DR. PIET DE VRIES KUST/DE/VU/CRUCIFIX EN MAG BLIJVEN
HHK-DR. P. DE VRIES MAAKT KNIEVAL VOOR VU-BELIAL, KUST DE VU-CRUCIFIX EN MAG BLIJVEN....  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
De HEER' zal opstaan tot den strijd;
Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,
Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;
Hoe trots Zijn vijand wezen moog',
Hij zal voor Zijn ontzagg'lijk oog,
Al sidderende vluchten.
Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt,
Als rook en damp, die ras verdwijnt,
Verdrijven en doen dolen.
't Godd'loze volk wordt haast tot as,
't Zal voor Uw oog vergaan als was,
Dat smelt voor gloende kolen.


Klik hier HHK-DR. P. DE VRIES, ALS MEDE-ONDERTEKENAAR VAN HET SODOM-EDICT, MAAKT KNIEVAL VOOR VU-BELIAL, KUST DE VU-CRUCIFIX EN MAG BLIJVEN.... (Zie tekst op afbeelding)

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT VAN VORIGE ARTIKEL EN DIT ARTIKEL

De massale ondertekening van de Nashville-verklaring is een van de pelagiaanse vruchtgevolgen van de onwettigheid der huidige refokerken, die allen afgevallen zijn van de Kerk en de leer der Reformatie, laat staan dat men iets moet hebben van een doorgaande Reformatie, zoals op deze website al jaar en dag voorzegd is.

Mede-ondertekenaar van het sodom-edict, SGPlayboy Van der Staaij zat dezelfde avond na de ondertekening nog aan de belials-tafel van Jinek, om zijn ondertekening lafhartig te bagatelliseren en zijn affiniteit met de sodomitisch vlaggende SGP-burgemeesters te propaganderen, terwijl hij in teamverband, dus met alle mede-ondertekenaars van het sodom-edict, voor de zoveelste keer Christus en Zijn leer van de steilte wierp (Luk. 4:29).

In feite hebben alle ondertekenaars van de Nashville-verklaring de crucifix gekust, omdat zij na het oorlogsgeluid van slaande belials-trommelen, zich als pantoffelhelden in allerijl lieten verwijderen van de ondertekeningslijst, waaruit blijkt dat zij nog niet eens in durven te staan voor hun eigen gekerstende sodomie-schijn die ze propaganderen krachtens hun ondertekening van het sodom-edict.

De dominees die de verklaring niet ondertekend hebben, komen er echter niet beter vanaf, aangezien zij zich als lafhartige stomme honden die niet bassen kunnen (Jes. 56:10), muisstil houden, aangezien zij NOOIT een publiek getuigenis geven tegen de huidige roepende ongerechtigheid in kerk en staat en ook geen publiek protest aantekenen tegen de Schrift- en Scheppingsorde-verkrachtende Nashville-verklaring en met een gesloten mond Christus van de steilte werpen.
* Genoemde stomme honden geloven zelf niet wat zij leren noch wat zij bevestigen, zoals we dat o.a. bij OGG-er Anton Kort gezien hebben, die, ontzettend vroom kan etaleren met zijn vermeende bekering zelfs op een volstrekt pelagiaanse website (CIP.nl), maar als Gods eer en leer publiek verkracht en vertrapt worden (o.a. door de overheid, het RD en de SGP), dan wast hij zijn handen in onschuld en wenst hij zich met zulke "beslommeringen", naar zijn eigen zeggen, niet op te houden.
* Hetzelfde hebben we bij de kerkpolitieke modaliteiten-Klaas Veldman gezien, die wel als een farizeer de Bar-mitswa preekte die na zijn inwijding voor heel het volk verantwoordelijk werd, maar zelf weigert de modaliteiten-Klaas pertinent een Bar-mitswa te zijn.
* PKN-Arie Simons was een veelbelovende kandidaat, maar is na herhaalde waarschuwingen toch overgegaan naar de sodomitische PKN, met als gevolg dat hij nu als een hollywood-acteur God gedurig tart en de jeugd hypnotiseert met een volstrekt pelagiaans psychologische prediking, waarin de pauselijke zaligverklaringen als broodjes van de toonbank rollen.
* PKN-Chris Stelwagen preekte in Montfoort alle televisies de deur uit, maar nu geeft hij vrouwelijke ouderlingen een ambtelijke PKN-handdruk, waarmee hij Christus van de steilte trapt.
* HHK-Wim Roos trapt ook het levende kind dood in de moederschoot, omdat hij de godzalige Maria de moeder des Heeren en haar godvrezende man Jozef en Petrus voor het heilsfeit van Pasen- aan zijn waslijn hangt, en deze geroepen heiligen op de hoop van de onbekeerde honden werpt.
* HHK-Wout Pieters was vroeger zo stijf als een zwarte-kousen-hark, maar ook hij heeft de Goddelijke scheppingsorde een trap gegeven, door meiden in lange broek op belijdenis-catechisatie(!) te tolereren, wat een bittere vrucht is van zijn neonomiaanse prediking. Bovendien participeert Pieters met Refo-riool-web, waarop allerlei Astharoth-seks besproken wordt; Christus dagelijks gekruisigd wordt, openlijk de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedreven wordt en waarop Gods geroepen getuigen verdemoniseerd worden, inclusief door Pieters.

