DR. PIET DE VRIES KUST/DE/VU/CRUCIFIX EN MAG BLIJVEN
HHK-DR. P. DE VRIES MAAKT KNIEVAL VOOR VU-BELIAL, KUST DE VU-CRUCIFIX EN MAG BLIJVEN....  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
De HEER' zal opstaan tot den strijd;
Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,
Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;
Hoe trots Zijn vijand wezen moog',
Hij zal voor Zijn ontzagg'lijk oog,
Al sidderende vluchten.
Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt,
Als rook en damp, die ras verdwijnt,
Verdrijven en doen dolen.
't Godd'loze volk wordt haast tot as,
't Zal voor Uw oog vergaan als was,
Dat smelt voor gloende kolen.


Klik hier HHK-DR. P. DE VRIES, ALS MEDE-ONDERTEKENAAR VAN HET SODOM-EDICT, MAAKT KNIEVAL VOOR VU-BELIAL, KUST DE VU-CRUCIFIX EN MAG BLIJVEN.... (Zie tekst op afbeelding)

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT VAN VORIGE ARTIKEL EN DIT ARTIKEL

De massale ondertekening van de Nashville-verklaring is een van de pelagiaanse vruchtgevolgen van de onwettigheid der huidige refokerken, die allen afgevallen zijn van de Kerk en de leer der Reformatie, laat staan dat men iets moet hebben van een doorgaande Reformatie, zoals op deze website al jaar en dag voorzegd is.

Mede-ondertekenaar van het sodom-edict, SGPlayboy Van der Staaij zat dezelfde avond na de ondertekening nog aan de belials-tafel van Jinek, om zijn ondertekening lafhartig te bagatelliseren en zijn affiniteit met de sodomitisch vlaggende SGP-burgemeesters te propaganderen, terwijl hij in teamverband, dus met alle mede-ondertekenaars van het sodom-edict, voor de zoveelste keer Christus en Zijn leer van de steilte wierp (Luk. 4:29).

In feite hebben alle ondertekenaars van de Nashville-verklaring de crucifix gekust, omdat zij na het oorlogsgeluid van slaande belials-trommelen, zich als pantoffelhelden in allerijl lieten verwijderen van de ondertekeningslijst, waaruit blijkt dat zij nog niet eens in durven te staan voor hun eigen gekerstende sodomie-schijn die ze propaganderen krachtens hun ondertekening van het sodom-edict.

De dominees die de verklaring niet ondertekend hebben, komen er echter niet beter vanaf, aangezien zij zich als lafhartige stomme honden die niet bassen kunnen (Jes. 56:10), muisstil houden, aangezien zij NOOIT een publiek getuigenis geven tegen de huidige roepende ongerechtigheid in kerk en staat en ook geen publiek protest aantekenen tegen de Schrift- en Scheppingsorde-verkrachtende Nashville-verklaring en met een gesloten mond Christus van de steilte werpen.
* Genoemde stomme honden geloven zelf niet wat zij leren noch wat zij bevestigen, zoals we dat o.a. bij OGG-er Anton Kort gezien hebben, die, ontzettend vroom kan etaleren met zijn vermeende bekering zelfs op een volstrekt pelagiaanse website (CIP.nl), maar als Gods eer en leer publiek verkracht en vertrapt worden (o.a. door de overheid, het RD en de SGP), dan wast hij zijn handen in onschuld en wenst hij zich met zulke "beslommeringen", naar zijn eigen zeggen, niet op te houden.
* Hetzelfde hebben we bij de kerkpolitieke modaliteiten-Klaas Veldman gezien, die wel als een farizeer de Bar-mitswa preekte die na zijn inwijding voor heel het volk verantwoordelijk werd, maar zelf weigert de modaliteiten-Klaas pertinent een Bar-mitswa te zijn.
* PKN-Arie Simons was een veelbelovende kandidaat, maar is na herhaalde waarschuwingen toch overgegaan naar de sodomitische PKN, met als gevolg dat hij nu als een hollywood-acteur God gedurig tart en de jeugd hypnotiseert met een volstrekt pelagiaans psychologische prediking, waarin de pauselijke zaligverklaringen als broodjes van de toonbank rollen.
* PKN-Chris Stelwagen preekte in Montfoort alle televisies de deur uit, maar nu geeft hij vrouwelijke ouderlingen een ambtelijke PKN-handdruk, waarmee hij Christus van de steilte trapt.
* HHK-Wim Roos trapt ook het levende kind dood in de moederschoot, omdat hij de godzalige Maria de moeder des Heeren en haar godvrezende man Jozef en Petrus voor het heilsfeit van Pasen- aan zijn waslijn hangt, en deze geroepen heiligen op de hoop van de onbekeerde honden werpt.
* HHK-Wout Pieters was vroeger zo stijf als een zwarte-kousen-hark, maar ook hij heeft de Goddelijke scheppingsorde een trap gegeven, door meiden in lange broek op belijdenis-catechisatie(!) te tolereren, wat een bittere vrucht is van zijn neonomiaanse prediking. Bovendien participeert Pieters met Refo-riool-web, waarop allerlei Astharoth-seks besproken wordt; Christus dagelijks gekruisigd wordt, openlijk de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedreven wordt en waarop Gods geroepen getuigen verdemoniseerd worden, inclusief door Pieters.

