ROEPINGLOOS-LERENDE BEUNHAZEN EN HUN EMBRYONALE/KOEHANDEL
ROEPINGLOOS-LERENDE BEUNHAZEN EN HUN EMBRYONALE/KOEHANDEL WEERLEGD  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
COMRIAANSE EMBRYO-FILOSOFIE O.A. OMTRENT JAKOBS WEDERGEBOORTE ALTIJD GELEERD DOOR DE DWAALZIEKE AFSCHEIDING EN DOOR ROEPINGLOZE EN TWISTZIEKE BEUNHAZEN EMBRYONAAL GEKOEHANDELD

"Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker", Filipp. 3:1

De vleselijke, twistgierige en schofferende conclusies die sommige roepingloze beunhazen publiceren omtrent de bijbelse wedergeboorte van Jakob te Bethel, is reeds genoegzaam weerlegd met Gods Woord. In de preken op de volgende blokken gaat het voornamelijk over de bijbelse weerlegging jegens de vleselijke pretentie der zelfdecorende beunhazen, die dwars tegen het Woord in, publiek leren, waarvan er in Gods Woord geschreven staat: "Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is", 2 Tim. 3:7-9.

Note: Al Gods ware volk is geroepen om in eigen kring te getuigen en waar ze gaan en staan getuigend te evangeliseren en kerkenraden aan te schrijven als er van een heersende dwaling, en/of zonde sprake is, maar om publiek te leren, is een Goddelijke roeping noodzakelijk (Num. 11:26; Num. 12:1-2; Neh. 6:10-13; Jer. 29:30-32; Jer. 14:13-15; Jer. 23:12-40; Jer. 27:14-16; Jer. 28:15-17; Jer. 29:8-9; Ezechiel 13; Rom. 10:15; Hebr. 5:4; Ef. 4:11; 1 Kor. 1:17; Gal. 1:1; enz.).
Gods ware getuigen kunnen en willen niet eens publiek leren zonder een Goddelijke roeping/zending/goedkeuring, maar roepingloze beunhazen achten een Goddelijk mandaat niet nodig en doen het derhalve allemaal zelf tot hun eigen verderf (denk aan Hananja - zelfs Mirjam brandde haar handen) en jegens anderen met de scheurmakende en verwoestende gevolgen vandien. Dat geldt ook voor ongeroepen dominees. Eldad en Medad hadden wel een Goddelijk mandaat; zij profeteerden weliswaar ongeordend in het leger, maar zij waren wel door God geroepen en de Heilige Geest was op hen (Num. 11:25-26).

De verwoestende gevolgen om ongeroepen te leren
Door de eeuwen heen zijn massa's belijders en zelfs sommige bijbelheiligen op grond van de comriaanse embryo-filosofie een vroegtijdige schijngeboorte aangemeten (ook door sommige godzalige oudvaders), terwijl het eerste geval meestal van een fatale afloop sprake is, maar in het tweede geval is juist bijbels-bewijsbaar sprake van een onwedergeboren tijd, zoals van Jakob duidelijk in Gods Woord beschreven staat, namelijk dat hij een onbekeerd-eertijds gehad heeft vanaf zijn ontvangenis/geboorte tot Bethel toe. In die eertijdse periode heeft Jakob op een vleselijk-wettische wijze met de eerstgeboortezegen gewerkt, waarbij hij niet schroomde om Gods Naam ijdelijk te misbruiken aan het ziekbed van zijn vader. Alle onweerlegbare Schriftbewijzen van Jakobs 1e bekering te Bethel en zijn 2e bekering te Pniel, worden door degenen die zwanger zijn van de comriaanse embryo-filosofie profaan ontkend en vervalst. Jakobs 1e en 2e bekering staan -zeker typologisch gezien- volledig in het kader van de leer van Christus en degenen die Christus' leer profaan overtreden met embryonale hallucinatie, om hun gelijk te halen, hebben God niet (2 Joh. 1:9). Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat er wel duidelijk in Gods Woord beschreven dat zij in de moederschoot zijn wedergeboren, maar van Jakob staat duidelijk geschreven dat hij niet in de moederschoot, maar te Bethel door God wedergeboren en gerechtvaardigd is geworden (Gen. 28:11-22 - Hos. 12:5b - Rom. 9:11).

Nogmaals, Gods Woord leert duidelijk dat niet alleen Ezau, maar ook Jakob in zonden ontvangen en geboren is geworden. Jakob komt in de tussentijd, dus tot Bethel, dan ook in de oude-mens-vruchten openbaar. Degenen die de onweerlegbare Schriftbewijzen hieromtrent vervalsen, zijn scheurmakers van het ergste soort, aangezien zij de leer van Christus in diskrediet stellen door een embryonale schijngeboorte-hypothese, waarvan de hele Afscheiding van het begin af zwanger is geweest. Degenen die Jakob zalig spreken in de moederschoot -waarvoor geen enkel Schriftbewijs aanwezig is- hebben net zoveel kennis van zaken, als een kip van spruitenplukken afweet. Bovendien blijkt ook nog eens, dat roepingloze beunhazen de ergernis van het kruis van Christus teniet gedaan hebben, opdat ze niet vervolgd willen worden, want ze willen -net als Simon de Tovenaar- wel leren en met andermans kalveren en gaven pronken, maar dezulken worden niet om Christus' wil vervolgd, omdat ze als ze zich moeten vrijmaken, ALTIJD water bij de wijn doen ! Dat is een typisch kenmerk van ongeroepen beunhazen, die gaan hand in hand met allerhande ketters en laten hen propagandistisch buikspreken middels hun witgepleisterde etalagekasten.

