERPT
KERKPOLITIEKE OFFERS DIE GOD VERWERPT  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

Prediking van Jesaja en Christus tegen het afvallige Refodom dat Neerlands verbondsnatie, eens genoemd, "het Israel van het westen", naar de afgrond geleid heeft: "Hoort des HEEREN Woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra! Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geeist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed", Jes. 1:10-15.

"Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering", Matth. 9:13.

"Doch zo gij geweten hadt, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben", Matth. 12:7.

"Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten", Matth. 23:23.


* Het oordeel: hetgeen aan het recht Gods beantwoord, zowel in maatschappelijk als in geestelijk opzicht, waaruit blijkt dat (kerk)politiek bedrijven van God vervloekt is, omdat politiek het oordeel naar het recht Gods teniet doet en doorlopend sjoemelt in de marge. Als in de prediking Gods recht niet verheerlijkt wordt, predikt men een evangelie naar de mens en zegent men rijp en groen in buiten het recht om, gelijk geschreven is: "Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk verleiden, zeggende: Vrede, daar geen vrede is ; en dat de een een lemen wand bouwt, en ziet, de anderen denzelven pleisteren met loze kalk", Ezech. 13:10. God neemt zulk een valse vrede niet aan, want: "Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid", Jes. 1:27.

* De barmhartigheid (roemt tegen het oordeel - Jak. 2:13): de geloofswerken der liefde jegens de naaste, die echter nooit ten koste gaan van de Waarheid van het Evangelie en het recht Gods.

* Het geloof: geloofsgetrouwheid jegens Christus en Zijn zaak, Zijn leer, Zijn instellingen, het bijbelse criterium van de ware bekering en de bijbelse separatie daaromtrent.

Note: Er wordt geen mens bekeerd dan door de zaligmakende openbaring van Jezus Christus door Woord en Geest. Een mens kan ontroerd zijn door een gezicht op Gods heerlijkheid, hij kan gealarmeerd zijn door een gezicht van zonde en hel; hij kan ontwaakt zijn door de donderslagen van de Sinai, maar zolang die zondaar Christus als zijn Gerechtigheid voor God mist in de toepassing, is hij niet bekeerd en kan hij geen Christen genoemd worden naar de bijbelse zin van het woord.
Wet en Evangelie worden in onze dagen kerkbreed vermengd, met name doordat men de oude mens onder de wet laat participeren met de nieuwe mens onder de genade, terwijl Gods ware volk ineens en voor altijd der wet gedood en de oude-mens-dood gestorven is (Rom. 7:9 - Gal. 2:19 - Kol. Rom. 6:6 - Kol. 3:9). Kerkbreed wordt er al "genade en geloof" toegeschreven aan zoekende zielen die met wettische overtuigingen -die aan de wedergeboorte voorafgaan- bezet zijn en omdat zij daarover wenen, krijgen dezulken het etiket van "wedergeboorte en berouw" opgespeld, terwijl zij nog buiten Christus zijn, hetgeen de dwaalleer is van het halfverloste christendom.
Zoekende zielen zijn nog onder de wet, onder de vloek en onder de toorn Gods, en nog buiten Christus, want Gods ware voilk is niet zoekend, maar gevonden (Jes. 65:1 - Rom. 10:20). Zoekende zielen zijn nog niet door Christus vrijgemaakt (Joh. 8:36) en niet door Hem gevonden. Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is (Luk. 19:10) en Hij is het die het verlorene zoekt, Hij is het die het verlorene vindt en Hij is het die de doden wederbaart en zalig maakt (Joh. 5:25).
Met de leer en de geloofsbevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze heeft men kerkbreed afgerekend en deze leer waarmee de Kerk staat of valt, heeft men ingeruild voor de leer van de valse wedergeboorte, een ingebeeld geloof, gestolen beloften, en een liefde van de duivel, waardoor Kain zijn broeder doodsloeg, "...en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig", 1 Joh. 3:12.

