HET/OVERGELOOF VAN PKN-ds. ARIE SIMONS

KLIK OP DEZE LINK TER INZAGE VOLLEDIG PDF-DOCUMENT

HET OVERGELOOF VAN PKN-ds. ARIE SIMONS IS ERGER DAN ONGELOOF  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
HET OVERGELOOF VAN PKN-ds ARIE SIMONS IS ERGER DAN ONGELOOF

Na een acute darm-complicatie werd Simons recent opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Volgens zijn eigen getuigenis moest Simons op last van de dokter afscheid nemen van zijn vrouw en kinderen, en dat deed hij door hen stellig aan te zeggen: "Ik ga naar huis."

Het refrein: "Ik ga naar huis", wordt vele keren herhaald in een publieke Youtube-opname (zelf opzoeken), waarin Simons zijn familie en tijdens een optreden op het jijdaar-podium, de jeugd aldaar imponeerde, niet met het werk Gods, maar met een overgeloof, want dat "Ik ga naar huis", was niet gegrond in Gods belofte, maar bleek door hem een zelf verzonnen kreet te zijn, want zijn profetie kwam niet uit. Simons is namelijk na de operatie weer bijgekomen en nu functioneert hij weer als, ja, als wat? Simon de Tovenaar wilde de gave des Geestes kopen voor geld en het leek allemaal vroom-echt, totdat Petrus hem bij God vandaan doorzag en hem de afsnijdende wacht bij God vandaan aanzegde. Simons is ook verschillende keren de wacht bij God vandaan aangezegd, maar Simons is een vijand van Simson gebleken en heeft niet de sodomitische dagons-tempel in doen storten door de pilaren van de dagonistische PKN naar beneden te halen, noch de vossenfabriek JIjdaar in brand gestoken, nee, Simons laakt de geloofskeuze van Mozes die liever met Gods volk kwalijk behandeld werd, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Simons daarentegen speelt liever de acteur op het Jijdaar-podium, neemt daar ook geschenken aan en buigt het recht, met een jan-klaassen-evangelie naar de mens.

We hebben destijds de volstrekt psychologische prediking van Simons aangetoond met de feiten (zie Klik hier link), waarin Simons zelf een chaos creŽert en vervolgens met een arminiaanse oplossing aan komt dragen, waarmee hij zijn hoorders een tijdgeloof in-pompt, dat het ware geloof niet is. Ook ontpopte Simons zich als een simon-de-tovenaar, met name in zijn Vinkeveense tijd, waarin zijn volley-ballende kerkenraad met al die Vinkeveense schapen met een vleesstrelende prediking ter helle deed varen. Met dit soort gemanipuleerde prediking bedriegt hij al jaar en dag de jijdaar-jeugd, zijn eigen gemeenteleden en wie hem ook beluistert en bewijst niet van God geroepen te zijn, maar gezet is om het volk te misleiden, zielen te bedriegen en Gods Naam doet lasteren om zijnentwille.

Gods ware getuigen laten zich echter niet inpakken door een dergelijke misleidende prediking, die op het hollywood-pop-rock-podium van jijdaar gemanifesteerd wordt, waarin niet het werk Gods in Christus, maar een vals geloof wordt verheerlijkt, waardoor de mens gevleid wordt en met een ingebeelde hemel ter helle vaart. Simons pompt de jeugd voortdurend op met een zandgrondgeloof en neemt hun fake-bekering aan als ware dat de waarachtige bekering. Het is puur duivelsbedrog.

Na enkele minuten het "ik-ga-naar-huis-getuigenis" van Simons te hebben herkauwd, moest ik het uitspuwen, als zijnde overgeloof, wat erger is dan ongeloof! Simons wil blijkbaar een ander wondermiddel in de strijd werpen, namelijk: overgeloof en daarmee de jeugd imponeren via de TV-beelden van Youtube, zoals alle Amerikaanse televisie-dominees doen, met name wijlen Billy Graham, die door de wolven binnen het refodom als een ware knecht van God wordt ge-etaleerd, terwijl Graham door niemand gehaat werd, omdat hij van de wereld was. Hiermee is ook de gedaante van Simons getekend en wie het ook betreft.

Ik zat met Simons ooit eens in de NHK-pastorie van ds. Klaas Veldman in Harskamp, en toen sprak Simons zich ook op stellige wijze uit, namelijk dat "Klaas ging sterven." Veldman had de TBC-ziekte, maar de Heere had mij op weg naar de pastorie heel wat anders gezegd,. namelijk: "Deze krankheid is niet tot de dood." En zo is het ook geschied.

