EERSTE/EN/TWEEDE/BEKERING (BETHEL-PNIEL) REFOBREED ONTKEND
EERSTE EN TWEEDE BEKERING (BETHEL-PNIEL) REFOBREED ONTKEND        
Plaats in winkelmandjeMandje
Zie ook de recente twee voorafgaande artikelen: "BETHEL & PNI╦L - EERSTE/EN/TWEEDE/BEKERING" & "MET JAKOB GING HET VAN HEL TOT BETHEL"

OMDAT HET HIER GAAT OVER DE WEERLEGGING VAN FUNDAMENTELE EN INGEKANKERDE KETTERIJEN, NOGMAALS DE AANDACHT GEVESTIGD OP ONWEERLEGBARE SCHRIFTBEWIJZEN TEN AANZIEN VAN JAKOBS 1e EN 2e BEKERING, WAARVAN BETHEL EN PNIEL ZUIVERE VOORBEELDEN EN TYPEN ZIJN VAN HET WARE LEVEN DER GENADE. DIT GEVAL STAAT NIET OP ZICHZELF, ZIENDE OP HET REFO-BREDE GEVEINS HIEROMTRENT EN OP ALLE GEBIED.

HETGEEN CHRISTUS TOT PETRUS ZEGT:
"...en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders", Luk. 22:32, wijst ontegenzeggelijk op de 2e bekering van Petrus, zoals de eerste en tweede bekering duidelijk bij sommige bijbelheiligen in Gods Woord beschreven staat, zoals ook bij Jakob -Bethel en Pniel-, maar worden REFOBREED ONTKEND EN VERVALST, ook door publicist Van der Hoeven met zelfrechtvaardigende, inlegkundige artikelen en zelfs met leugenberichten, o.a. Hoevens kinderachtige muggenzifterij over een woordje in mijn dagboek, terwijl hij met geen woord repte over de inhoud van het boek en zijn recent zwakzinnig leugenbericht hieromtrent, is weldegelijk muggenzifterij gebleken en zo handelt hij ook met andere broeders, maar de valse leraars zegent hij in. Ik heb dat in het begin wel opgemerkt, maar je wilt niet op elke slak zout leggen, maar nu passeert alles de revue in het licht van Gods Woord. Hoeven is zelf begonnen met niet meer te reageren en speelde zijn spel op zijn website uit, zoals ook papegaai-formalist Kleen dat doet en daar zijn we publiek op ingegaan en deze valsspelers weerlegt met het Woord van onze God. Hoevens hetse tegen mij zij hem vergeven, maar ik ga met zulke kinderachtige en roepingloze doe-het-zelvers die ook nog eens een koehandel-dialoog aangaan met ketters, geen gesprek meer aan. IJzer scherpt men met ijzer en niet met verrot hout. Hoeven weet ook precies te vertellen, wanneer mijn roeping om het Woord te preken is ingegaan, maar het is allemaal muggenzifterij met een onzuiver oogmerk, aangezien we dat verschillende keren hebben verklaard -en dat weet Hoeven ook- niet om een en ander te bewijzen, maar het werk des Heeren komt nu eenmaal openbaar en geen mens kan dat bewerken noch tegenhouden. Hoe en wanneer de Heere mij geroepen heeft geschiedde al in 1986 en in 1990 kreeg ik een schrijversambt van de Heere toegewezen, omdat ik Gods krachtdadige roeping om het Woord te preken verzondigd heeft met het ongeloof van Zacharia, de man van Elisabeth. Zacharia kon niet meer spreken en had een schrijftafeltje nodig om zich te kunnen uitdrukken. "Schrijf aan de engel der gemeente", is toen in vervulling gegaan en nog, want mijn schrijversambt heeft de Heere nooit ingetrokken en ook het profetisch ambt om het Woord te preken lag daaraan ten grondslag. Die roeping Gods was nog krachtiger als de bliksem en de Heere heeft dat alles waargemaakt en nog, maar de bediening des Geestes wordt in allerhande nood en dood geboren tot op de dag van vandaag. Het licht en de bediening des Geestes staan echter niet op mijn naam, maar op Naam van Hem die ons gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed, met de belofte door allen gehaat en belasterd te worden om Zijns Naams wille. Hoeven weet van deze vervolgingswegen en de lijdensgangen in en door Christus niets af en geen enkele refo-ambtsdrager weet van deze dingen af. Hoeven kan zich -met de refo-massa- vrij en blij bewegen en