Klik hier DE VERWOESTENDE GEVOLGEN VAN EEN OVERGEORGANISEERDE DEMOCRATISCHE KERKVORM, WAARIN HET GEZAG VAN GODS WOORD ONDERWORPEN IS AAN MENSELIJKE INZETTINGEN, WAARDOOR MEN OOK DE HEILIGE GEEST UITGEBANNEN HEEFT, WORDT IN ONZE DAGEN NAUWELIJKS ONDERKEND. KERKBREED IS MEN BEZWANGERD DOOR HET AFGODS-ALTAAR VAN DE VALSE VERDRAAGZAAMHEID, DAT EEN AUTOMATISCH GEVOLG IS VAN DE KERKPOLITIEKE DEMOCRATIE, MET ALS UITKOMST: EEN VALS OECUMENISCHE MODALITEITEN-BEWEGING, WAARUIT GOD ZIJN GEEST, ZIJN VOLK EN DE KANDELAAR GEWEERD HEEFT, EN MEN OPGEHOUDEN IS GEMEENTE VAN CHRISTUS TE ZIJN.

DEMOCRATIE EN THEOCRATIE VERHOUDEN ZICH ALS WATER EN VUUR EN HET GEVOLG VAN (KERK)POLITIEKE DEMOCRATIE IS HIERARCHIE EN DICTATUUR, ZOWEL IN MAATSCHAPPELIJK ALS IN GEESTELIJK OPZICHT.

KERK-POLITIEKE MODALITEITEN-DOMINEES ZIJN DAN OOK DE KERKELIJKE SCHEURMAKERS GEBLEKEN, WAARDOOR DE AFSCHEIDING O.L.V. HENDRIK DE COCK IS ONTSTAAN EN WAARDOOR DE PLANTING GODS, DE KERK DER REFORMATIE, IS UITGERUKT GEWORDEN, ZOALS OOK DE JOODSE KERK OM DIEZELFDE REDEN IS UITGERUKT.

DEGENEN DIE VOOR 2004 HUN MOND VOL HADDEN OVER DE EENHEID DER KERK "HEEL DE KERK EN HEEL HET VOLK", ZIJN DE SCHEURMAKERS GEBLEKEN, OMDAT ZIJ DOOR EIGENLIEFDE EN VALSE VERDRAAGZAAMHEID GEDREVEN EN GEHEEL BUITEN GODS BEVEL OM, VALSE KERKEN HEBBEN GESTICHT, WAARIN DE GRUWELIJKSTE ZONDE GELEGALISEERD ZIJN, DE LEER VAN VRIJE GENADE IS VERVALST EN GEDEGRADEERD TOT EEN SOCIAAL EVANGELIE EN EEN PRIVE-GELOOF.

ZOWEL DE PKN ALS DE HHK ZIJN IN NAVOLGING VAN DE AFSCHEIDING SCHEURMAKENDE KERKEN GEBLEKEN, WAARIN DE VAN GOD VERVLOEKTE LEERVRIJHEID, VALSE VERDRAAGZAAMHEID, KERKPOLITIEKE MODALITEITEN-SEKTEN EN GRUWELIJKE SODOMIE, ALS EEN EXTRA "GELOOFSARTIKEL" IS AANGENOMEN, WAARDOOR MEN GODS GEEST UITGEBANNEN HEEFT EN WAARUIT GODS ZIJN VOLK HEEFT WEGGENOMEN (Openb. 18:4).

"Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn", Matth. 15:9.

KAIN EN ZIJN OFFER, HET VREEMDE OFFER-VUUR VAN NADAB EN ABIHU EN HET SCHIJNHEILIGE (POLITIEKE) OFFER VAN ANANIAS EN SAFIRRA, TYPEREN DE GROTE AFVAL IN HET LAATSTE DER DAGEN, DIE IN GODS WOORD IS VOORZEGD, WAARIN WE NU VERKEREN (Matth. 24:37 - 2 Thess. 2:3 - Openb. 3:10).

