Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zijn/de/HEERE/een/gruwel/ja/die/beiden
Wie den goddeloze rechtvaardigt en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja die beiden        
Plaats in winkelmandjeMandje
Geachte Burggraaf,

Ik heb u in het verleden al meerdere vragen gesteld, maar steeds verwijst u naar uw website, zonder speciale link. Nu vraag ik u of u ds. W. Roos over zijn preek aangaande de geestelijke staat van Jozef en Maria ook persoonlijk geschreven hebt?

vr. gr. A. van K.

-------------------------------------------------------------

Geachte Van K.,

De laatste tijd verwijs ik bijna alle inzenders met hun vragen naar het website-adres(sen) www.derokendevlaswiek.nl - of de www.rokendevlaswiek.com, aangezien 90% van de ingezonden vragen vragen zijn naar de bekende weg. Zulke vragen beantwoord ik ook niet meer met een verwijs-link, wat ik lange tijd wel gedaan heb.

Ik ben echter niet geroepen om mensen die te lui zijn om het antwoord op hun vragen zelf op de website op te zoeken, specifiek te beantwoorden. Ook de antwoorden op uw gestelde vragen in het verleden, beste K., waren reeds behandeld op de website, dus mag u daar zelf naar zoeken.

De vraag die u nu stelt, wil ik nog wel nader en breder beantwoorden als in mijn vorige brief aan ds. Roos, aangezien het een vreselijk godslasteringsgeval betreft, dat door HHK-er, Van der Hoeven, helaas veel te filosofisch behandeld wordt, hetgeen verklaarbaar is, omdat hij zich van de sodomitische HHK niet bijbels vrijmaakt en nog steeds preken van dominees etaleert die de van God vervloekte fascistische SGP aanhangen.

Gods geroepen getuigen spreken zich in Gods Woord veel afsnijdender uit over dit soort ketterijen, nl. die de leer en de eer van Christus betreffen, zoals we dat kunnen lezen bij de afsnijdende preek van Stefanus jegens het Sanhedrin en de strafrede van Christus jegens de gereformeerd-bevindelijke farizeers in Zijn en in onze dagen.

In onze dagen hoeven we dus nergens meer van op te kijken, aangezien God de leidsels erop gelegd heeft en dat geldt alle refo-kerken en alle refo-dominees, waarvan dit artikel weer een duidelijk bewijs levert. God heeft Zijn Geest uit de refo-kerken genomen en de kandelaar verplaatst. Wie dat niet ziet, is tevreden met 'kerkje spelen' (kerkelijke poppenkast) en is een actief dood lid van het dal dorre doodsbeenderen.

Ik kreeg een email van een vriend dat de iskariot-krant, het RD, profane artikelen over vrouwelijke bastaard-predikanten met hun vervloekte visies op de voorpagina gepubliceerd had, zonder bijbels tegen-commentaar. Het is een afvallige trend dat de vacuum-verpakte refo-dominees over zulke roepende zonden zwijgen als het graf. PKN-ds. C. Stelwagen pretendeert zelfs de leer van Christus te mogen overtreden door zulke Izebels (vrouwlijke ouderlingen) de hand te geven in een dienst des woords, hoewel geen enkele PKN-preek door de Geest van Christus geschiedt, vanwege het pluraal-sodomitische drijfzandfundament der antichristelijke PKN en de knieval des duivels die alle PKN-predikanten gemaakt hebben. God zal al die baal-peor-pretenties zien en zoeken en dat oordeel Gods is al hoorbaar, zichtbaar en tastbaar!

Nu het antwoord op uw vraag: Ja, ik heb ds. W. Roos eerst persoonlijk een email geschreven omtrent zijn lasterpreek, voordat ik tot plaatsing ben overgegaan, hoewel die persoonlijke email niet noodzakelijk was in dit geval, omdat het een publieke ketterij betreft en dat vraagt om een publieke bestraffing. By the way, hebt u trouwens ds. Roos ook een vrijmaakbrief geschreven, of bent u uit op sensatie ??

Omdat Roos de afsnijding van de oude mens veel te laat stelt, dus onzuiver, en daarom in het geheel niet preekt, brandt hij zijn handen aan het zaligmakend Bloed van Christus met zijn aantasting van genoemde bijbelheiligen en dat doet hij niet onwetend, gelijk Saulus van Tarssen in zijn eertijds wel onwetend heeft gedaan.