alle dominees met hem, maar allen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden en in mijn geval was het een bloedige vervolging, waarvan de refokerken opdrachtgevers zijn. De dodelijke haat die we tot op de dag van vandaag en via emails, brieven, refo-riool-web, tot alle ambtsdragers toe, ondervinden, is met geen pen te beschrijven, doch vrolijk achter het Lam gedragen als de Heere het kinnebakken maar enigszins oplicht. Zijn juk is zacht en Zijn last licht en het zijn nog niet eens speldenprikjes in vergelijk met het lijden van de Borg.
Vriend Hoeven, je schrijft maar raak uit je vleselijk-vrome ratio, maar er is geen woord van God bij. De broeders en zusters in Christus die ik heb, leven onder het heiligend kruis uit de bediening des Geestes in Christus Jezus, middels de prediking en zij ondervinden dezelfde vervolging en haat die de voetstappen van Christus openbaren en daar weet geen dominee, noch publicist iets van in onze dagen! Valse leraars de hand reiken, zoals Hoeven en velen met hem doen, kon Paulus nog niet eens jegens de veinzende Petrus, maar die de bestraffing haat, is niet alleen onvernuftig, maar ook een blakende vijand van vrije genade en wie binnen het refodom is dat niet in onze dagen? Het is allemaal dooie en kruisloos entertainment-godsdienst wat de klok slaat en niets anders, behalve het kleine kuddeke van Christus BUITEN de legerplaats ondervindt als zijnde geheel vleselijk het Leven in Zijn Naam, met de vervolgingen. De mens openbaart zichzelf en Hoeven doet dat uiterst vroom, en hij bedient zich tegelijk van onzinnige karikaturen, zoals er zovelen doen, om zichzelf vrij te pleiten. Zijn kerkveinzingen zijn niet van de lucht en God weet dat ik niet lieg! Straks staat de mens voor God en ik ben vrij van zijn bloed en van al dat afvallige kerkelijke bloed, dat de afval promoot door nalatigheid en bedrijf. Mij is de strijd tegen vlees en bloed geheel vreemd, sinds de Heere mij in en door Christus doet kruipen onder het heiligend kruis, maar dit geval staat niet op zichzelf en daarom dit artikel. Ook Hoeven leeft in luilekkerland en ook hij heeft de ergernis van het kruis teniet gedaan, net als al die fabrieks-dominees in onze dagen, om maar niet vervolgd te worden. Hoeven bedient zich van karikaturen, omdat hij weet dat hij veinst maar als zodanig niet openbaar wenst te komen. Welnu, in dit artikel en in de voorgaande artikelen leveren we het bewijs dat Hoeven veinst en dat schrijven we niet op de persoon van Hoeven spelend, maar omdat het veinzen een kerktrend geworden is. Volgens Hoeven maakt het niet uit of je nu 1 preek van een dominee publiceert of 100. Een kind kan verstaan dat 100 preken een koehandel voorstellen, hetgeen je van 1 krop sla niet kan zeggen. Ooit hadden we een preek van ds. Roodsant gepubliceerd (allang verwijderd), omdat we na de NHK-uitrukking in 2004 enigszins in de hoop leefden dat zulk soort predikanten als Roodsant en Veldman in de bressen zouden gaan staan, jegens allerhande roepende zonden, maar dat is een ontnuchterende illusie gebleken, want ook de "beste" danst mee met de dodendanst van het stomme-honden-leger der refo-priesterschaar. Hoeven wist de reden ook dat ik destijds nog enkele predikanten het voordeel van de twijfel gaf, om reden die we net genoemd hebben, maar nu gebruikt hij die preek van Roodsant als een karikatuur-boemerang om de hond te slaan, maar dat helse bedrog doet hij tot zijn eigen verderf en wie het ook betreft (Gal. 5:10). Ten aanzien van leerketterijen staat de mens voor God en dat kan alleen de Heere vergeven van degenen die daarmee publiek in de schuld vallen voor Hem.