EN GEEN ENKELE DOMINEE -inclusief hun voetenlikkende beunhazige epigonen- KOMT MET GENOEMDE ONGERECHTIGHEID PUBLIEK IN DE SCHULD VOOR GOD EN DE MENSEN, LAAT STAAN DAT ZIJ HUN STEM ALS WACHTERS OP SIONS MUREN PUBLIEK LATEN KLINKEN TEGEN ALLERHANDE ROEPENDE ZONDEN VAN LAND EN (KERK)VOLK !

Beide groepen dominees vermengen de oude met de nieuwe mens en (er)kennen en leren dus ook niet het bijbelse onderscheid tussen natuurlijke en onnatuurlijke zonden, terwijl Gods ware volk geen onnatuurlijke zonde kan bedrijven, maar door de huidige prediking van beide groepen dominees wordt Gods ware volk een onreine geest toegeschreven door hen als een schizofrene twee-mens te bepreken, die na ontvangen genade zelfs homo kan worden! Derhalve vervalsen zij de volkomen verlossing van Gods kinderen uit de heerschappij des duivels en der zonden door Christus; kennen en leren de noodzakelijke oude-mens-dood niet, en laten de oude mens onder de wet met de nieuwe mens onder de genade participeren, of anders gezegd, zij laten Christus met Belial samenstemmen, aangezien zij allen zonder onderscheid de oude mens droombeeldig door de enge poort smokkelen en die onreine oude mens, genade en heiligmaking toeschrijven, terwijl Gods ware volk geen oude mens meer heeft -dan alleen het corpus, ofwel het lichaam des doods van de oude mens (Rom. 7:24)- noch een oude mens meer is (zie o.a.: 2 Kor. 5:17 - Gal. 2:19-20 - Kol. 3:9-10 - en vorig artikel)

De Nashville-verklaring is niets anders dan een vruchtgevolg van de refobreed geleerde roomse schizofrene twee-mens-ketterij, en het ontbreken van: a) een Goddelijke roeping om Gods Woord te preken en b) de noodzakelijkheid van een tweede bekering om Gods Woord naar de zin en mening des Heiligen Geestes in het kader van de volle raad Gods te preken. Het bewijs dat er geen ware van God geroepen dominees meer zijn binnen het refo-gemenebest is al jaar en dag aangetoond en wordt keer op keer met de feiten bevestigd, waarvan de massale ondertekening van de Nashville-verklaring en de massale desertie van eigen schijnvertoning, en het kussen van de VU-crucifix door P. de Vries, de zoveelste bewijzen zijn.