Publieke zonden vereisen publiek-bijbelse bestraffing, als het tenminste aantoonbare zonden zijn en de bestraffing daarvan bijbels vereist is, hetgeen op dit geval zeker van toepassing is.

Persoonlijke zonden zijn onderscheiden van de zonden omtrent de overtreding van de leer van Christus en de eer van God. Persoonlijke zonden dienen persoonlijk bestraft te worden, dus onderling, van face to face, publieke zonden moeten publiek bestraft worden, tenminste dat leert Gods Woord uitdrukkelijk. Dominees die ketterijen leren worden alom bewierookt en aanbeden, met name door onbekeerde lasterhonden die Gods ware getuigen niet schromen te lasteren met algemene vrome gal-praatjes en dat alles onder de false flag der liefde, die de ware liefde niet is, maar de liefde des duivels.

De preek van vriend Roos staat echter in het kader van een brute en godslasterlijke publieke overtreding jegens de leer van Christus en de eer van God en vereist publiek en door het geloof bestraft te worden, naar het apostolisch bevel (zie o.a. 1 Tim. 5:20 - Gal 2:11 - zie ook: Lev. 19:17, enz., enz.).

Dat ondergetekende met zijn door God opgelegde bediening (Jer. 1:18-19 - Jer. 15:19-21) een doelwit van moordlustige haat en laster is geworden door de massa van het belijdende refo-gemenebest, is mij reeds vanaf het begin van Christus-wege voorzegd, zoals het een kind-knecht van Christus betaamt. Dat ook het gros refo-dominees een behagen in zulke lastercampagnes hebben, heeft de Heere mij door Woord en Geest geopenbaard en er is wat dat betreft, niets nieuws onder de zon. Christus is voor een duivel (beelzebub) uitgemaakt en zijn ware getuigen zullen idem dito ondervinden.

Tot op de dag van vandaag zowel hartversterkende broederbrieven alswel kliko's vol lasterbrieven ontvangen van uiterst vroomsprekende refo-spotters, terwijl in de ondertoon van hun brieven doorklinkt: "Kaalkop ga op, kaalkop ga op!"
Christus spreekt het -wee u- uit over zulke vrome spotters en stelt hen de helse verdoemenis in het verschiet. Ook de apostel Petrus ontleedt op onfeilbare wijze zulke refo-spotters in 2 Petrus 2:12-14: "Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking!"

Waar het hier om gaat, is dat ds. Roos in zijn preek twee kinderen Gods -Jozef en Maria- in hun geestelijke staat aantast en dat heeft hij met Petrus' staat ook gedaan, toen Christus hem bestrafte (Matth. 16:23). Toen was Petrus nog niet bekeerd, volgens Roos. Zowel Jozef als Maria en Petrus zijn echter ware kinderen Gods vanaf het begin dat Gods Woord over hen spreekt.

Wie doet wat Roos doet, is een gruwelijke godslasteraar die onder censuur gezet moet worden en als hij zich daarvan niet PUBLIEK bekeert en in die roepende zonden volhardt, moeten dezulken door de christelijke ban worden afgesneden.

Er staat in Gods Woord geschreven: "Wie den goddeloze rechtvaardigt en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja die beiden", Spr. 17:15.

Gods Woord leert duidelijk dat Jozef rechtvaardig was (Matth. 1:19) en het woord rechtvaardig (dikaios) is afgeleid van het juridische woord rechtvaardigmaking (diíkaiosis).

Bovendien leert Gods Woord duidelijk dat er van nature NIEMAND is die rechtvaardig is, ook niet tot 1 toe: "Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe", Rom. 3:10-12.

Jozef was duidelijk wel rechtvaardig, namelijk voor God, terwijl de farizeen, die van hun drek niet gewassen waren/zijn, zichzelf rechtvaardig achtten op grond van hun uitwendig doe-dat der wet-gedrag, door Christus worden ontmaskerd als witgepleisterde graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol roof en ongerechtigheid zijn. Jozef wordt door Roos echter neegezet als een farizeer, ja, als vijand van God, maar dat is zelfs rationeel met geen letter uit Gods Woord te verdedigen, laat staan dat 1 waar kind van God op zulke godslasterlijke gedachten komt!!