Daar komt bij -zoals we reeds met het Woord hebben bewezen- dat vriend Van der Hoeven op een volstrekt inlegkundige en misleidende Schriftvervalsende wijze, Jakobs wedergeboorte (schijngeboorte) in de moederschoot zonder Schriftuurlijke bewijsvoering en dan ook nog met oudvaders en reformatoren meent te moeten bewijzen, terwijl Gods Woord als het Einde van alle tegenspraak duidelijk het tegendeel bewijst, van hetgeen Hoeven en zovele oudvaders beweren. Wat heb ik met de inlegkundige jakobsfilosofie van Calvijn te maken als Gods Woord ons totaal andere dingen leert? Immers niks! Jakob en Ezau in de moederschoot worden door de Heilige Geest aangemerkt als noch goed, noch kwaad gedaan hebbende (Rom. 9:11), dat wil zeggen, dat er tussen Jakob en Ezau geen geestelijk staatsverschil bestond in de moederschoot, want God maakt onderscheid waar het niet is, zelfs met degenen die wel in de moederschoot zijn wedergeboren. Gods Woord openbaart in alle Schriftgegevens over Jakob en Ezau duidelijk, dat zowel Jakob als Ezau in zonden ontvangen EN geboren zijn geworden. Gods besluit van Jakobs uitverkiezing is voor Jakob een zaak van toepassing des harten geworden te Bethel, waar Jakob als een goddeloze door God gerechtvaardigd wordt en te Pniel ontvangt Jakob een meerdere (Pinkster)zegen. De zegeningen van Izak zijn derhalve geen vervanging van de zaligmakende openbaring van God jegens Jakob, maar vallen onder de noemer van profetie door de Heilige Geest ingegeven en niet Izak, maar de Heere heeft die zegeningen Abrahams gezegend in de toepassing der zaken. (Zie preek over Jakobs 2e bekering op volgende blok).

Het komt dan ook duidelijk openbaar dat Hoeven derhalve geen raad weet met de door Christus Zelf geleerde tweede bekering (Luk. 22:32b), t.a.v. Petrus, zoals de Heilige Geest ook duidelijk zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament op vele plaatsen openbaart in het leven van diverse bijbelheiligen. Refobreed worden Bethel en Pniel geleerd als bijkomstige nadere weldaden, terwijl het hier gaat over zaligmakende heilstoepassing, aangezien Jakob te Bethel door God gevonden (Hos. 12:5) en als een goddeloze door God wordt zalig gesproken (Gen. 28:12-18). Degenen die dit soort zaken ontkennen, weten van de zaak zelf niets af, omdat zij niet weten hoe God de rechtvaardigmaking werkt in de toepassing des harten, zoals dat ook duidelijk blijkt uit de volstrekt roomse zaligverklarings-retoriek van vriend Hoeven omtrent Jakobs wedergeboorte.

God maakt de in verwachting zijnde Rebekka niet Jakobs wedergeboorte bekend (Gen. 25:23), maar Jakobs uitverkiezing en Ezau's verwerping (Rom. 9:13), hetwelk heenwijst naar de twee volken voor alle tijden en plaatsen, namelijk, Gods uitverkoren volk en de verworpenen (Rom. 9:12), waarvan het vasthouden door Jakob van Ezau's hiel slechts een voorteken was van Gods eeuwig predestinatie-besluit, dat de HEERE aan Rebekka meedeelde.

