LASTERCAMPAGNES DOOR ROTHSCHILD/RD/KRANT
DE LASTERCAMPAGNES DOOR HET RD, IN DE RD-ROTHSCHILD-KRANT, VIA RD-UITGEVERIJ DE BANIER MET GODSLASTERLIJKE BOEKEN, OP HET VAN GOD VERVLOEKTE REFO-RIOOL-WEB EN VIA DE GOEBELIAANSE RD/SGP-FACEBOOK-ACCOUNTS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LASTERCAMPAGNES DOOR HET RD, IN DE RD-ROTHSCHILD-KRANT, VIA RD-UITGEVERIJ DE BANIER MET GODSLASTERLIJKE BOEKEN, OP HET VAN GOD VERVLOEKTE REFO-RIOOL-WEB EN VIA DE GOEBELIAANSE RD/SGP-FACEBOOK-ACCOUNTS

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL VAN ONDERSTAAND ARTIKEL


------------------------------------------------

Met de zwakzinnige ophef die CIP.nl en RD.nl recent over de gewraakte printscreeen (JIJDAAR = STAD VERDERF) maakten, doen zij de strop om hun eigen hals, omdat met name het RD zelf een pulp- en roddelkrant is die doorlopend zwanger is van allerhande lastercampagnes op alle gebied. Als we alleen al kennis nemen van de bilderberger lastercampagne van het RD tegen Rusland en Putin, ten voordele van het fascistische Euro-babel-beest, de pedofiele deepstate en de bilderberger elite, dan zou elk weldenkend mens van de profane RD-lastercampagnes braken, hetgeen ook 100% geldt voor de fascistische SGP-politiek en hun volstrekt geestelijk-dode leden en stemmers. Heel het Refodom verkeert in een diepe slaap des doods en daarin wordt men gevoed door dode preken en valse RD-berichtgeving.

Ook bedrijft het RD criminele witwaspraktijken o.a. omtrent de nooit opgeloste lustmoord op Marianne Vaatstra, waarvan de moeder en de ware toedracht mediabreed gedemoniseerd werden, ook door de hoofdredacteur van het RD.

En het gaat maar door: RD-witwaspraktijken met Gods Woord op de lippen omtrent de refo-sodomie; RD-kerstening van de pope, ofwel de Antichrist; vervalsing omtrent de ware inside 9-11-toedracht; RD-propaganda voor de fascistische Navo-inval in Libie, inclusief de laffe moord op Gadaffi, met instemming van de SGP; witwasberichtgeving omtrent de MH17-false flag, vals ge-illustreerd met het zwakzinnige BUK-sprookje, voorafgegaan door de Obama-coup in Oekraine, waarvan het RD in profane navolging van de bilderberger elite, ZONDER ENIG BEWIJS, de schuld ervan in de schoenen van Putin schoof, hetgeen het RD ook gedaan heeft met de Britse false-flag omtrent de vergiftiging van Scripal en zijn dochter; witwaspraktijken van de Navo-expansie/provocatie jegens Rusland, Libie, Syrie, Irak, enz.; de witwaspraktijken van pro-abortus SGP-praktijken, en de pro-Sodom-SGP/RD-praktijken, enz., enz., enz.

Daarvan zeg ik als geroepen getuige van Christus dat de RD-(hoofd)redacteuren, met name Kranendonk en De Bruijn niet voor de rechterstoel van Christus zullen kunnen bestaan, als zij niet publiek in de schuld komen voor God en de mensen; niet hun abonnees hun abonnee-geld wedergeven vanwege het vervalste RD-nieuws en zich niet radicaal tot God bekeren. Hetzelfde geldt ALLE refo-dominees die als stomme honden zwijgen over de roepende zonden van kerk, land en volk. Hetzelfde geldt voor de beunhazen die doorlopend met andermans kalveren ploegen en de bijbelheiligen-verkrachters de handen boven het hoofd houden en die zelfs promoten, alsof God niet bestaat! De Sanhedristische verontwaardiging over de geworpen printscreen-knuppel in de pelagiaanse hoenderhokken van JIJDAAR/HEARTCRY, is dan ook niet vreemd, want er is niets nieuws onder de zon. Men wil geen verloren zondaar zijn en het God gewonnen geven, want dan zouden ze uitroepen: "Gij doet ons smelten, door middel van onze ongerechtigheden", Jes. 64:7b, nee, zelfhandhaving zoals de wetgeleerde uitbraakt, dat is refo-breed het parool: "Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan", Luk. 11:45.

Ondergetekende weet inmiddels de website van de gewraakte printscreen (= JIJDAAR.com) en heeft de anonieme maker ervan laten weten dat hij niet de JIJDAAR-naam noch de website-logo van JIJDAAR had moeten misbruiken, vooral ook omdat de naam 'JIJDAAR' een reformatorische vloek betreft, waardoor God en Zijn Woord gelasterd wordt met allerhande valse disco-preken, hoewel de tekst die de maker in de printscreen en onder de geplaatste foto's geschreven heeft de volle waarheid is (op de ongenuanceerde thema's na). Zelf hebben we aan de hand van genoemde CIP/RD-hetze de valse leringen/godslasteringen van de JIJDAAR-dominees nog eens de revue laten passeren middels een PDF-artikel met een scala aan hyperlinken (Zie vorig PDF-artikel via onderstaande link).


http://www.providencemountainranch.com/CIP%20&%20RD%20BEWEREN%20VALSELIJK%20EEN%20LASTERCAMPAGNE%20TEGEN%20STICHTING%20JIJDAAR-HEARTCRY.pdf