Onderstaand leger valse leraars maakten de zoveelste knieval voor de duivel door hun ondertekening van het Schrift- en Scheppingsorde-verkrachtende Nashville-verdrag en na de media-ophef en sodomitisch tromgeroffel hebben zij zich in allerijl van de lijst laten verwijderen en verschuilen zich nu angstvallig achter de geraniums bij moeder de vrouw. Als klap op de Nashville-vuurpijl klapten diverse SGP-burgemeesters uit de dode-zee-kast en staken een verkrachte regenboog-vlag uit, ter ere van de nageboorte van Baal-Peor. (Zie vorige artikel)

Hier volgt dus de ondertekeningslijst van de 235 refofielen die tijdens een rondvlucht boven de Dode Zee in een turbulentie terechtkwamen, waardoor het vliegtuig zijn staart verloor en een noodlanding moest maken in Turkije, waar zij een vluchtelingenstatus verkregen, omdat zij zichzelf bij het douane-loket aangemeld hadden als zijnde anoniem, ofwel ontoerekeningsvatbaar. Spreekwoordelijk gezegd, blijkt het team ondertekenaars nooit thuis te zijn als zij gecontact worden over deze kwestie. Dat Gods Naam om hunnentwille gelasterd wordt, ligt geen der ondertekenaars van wakker, omdat zij allen de slaap des doods slapen, van hun gemaakte leervervalsing geen last en aan de kennis van Gods wegen geen lust hebben.


