DS. J.A.WESTSTRATE (GGinN ) E.A. VERKRACHT MORDECHAI/ESTHER/RACHEL/SIMSON
DS. J.A. WESTSTRATE (GGinN) BESCHRIJFT ESTHER ALS EEN HOER   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GGinNed-WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN, DS. J.A. WESTSTRATE, BESCHRIJFT KONINGIN ESTHER IN ZIJN BOEKJE "GELEID TOT DE KONING" ALS EEN HOER (PAG. 17) EN ALS EEN WERELDGELIJKVORMIG MEISJE (PAG. 22).

Wie durft te besteken wat ds. J.A. Weststrate durft te besteken, namelijk om koningin Esther als een hoer en een wereldgelijkvormig meisje te bepreken en te beschrijven, is een rasechte haman-wolf in schaapsklederen, aangezien Gods Woord het tegenovergestelde over Mordechai en koningin Esther leert als datgene wat ds. Weststrate van hen beweert.


KLIK OP DE KLIK HIER LINK OF OP DE AFBEELDING TER INZAGE VAN EEN DEEL VAN DE LASTERPREEK VAN DS. WESTSTRATE


Ds. Weststrate: "De belangrijkste personen (in het boek Esther) zijn Mordechai en Esther. Waren dat voorbeeldige mensen? O, nee, ze waren geen voorbeelden. Ze vertoonden beiden geen overeenkomst met de Bijbelheiligen, zoals Abraham. Izak en Jakob, of de andere heiligen zoals die in Hebreeën 11 beschreven worden." (Pag. 17).

GPPB.: GGinNed-wolf, Weststrate, is al eerder door de mand gevallen met zijn embryonaal-kuyperiaanse wedergeboorteleer en ook met zijn leugenverhaal over vaccinatie in het vaccinatie-leugen-interview "Van Kooten-Labee-Weststrate" (zie deze website) en nu vergrijpt Weststrate zich aan de godvrezende Jood Mordechai en aan de godvrezende koningin Esther. Hij vergrijpt zich dus aan Gods ware volk en -zoals gezegd- zegent hij de huichelaars in, zoals alle afgescheiden leraars dat doen, en derhalve is op Weststrate Ezechiel 13 van toepassing, zoals op alle valse leraren van toepassing is, aangezien Ezechiel in hoofdstuk 13 de valse leraars ontmaskert en hen het oordeel aanzegt bij God vandaan, omdat zij enerzijds het volk in de bloemhoven jagen en kussens onder de oksels naaien, en degenen die niet wedergeboren zijn zalig spreken en anderzijds vervolgen zij degenen die waarlijk wedergeboren zijn en in Christus geloven en houden hen voor dood (Ezech. 13:19), hetgeen een heersende trend geworden is in de volle breedte van de refokerken.
GGinN-Wolf Weststrate schoffeert Mordechai en Esther als zouden zij schandvlekken der zonden zijn. Zelfs de bastaard Simon de Tovenaar zou zoiets over Mordechai en Esther niet durven zeggen van hetgeen Weststrate in zijn Esther-preken lasterlijk beweert.
Dat Mordechai en Esther God vrezen komt in het boek Esther duidelijk openbaar en hun godzalige wandel komt eveneens duidelijk aan het licht. Alleen al het feit dat Mordechai pertinent weigerde de eerzuchtige, Godevijandige en Jodenvervolger, Haman te aanbidden, is een bewijs dat hij God vreesde, aangezien de ware Joden (met besneden harten) alleen de enige en ware God aanbaden en aanbidden. Mordechai eerde God publiek door niet voor de afgod Haman te gaan liggen, zelfs tegen het gebod des konings in, maar ook hierin was Mordechai Gode meer gehoorzaam dan de mensen. Daarom heeft God Zijn belofte aan Mordechai waar gemaakt: "Die Mij eren zal Ik eren", want Mordechai werd verhoogd en Haman aan zijn eigen galg gehangen, omdat hij God in Mordechai versmaadde.
Hetzelfde geldt voor koningin Esther. Alleen al het feit dat Esther met haar eigen leven in de bres ging staan voor haar volk is een duidelijk bewijs van haar geloof in God, en haar zelfverloochende geloofsdaad is ook een bewijs dat zij door de liefde van Christus gedreven werd, zoals o.a. 1 Johannes 3:16 ons leert: "Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen." Esther was hierin ook een type van Christus. Koningin Esther laat ook het Joodse volk drie dagen vasten (bidden) (Esther 4:16), als zij -tegen de wet van Meden en Perzen in- met gevaar voor eigen leven tot de koning gaat, hetgeen een duidelijk bewijs is van haar geloof in de enige ware God.

Kanttekeningen bij Esther 4:16:
42) vast voor mij,
Zij wil zeggen: In uw vasten en bidden zult gij mijner bij God gedenken, dat Hij Zijn zegen wil geven tot de voorbede, die ik den koning doen zal.
43) in drie dagen,
Dit vasten heeft maar geduurd twee nachten, een vollen dag en twee delen van dagen. Want ten derden dage is Esther tot den koning gegaan, Esth. 5:1. Zie dergelijke manier van spreken Matth. 12:40, van het verblijf van Jona in den buik van den walvis, en van Christus in het graf.

Bovendien blijkt duidelijk dat de voorbeeldige(!) Mordechai het beste voor zijn volk zocht (Esther 10:3) en dat hij ook de schrijver van het boek Esther is geweest (Esther 9:20). Dat betekent dat Mordechai door DE INSPIRATIE DES HEILIGEN GEESTES het boek Esther geschreven heeft. En deze godzalige Mordechai en de godvrezende koningin Esther worden door de GGinN-wolf ds. Weststrate als zondige wereldlingen weggezet....!