De profeet Hananja sprak zich ook op een heel vroom-indrukwekkende wijze zeer stellig uit, zoals we dat ook van Simons hebben aangetoond, waarbij Hananja het houten juk van Jeremia afnam en in stukken brak, waarvan geschreven staat: "Toen nam de profeet Hananja het juk van den hals van den profeet Jeremia, en verbrak het. En Hananja sprak voor de ogen des gansen volks, zeggende: Zo zegt de HEERE: Alzo zal Ik verbreken het juk van Nebukadnezar, den koning van Babel, in nog twee volle jaren, van den hals al der volken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs", Jer. 28:10-11.

Dus Hananja sprak ten aanzien van de babylonische ballingschap zich veel "evangelischer" uit dan Jeremia en dat soort evangelie-naar-de-mens gaat er ook bij het refo-volk als koek in. Wat dat betreft heeft Simons de massa mee, maar het is allemaal brede-weg-werk.

Hetgeen Hananja aan "evangelisch" klinkende profetie uitsprak, daar was NIETS van God bij, want er staat geschreven: "Doch des HEEREN woord geschiedde tot Jeremia (nadat de profeet Hananja het juk van den hals van den profeet Jeremia verbroken had), zeggende: Ga henen en spreek tot Hananja, zeggende: Zo zegt de HEERE: Houten jukken hebt gij verbroken, nu zult gij in plaats van die, ijzeren jukken maken. Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Ik heb een ijzeren juk gedaan aan den hals van al deze volken, om Nebukadnezar, den koning van Babel, te dienen, en zij zullen hem dienen; ja, Ik heb hem ook het gedierte des velds gegeven. En de profeet Jeremia zeide tot den profeet Hananja: Hoor nu, Hananja! de HEERE heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt, dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal u wegwerpen van den aardbodem; dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen den HEERE. Alzo stierf de profeet Hananja in datzelfde jaar, in de zevende maand", Jer. 28:12-17.

Simons sprak en preekt even stellig als Hananja, maar zijn ik-ga-naar-huis-profetie kwam niet uit en ook zijn prediking is niet uit God en hij komt er niet mee in de schuld voor God. Nee, hij wil zijn valse prediking kracht bij zetten met overgeloof om de jeugd extra te imponeren? Het heeft er niet veel, maar ALLES van weg! Ik kom niet aan de staat van vriend Simons, maar een roeping om het Woord te preken heeft hij niet, omdat God Zijn ware geroepen getuigen geen acteurs-roeping geeft om het volk te bedriegen en zichzelf te etaleren als 'de dominee', nee, een Goddelijke roeping Gods wordt voortdurend door het vuur beproeft, door heel de hel belachelijk gemaakt en bespot, inclusief door de reformatorische laster-machines, door calvinistische buiksprekers en hun doperse lachspiegels.

Ik heb onlangs een hart-attack gehad en zeer nabij de dood geweest, maar de Heere had me van tevoren gesterkt met de belofte: "Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken", Jer. 45:5, en op grond van het spreken Gods heb ik tot mijn kinderen gezegd die daarbij aanwezig waren: "Ween niet over mij, maar over uzelf, want ik zit meer in de war over jullie dan over mezelf." Mijn vrouw mag ook een aandeel in Christus hebben, maar ook die kon ik in de Heere gedag zeggen, want de Heere was aan mijn zij, ja, tot op de dag van vandaag naar Zijn belofte, Hij ondersteunt mij, in 't leed dat mij genaakt. In die hele gang door de lucht naar het ziekenhuis, ervoor en erna, was mijn Verbondsgod bij mij en sterven was totaal geen benauwdheid, maar ook geen optie, want de Heere had beloofd dat Hij mijn ziel tot een buit geven zou, wat ook is geschied.
Geloofd zij God met diepst ontzag, want met Zijn toezegging liet de Heere blijken dat Hij nog meer werk voor mij had in Zijn dienst, want Zijn huis moet vol worden.

Dat lees ik bij Simons nergens, namelijk het spreken Gods en bij geen enkele refo-dominee. Overal is de mens aan het woord en dat komt nooit uit, zoals we uit het "getuigenis" van Simons hebben bewezen. Het klinkt allemaal ontzettend vroom, maar het is overgeloof en dat is erger dan ongeloof.

Als Simons door deze gang nu eens publiek voor God en de mensen in de schuld gekomen was met zijn zielsbedrieglijke psychologische prediking, ja, dat had het moeten uitwerken, maar helaas, het heeft alleen maar het tegendeel uitgewerkt, namelijk eigengerechtigheid en het bouwen van hout, hooi en stoppelen, ofwel een vereenzelviging van Christus als Middelaar van verwerving en als Middelaar van toepassing. Simons, en heel de refo-priesterschaar met hem, vereenzelvigen de verwerving met de toepassing en dan leven de door hen betoverde menigte wellicht nog lang en gelukkig, maar zulke lampen gaan onherroepelijk uit en dezulken vinden de deur gesloten.

GPPB.

KLIK OP DEZE LINK TER INZAGE VOLLEDIG PDF-DOCUMENT