HET AFVALLIGE REFODOM ZAL HET VERGAAN ALS IN/DE/DAGEN/VAN/NOACH/EN/LOT
HET AFVALLIGE REFODOM ZAL HET VERGAAN ALS IN DE DAGEN VAN NOACH EN LOT  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-ARTIKEL

Klik hier HET AFVALLIGE REFODOM ZAL HET VERGAAN ALS IN DE DAGEN VAN NOACH EN LOT
"Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen", Luk. 17:27-29.

De refo-dominees en hun kleeniaanse volgelingen doen hetgeen kwaad is in de ogen des Heeren, gelijk de goddeloze koningen in het Oude Testament gedaan hebben, namelijk, degenen die
* Voor opwekkings-acteur hebben gespeeld op het helse disco-podium van JIJDAAR, ten koste van de waarheid Gods, ten voordele van de duivel en zielen voor de eeuwigheid hebben bedrogen bij de lopende band.
* HeartCry-opwekkings-bijeenkomsten georganiseerd en arminiaanse ketterijen gepromoot en straks uit de mond van Christus te moeten horen: "Ik heb u nooit gekend! Gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt!"
* De Bar-mitswa te hebben gepreekt, die bij inwijding mede-verantwoordelijk werd voor heel het volk, en zelf geen Bar-mitswa te willen zijn, en die het bij God vandaan wel zijn, te hebben belasterd.
* Vroeger niet kunnen preken als de zondagsschoolmeisjes geen mutsjes ophadden en nu lange broeken voor vrouwen goedkeuren en ermee op de foto gaan op face-book en op de van God vervloekte kerkjeugd-spetter-kampen, met gebed en dankzegging...., is wedijveren met de vloekende Goliath.
* Gewaarschuwd voor wereldgelijkvormigheid en er zelf mee mee gedanst als het je eigen wereldse kinderen betreft en daarmee de rechtvaardiging van de goddeloze vervalst in de rechtvaardiging van de goddeloosheid.
* Op de fascistische SGP gestemd, 100 jaar SGP-bestaan gevierd, ervoor gecollecteerd, om op de oordeelsdag met de SGP-verraders verdoemd te worden, omdat kiezen tussen kwaden en ermee participeren van God vervloekt is.
* In Montfoort de televisies de deur uit gepreekt en nu in de sodomitische PKN vrouwelijke ouderlingen een ambtelijke gemeenschapshand gegeven, daarmee de zaak van Christus te hebben verraden, onderwijl vervalste reformatiediensten houden op de wijze van de afvallige Jerobeam (1 Kon. 12:32) en de roepende PKN-zonde gladstrijken als een stomme hond die niet bassen kan.
* 600.000 preken gepubliceerd -waartoe God nooit iemand roept- een beunhaas-praktijk, om verrot-vleselijke punten te scoren, met andermans papegaaien pronken om de vrome man uit te hangen en tegelijk Christus te kruisigen in Zijn ware vervolgde volk.
* 600.000 Malawi-zendingskilometers te hebben afgelegd en nog geen millimeter voor de ere Gods opgenomen ten aanzien van de roepende sodomitische HHK-ongerechtigheid en/of kerkelijke bannen en leervrijheid.
* Een waarschuwend vingertje gehad en gewaarschuwd tegen de algehele kerkelijke afval, selectief te werk gegaan zoals huurlingen doen, Gods Woord in de mond genomen, zonder een Goddelijke roeping/zending van Godswege te hebben ontvangen, om als een beunhaas straks veroordeeld worden en als een Hananja te worden verworpen.
* De kerkelijke meerderheids-opinie aan je zijde te hebben gehad, het Woord Gods profaan daaraan aangepast en straks voor de rechterstoel van Christus je rechtvaardige verdoemenis te moeten incasseren.
* Met valse RD-berichtgeving/commentaren het publiek misleidend ge´ndoctrineerd, Gods Woord verkracht door de valse leer en de valse leraars te promoten, Gods ware getuigen te belasteren en straks door Christus te worden verdoemd en aan Zijn voeten te worden doodgeslagen.
* Leugen-en-bedrog-politiek voeren, Gods Woord op alle fronten aanpassen en verkrachten aan de politieke omstandigheden, kiezen tussen kwaden, gelimiteerd instemmen met het kwade: (abortus-euthanasie / prostitutie-promotie / gestemd voor Libie-inval onder een humanitaire dekmantel / false flags shootings in VS verdraaien / fascistische Syrie bombardementen promoten / nazistische orgaan-wet als naastenliefde etaleren / islam-invasie doodzwijgen / met EU-babel-beest-dictatuur heulen / participeren met NL-dictatuur: meineed door OM, rechters en procureur-generaals niet strafbaar, waarvan alle 2e kamerleden volledig op de hoogte zijn en met dat alles voor de rechterstoel van Christus naar de helse verdoemenis te worden verwezen.
* Altijd de fascistische en pedofiele deepstate (Clinton/Obama/Soros) onder allerlei refo-dekmantels en vervalste berichtgeving te hebben gepromoot en straks te roepen: "Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, want de toorn des Lams is gekomen en wie zal voor Zijn aangezicht bestaan?"
* Als kerk-synodes/moderamen/classis/dominees straks te moeten staan voor de rechterstoel van Christus en zich nooit publiek-bijbels te hebben vrijgemaakt van allerhande roepende zonde van kerk, overheid, land en volk en het volk het allemaal zelf te hebben laten uitzoeken t.a.v. vaccinaties / orgaandonatie / voorbehoedsmiddelen / vrouwen in mannenkleding / onbedekte hoofden voor vrouwen getolereerd, vrouw in het ambt te hebben getolereerd of zelfs gepromoot, nazi-praktijken / valse leringen / tuchtloosheid / sodomie, en dat alles als "bijzaken" te hebben afgedaan en dus ook niet in het meeste getrouw te zijn geweest (Luk. 16:10).
* Altijd een dominees- of kerkgeloof te hebben aangehangen en straks uit de mond van Christus te horen: "Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt."
* Altijd zich te hebben ingezet voor de vrouwenvereniging, voor de zending, voor de kerkschoonmaak, voor het brei-kransje, thee-praatjes, familie-reŘnies, verjaardagen, feestdagen, herdenkingsdagen, valse reformatie-herdenkingsdagen, nietszeggende huisbezoeken, bladvullende preken en straks op duizend vragen geen antwoord te hebben.
* Nooit met Gods vervolgde volk buiten de legerplaats te hebben willen leven en straks de eeuwigheid te moeten delen met de rijke man in de hel en met alle verdoemden.

** "Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!" Luk. 19:42.

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com