235 REFOFIELEN SIGNEN -SCHRIFTVERKRACHTENDE- NASHVILLE/VERKLARING
235 REFOFIELEN SIGNEN SCHRIFTVERKRACHTENDE NASHVILLE-VERKLARING  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier 235 REFOFIELEN SIGNEN SCHRIFTVERKRACHTENDE NASHVILLE-VERKLARING

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE NASHVILLE-VERKLARING EN HUN ONDERTEKENAARS


DE NEDERLANDSE VERTALINGS-VERSIE VAN DE "NASHVILLE-STATEMENT", WAARVAN DE HARTKRIJS-ARMINIAAN, ARJAN BAAN, INITIATIEFNEMER IS, MOET DOORGAAN VOOR EEN BIJBELSE VERKLARING OMTRENT ALLERLEI VARIANTEN VAN REFOFILIE, MAAR GENOEMDE VERKLARING BLIJKT EEN BRUTE VERKRACHTING VAN DE HEILIGE SCHRIFT EN DE GODDELIJKE SCHEPPINGSORDE TE ZIJN.

GEEN VREEMDE ONTWIKKELING OVERIGENS, WANT HET REFODOM IS AL JAAR EN DAG EEN VAN GOD AFGEVALLEN BEWEGING, WAARVAN ALLE VOORGANGERS EN BELIJDERS NIET SCHROMEN OM MET CHRISTUS OP DE LIPPEN DE OUDE MENS ONDER DE WET TE LATEN PARTICIPEREN MET DE NIEUWE MENS ONDER DE GENADE, EEN ROOMSE KETTERIJ, WAARUIT VOLGT DAT MENSEN DIE IN EEN ONNATUURLIJKE ZONDESTAAT LEVEN EN BEZET ZIJN MET ONNATUURLIJKE LUSTEN EN BEGEERTEN, CELIBATAIR (PAUSELIJK HEILIG) VERKLAARD WORDEN, NAAR HET HEILIG AVONDMAAL WORDEN GEDIRIGEERD, EEN AMBT MOGEN BEKLEDEN EN DE KANSEL MOGEN BEKLIMMEN.

SGPLAYER Van der Staaij was een der ondertekenaars van de Schriftverkrachtende Nashville-verklaring en nu het te heet wordt onder zijn voeten (wat uit tientallen media-artikelen blijkt), doet deze beroepslafaard er alles aan om zijn naam van de lijst ondertekenaars verwijderd te krijgen, gevolgd door andere deserteurs, terwijl genoemde verklaring de schijn moet ophouden, maar puur pelagiaans en sodomitisch van inhoud is. Van der Staaij en Co staat nog niet eens in voor de schijn, want hij zit liever te sodomiseren en te flikflooien aan de patricia-paay-tafel. (Zie video-opname - http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv).

Update: Dat Staaij nu zijn gezicht wil redden en sodom-eieren voor zijn geld kiest door zijn ondertekening niet terug te trekken, pleit volstrekt niet voor hem, aangezien de ondertekening van de Nashville-verklaring een publieke erkenning is van gefilterde (celibataire) sodomieten die zelfs tot Gods volk gerekend worden, hetgeen pure blasfemie is.

Alle ondertekenaars van het gekerstende sodom-edict zijn zondermeer gewetenloze schurken die het oordeel Gods op hun hals gehaald hebben, wie zij ook zijn. Zelfs HHK-dr. Op t Hof en ex-HHK-zendingsdomineetje, Roelof Oomen, behoren tot de ondertekenaars van het helle-edict. Welnu, Roelof Oomen, toen je je zendingspost hebt verlaten, beroemde je op 600000 gereden kilometers, maar nu blijkt wel duidelijk dat je dat traject hebt afgelegd op de brede weg des verderfs, gezien je ondertekening van een Schriftverkrachtende en Christus-kruisigende Nashville-verklaring.

Uit alles blijkt dat de hand Gods tegen de ondertekenaars van de duivelse provocatie-verklaring gekeerd is, en men krijgt nu de boemerang op eigen hoofd, ofwel een homo-koekje van eigen deeg. We nemen enkele artikelen onder de loep van Gods Woord.


NASHVILLE-ARTIKEL 6
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over "ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn". Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.
WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.