DE GROTE AFVAL TEN AANZIEN VAN HET WARE GELOOF, DE ENIGGELDENDE LEER VAN CHRISTUS EN DE BIJBELSE TUCHT, OPENBAART ZICH MET NAME DOOR DE VERWOESTENDE GEVOLGEN VAN EEN DEMOCRATISCHE KERKVORM, WAARDOOR DE KERK VERVALST IS TOT EEN POLITIEK BEDRIJF MET EEN SEKTARISCH MODALITEITEN-STELSEL (PARTIJEN-STELSEL), MET ALS GEVOLG DAT DE VALSE VERDRAAGZAAMHEID HOOGTIJ VIERT DIE DE KERK VERSCHEURD HEEFT ALS EEN HUIS DAT TEGEN ZICHZELF VERDEELD IS, GELIJK DE BEENDEREN AAN HET GRAF.

DOOR DE VALSE KERKPOLITIEKE DEMOCRATISCHE VERDRAAGZAAMHEID HEEFT MEN MET DE KROONRECHTEN VAN CHRISTUS, ZIJN EER EN LEER, VOLLEDIG AFGEREKEND, MET ALS GEVOLG DAT DOOR DEZE HEERSENDE MODALITEITEN-POLITIEK, ALLERHANDE ROEPENDE ZONDEN EN VALSE LERINGEN KERKBREED GETOLEREERD, GEACCEPTEERD EN ZELFS GEPROMOOT WORDEN, WAARVAN EEN KRACHT DER DWALING EEN ZICHTBAAR EN HOORBAAR OORDEELSBEWIJS IS.

VOOR HET WARE GELOOF IS HET OPENBAAR DAT GOD DE KERK-POLITIEKE DEMOCRATIE VERWERPT EN DERHALVE VERWERPT HIJ OOK DE KERK-POLITIEKE OFFERS ALS ZIJNDE VREEMD VUUR, ZOALS DIE HIERONDER GENOEMD WORDEN, WANT HIJ ZIET KAIN EN ZIJN OFFER NIET AAN EN HIJ ZAL DAT NOOIT DOEN, EN MAAKT DAT OOK OPENBAAR, zeggende: "Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft, want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig", 1 Joh. 3:10-12.

Zie ook vorig artikel!


Kains-offers, Nadab-Abihu-offers, Ananias en Saffira-offers zijn ongeloofsoffers, duivels en van vleselijke makelij, zoals de belijdenis van de farizeer dat was: "Ik geef tienden van alles wat ik bezit...!"

Kain/Nadab/Abihu/Ananias/Saffira-offers binnen het Refodom zijn:

- Alle kerk-denominaties die God niet geplant heeft en dus zonder geloof gesticht zijn.
* "Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden", Matth. 15:13.

- Alle kerken en ambtsdragers die de tucht niet bijbels uitoefenen en de sodom & sgp-bannen niet verdelgen uit angst en eigenliefde.
* "Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn, tenzij gij den ban uit het midden van ulieden verdelgt", Joz. 7:12.
* "Uw profeten, o Israel, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt den muur toegemuurd voor het huis Israels, om in den strijd te staan, ten dage des HEEREN. Zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging, die daar zeggen: De HEERE heeft gesproken, daar de HEERE hen niet gezonden heeft; en zij geven hope van het woord te zullen bevestigen", Ezech. 13:4-6. * * "Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd", Ezech. 22:26.
* "Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief", Jes. 56:10.


- Alle kerken waarin niet Gods Woord en het geloof, maar de democratie (meerderheid van stemmen) en de daarmee verbonden kerkpolitiek regeert, waardoor de kroonrechten van Christus vertrapt worden en Christus opnieuw gekruisigd wordt, zoals het sanhedristisch-democratische besluit al jaar en dag luidt: "Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig", Matth. 26:66.
* "Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt", Hand. 7:52.
* "Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken", Filip. 3:18-19.