* Ds. W. Roos (HHK) -die fundamentele ketterijen leert, door het kindschap Gods van Petrus te ontkennen op grond van hetgeen Christus tot hem zegt: "Ga achter Mij satanas....", hetgeen ds. Roos recent ook met Jozefs en Maria's geestelijke staat in Christus heeft uitgevreten EN ER NIET PUBLIEK MEE IN DE SCHULD KOMT, MAAR IN ZIJN KETTERIJEN JAAR EN DAG VOLHARDT, daarmee laat Roos zelf de vervloeking op zich die Paulus uitspreekt in Galaten 1:8-9. Dat doe ik niet, maar Gods Woord zelf. Immers, het kindschap Gods van bijbelheiligen schofferen, is een regelrechte aanval op het zoen- en kruiswerk van Christus, en is een grove overtreding van de leer van Christus. Met de mond de dood in de mens en het leven in Christus belijden en leren, maakt niemand tot een geroepen getuige van Christus. Tegelijkertijd de ketterijen leren die ds. Roos jaren achteerheen leert, daarop is wis en waarachtig Titus 3:10 van kracht, maar Hoeven wast met zijn koehandel-dialoog met Roos en zijn na-reacties zijn handen in het badwater van Pilatus, ten koste van het levende Kind en strijkt dit soort ketterijen hooghartig glad.

Ook leert Roos conform de afvallige Afscheiding Pniel als Jakobs rechtvaardigmaking en laat zich niet op grond van de Schrift corrigeren. (Heb hem zelf hierover al meer dan 20 jaar geleden per brief aangeschreven, maar die veinzende en volstrekt on-theologische dominees in onze dagen laten zich niet door het Woord gezeggen, omdat ze hun eigen god en een eigen aangepaste bijbel eropna houden). En juist met zulke farizeese pseudo-theologen bedrijft vriend Hoeven een propaganda-game, en hij geeft zelfs gedrukte preken uit van een PKN-bevestigde preek-ouderling, hetgeen boekdelen schrijft over Hoeven zelf en wie het ook betreft.

Publiek in de schuld komen met hoogkerkelijke blaaskakerij en het over de bol strijken van Schriftvervalsende ketters, staat in geen enkel kerkelijk woordenboek geschreven en ook niet in het woordenboek van vriend Hoeven, en dan blijft ook de praktijk van publieke schuldbekentenis over zulke ongerechtige pretenties achterwege, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk waarschuwt tegen alle soorten van Schriftvervalsende veinzers: "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad", 2 Kor. 56:10.

DEGENEN DIE PLOEGEN MET ANDERMANS KALVEREN, MET NAME DOOR OUDVADERS TE MISBRUIKEN OM DAARMEE ZOGENAAMD DE SCHRIFT TE BEWIJZEN, BEDRIJVEN SLECHTS ZIEKELIJKE AFGODERIJ, WAARTEGEN DE APOSTEL PAULUS IN DE NAAM VAN CHRISTUS AFSNIJDEND EN BESTRAFFEND OPTREEDT: "En het geschiedde, als wij tot het gebed heengingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggenden geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelve volgde Paulus en ons achterna, en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om, en zeide tot den geest: Ik gebied u in den Naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit ter zelfder ure", Hand. 16:16-18.

WAT DIE ROEPINGLOZE KLEENIAANSE PUBLICISTEN BEZIELEN OM HET INTERNET TE VERVUILEN MET HET PUBLICEREN VAN INHOUDSLOZE FABRIEKS-PREKEN VAN DE HUIDIGE TUCHTLOZE EN STOMME-HONDEN-PRIESTERSCHAAR, IS ZELFS DOOR EEN KIND TE VERSTAAN, NAMELIJK OM ZICH IN TE DRINGEN IN ZAKEN WAARTOE ZIJ GEEN BIJBELSE BEVOEGDHEID HEBBEN EN OM ZELFDECORERENDE PUNTEN TE SCOREN, MAAR DIE AFGODERIJ IS CONTRA EEN BIJBELSE ROEPING, ERGO, HET ZIJN SCHRIFTVERVALSENDE EN ZIELSMISLEIDENDE PRAKTIJKEN.

AANGEZIEN GEEN ENKELE DOMINEE TEGEN DIT SOORT PLUIMSTRIJKENDE AFGODERIJ OPTREEDT, BEWIJST DAT ZE GAARNE GE-ETALEERD WILLEN WORDEN IN DE WITGEPLEISTERDE ETALAGEKASTEN VAN DE KLEENIAANSE PROPAGANDISTEN EN HET BEWIJST OOK DAT ZIJ DE GEEST VAN CHRISTUS MISSEN (Hand. 16-16-18), EN DAT GELDT VANZELF OOK VOOR AL DIE PLUIMSTRIJKENDE ANDERMANS-VEREN-PRONKERS, ZOALS DE FILISTIJNEN MET HET GESTOLEN ANTWOORD OP HET RAADSEL VAN SIMSON PRONKTEN. ECHT ZIELIG !