Jozef was niet alleen rechtvaardig voor God, hij bracht ook de vruchten van het geloof voort, o.a. door Maria in haar maagd-zijn niet te schenden tijdens haar zwangerschap van Christus. De engel Gods spreekt diverse keren tot Jozef omtrent die zalige zwangerschap van Maria die door de Heilige Geest gewerkt was, en ook omtrent de vlucht naar Egypte, welke hemelse boodschappen door Jozef opgevolgd worden door de gehoorzaamheid des geloofs.

Over de gelukzalige moeder des Heeren -Maria- hoeven we niet uit te wijden, want wie haar staat in Christus verkracht, zoals Roos doet, die kruisigt Christus in Maria, wat hij ook met Jozef doet. Ds. Roos bedrijft dus geestelijke abortus.

Stel dat Maria onbekeerd zou zijn geweest voordat zij door de Heiligen Geestes met het Zaad -Christus- bevrucht was (wat echter ook lastering is), was zij door die bevruchting des Heiligen Geestes van Christus dubbel zalig, aangezien zij de Zaligmaker lichamelijk en geestelijk in zich droeg en daarvan gezongen heeft door de Heilige Geest tot eer van God en haar Zaligmaker. "Mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker....."

Dat Gods Woord onderscheid maakt tussen de eerste bekering en de tweede bekering (Luk. 22:32b - ofwel Bethel en Pniel), pleit de godslastering van ds. Roos niet vrij, want ook alle kinderen Gods in het kader van de eerste bekering zijn zalig en rein in en door Christus, om het Woord dat Hij tot hen gesproken heeft (Joh. 15:3) in de diepte van hun verloren adamsbestaan.

Jozef en Maria en het Kindeke stonden onder doodsbedreiging van Herodes en moesten op bevel van de Engel Gods naar Egypte vluchten, hetgeen voor Christus een borgtochtelijke vlucht was (Hos. 11:1).

GEEN ENKELE REFO-DOMINEE WORDT OPENLIJK VERVOLGD OM CHRISTUS' WIL, OOK ROOS NIET, MAAR VOOR DE GODZALIGE JOZEF EN MARIA WAS GEEN PLAATS IN DE KERKELIJKE REFO-HERBERG EN ZIJ WERDEN DOOR HERODES TEN DODE VERVOLGD, WANT HIJ WILDE HET KINDEKE JEZUS DODEN.

AL DIE REFO-DOMINEES ZITTEN ALS EEN god IN HUN VACUUM-VERPAKTE PASTORIEN EN GEWELFDE HUIZEN, MAAR WORDEN NIET VERVOLGD, OMDAT ZIJ DE ROEPENDE KERK- EN STAATSZONDEN, DE VALSE LERAARS EN DE GEIJKTE KETTERIJEN TOLEREREN EN DOODZWIJGEN, TERWIJL GODS WOORD UITDRUKKELIJK LEERT DAT ALLEN DIE GODZALIGLIJK WILLEN LEVEN VERVOLGD ZULLEN WORDEN.

De volgende dominees hebben dus niet alleen bijbelheiligen-schennis gepleegd, maar ook de kleinen in Christus geergerd en dat zij reeds een molensteen om de hals hebben, is openbaar in hun roomse gewaad, rationele gepraat en kerk-politieke entertainment-gelaat. Zulke pilatus-dominees hebben de Geest van Christus niet, maar zij kunnen wel de geestelijke staat van Gods vervolgde kinderen verkrachten en de hypocrieten zalig spreken, maar ze getuigen nooit publiek tegen de roepende zonden van kerk en staat, want dan zwijgen ze lafhartig als het graf, doen de ergernis van het kruis teniet, opdat ze niet vervolgd zouden worden.

HHK-ds. W. Roos is met zijn bijbelheiligen-schennis een geestelijke aborteur, maar daarin staat hij niet alleen.