- Alle Woord-verkondigers binnen de kerkpolitieke democratie nemen de eer van elkander aan, stemmen op de fascistische SGP/CU, zijn trouwe RD-lezers, vertrappen de ere Gods en de kroonrechten van Christus onder hun gepoetste kerk-laarzen en haten degenen die hun boze werken bestraffen, gelijk Kain, die zijn broeder haatte en doodsloeg.
* "Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?" Joh. 5:44.
* "Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Gal. 6:12.
* "Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos 5:10.
* "Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven", Matth. 7:15.

- Alle predikers die zich als kameleons in het kerkpolitieke harnas van een modaliteiten-godsdienst profileren, de valse leraars laten begaan, de Antichrist de hand reiken, de ergernis van het kruis teniet doen om niet vervolgd te worden, en als het levende Kind veroordeeld wordt, hun handen wassen in het badwater van Pilatus, worden door Gods Woord zonder omwegen gebrandmerkt als Kains, wiens offers door God verworpen worden.
* "Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk", 2 Pet. 2:20-22.
* "Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt", Jud. 1:12-13.
* "Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken", Filip. 3:18-19.
* "Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is", Filip. 2:21.


- Alle ambtsdragers die democratisch gekozen en niet van God geroepen zijn, offeren gelijk Kain en dienen God niet, maar de god van hun inbeelding en de mammon.
* "Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God", Joh. 12:43.
* "Gij kunt niet God dienen en de mammon", Matth. 6:24.
* "En de HEERE zeide tot mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam; Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken; zij profeteren ulieden een vals gezicht, en waarzegging, en nietigheid, en bedriegerij huns harten. Daarom zegt de HEERE alzo: Aangaande de profeten, die in Mijn Naam profeteren, daar Ik hen niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen: Er zal geen zwaard noch honger in dit land zijn; diezelve profeten zullen door het zwaard en door den honger verteerd worden." Jer. 14:14-15.
* "Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd", Jer. 23:21.
* "Ziet, Ik wil aan degenen, die valse dromen profeteren, spreekt de HEERE, en vertellen die, en verleiden Mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid; daar Ik hen niet gezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE", Jer. 23:32.
* "Want Ik heb ze niet gezonden, spreekt de HEERE, en zij profeteren valselijk in Mijn Naam; opdat Ik u uitstote, en gij omkomt, gij en de profeten, die u profeteren", Jer. 27:15.


- Papegaaien en gelijknamige vrouwen die zich opwerpen als "apologeten" en met andermans veren pronken om punten te scoren, zijn beunhazen en niet van God geroepen, waaronder o.a. "lerend ouderling" mevr. Hartingsveldt-Moree (Gezinsgids).
* "Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts", 2 Kor. 11:12-14.
* "En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden", 2 Pet. 2:1-2.


- Alle dominees die niet van een bijbelse bekering kunnen getuigen en niet door recht verlost zijn, en toch pretenderen dat zij Gods knechten zijn, zijn huurlingen en hebben de broeders niet lief, omdat zij niet tot de ware broeders behoren.
* "Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen", 1 Tim. 1:7.
* "Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen", Matth. 15:14.


- Alle preken die een doorlopende overtreding inhouden van de leer van Christus om vuil gewins wil, zijn Kains-offers
* "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Joh. 1:19.
* "Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts", 2 Kor. 11:12-14.
* "Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen", Micha 3:11.


- Alle belijders die in strijd leven met de leer van Christus, deelnemen aan het HA en/of een kerkelijk ambt bekleden, volgen de weg van Kain.
* "Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt", Tit. 1:16.

- Alle SGP-ers die ten avondmaal gaan en/of een kerkelijk ambt bekleden, inclusief SGP-dominees, aangezien de SGP-politiek een doorlopende verkrachting van Gods Woord en Zijn heilig gebod betekent en derhalve van God vervloekt is.
* "Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste", 2 Pet. 2:20.
* "Als die de Waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen", Rom. 1:25.