DAARBIJ KOMT DAT ER GEEN WARE GEROEPEN KNECHTEN VAN GOD MEER TE VINDEN ZIJN IN HET REFO-WESTEN, AANGEZIEN ER GEEN ENKELE DOMINEE ZIJN STEM PUBLIEK VERHEFT TEGEN DE GOUDEN REFO-KALVEREN, DE SGP, HET RD EN OOK NIET TEGEN DE TUCHTLOZE SODOMITISCHE-KERKEN, MAAR JUIST DE ROEPENDE ZONDEN EN GENOEMDE AFGODERIJ MET RATELSLANGEN-BEZWERINGEN PROMOTEN ! DE ALGEHELE AFVAL IN ONZE DAGEN IS ECHTER ZO INTENS EN OMVANGRIJK, DAT SCHIER NIEMAND HET MEER OPMERKT EN OOK VRIEND HOEVEN IS ZO BLIND ALS EEN MOL.

Aangezien vriend Hoeven weigert zich bijbels vrij te maken van de huidige roepende kerkzonden en van de profaan veinzende priesterschaar, maar er participerend mee meehinkt op twee gedachten, en ook weigert om met zijn hoogkerkelijke HHK-blaaskakerij van weleer in de schuld te komen, alle waarschuwende brieven aan zijn adres ten spijt, openbaart hij zichzelf als een ongeroepen valsspeler, zoals er honderden van die valsspelers die zich in allerlei vrome dekmantels viraal profileren. Met name de door Hoeven genegeerde broeder Jurie en de door Hoeven vals beschuldigde broeder Marchel zijn hiervan sprekende en levende getuigen. Evenwel spreekt Gods Woord onweerlegbaar over genoemde zaken, met name over de 1e en 2e bekering, ook in het leven van Jakob !

Tenslotte: Het vervalsingsgeval van de Schriftuurlijke 1e en 2e bekering staat niet op zichzelf, maar is een ingekankerde refo-trend die welig tiert op de moerasgrond van de vleselijk gestichte refokerken. Christus preekt zowel de huidige kerken als hun ketters in de vernieling: "Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeen deze rede horende, geergerd zijn geweest? Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen", Matth. 15:12-14.

"Hij komt, Hij komt om 'd aarde te richten...!"

"Zie, Ik kom haastelijk!"

"Ja, kom Heere Jezus !"


GPPB.

PS. Zie preken over Jakobs rechtvaardigmaking te Bethel en Jakobs Pinksteren te Pniel, ofwel de 1e en 2e bekering, op volgende blokken.

GOD MAAKT REBEKKA ZIJN EEUWIG VOORNEMEN BEKEND OMTRENT DE TWEE VOLKEN IN HAAR BUIK, TERWIJL ZOWEL JAKOB ALS EZAU VAN DEZELFDE ZONDELAP GESCHEURD, IN ZONDEN ONTVANGEN EN GEBOREN WAREN, NOCH GOED NOCH KWAAD GEDAAN HADDEN (1) - GPPB. (29-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD MAAKT REBEKKA ZIJN EEUWIG VOORNEMEN BEKEND OMTRENT DE TWEE VOLKEN IN HAAR BUIK, TERWIJL ZOWEL JAKOB ALS EZAU VAN DEZELFDE ZONDELAP GESCHEURD, IN ZONDEN ONTVANGEN EN GEBOREN WERDEN, NOCH GOED NOCH KWAAD GEDAAN HADDEN (1)

Schriftlezing: Romeinen 9

Tekst voor de prediking:
"En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat", Rom. 9:10-13.