Aan de andere kant zijn er ontegenzeggelijk veel websites waarvan de maker onbekend/anoniem is. Op zich is daar niet veel mis mee als de inhoud terzake is en het algemene belang dient. Immers, de objectieve waarheid valt of staat niet met de naam van de schrijver, maar met de inhoud van het geschrevene. De schizofrene RD-hoofdredactie dat de naam van de maker van JIJDAAR.com opeist, schrijft zelf ook anoniem RD-commentaren! De hypocrisie ten top! Het is mijn werkwijze niet en anonimiteit is absoluut onbijbels als het gaat over geestelijke zaken, de bestrijding van de (politieke) leugen, de ketters en hun ketterijen. Er zijn echter ook veel beunhazen die zich als papegaaien profileren en zichzelf een leerstoel hebben aangemeten, maar hun vleselijke ambitie is slechts een vloek in de oren van de Heere Sebaoth. God zegent alleen de bediening van degenen die Hij bekeerd en krachtdadig geroepen heeft tot Zijn dienst. Met de zogenaamde "zegeningen" en "bekeringen" die men claimt vanaf het JIJDAAR/HEARTCRY-podium zal de hel gevuld zijn en dat geldt ook voor de RD/SGP-leugenaars.

RD-lasterkoppen doen strop om eigen nek, zoals Haman aan zijn eigen galg werd gehangen
Met name de (hoofd)redactie van het RD en hun slaven, maken zich doorlopend schuldig aan vuile laster, in het RD, via RD-uitg. de Banier en op refo-riool-web, jegens het werk Gods, Gods geroepen getuigen en Gods Woord. Op refo-riool-web wordt met name ondergetekende gelasterd en letterlijk uitgevloekt en de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest wordt op dat refo-riool-web letterlijk bedreven, met instemming van al die refo-riool-web-dominees, aangezien zij deel uitmaken van het geheel der godslasterlijke refo-riool-web, zonder zich daarvan bijbels vrij te maken, hetgeen op geen enkel vlak gebeurd.

Over genoemde RD-laster heeft God het laatste woord, omdat het rechtstreekse aanvallen zijn jegens het werk Gods, Zijn heilig Woord en Zijn geroepen getuigen. Persoonlijk kunnen wij wel vergeven, makkelijk zelfs, maar degenen die mijn bediening niet kunnen weerleggen en vervolgens belasteren, met name op refo-riool-web, staan voor God en niet voor een mens. Dat geldt ook voor alle refo-riool-web dominees, aangezien zij allen onder de noemer 'refo-lasteraars' vallen, omdat zij in hetzelfde refo-riool-huis lasterlijke en gore seksvragen beantwoorden en hun vragenstellers met valse leringen stijven op de brede weg ter helle. Over hun schandelijk bedrijf staat geschreven: "Wie den goddeloze rechtvaardigt, en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden", Spr. 17:15. - "Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!" Jes. 5:20.

Ook op politiek/maatschappelijk vlak is het RD -zoals reeds gezegd- een vervloekt lasterbedrijf, aangezien met name Rusland door het RD en de SGP uitermate zwakzinnig gelasterd wordt op alle gebied, ten voordele van de globalistisch-satanische vrijmetselarij-elite! Super-satanist, de gechipte mevrouw Clinton, werd tijdens de presidentiele VS-verkiezing in het RD krankzinnig gepromoot en in een godslasterlijke SGP-bijeenkomst verkozen!! God draaide het helse RD/CNN-bedrog echter in een ogenblik om en daar viel de helse RD-leugenkrant met mevrouw Clinton, van de top van eer in hun eigen septic-beerput terneer. God zal al die refo-duivelarij nog veel meer zwaar bezoeken met Zijn rechtvaardige oordelen en het is al gaande, hoorbaar en zichtbaar. Gods ware volk zal die oordelen niet afbidden, maar aanbidden, omdat het loopt over de eer Zijns Naams Die heerlijk is.

D.m.v. allerhande zogenaamde godgeleerden, te weten CGK-lasterkop, dr. A. Huygen, godslasteraar, HHK-prof. Van Vlastuin, Simon de tovenaar, PKN-dr. Van den Belt, enz., en de Rothschild-RD-hoofdredacteuren, Kranendonk, De Bruijn, worden er doorlopend lastercampagnes jegens de leer van Christus en Zijn getuigen verzonnen en in het RD gepubliceerd, zoals de lastering van dr. Huygen jegens de rokende Vlaswiek, die de Heere niet zal uitblussen, terwijl lasterkop Huygen de rokende vlaswiek lasterde met de scheldnaam 'de ronkende vlaswiek' en wat hij verder aan lastergal uitbraakte in het betreffende RD-laster-artikel en op zijn laster-weblog. Over lastercampagnes gesproken! Er zijn echter al mede-lasterraars op Huygens weblog in de dood gevallen, hoewel wij niemands dodelijke dag hebben begeerd. God is mijn Getuige. 'k Zou wensen dat ze allen publiek in de schuld kwamen en zich waarachtig tot God bekeerden, hoewel voor de profane refo-lasterkoppen die zich bevinden in het kader van Rom. 1:18-32, bitter weinig hoop bestaat.

Voer het woord LASTER in de zoekoptie van de DRV-website, of het woord HOOFDREDACTEUR, of de letters RD of SGP, of de naam KRANENDONK of DE BRUIJN of HUYGEN, enz. en overtuig uzelf van genoemde artikelen via hyperlinken, om nog maar niet te spreken over de massale bewijslast van de verraderspraktijken van de SGP en de definitieve afval der sodomitische refokerken.

"Zij zijn allen de afvalligsten der afvalligen, wandelende in achterklap; zij zijn koper en ijzer; zij zijn altemaal verdervers", Jer. 6:28.

Land, land land, hoort des HEEREN Woord!


GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com