COMMENT OP ARTIKEL 6
In Artikel 6 van de verklaring
wordt glashard ontkend dat elk mens van nature uit het beeld Gods gevallen is door de zondeval, aangezien de zondeval en de gevolgen daarvan geheel buiten beschouwing gelaten worden in dit artikel. Er wordt namelijk gesuggereerd alsof de gevallen mens nog aanspraak kan maken op "het geschapen zijn in het beeld Gods", hetgeen pure pelagianerij is. Dat God Zijn beeld opeist van ieder gevallen mens, op straffe des drievoudigen doods, wordt categorisch verzwegen, dus ontkend, in de verklaring, dus ook door de pelagiaanse ondertekenaars ervan.

Bovendien wordt in geen van de 14 artikelen een tekstverwijzing/onderbouwing gedaan uit Gods Woord, alleen laat men het refrein "WIJ BEVESTIGEN" en "WIJ ONTKENNEN" klinken, hetgeen geen geldige bewijslast is, laat staan een bijbels bewijs.

Daar komt bij dat men in het 6e Artikel de woorden van Christus vervalst door wat Hij zegt in Mattheus 19:12: "Want er zijn gesnedenen, die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen, die van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het."

Verklaring: Er zijn gesnedenen (SV) - er worden hier mensen genoemd die niet kunnen/willen trouwen: (1) zij die geboren zijn met een bepaalde lichamelijke afwijking; (2) zij die eunuch geworden zijn door castratie, wat vroeger heel gebruikelijk was in het Oosten (kamerlingen); en (3) geroepen getuigen van Christus die van een huwelijk afzien om zich, vrij van aardse zorgen, geheel hun leven te besteden aan hun Goddelijke roeping in het Koninkrijk van Christus. De apostel Paulus was hier een voorbeeld van. (1 Kor. 7:7-8), omdat hij de gave der onthouding had.

In de Nasville-verklaring wordt Mattheus 19:12 zodanig vals verklaard, alsof Christus daarin subtiel beweert dat mannen die op mannen en vrouwen die op vrouwen vallen OOK zo geboren kunnen zijn en daaraan niet schuldig staan, en derhalve als 'gelovigen' moeten worden aangemerkt, hetgeen een duivelse provocatie is. Degenen die zulke onnatuurlijke schandelijkheid leren en kerstenen maken van God een auteur der zonde en geven zichzelf te kennen dat zij genadeloos zijn en nog niet eens met de dwaze maagden kunnen wedijveren.

De Nashville-ondertekenaars onderschrijven namelijk de leugen dat Christus in genoemde tekst zou bedoeld hebben dat alle mensen van nature -inclusief geboren eunuchs- nog de waarde en de waardigheid zouden hebben die Adam en Eva hadden in de staat der rechtheid, terwijl Gods Woord leert dat de gehele wereld (alle mensen van nature) voor God verdoemelijk is (Rom. 3:19). Bovendien kunnen (geboren) eunuchs met geen mogelijkheid gerelateerd worden aan mannen die op mannen vallen, aangezien eunuchs nooit bezet KUNNEN zijn met de onnatuurlijke lusten en begeerten van genoemde onnatuurlijke personen. De Moorman was sinds zijn eunuch-zijn voor en na zijn bekering vrij van onnatuurlijke sodom-lusten en begeerten, doch in Christus was hij op de prediking van Filippus een nieuw schepsel geworden en ook was hij sindsdien volkomen hersteld in de Goddelijke scheppingsorde, hetgeen van zogenaamde 'celibataire' mannen die op mannen vallen nimmer gezegd kan worden, zonder de heilige Wet, het heilig Evangelie en de Goddelijke scheppingsorde te verkrachten.

Onnatuurlijke personen die tot bekering gekomen zijn, zijn in hun oorspronkelijke scheppingsstaat hersteld, namelijk in Christus als het Beeld Gods, en zijn niet meer bezet met onnatuurlijke lusten en begeerten, zoals Rachab de hoer na haar bekering geen hoer meer was, maar een reine maagd in Christus. Mannen die alleen al krachtens hun begeerten op mannen vallen en dus ook bij mannen begeren te liggen, en zelfs daartegen strijden, leven in een zondestaat van onnatuurlijke lusten en begeerten en kunnen en zullen in die staat het Koninkrijk Gods niet be-erven, gelijk geschreven is: "Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods be-erven", 1 Kor. 6:10.