-----------------------------------------------------

Degenen die Jakob met een pauselijke schijngeboorte beplakken in de moederschoot, ondermijnen de leer der Goddelijke uitverkiezing en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in het leven van Jakob. Dezulken worden daarin goebeliaans toegejuicht door aartsketter-papegaai, Alexander de kopersmid, die met zijn judaspraktijken en duivelse lasterpraat zich het helse vuur waardig gemaakt heeft (Matth. 5:22)..., terwijl Gods Woord zwart op wit bewijst dat er tussen Jakob en Ezau in de buik van Rebekka geen enkel geestelijk onderscheid aanwezig was, aangezien de ongeboren Jakob geen goed en de ongeboren Ezau geen kwaad gedaan had en andersom (Rom. 9:11). Het is God Die aan Rebekka Zijn eeuwig onderscheidsbesluit bekend maakt tussen die beiden, waarvan Jakob de zaligmakende toepassing ontving te Bethel en Ezau van eeuwigheid door God gehaat en verworpen blijkt te zijn.

Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat o.a. wel duidelijk geschreven dat zij in de baarmoeder wedergeboren zijn geworden, echter niet door heilige ontvangenis, want zij allen zijn in zonden ontvangen en daarna wedergeboren in de moederschoot, aangezien alleen het Kindeke Jezus door de heilige ontvangenis des Heiligen Geestes ontvangen en geboren is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EFRA¤MS AFVAL; GODS TWIST MET JUDA EN JAKOBS REDDING - 'TE BETHEL VOND HIJ HEM EN ALDAAR SPRAK HIJ MET ONS' (2) - GPPB. (29-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EFRA¤MS AFVAL; GODS TWIST MET JUDA, EN JAKOBS REDDING - 'TE BETHEL VOND HIJ HEM EN ALDAAR SPRAK HIJ MET ONS' (2)

Schriftlezing: Hosea 12

Tekst voor de prediking:
"Efraim weidt zich met wind, en jaagt den oostenwind na; den gansen dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting; en zij maken verbond met Assur, en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Ook heeft de HEERE een twist met Juda, en Hij zal bezoeking doen over Jakob naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal Hij hem vergelden. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen; en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen den Engel, en overmocht Hem; hij weende en smeekte Hem. Te Beth-el vond Hij hem, en aldaar sprak Hij met ons; namelijk, de HEERE, de God der heirscharen; HEERE is Zijn gedenknaam. Gij dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht geduriglijk op uw God. In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij bemint te verdrukken; nog zegt Efraim: Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen; in al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij. Maar Ik ben de HEERE, uw God, van Egypteland af; Ik zal u nog in tenten doen wonen, als in de dagen der samenkomst; en Ik zal spreken tot de profeten, en Ik zal het gezicht vermenigvuldigen; en door den dienst der profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen", Hosea 12:1-11.

-----------------------------------------------------

Degenen die Jakob met een pauselijke schijngeboorte beplakken in de moederschoot, ondermijnen de leer der Goddelijke uitverkiezing en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in het leven van Jakob. Dezulken worden daarin goebeliaans toegejuicht door aartsketter-papegaai, Alexander de kopersmid, die met zijn judaspraktijken en duivelse lasterpraat zich het helse vuur waardig gemaakt heeft (Matth. 5:22)..., terwijl Gods Woord zwart op wit bewijst dat er tussen Jakob en Ezau in de buik van Rebekka geen enkel geestelijk onderscheid aanwezig was, aangezien de ongeboren Jakob geen goed en de ongeboren Ezau geen kwaad gedaan had en andersom (Rom. 9:11). Het is God Die aan Rebekka Zijn eeuwig onderscheidsbesluit bekend maakt tussen die beiden, waarvan Jakob de zaligmakende toepassing ontving te Bethel en Ezau van eeuwigheid door God gehaat en verworpen blijkt te zijn.

Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat o.a. wel duidelijk geschreven dat zij in de baarmoeder wedergeboren zijn geworden, echter niet door heilige ontvangenis, want zij allen zijn in zonden ontvangen en daarna wedergeboren in de moederschoot, aangezien alleen het Kindeke Jezus door de heilige ontvangenis des Heiligen Geestes ontvangen en geboren is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN HUIS GODS, EEN POORT DES HEMELS - JAKOB TE BETHEL DOOR GOD GERECHTVAARDIGD ALS EEN GODDELOZE EN JAKOB RICHT EEN GEDENKSTEEN OP (1) - GPPB. (07-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN HUIS GODS, EEN POORT DES HEMELS - JAKOB TE BETHEL DOOR GOD ALS EEN GODDELOZE GERECHTVAARDIGD EN JAKOB RICHT EEN GEDENKSTEEN OP (1)

Opening nieuw kerkgebouw - 'gedenksteen'


Schriftlezing: Genesis 28

Tekst voor de prediking:
"Jakob dan toog uit van Ber-seba, en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en leide zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb. Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de HEERE aan deze plaats, en ik heb het niet geweten! En hij vreesde, en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels! Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op. En hij noemde den naam dier plaats Beth-el; daar toch de naam dier stad te voren was Luz. En Jakob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn, en mij behoed zal hebben op dezen weg, dien ik reize, en mij gegeven zal hebben brood om te eten, en klederen om aan te trekken; en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn; zo zal de HEERE mij tot een God zijn! En deze steen, dien ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen, en van alles, wat Gij mij geven zult, zal ik U voorzeker de tienden geven!" Gen. 28:10-22.

"Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend aangaande toekomende dingen", Hebr. 11:20.

"En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen", Joh. 1:52.


-----------------------------------------------------

Degenen die Jakob met een pauselijke schijngeboorte beplakken in de moederschoot, ondermijnen de leer der Goddelijke uitverkiezing en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in het leven van Jakob. Dezulken worden daarin goebeliaans toegejuicht door aartsketter-papegaai, Alexander de kopersmid, die met zijn judaspraktijken en duivelse lasterpraat zich het helse vuur waardig gemaakt heeft (Matth. 5:22)..., terwijl Gods Woord zwart op wit bewijst dat er tussen Jakob en Ezau in de buik van Rebekka geen enkel geestelijk onderscheid aanwezig was, aangezien de ongeboren Jakob geen goed en de ongeboren Ezau geen kwaad gedaan had en andersom (Rom. 9:11). Het is God Die aan Rebekka Zijn eeuwig onderscheidsbesluit bekend maakt tussen die beiden, waarvan Jakob de zaligmakende toepassing ontving te Bethel en Ezau van eeuwigheid door God gehaat en verworpen blijkt te zijn.

Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat o.a. wel duidelijk geschreven dat zij in de baarmoeder wedergeboren zijn geworden, echter niet door heilige ontvangenis, want zij allen zijn in zonden ontvangen en daarna wedergeboren in de moederschoot, aangezien alleen het Kindeke Jezus door de heilige ontvangenis des Heiligen Geestes ontvangen en geboren is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAKOB MOET OP GODS BEVEL WEER TERUG NAAR BETHEL, WAAR GOD HEM VOND TEN DAGE ZIJNER BENAUWDHEID, VERTREDEN IN ZIJN GEBOORTEBLOED EN DAN WORDT HET EL-BETHEL (2) - GPPB. (07-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JAKOB MOET OP GODS BEVEL WEER TERUG NAAR BETHEL, WAAR GOD HEM VOND TEN DAGE ZIJNER BENAUWDHEID, VERTREDEN IN ZIJN GEBOORTEBLOED EN DAN WORDT HET EL-BETHEL (2)