Ds. G.J. van Aalst
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J. den Admirant
Directeur van de Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Dr. H.J. Agteresch
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. G.J. van Asperen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Joh. van Asselt
Pastoraal werker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. W. van Benthem
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
A.C. Baan MA
Directeur St. Heart Cry en Bijbelschool Filadelfia
Ds. G.J. Baan
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J.W. Baan
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
M. Baan
Initiatiefnemer Geloofstoerusting.nl
D. Baarssen
Voorganger Hersteld Hervormde Kerk
E.J. Bakker
Prediker en leider Christengemeinde Nordhorn
Ds. T.A. Bakker
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.M. Batteau
Emeritus-predikant Gereformeerde Kerken
J. van Beek
Directeur Stichting Hebron Missie & Platform Hart voor het gezin
C.B. Beekhuizen
Zendeling en directeur Stichting Adullam
Ds. G.J. Blankers
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Bloemendal
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
F. Boekhoff
Directeur Het Zoeklicht
Ds. A. den Boer
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C. den Boer
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. C.P. de Boer
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. den Boer
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. K. den Boer
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.P. Boiten
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Kand. J.W. Bonenberg
Pastoraal werker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.H. Bonhof
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken & ICF
H. Bor
Lerend ouderling Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C. Bos
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. D. Bos
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. Bos
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. L. Blok
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M. Blok
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. R.C. Boogaard
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
A. Bolier
Ouderling Gereformeerde Gemeente in Nederland
Ds. O. Bottenbley
Voorganger vrije baptisten
Ds. J.C. Breugem
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. D. Breure
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. J.J. ten Brinke
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Ds. A.J. Britstra
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
B. Bloem
Spreker en zendeling
Dr. G.A. van den Brink
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. de Bruin
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Jac. T. Brunt
Evangelist en Bijbelleraar
Ds. D.J. Budding
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. H. Buitink
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. den Butter
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
J. Diepeveen
Oud-ouderling Gereformeerde Gemeenten &
maatschappelijk werker
Mr. D.J.H. van Dijk
Lid van de Eerste Kamer voor de SGP
G.J. Dolk
Evangelisch voorganger
Ds. N.A. Donselaar
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Driessen
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A.H. Driest
Emeritus-predikant Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt)
Mr. E. van Duijn
Pastoraal medewerker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. van Eckeveld
Predikant Gereformeerde Gemeente
Ds. A.A. Egas
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Dr. B. van Egmond
Predikant Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Ds. J.A. van den Ende
Predikant Vrij Evangelische Gemeenten
W. Evers
Prediker en Bijbelleraar
Ds. M.G. Ezinga
Predikant baptisten
Ir. K. Fieggen
Bioloog, bijbelleraar
Drs. ing. D.H.J. Folkers
Voorganger Hersteld Hervormde Kerk
J.J. Frinsel jr.
Publicist en zendingswerker (st. WEC International)
A.P. Geelhoed
Bijbelleraar, baptist, beheerder toetsalles.nl
D. van Genderen
Columnist, publicist en spreker
W.J. van Gent
Kandidaat Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. A. Geuze
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. C. Gielen
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
A.B. Goedhart
Kerkhistoricus en publicist
Dr. M. Golverdingen
Emeritus predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M. Goudriaan
Emeritus-predikant in de Protestantse Kerk
Ds. L. Groenenberg
Em. Pred. de Hersteld Hervormde Kerk
Ds. K. Groeneveld
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. G. van de Groep
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. A. de Groot
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. C.A.E. Groot
Emeritus-predikant, Bijbelleraar en musicus
Drs. P. Guijt
Redactielid Promise Magazine
Ds. A.J. Gunst
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. K. Hak
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. C. Harinck
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. L.D.A. Hartevelt
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. W.F. ít Hart
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
A. Haverkamp
Evangelisch voorganger
G.W. Hoddenbagh
Evangelist
Ds. J. Hoefnagel
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. A. Hoekman
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Prof. dr. W.J. op ít Hof
Prof. em. VU & oud-docent Seminarie Hersteld Herv. Kerk
Ds. H. Hofman
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A.T. Huijser
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A. de Jager
Emeritus-predikant, Gereformeerde Kerken Nederland
L.J. Janse
Staflid Bijbelschool Gospel for Europe
Dr. A. Jansen
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
R.J. Jansen MA
Prediker en Bijbelleraar
R. de Jong
Proponent Christelijke Gereformeerde Kerken
Dr. P. de Jong
Secretaris opleiding & vorming Hersteld Hervormde Kerk
Ds. L.M. Jongejan
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Dr. L.J. Joosse
Predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Ds. M. Joosse
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J.J. Joppe
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Dr. J. van de Kamp
Docent seminarium Hersteld Hervormde Kerk
Ds. R. van de Kamp
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. W.J. Karels
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M . Karens
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. G. Kater
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. M.A. Kempeneers
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J.M.J. Kieviet
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Dr. M. Klaassen
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Ds. J.M. Kleppe
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M. van Kooten
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Dr. R. van Kooten
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Drs. I.A. Kole
secretaris bestuur HSV
Ds. T.J. Korten
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. J. Koppelaar
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Kos
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. R. Kok
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. W. Kok
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. N.P.J. Kleiberg
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P.C.H. Kleinbloesem
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. W. van Klinken