In Artikel 6 wordt puur pelagiaans gespeculeerd, alsof alle (naam)christenen in de rij staan om Christus trouw te volgen, op voorwaarde "dat zij hun biologisch geslacht aanvaarden", waaruit een kind kan verstaan dat met dit soort kretologie de refobreed aanvaarde refo-sodomie opnieuw wordt gelegaliseerd, hetgeen alle ondertekenaars van de verklaring met hun ondertekening bezegelen.


NASHVILLE-ARTIKEL 7
WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.
WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.


NASHVILLE-ARTIKEL 8
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden, zoals dat voor alle christenen geldt.
WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.


COMMENT OP ARTIKEL 7 EN 8
Wat in Artikel 7 ONTKEND wordt, namelijk dat het in overeenstemming met Gods heilige bedoelingen zou zijn als onnatuurlijke mensen zich bewust als zodanig etaleren, wordt in Artikel 8 BEVESTIGD, namelijk dat mensen die bezet zijn met onnatuurlijke begeerten, "een vruchtbaar leven kunnen leiden door het geloof in Christus", op voorbehoud, "dat zij een rein leven leiden, zoals voor alle christenen geldt".

Tijdens Zijn omwandeling op aarde heeft Christus vele onreine mensen van een onreine geest verlost. In alle refokerken wordt het bestaan van mensen met een onreine geest keihard ontkend, zoals de ondertekenaars van de Nashville-verklaring te kennen geven. Refobreed acht men het niet noodzakelijk om van een onreine geest door Christus verlost te worden en binnen het refo-gemenebest mogen zelfs pedofielen aan het H.A. Nou ja, enige pedofiele struikelingen (kinderverkrachtingen) worden vanzelf door de vingers gezien, of domweg ontkend, want daar staat het opgeplakte etiket-celibatair garant voor.

De massale refo-ondertekening van de Nashville-verklaring is het zoveelste bewijs van de algehele afval van alle refokerken. De refo-dominees die het genoemde edict niet hebben ondertekend, hebben dat nagelaten uit pure angsthazerij, even afgezien van het feit dat de verklaring puur gekerstende sodomie is.

Met name in Artikel 8 wordt duidelijk het sprookje "celibataire zondaren" geleerd, terwijl zelfs van Gods ware volk wordt gezegd dat zij struikelen in vele (Jak. 3:2), ja, geheel vleselijk zijn krachtens de geestelijkheid der wet (Rom. 7:14). Gods ware volk is evenwel volmaakt rechtvaardig en heilig in de Volmaakte (1 Kor. 1:30).
Krachtens Gods heilig Woord bestaan celibataire zondaren dus niet. Dat betekent dus ook dat "celibataire" homo's niet bestaan, aangezien mensen die bezet zijn met onnatuurlijke lusten en begeerten in een staat der zonde leven, terwijl dezulken het etiket wordt opgeplakt dat zij de sodomitische praxis niet bedrijven, terwijl Gods Wet de begeerten onder de noemer plaatst van de zondepraxis, zoals Christus ook leert omtrent het aanzien van een vrouw om haar te begeren, onder de noemer van daadwerkelijk overspel plaatst (Matth. 5:28).

Gods ware volk kan na de wedergeboorte echter geen onnatuurlijke zonden bedrijven, laat staan erin leven, en als zij erin hebben geleefd voor hun bekering, zijn ze door de wedergeboorte en de kracht van Christus' bloed uit die onnatuurlijke zondestaat verlost. Wie dit ontkent vertreedt het bloed van Christus en weet van de bovennatuurlijke verlossing uit de heerschappij des duivels en der zonde door Christus, NIETS af! Dat kan een kind verstaan die God vreest. De ondertekenaars van de verklaring zijn dus profane, gewetenloze schurken en de ondertekenende dominees van het sodom-edict zijn allen valse leraars die de duivel in de kaart spelen en de bijbelse genadeleer verkrachten!


NASHVILLE-ARTIKEL 12
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.
WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.