Er is echter een groot verschil tussen degenen die altijd onnadenkend aangenomen hebben dat Jakob in de moederschoot was wedergeboren (die zijn soms nog te corrigeren), en degenen die op een profane en twist-zieke wijze Jakob een embryonale schijngeboorte in de moederschoot aanmeten, veelal omdat ze daarmee hun eigen schijngeboorte "veilig willen stellen!" De laatsten plegen evenwel valsheid met Gods Geschriften, aangezien Gods Woord onweerlegbaar het tegendeel over Jakob bewijst (Gen. 28:11-22 - Hos. 12:5b - Rom. 9:11). Het oogmerk om genoemde Schriftgegevens over Jakobs rechtvaardigmaking te vervalsen, is ronduit duivels!

Het barst in onze dagen van de roepingloze en buiksprekende beunhazen die Jakobs rechtvaardigmaking te Bethel ontkennen (omdat ze het zelf niet kennen...), en ketterse dominees die het zaligmakernde werk des Heiligen Geestes lasteren in sommige bijbelheiligen, de handen opleggen en dezulken zelfs satanisch vereenzelvigen met dr. Kohlbrugge, die zich nooit schuldig gemaakt heeft aan heiligheidsschennis jegens de bijbelsheiligen (zie volgende alinea). Paulus zegt dat zulke oorblazers opgeblazen zijn en NIETS weten (1 Tim. 6:3-5), waarop het apostolisch bevel luidt: Wijk af van dezulken!

Bij monde van Paulus spreekt de Heilige Geest echter de vloek uit over dominees en/of roepingloze beunhazen, die op een profane wijze sommige bijbelheiligen aantasten en verkrachten in hun zalige staat, met name de bijbelheiligen waarvan hun staat in Christus duidelijk beschreven staat, zoals van Petrus, Jozef en Maria staat beschreven en door HHK-ds. W. Roos aangetast en verkracht worden in hun zalige staat; zoals van de godzalige Mordechai en de gelovige koningin Esther aangetast en verkracht worden in hun zalige staat door GGinN-ds. Weststrate; zoals van Rachel staat beschreven en aangetast en verkracht wordt door HHK-ds. Reinders en HHK-ds. Veldman, enz. Dezulken leren een andere leer en overtreden niet alleen de leer van Christus, maar schofferen ook het zaligmakende werk des Heiligen Geestes in genoemde bijbelheiligen en tasten Christus Zelf aan, al hun vroom-klinkende prekerijen ten spijt. Ook degenen die participeren met genoemde vervalsers en zelfs zwakzinnig-afgodisch promoten, worden door Gods Woord eveneens als ketters aangemerkt (1 Tim. 5:24 - 2 Pet. 2:12). Voor beiden geldt, nadat zij bijbels weerlegd zijn geworden en desondanks in hun ketterijen blijven volharden, dat zij dan naar het apostolisch bevel verworpen moeten worden (Titus 3:10). Omdat de tucht op vervalsers van Gods Woord en jegens allerhande kerk-sodomie achterwege gelaten wordt, heeft God Zijn kandelaar uit de huidige refo-kerken geweerd en Zijn Geest eruit weggenomen.

"Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe", Rom. 8:9b.

GPPB.

VALSE PROFETEN LEREN EEN ANDER EVANGELIE, ZIJN NIET DOOR GOD GEZONDEN, ZIJN OPGEBLAZEN EN WETEN NIETS! (1) - GPPB. (27-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VALSE PROFETEN LEREN EEN ANDER EVANGELIE, ZIJN NIET DOOR GOD GEZONDEN, ZIJN OPGEBLAZEN EN WETEN NIETS! (1)

Schriftlezing: 1 Timotheus 6

Tekst voor de prediking:
"Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken", 1 Tim. 6:3-5.

"O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken", 1 Tim. 6:21-22.

"Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof", 2 Tim. 2:15-18.

"Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt", Gal. 1:8-9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VEINZENDE PETRUS PUBLIEK SCHERPELIJK BESTRAFT DOOR PAULUS, TERWIJL DS. W. ROOS E.A. VEEL ZWAARDER ZONDIGEN DOOR ONGECENSUREERD GODS HEILIGEN TE VERKRACHTEN (2) - GPPB. (27-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VEINZENDE PETRUS PUBLIEK SCHERPELIJK BESTRAFT DOOR PAULUS, TERWIJL DS. W. ROOS E.A. VEEL ZWAARDER ZONDIGEN DOOR ONGECENSUREERD GODS HEILIGEN TE VERKRACHTEN EN ZULKE KETTERS WORDEN NIET EENS MEER ALS KETTERS AANGEPAKT, MAAR VERRADERLIJK INGEZEGEND - GOD ZAL HET ZIEN EN ZOEKEN- (2)

Schriftlezing: Galaten 2

Tekst voor de prediking:
"En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelven af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen; doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft", Gal. 2:11-20..

"Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt", Gal. 1:8-9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.com