Schriftlezing: Genesis 35

Tekst voor de prediking:
"Daarna zeide God tot Jakob: Maak u op, trek op naar Beth-el, en woon aldaar; en maak daar een altaar dien God, Die u verscheen, toen gij vluchttet voor het aangezicht van uw broeder Ezau. Toen zeide Jakob tot zijn huisgezin, en tot allen, die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden, die in het midden van u zijn, en reinigt u, en verandert uw klederen; en laat ons ons opmaken, en optrekken naar Beth-el; en ik zal daar een altaar maken dien God, Die mij antwoordt ten dage mijner benauwdheid, en met mij geweest is op den weg, die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jakob al die vreemde goden, die in hun hand waren, en de oorsierselen, die aan hun oren waren, en Jakob verborg ze onder den eikeboom, die bij Sichem is. En zij reisden heen; en Gods verschrikking was over de steden, die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jakob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jakob te Luz, hetwelk is in het land Kanaan (dat is Beth-el), hij en al het volk, dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar, en noemde die plaats El Beth-el; want God was hem aldaar geopenbaard geweest, als hij voor zijns broeders aangezicht vlood. En Debora, de voedster van Rebekka, stierf, en zij werd begraven onder aan Beth-el; onder dien eik, welks naam hij noemde Allon-bachuth. En God verscheen Jakob wederom, als hij van Paddan-aram gekomen was; en Hij zegende hem. En God zeide tot hem: Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan niet Jakob genoemd worden, maar Israel zal uw naam zijn; en Hij noemde zijn naam Israel. Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige! wees vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land, dat Ik aan Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik u geven; en aan uw zaad na u zal Ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats, waar Hij met hem gesproken had. En Jakob stelde een opgericht teken op in die plaats, waar Hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken; en hij stortte daarop drankoffer, en goot olie daarover. En Jakob noemde den naam dier plaats, alwaar God met hem gesproken had, Beth-el", Gen. 35:1-15.

-----------------------------------------------------

Degenen die Jakob met een pauselijke schijngeboorte beplakken in de moederschoot, ondermijnen de leer der Goddelijke uitverkiezing en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in het leven van Jakob. Dezulken worden daarin goebeliaans toegejuicht door aartsketter-papegaai, Alexander de kopersmid, die met zijn judaspraktijken en duivelse lasterpraat zich het helse vuur waardig gemaakt heeft (Matth. 5:22)..., terwijl Gods Woord zwart op wit bewijst dat er tussen Jakob en Ezau in de buik van Rebekka geen enkel geestelijk onderscheid aanwezig was, aangezien de ongeboren Jakob geen goed en de ongeboren Ezau geen kwaad gedaan had en andersom (Rom. 9:11). Het is God Die aan Rebekka Zijn eeuwig onderscheidsbesluit bekend maakt tussen die beiden, waarvan Jakob de zaligmakende toepassing ontving te Bethel en Ezau van eeuwigheid door God gehaat en verworpen blijkt te zijn.

Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat o.a. wel duidelijk geschreven dat zij in de baarmoeder wedergeboren zijn geworden, echter niet door heilige ontvangenis, want zij allen zijn in zonden ontvangen en daarna wedergeboren in de moederschoot, aangezien alleen het Kindeke Jezus door de heilige ontvangenis des Heiligen Geestes ontvangen en geboren is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAKOBS TWEEDE BEKERING TE PNIEL EN DOOR GOD GEZEGEND MET EEN MEERDERE ZEGEN (1) - GPPB. (13-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JAKOBS TWEEDE BEKERING TE PNIEL EN DOOR GOD GEZEGEND MET EEN MEERDERE ZEGEN (1)

Schriftlezing: Genesis 32

Tekst voor de prediking:
"Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde. En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup", Gen. 32:24-31.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAKOB ONTMOET EZAU EN REIST VAN SUKKOTH NAAR SICHEM OM DE HEERE OPNIEUW EEN ALTAAR TE BOUWEN WELKS NAAM HIJ GEEFT: 'DE GOD ISRAELS IS GOD!' (2) - GPPB. (13-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JAKOB ONTMOET EZAU EN REIST VAN SUKKOTH NAAR SICHEM OM DE HEERE OPNIEUW EEN ALTAAR TE BOUWEN WELKS NAAM HIJ GEEFT: 'DE GOD ISRAELS IS GOD!' (2)

Schriftlezing: Genesis 33

Tekst voor de prediking:
"Alzo keerde Ezau dien dag wederom zijns weegs naar Seir toe. Maar Jakob reisde naar Sukkoth, en bouwde een huis voor zich, en maakte hutten voor zijn vee; daarom noemde hij den naam dier plaats Sukkoth. En Jakob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan-aram; en hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds, waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, den vader van Sichem, voor honderd stukken gelds. En hij richtte aldaar een altaar op, en noemde het: De God Israels is God", Gen. 33:16-20.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.com