GODSLASTERAAR VAN VLASTUIN: `ENGELEN/BENODIGEN/VERZOENING`
GODSLASTERAAR VAN VLASTUIN: `ENGELEN BENODIGEN VERZOENING`  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier GODSLASTERAAR VAN VLASTUIN IN HET RD: `ENGELEN BENODIGEN VERZOENING`

Hoogleraar namens de HHK, prof. dr. Van Vlastuin, houdt zich gedurig bezig met het lanceren van godslasterlijke verzinsels (Klik op de afbeelding, of op de Klik hier link ter inzage Van Vlastuin-archief).

Vandeweek lanceerde Van Vlastuin een nieuwe ketterij, namelijk "dat de engelen verzoening nodig hebben." (Zie pdf-artikel op volgende blok)

De weerlegging van deze ongekende Schritverkrachting is makkelijk aan te tonen uit Gods Woord.

Hebreen 2:16: "Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan."

Vraag: Waarom neemt God de engelen niet aan, zoals bovenstaande tekst ervan spreekt?

Antw.: Omdat de heilige engelen geen verzoening nodig hebben, aangezien zij geschapen zijn voor de val en niet gevallen zijn zoals het hele mensdom in Adam gevallen is. Kwade engelen kunnen niet verzoend worden, omdat zij geen mensen zijn maar geesten en derhalve zijn zij uit de hemel geworpen en de duivelen gelijk geworden.

1 Petrus 1:12: "Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien."

Vraag: Waarin zijn de engelen begerig in te zien?

Antw.: In het geheim van de verzoening in het door het bloed van Christus, die Gods ware kinderen deelachtig zijn en de engelen niet, omdat zij geen verzoening van node hebben. De heilige engelen leven direct uit de gerechtigheid Gods en niet uit de toegerekende gerechtigheid van Christus. Ook Adam en Eva leefde in de staat der rechtheid uit de gerechtigheid Gods, maar door de zondeval in Adam hebben wij de gerechtigheid Gods verloren en kan de gevallen mens alleen behouden worden door de toegerekende gerechtigheid van Christus, die Gods ware kinderen deelachtig zijn, zoals o.a. geschreven staat in 1 Kor. 1:30.

De goede engelen in de hemel die Gods gedienstige geesten zijn, zijn heilige engelen en zij zijn net zo heilig als God Zelf is, aangezien er geen gelimiteerde heiligheid in de hemel bestaat. Ook Gods kinderen in de hemel als leden van de Triumferende Kerk, zijn de engelen gelijk (Luk. 20:36). Engelen staan vanzelf niet op gelijke voet met God in eigenschappen en deugden; ook niet op gelijke voet met Christus, want dat staat allemaal geschreven in Hebreen 1:

"God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn? En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden. En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter. Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten. En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen; dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden; en als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden. En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beerven zullen?"

Meer weerlegging is niet nodig jegens de zoveelste godslasterlijke leerstellingen van Van Vlastuin en dat geldt ook voor alle (HHK)-predikanten die als stomme honden dit soort publieke doctorale godslasteringen stilzwijgend en ongecensureerd laten begaan en daarmee een hemelhoge schuld op hun zielen laden.

Als Calvijn geleerd zou hebben wat Van Vlastuin beweert dat Calvijn geleerd heeft omtrent de engelen, (zie pdf op volgende blok) is het hoog tijd dat ook Calvijns leerstellingen hieromtrent postuum en publiek gecensureerd worden. De huidige priesterschaar zal Calvijns uitspraken echter nooit censureren, want zij liggen als wassen beelden in dode aanbidding voor zijn voeten, en houden Calvijn voor de 13e apostel, net als de mormonen de ketter Mormon voor de 13e apostel houden.

(Zie PDF-artikel op volgende blok waarin Van Vlastuin zijn ketterijen omtrent de engelen lanceert).

GPPB.

GODSLASTERAAR VAN VLASTUIN: 'ENGELEN BENODIGEN VERZOENING' (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

KLIK OP HET PDF-IKOONTJE TER INZAGE VAN VAN VLASTUIN'S KETTERIJ OVER ENGELEN


http://www.derokendevlaswiek.com