- Geloofsbelijdenis doen zonder waar geloof is een Kainsoffer en verworden tot belijdenis afleggen van "de waarheid".
* "Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken", Hebr. 11:6.

- Zending bedrijven met sodomitisch geld en het uitzenden van ongeroepen zendingswerkers.
* "Gij brengt op Mijn altaar verontreinigd brood, en zegt: Waarmede verontreinigen wij U? Daarmede, dat gij zegt: Des HEEREN tafel [altaar] is verachtelijk", Mal. 1:7.
* "En de koning van Sodom zeide tot Abram: Geef mij de zielen; maar neem de have voor u. Doch Abram zeide tot den koning van Sodom: Ik heb mijn hand opgeheven tot den HEERE, den allerhoogsten God, Die hemel en aarde bezit; zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles, dat het uwe is, iets neme! opdat gij niet zegt: Ik heb Abram rijk gemaakt!" Gen. 14:21-23.
* Dachsel: "Sodoms goederen zijn geen zegen, verwerp ze om uws Gods wil! Tegenover het eigenbelang, de haatzucht van de wereld, moet Abram zelfs de schijn mijden, met haar van een geest te zijn. De kracht en het wezen van de kennis van de enige God moet hier blijken in de liefde, die om een broeder te bevrijden het leven waagt, maar geen loon wil."

- Zendingswerkers die als commerciele contract-arbeiders zelf bepalen wanneer zij gaan en stoppen en hun zendingskudde aan zichzelf overlaten, hetgeen alleen huurlingen doen.
* "Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen. En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen", Joh. 10:12-13.

- Theologische scholen waarin de sodomie gelegaliseerd is (VU) en/of allerhande valse leringen/ketterijen geleerd worden en God en Zijn heilig Woord onteerd wordt.
* "Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt", Jes. 9:15.
* "En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods", Openb. 16:13-14.


- Alle organisators en ondertekenaars van de pelagiaans/sodomitische Nashville-verklaring, waarin de volkomen vrijmaking door Christus van de heerschappij der (sodomitische) zonden en lusten geloochend wordt en dus ook een procesmatige (antinomiaanse) heiligmaking wordt gepromoot van de oude mens onder de wet.
* "Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen, en hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom; zij verbergen ze niet. Wee hunlieder ziel; want zij doen zichzelven kwaad", Jes. 3:9.
* "Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd", Ezech. 22:26.
* "En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede", Jer. 6:14 - 8:11.


- Al degenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, zoals de SGP, het RD, hun stemmers en hun lezers dat doorlopend doen, namelijk Gods Woord aanpassen aan de (politieke) leugen en die als waarheid propaganderen, die met het kwade niet alleen participeren, maar ook de ongerechtigheid promoten, zoals SGPlayer, Van der Staaij, en de hoofdredacteur van het RD, S.M. de Bruijn, daarin uitblinken en het is opmerkelijk dat beide voormannen lid zijn van de gewetenloze OGG (oudgeraffineerd). De Bruijn misleidt zijn krant-lezers met gemanipuleerd-voorgeprogrameerd nieuws overeenkomstig de Nieuwe Wereld-Orde, ofwel de demonische Jezuiten-orde a la 911-Skull & Bones, en reikt schandjongens de hand. SGPlayboy, Staaij, gaat op cursus bij een abortuskliniek en heeft "goede gesprekken" met aborteurs en topcriminelen en schrijft daar boeken vol over.... Staaij gaf toestemming voor de fascistische "humanitaire" Navo-inval op Libie, waardoor Libie in een terroristische anarchie veranderde. Refo-crimineel Staaij verlekkerde zich twitterend over de satanische moord op Gadaffi en hangt de pelagiaan-evolutionist, Tim Keller, aan, en liet zich onlangs door de mormonenkerk decoreren en heeft derhalve gemeenschap met hun ongerechtigheid! Staaij voert een van God vervloekte politiek, door te kiezen tussen kwaden, zogenaamd, "opdat het goede daaruit zou voortkomen", waarover de Heilige Geest bij monde van Paulus het oordeel der verdoemenis uitspreekt:
* "Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome. Welker verdoemenis rechtvaardig is", Rom. 3:8b.
* "En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de Waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid", 2 Thess. 2:11-12.
* "Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!" Jes. 5:20.
* "Wie den goddeloze rechtvaardigt, en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden", Spr. 17:15.
* "Wee hun, want zij zijn den weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan", Jud. 1:11.


