WEDERDOPERS/BRUIDSPAAR JANSEN-KLEEN CONTRA BAPTISTEN
WEDERDOPERS BRUIDSPAAR JANSEN-KLEEN DROMEN NIET ALLEEN CONTRA GODS WOORD, MAAR OOK CONTRA DE (ONBIJBELSE) DOOPVISIE DER BAPTISTEN, WAAROP ZIJ ZICH BEROEPEN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WEDERDOPERS BRUIDSPAAR JANSEN-KLEEN DROMEN NIET ALLEEN CONTRA GODS WOORD, MAAR OOK CONTRA DE (ONBIJBELSE) DOOPVISIE DER BAPTISTEN, WAAROP ZIJ ZICH BEROEPEN

KLIK OP HET PDF-IKOONTJE TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL


-----------------------------------------------------

Inzender:
Ik heb drie vragen naar aanleiding van uw weerlegging van de zuigelingen-verwerping van dhr. R.J. Jansen. Wat u schrijft tegen het trio wederdopers, is overtuigend bijbels en geen speld tussen te krijgen, maar toch heb ik nog wat vragen.
Ten eerste vraag ik u, waarin R.J. Jansen volgens u, Gods Drie-enige Naam lastert met zijn verwerping van de zuigelingendoop?
Tweede vraag: Waarin verschillen de wederdopers met de baptisten?
Derde vraag: Kan kandidaat Jansen, die tot de wederdoperse visie is overgegaan, nog wel als geloofsbroeder erkend worden, bijbels gezien?

------------------------------------------------

Antwoord op uw eerste twee vragen:
Vanwege het feit dat R.J. Jansen als kind gedoopt is en nu de kinderdoop publiek verwerpt, verwerpt hij ook Gods Drie-enige Naam in Dewelke hijzelf als kind gedoopt is. Zulke ketters moeten de mond gestopt worden met het Woord van onze God. Als dat geen godslastering is wat Jansen leert, bestaat er geen godslastering. Wederdopers leren niet alleen contra Gods Woord, maar ook contra de baptisten, aangezien baptisten NIET als zuigelingen gedoopt worden en dus Gods Drie-enige Naam niet lasteren met hun afwijzing van de kinderdoop. Nu weet u ook gelijk het verschil tussen de wederdopers en de echte baptisten.

De dopers-schreeuwende en nietszeggende Kleen is voor mij geen partij, doch Jansen is een ander geval, want Jansen preekt, en met zijn doperse preken verleidt hij zijn hoorders, ten eerste met een vervalste rechtvaardigingsleer en ten tweede met zijn wederdoperse ketterij. Dat zijn geen bijzaken meer, maar hoofdzaken, net zoals het geven van de gemeenschapshand van C. Stelwagen aan vrouwelijke ouderlingen, een fundamentele ketterij is, waardoor de leer van Christus profaan met voeten getreden wordt!

Jansen preekt -voor mij doorzichtig- als een engel des lichts en hij gaat "broederlijk" om met de bitterste vijanden van Christus die met name genoemd kunnen worden.
Wederdopers willen ook niet op grond van Gods Woord tegengesproken worden, want dan beginnen ze te vloeken en te schelden, omdat zij geen bijbels weerwoord hebben, zoals we ook bij Kleen gezien hebben, en alles wat ze zeggen doen ze dikwijls met een uiterst vrome mond, omdat zij hun doperse visie, koste wat het kost, willen handhaven en daarbij schromen zij niet om Christus te kruisigen in Gods ware getuigende volk, hetgeen ook een voortkankerende refo-trend is binnen de refo-kerken, waarvan de oordelen Gods een verbondswraak-gevolg zijn.

Wel, straks staat ook het afvallige Refodom en genoemde doperse blasfemisten, voor de rechterstoel van Christus en dan zullen zij op duizend vragen geen antwoord hebben, als zij zich aan deze zijde van het graf niet waarachtig tot God bekeerd hebben en publiek met hun doperse ketterijen in de schuld gekomen zijn.

Uw derde vraag is gemakkelijk te beantwoorden, aangezien wederdopers nooit broeders in Christus kunnen zijn, omdat zij in tegenstelling tot de echte baptisten, Gods Drie-enige Naam verwerpen, waarin zij zelf als kind gedoopt zijn. Wederdopers bedriegen zichzelf en anderen met de volwassen overdoop, hetgeen, zoals we al geschreven hebben, NIETS met de geloofsdoop te maken heeft, aangezien de geloofsdoop NOOIT een vervanging kan zijn voor de bijbelse kinderdoop in een verbondssituatie. Wederdopers, zoals Jansen dat is, leren uitdrukkelijk wel een vervangingsdoop, namelijk een vervalste geloofsdoop i.p.v. de reeds uitgevoerde zuigelingendoop.

Daar komt bij dat het doperse bruidspaar Jansen-Kleen zich dopers verlekkert in een "historische omwentelings-droom", terwijl zij over hun eigen doperse overdoop met geen woord reppen, waaruit volgt dat zij OF hun eigen doperse visie heimelijk verraden, OF stiekem en eigenhandig in het Egyptische Nijl-water gedoken zijn en door de huilende collega Orpa-krokodillen zijn opgevreten, aangezien hun doperse mond verstomd als het getuigenis van Gods Woord hen in de oren klinkt, waardoor hun doperse ketterijen worden ge-elimineerd.

Genoemde wederdopers -nog maar even afgezien van het sodomitische PKN-lidmaatschap van Jansen- lasteren Gods Drie-enige Naam, overtreden de leer van Christus en kunnen dus geen broeders in Christus zijn, omdat wederdopers de leer der dopen, de bijbelse verbondsleer en dus de leer van Christus, als gedoopte en uitwendige verbondskinderen, PROFAAN overtreden en dezulken hebben God niet. "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Joh. 1:9.

Tenslotte rest mij nog te zeggen dat er al jaar en dag een humanistische refo-trend voortkankert, waardoor de verwerpers van de kinderdoop -naast de bijbelse kinderdoop- een bestaanbare(!) andere mening wordt toegedacht, zoals bijv. ook de ongeroepen Van der Hoeven dat doet door bijbelheiligen-verkrachter, W. Roos uit Doornspijk, een andere mening toe te denken en die een legitieme plaats geeft naast de zin en mening des Heiligen Geestes. Roos heeft immers zwart op wit de God-lovende moeder des Heeren, Maria, de godzalige Jozef en de discipel des Heeren, Petrus, in hun zalige staat verkracht. Hoeven kwalificeert dat "als een andere mening", en plaatst die naast zijn eigen mening, alsof de leer van Christus uit allerlei-meningen bestaat. Ook die godslasterlijke refo-trend kankert al jaar en dag voort en is een vruchtgevolg van de vleselijke leervrijheid-pretenties van de ongeroepen Hananja's.

Zowel wederdopers als bijbel-heiligen-verkrachters, houden er met hun ketterijen geen legitieme andere mening opna, die naast de bijbelse leer kunnen bestaan, maar houden er een godslasterlijke mening opna, die vloekt met de zin en mening des Heiligen Geestes.

Zowel wederdopers als bijbel-heiligen-verkrachters moeten dus ontegenzeggelijk onder censuur gesteld worden en bij volharding in hun ketterijen, afgesneden en verworpen worden (Tit. 3:10).

Hopend uw vragen te hebben beantwoord, groeten wij u vanuit overzee.

zegen,

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com