HHK-ds. Klaas Veldman heeft destijds in een uitgegeven boek zwart op wit de godzalige Rachel (Gen. 30:8 - Ruth 4:11) bij de verdoemden geplaatst en de goddeloze Achan in een Harskamp-preek zalig gesproken, terwijl Achan in zijn zonden gestorven is (Joz. 22:20). Het is ook een veldman-trend om onbekeerde ambtsdragers in te zegenen en profaan te bevestigen in het ambt, hetgeen God gezien heeft en nog zoeken zal.

Note: Rachel wenste- net als alle godzalige OT-vrouwen, de beloofde Messias te baren, en zij heeft door de Heilige Geest worstelingen Gods geworsteld en de overhand gekregen en ten laatste Ben-oni gebaard, ziende op de Man van smarten (Jes. 53). Jakob mocht echter verder blikken en noemde de tweede zoon van Rachel, Benjamin, ziende op de verhoogde Zoon aan 's Vaders rechterhand.

HHK-ds. Reinders (destijds deputy te Staphorst) heeft met de godzalige Rachel hetzelfde gedaan, als Veldman met Rachel gedaan heeft, namelijk haar geestelijk verkracht in haar godzalige staat en toen ik Reinders daarop bijbels aanschreef, wenste hij niet op mijn brief in te gaan, want die man wenste aangesproken te worden als 'hare majesteit de koningin', maar zijn val is groot gebleken....

GGinNed. ds. J. Weststrate, heeft in een Banier-boek (= RD-boek) de godzalige Mordechai en de godzalige koningin Esther bij de verdoemden geplaatst en beiden geestelijk verkracht. God zal het zien en zoeken!

OGG-ds. A, Kort feliciteerde destijds een athalia-koningin -in tegenstelling met de getrouwe John Knox- en laat de fascistische OGG-SGP-playboy Van der Staaij en zijn onderhorige puppets, Dijkgraaf, Bisschop, Van Dijk en Van Leeuwen ongemoeid in hun fascistisch-politieke bedrijf. Kort schreef ook een andermanskalf-boek, maar laat de OGG-ketters vrij rond lopen en lasterde de gerechtvaardigde en de om Christus' wil vervolgde broeder Jurie, zoals dat op deze website gepubliceerd is met feitelijke bewijslast.

En als we in dit bestek de lijst moeten bijvoegen van refo-dominees die de huurlingen, de schijnbekeerden en de valse leraars zalig spreken, dan ben ik volgend jaar nog niet klaar met de samenstelling van zulk een lijst.

De refo-wolven in schaapsklederen, HHK-ds. W. van Vlastuin en GG-ds. J.M.D. de Heer, hebben bijv. onlangs de vrijmetselaar-arbeider van de satan, hypnotiseur, Billy Graham, zalig gesproken en al zijn bekeerlingen als zijnde ware kinderen Gods in de hemel gezet, terwijl de duivel niet in zulke hollywood-bekeringen gelooft, omdat hij sidderend gelooft dat God God is.

Het hele refo-gemenebest is van de Waarheid Gods afgevallen en de belijders ervan laten zich liever hypnotiseren met kerkelijke poppenkast, dan zich te bekeren en kerkvrij te maken, terwijl Gods ware volk in zulke refoholen niet kan kerken, maar zich vermaken door zulke adderholen uit te roken in 's Heeren Naam en Zijn smaadheid te dragen buiten de legerplaats, waarvan akte, hoewel met een zwaard door mijn ziel.

Tenslotte. Ds. Roos heeft destijds ds. A. Simons aangezegd dat het geloof bij Simons een voet te hoog zat (zelf uit Simons mond gehoord), en daarin heeft ds. Roos gelijk, aangezien Simons als een hollywood acteur uit de kast gekomen is. Bij Roos zit de theologie echter een voet te laag en wie van de twee er het ergste aan toe is, zou ik alleen met de woorden van Christus willen bestempelen: "Als de blinde de blinde leidt, vallen zij beiden in de gracht."

Welnu, in die kerk-gracht is het een entertainment-leven van jewelste, terwijl Gods ware volk met Christus in de woestijn verkeert en soms aan de heils-oevers van zeer stille wateren...

Welgelukzalig volk!

We hopen aanstaande zondag genoemd geestelijk terrorisme nog wel verder te behandelen, zo de Heere wil en wij leven.

vriendelijke groet en zegen,

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.nl