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Drs. W. de Kloe
Ouderling Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.A. Kloosterman
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds K. ten Klooster
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. de Kok
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Drs. W.J. Korving
Evangelist Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. van der Kraan
Emeritus-predikant van de Protestantse Kerk
Ds. B. Labee
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. S.T. Lagendijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. de Lange
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. H. Lassche
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Lohuis
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. O. Lohuis
Predikant baptisten
Ds. H.J. van Marle
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
J.W. van Meerten
Medewerker Logos Instituut
Ds. C.J. Meeuse
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J. van Meggelen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Meuleman MA
Zendeling namens de Hersteld Hervormde Kerk
A.S. Middelkoop
Senior-jeugdwerkadviseur Hersteld Hervormde Kerk
Ds. G. van Manen
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. P. Molenaar
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. A.P. Muilwijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. M.W. Muilwijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. Mulder
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. R.W. Mulder
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Muller
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. Theo Niemeijer
Predikant Baptistengemeente
Dr. A. van Nieuw Amerongen
Prof. emeritus Hersteld Hervormde Kerk
Dhr. K. Noordegraaf
Pastoraal medewerker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Nugter
Prediker en Bijbelleraar
Ph. Nunn
Zendeling en oudste Vergadering van gelovigen
Ds. C.L. Onderdelinden
Predikant Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
Ds. R.J. Oomen
Emeritus-zendeling Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.C. den Ouden
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. N. den Ouden
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. den Ouden
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Prof. dr. M.J. Paul
Docent en hoogleraar OT
Ds. D.C. de Pater
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. H. Peet
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
M. Penning
Staflid Bijbelschool Gospel for Europe
Ds. H. Polinder
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. G.J. Post
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken.
Ds. Joh. Post
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
K. Postma
Predikant Baptisten (Friesland)
Ds. G.R. Procee
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Drs. J.C. Pronk
Kandidaat Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. Th. Pronk
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. M. van Reenen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Miel de Rechter
Predikant baptisten Limburg
Th.van Reijn MA
Gemeente stichtend voorganger Limburg
Ds. P. Roos
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
D. Rosbergen
Pastoraal werker Gereformeerde Gemeenten
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A.J.T. Ruis
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. L. Schaafsma
Predikant/zendeling Protestantse Kerk in Nederland
Ds. A.J. Schalkoort
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Schreuder
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J. Schipper
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M.H. Schot
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M.C. Schreur
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Ds. A. Schultink
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Prof. dr. P.A. Siebesma
Docent Hebreeuws
Ds. W. Silfhout
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A. Simons
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. M. van Sligtenhorst
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Dr. C.A. van der Sluijs
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. M. van der Sluys
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C. Sonnevelt
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Dr. B.J. Spruyt, columnist
Publicist, docent Hogeschool de Driestar &
seminarium HHS
Mr. C.G. van der Staaij
Lid Tweede Kamer voor SGP
Dr. J. M. Strengholt
Anglicaans priester
L. van der Tang
Ouderling Gereformeerde Gemeenten in Nederland,
Ds. O.M. van der Tang
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. M.C. Tanis
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds J.G. van Tilburg
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. B.L.P. Tramper
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. L. Treur
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. D.W. Tuinier
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A.C. Uitslag
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
L.J. van Valen
Kerkhistoricus
Dr. J.W. Veltkamp
Krijgsmachtpredikant namens de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Ds. K. van Velzen
Voorganger evangelische gemeente
Ds. P. Verhaar
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. Vernooij
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ch. Verwoerd
Christelijke zanger en liedjesschrijver
Ds. W. Visscher
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ir. B. Visser
Diaken Hersteld Hervormde Kerk, adviseur, interimmanager, mediator
Ds. R. Visser
Predikant Gereformeerde Kerken Nederland
Dr. M. Visser
Mission Director Global Rize
Prof. dr. W. van Vlastuin
Hoogleraar VU en rector seminarium HHS.
Ds. A. van Voorden
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. A. Voorwinden
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C.G. Vreugdenhil
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Prof. dr. M.J. de Vries
Docent filosofie Ger. Bond Protestantse Kerk in NL
Dr. P. de Vries
Docent aan de VU Hersteld Hervormde Kerk
Prof. dr. W. de Vries
Ouderling & lid Commissie Opleiding Hersteld Hervormde Kerk
A.M. Vroegop
Initiatiefnemer Geloofstoerusting.nl
Ds. A.K. Wallet
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. N. van der Want
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A.A.F. van de Weg
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. H. Westerhout
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. C. Westerink
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. Westerink
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J.A. Weststrate
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. A. van Wijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. G. van Wijk
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. M.K. de Wilde
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. H. van Zetten
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Drs. C.N. van der Ziel
Bijbelvertaler, missioloog, publicist
Ds. H. van der Ziel
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.B. Zippro
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ch. H. Zondag
Voorganger (Vrij) Evangelische Gemeenten
Dr. W.A. Zondag
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Prof. dr. B.A. Zuiddam
Theoloog en classicus
Ds. A. van der Zwan
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. H. Zweistra
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk


http://www.derokendevlaswiek.com