RD/BANIER PRESENTEERT KERSTEN/CULTUS/BOEK
RD/BANIER PRESENTEERT KERSTEN-CULTUS-BOEK        
Plaats in winkelmandjeMandje
RD/BANIER PRESENTEERT KERSTEN-CULTUS-BOEK

Over het aannemen van het aangezicht in de wet gesproken (Mal. 2:9):

De over het paard getilde GGinN-oud. Bart Bolier, promoot zijn afgodsboek over het gouden kalf der Afscheiding, SGP-ds. G.H. Kersten, via RD/De Banier-presentatie op Youtube, met medewerking van twee Kersten-buiksprekers, de bijbelheilige-verkrachter, GGinN-ds. J. Weststrate en Kersten-cultus-promotor, GG-ds. A. Schot, in aanwezigheid van de bilderberger ex-hoofdredacteur van het RD/De Banier, dhr. Kranendonk en Co, met het business-oogmerk: "Als het geld in het RD-Banier-kistje klinkt, 't zieltje in de hemel springt."

Tijdens de Kersten-cultus-presentatie op Youtube, werd de persoon van Kersten zodanig verheerlijkt door de genoemde sprekers, dat het dal dorre doodsbeenderen der Afscheiding bij het aanhoren van deze mensverheerlijkende Kersten-fanfare, wel in koor zullen uitroepen: "Een stem Gods, en niet eens mensen!", Hand. 12:22, terwijl zelfs de Naam van Christus door geen der sprekers werd genoemd en door hen werd dan ook niet naar het gezaghebbende Woord Gods verwezen, maar naar de afgod, Kersten. GGinN-ds. Weststrate vergeleek Kersten zelfs met de godvrezende Kaleb die een goed gerucht voortbracht over het door God beloofde land, terwijl Kersten een kwaad gerucht heeft voortgebracht over de belofte Gods die hij plaatste in het harnas van zijn gekopieerde en embryonale onheilsleer.

De laatste spreker, GG-ds. Schot, maakte het zo bont, dat hij aan alle letters van de naam van G.H. Kersten een afzonderlijke betekenis toedacht en die ook ten beste gaf. Uit heel de Afscheidings-geschiedenis blijkt dat er nooit een theoloog uit de Afscheiding is voortgekomen in de bijbelse betekenis van het woord en dat geldt ook ten volle voor Kersten. Kersten heeft van de bijbelse theologie dan ook weinig verstaan. Zijn zogenaamde "Gereformeerde dogmatiek" is op zijn minst neo-calvinistisch en bij het schrijven ervan heeft hij voornamelijk uit de dogmatiek van Bavinck en uit de embryonale-filosofie van Comrie gekopieerd.

Ik weet wel heel zeker, dat mannen als Luther, Calvijn, Kohlbrugge, Huntington, enz. in een onbedaarlijk lachen hadden uitgebarsten als zij het poppenkast-betoog van ds. Schot zouden hebben aangehoord, en dat geldt ook voor GPPB., vooral toen Schot de letter 'r' van Kersten vereenzelvigde met de 'r'; van Reformatie, terwijl Kersten de leer der Reformatie, de rechtvaardiging van de goddeloze, heeft vervalst in de dwaalleer van een embryonale wedergeboorte en in dwaalleer van 'de rechtvaardiging van de gelovige', zoals trouwens ook ds. A. Kort gedaan heeft in zijn boek "wedergeboorte/schijngeboorte" en velen met hem.
Vervolgens relateerde Schot de letter 's' van Kersten aan de SGP. Schot suggereerde zelfs dat Kersten de SGP heeft opgericht op bevel van God, "en hem daarin gezegend heeft" hetgeen een duivelse suggestie is en zelfs blasfemie, aangezien Schot in navolging van Kersten, God tot een politieke god heeft gebrandmerkt, terwijl dat SGP-ese godsbeeld een afgod is van duivelse makelij. God is een heilig theocratisch Wezen, Die zich nimmer en nooit niet met gristelijke demon-politiek der SGP laat conformeren. Bovendien is de politiek van de SGP onder Van der Staaij zodanig verdemoniseerd, dat zelfs Kersten bij kennisneming ervan zich van afschuw zou omdraaien in zijn graf.

Kortom, de Kersten-cultus-presentatie omtrent het Bolier-boek van Kersten is nog te goed voor toilet-papier en slechts brandstof voor de hel. De presentators en de uitgever van het spotboek jegens God en Zijn leer, zullen het genoemde spotboek tot op de bodem van de hel in hun harten voelen inbranden, als zij zich niet waarachtig tot God bekeren.


http://www.derokendevlaswiek.com