Klik op de afbeelding ter inzage van een video-clip, waarin het pelagiaanse horror-masker van de SGP afgetrokken wordt, terwijl heel het Refodom haar stem op dit SGP-beest uitbrengt en zo het onafwendbare oordeel Gods op haar hals haalt.

- Alle Jijdaar/HeartCry/Stalen kerk-podiums en hun organisators/voorgangers die de kerkjeugd ter helle dirigeren met een vals disco-evangelie en popmuzikale optredens die de hel doet schaterlachen.
* "En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt", Openb. 19:20.
* "En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde", Openb. 6:8.


- Alle refo-riool-web dominees/publicaties, een web-riool waarin Gods werk en Zijn geroepen getuigen gelasterd en de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest openlijk bedreven wordt.
* "En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet", 2 Pet. 2:1-3.
* "En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende", Matth. 12:32.


Dit schriftgedeelte laat zien hoe bedroevend de staat van de Joodse natie was toen onze Heere op aarde was. Als de leraren zo goddeloos waren, in wat voor diepe duisternis moeten hun leerlingen dan niet geleefd hebben! De ongerechtigheid van IsraŽl had waarlijk de volle maat bereikt. Het was inderdaad hoog tijd dat de Zon der Gerechtigheid zou opgaan en dat het Evangelie zou worden gepredikt. Laten wij van dit hele gedeelte leren wat een gruwel schijnheiligheid is in de ogen van God. Deze Schriftgeleerden en FarizeŽrs worden er niet van beschuldigd dieven en moordenaars te zijn, maar dat zij door en door schijnheilig zijn.

Wat wij ook mogen zijn op godsdienstig gebied, laten wij ons vast voornemen nooit het masker van huichelarij te dragen. Laten wij ten alle tijde eerlijk en oprecht zijn. Laten wij hieruit leren hoe vreselijk de positie van een ontrouwe predikant is. Het is erg genoeg zelf blind te zijn. Het is echter duizendmaal erger een blinde leidsman te zijn. Van alle mensen is er niemand zo slecht als een onbekeerde predikant, en geen mens zal zo streng worden geoordeeld. Over zo iemand bestaat er een ernstig gezegde: "Onbekwame gidsen komen nooit alleen om".

Epiloog
Laten Gods kinderen er voor waken dat zij uit dit artikel niet de conclusie trekken dat zij in hun omgeving maar beter helemaal geen getuigenis geven van het ware geloof. Abel liet zich niet verhinderen om Gode te offeren door de schijnheiligheid van Kain. Dat er sprake is van een grote en algehele afval, betekent niet dat God Zijn Kerk niet meer heeft, hoewel Hij de Zijnen vergadert en bedient buiten de legerplaats. De huidige kerken zijn overgeorganiseerd, naar het geesteloze model van de Joodse kerk, die uitgerukt is geworden vanwege haar Farizese afvalligheid. Het eenvoudige volk van God dat aan het Tota Scriptura vasthoudt, wordt in dit aardse jammerdal niet gekend en niet gerekend en omdat zij van de wereld niet zijn, daarom haat hen de wereld (Joh. 15:19). De doden haten de levenden, zoals Kain Abel haatte en hem doodsloeg. God is echter niet een God der doden, maar der levenden (Matth. 22:32). Hij houdt Zijn Kerk in stand en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. (Matth. 16:18).

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com