COMMENT OP ARTIKEL 12
In Artikel 12 wordt ONTKEND "dat de genade van God in Christus onvoldoende kracht geeft 'aan gelovigen' die zich tot onnatuurlijke zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven."
Wat een droomwereld! Onnatuurlijke personen beschikken niet over 'kracht' om zondige verlangens te doden, omdat zij nooit de oude-mens-dood gestorven zijn, hetgeen ook niet door ontvangen (roomse ingebeelde) kracht tot stand komt, aangezien die kracht niet bestaat. Gods ware volk is door de wet de oude-mens-dood gestorven en door het Evangelie in de toepassing tot een nieuw mens in Christus herschapen.

Na ontvangen genade gaat Gods volk niet door ingestorte kracht de zonden doden, want die zijn gedood door de dood van Christus en derhalve ZIJN zij ook der zonden gestorven (Rom. 6:2), ineens en voor altijd. De goede strijd des geloofs -waarin de genade het alleen doet, ook m.b.t. de strijd tegen de zonden- heeft met de ingebeelde zonde-strijdende-kracht niets te maken. Het is een vervalsing van de genadeleer en de volkomen vrijmaking in en door Christus van de heerschappij der zonden, ondanks dat Gods volk struikelt in vele (Jak. 3:2 - 1 Joh. 1:8), uitgezonderd alle onnatuurlijke zonden/begeerten. Het lichaam des doods, ofwel de korpus van de oude mens, dragen Gods kinderen evenwel hun ganse aardse leven om, geheel vleselijk blijvende tot hun laatste snik. Daarom luidt de geloofsjubel der vrijgemaakte kinderen Gods: "Ik dank God door Jezus Christus onze Heere!"

WEG MET AL DIE VERVROOMDE, DOCH WETTISCHE STRIJD TEGEN DE ZONDEN VAN DE IN DE ZONDE LEVENDE OUDE MENS ONDER DE WET ! HET IS DE STRIJD VAN EEN LEKKE EMMER WAARUIT DE ZONDEN UIT ALLE MOGELIJKE GATEN STROMEN ALS WATERVALLEN DER ONGERECHTIGHEID !

Ook de ondertekenaars van het sodom-edict geven te kennen dat zij aan de noodzakelijke oude-mens-dood vreemdeling zijn en de Wet nooit hebben verstaan, noch ondervonden hebben als de bediening des doods, waarvan o.a. Hanna (1 Sam. 2:6) en Paulus (Gal. 2:19a), melding maken vanuit de geloofsbevinding der zaken en waaraan al Gods ware volk geloofskennis heeft.

Door de valse lering in Artikel 12 wordt profaan het heilige gebod: "Gij zult niet begeren", terzijde gesteld en de genade vervalst, want door deze valse voorstelling van zaken wordt een leven in onnatuurlijke lusten en begeerten geassocieerd aan het leven der heiligmaking. De duivel siddert nog bij dit soort ketterijen, omdat hij weet dat God GOD is, maar de ondertekenaars van het sodom-edict verblikken en verblozen er niet van om het bloed van Christus onrein te achten, door mensen, die met onnatuurlijke lusten en begeerten bezet zijn, onder Gods ware volk te rekenen en hen welkom heten aan de heilige dis en hen toegang te geven tot de kerkelijke ambten. Met de ondertekening van de uiterst vrome verklaring, openbaren de ondertekenaars van het sodom-edict zich juist als hatelijke homofoben, die de bekering van hun doelgroep in de weg staan!

In heel die Nashville-verklaring wordt het bloed van Christus profaan vertreden, aangezien de volkomen verlossing uit de heerschappij des duivels en der zonde door Christus, met een leven in onnatuurlijke lusten en begeerten wordt vereenzelvigd, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk leert dat de minste zondige begeerte de zonde-praxis zelf is (Rom. 7:7). Gods Woord leert ook uitdrukkelijk dat degenen die bezet zijn met onnatuurlijke lusten en begeerten, zoals refo-schandjongens daarmee bezet zijn, ook al worden zij celibatair verklaard, in een staat der zonde onder de wet leven en volledig in strijd leven met de Goddelijke scheppingsorde, waarin bekeerde ex-homo's in en door Christus volledig zijn hersteld en derhalve niet meer bezet zijn met onnatuurlijke lusten en begeerten. Als geldgierigheid een wortel van alle kwaad wordt genoemd in Gods Woord, dan is de Nashville-verklaring een sodomitische wortel van alle kwaad, waarmee de refomassa ter helle reist.

"Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods be-erven", 1 Kor. 6:10.

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com