EN GEEN ENKELE DOMINEE -inclusief hun voetenlikkende beunhazige epigonen- KOMT MET GENOEMDE ONGERECHTIGHEID PUBLIEK IN DE SCHULD VOOR GOD EN DE MENSEN, LAAT STAAN DAT ZIJ HUN STEM ALS WACHTERS OP SIONS MUREN PUBLIEK LATEN KLINKEN TEGEN ALLERHANDE ROEPENDE ZONDEN VAN LAND EN (KERK)VOLK !

Beide groepen dominees vermengen de oude met de nieuwe mens en (er)kennen en leren dus ook niet het bijbelse onderscheid tussen natuurlijke en onnatuurlijke zonden, terwijl Gods ware volk geen onnatuurlijke zonde kan bedrijven, maar door de huidige prediking van beide groepen dominees wordt Gods ware volk een onreine geest toegeschreven door hen als een schizofrene twee-mens te bepreken, die na ontvangen genade zelfs homo kan worden! Derhalve vervalsen zij de volkomen verlossing van Gods kinderen uit de heerschappij des duivels en der zonden door Christus; kennen en leren de noodzakelijke oude-mens-dood niet, en laten de oude mens onder de wet met de nieuwe mens onder de genade participeren, of anders gezegd, zij laten Christus met Belial samenstemmen, aangezien zij allen zonder onderscheid de oude mens droombeeldig door de enge poort smokkelen en die onreine oude mens, genade en heiligmaking toeschrijven, terwijl Gods ware volk geen oude mens meer heeft -dan alleen het corpus, ofwel het lichaam des doods van de oude mens (Rom. 7:24)- noch een oude mens meer is (zie o.a.: 2 Kor. 5:17 - Gal. 2:19-20 - Kol. 3:9-10 - en vorig artikel)

De Nashville-verklaring is niets anders dan een vruchtgevolg van de refobreed geleerde roomse schizofrene twee-mens-ketterij, en het ontbreken van: a) een Goddelijke roeping om Gods Woord te preken en b) de noodzakelijkheid van een tweede bekering om Gods Woord naar de zin en mening des Heiligen Geestes in het kader van de volle raad Gods te preken. Het bewijs dat er geen ware van God geroepen dominees meer zijn binnen het refo-gemenebest is al jaar en dag aangetoond en wordt keer op keer met de feiten bevestigd, waarvan de massale ondertekening van de Nashville-verklaring en de massale desertie van eigen schijnvertoning, en het kussen van de VU-crucifix door P. de Vries, de zoveelste bewijzen zijn.

Het leger van 235 valse leraars maakten de zoveelste knieval voor de duivel door hun ondertekening van het Schrift- en Scheppingsorde-verkrachtende Nashville-verdrag en na de media-ophef en sodomitisch tromgeroffel hebben zij zich in allerijl van de lijst laten verwijderen en verschuilen zich nu angstvallig achter de geraniums bij moeder de vrouw. Als klap op de Nashville-vuurpijl klapten diverse SGP-burgemeesters uit de dode-zee-kast en staken een verkrachte regenboog-vlag uit, ter ere van de nageboorte van Baal-Peor. (Zie vorige artikel en dit artikel via de Klik hier link)

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com