Weststrate: "Esther was bijvoorbeeld een meisje dat aan het hof verborgen hield dat zij een Jodin was." (Pag. 17).

GPPB.: Weststrate is een Schriftvervalser, want Esther hield haar Joodse afkomst niet met slinkse streken verborgen, maar zij sprák er niet over. Dat is heel wat anders dan Weststrate suggereert, alsof Esther met leugen en bedrog haar Joodse identiteit verborgen hield. Esther heeft niet gezondigd door over haar Joodse afkomst niet te spreken, aangezien naar haar afkomst niet is gevraagd. Zij sprak er niet over, omdat de Joden min of meer als tweederangs burgers werden gezien in Perzië. Aangezien Esther in Susan was geboren, gebood haar neef Mordechai haar om niet over haar Joodse afkomst te spreken, want hij wilde haar de smaad van een tweederangs burgerschap besparen, hetgeen juist zeer edel was van Mordechai.

Weststrate: "Esther verloor haar maagdelijkheid in het bed bij een dronken man met wie ze niet getrouwd was." (Pag. 17).

GPPB.: Uit bovenstaand citaat blijkt dat de erotische ds-wolf Weststrate het durft te besteken om Esther als een hoer af te schilderen. PURE LASTER! Gods Woord leert duidelijk in Esther 2 dat zodra een maagd bij de koning in bed gelegen had, zij naar de wet van Meden en Perzen met hem getrouwd was en dat die vrouwen die bij de koning gelegen hadden als bijwijven van de koning werden bewaard en niet met een andere man mochten trouwen. Bovendien dikt Weststrate zijn lasterverhaal aan jegens Esther, door de valse bewering dat Esther bij een dronken man in bed gelegen had. Daarvan blijkt totaal niets in Esther 2. Koning Ahasveros was helemaal niet dronken toen hij Esther als vrouw verkoos. De vraag die hier gesteld moet worden, is, wie hier de dronken man is: Ahasveros of Weststrate?

Weststrate: "Wie was Mordechai? Wat was hij voor man? Ach, hij zette Esther aan om haar Joodse afkomst te verbergen. Ook al moest ze met al de spijswetten breken. Hij zette haar dus aan om tegen Gods wet in te gaan."

GPPB.: De spotternij die Weststrate bedrijft jegens Mordechai en Esther, is niets anders dan Christus opnieuw kruisigen in Zijn volk! We hebben reeds aangetoond waarom Mordechai Esther gebood om niet over haar Joodse afkomst te spreken, hetgeen absoluut geen zonde was. Weststrate suggereert dat Mordechai Esther aanzette tot het bedrijf van slinkse manieren, hetgeen absurde laster is. Bovendien verzint Weststrate er een leugen bij, namelijk, dat Esther met de Joodse spijswetten gebroken zou hebben, maar hij doet geen tekstverwijzing, omdat er van zijn verzinsel niets in Gods Woord vermeld staat. De laster van Weststrate dat Mordechai Esther tot het overtreden van Gods Wet zou hebben aangezet, daarvan siddert zelfs de duivel, aangezien de aantijging van Weststrate jegens Mordechai een verzonnen en godslasterlijke fabel is en dat geldt voor alle spotternij van Weststrate jegens de godvrezende Mordechai en de gelovige koningin Esther.

Schriftverkrachtende dominees als Weststrate die de bijbelheiligen zoals bijv. Simson, Mordechai, Esther en veelal ook Rachel bij de verworpenen zetten, zijn geen knechten van God, maar staan aan de zijde van de valse leraren die niet alleen Gods ware volk verdacht maken en vervolgen, maar daarbij ook de hypocrieten zalig spreken. De Heilige Geest geeft namelijk geen enkele ware knecht van God zulke lasteringen te preken zoals ds. J.A. Weststrate die preekt. Ezechiel heeft zulke valse leraren het oordeel aangezegd bij God vandaan (Ezech. 13), zoals alle profeten en apostelen gedaan hebben en zoals al Gods ware getuigen doen op gezag en bevel van Christus.

PS. Aan dit soort hels GGinNed-bedrog zoals we uit het boekje van ds. Weststrate hebben aangetoond, verdient de uitgever De Banier = RD HOLDING (!) bakken met geld !

DS. J.A. WESTSTRATE BESCHRIJFT KONINGIN ESTHER ALS EEN HOER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

GGinNed-WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN, DS. J.A. WESTSTRATE, BEPREEKT EN BESCHRIJFT KONINGIN ESTHER IN ZIJN BOEKJE "GELEID TOT DE KONING" ALS EEN HOER (PAG. 17) EN ALS EEN WERELDGELIJKVORMIG MEISJE (PAG. 22).


KLIK OP DE KLIK HIER LINK OF OP DE AFBEELDING OM HET BOVENSTAANDE ARTIKEL TE DOWNLOADEN IN EEN PDF-BESTAND. HET PDF-BESTAND IS MAKKELIJK UIT TE PRINTEN EN DEGENEN DIE HET OP HUN HART HEBBEN, KUNNEN HET UITGEPRINTE ARTIKEL VERVOLGENS NAAR DE GG IN NED. KERKENRADEN EN GG IN NED. KERKLEDEN STUREN. DE HEILIGE GEEST GEEFT NAMELIJK GEEN ENKELE WARE KNECHT VAN GOD ZULKE LASTERINGEN TE PREKEN, ZOALS DS. J.A. WESTSTRATE DIE PREEKT !!

PS. TEKST IN DE AFBEELDING IS EEN CITAAT UIT DE PRO-HAMAN-PREEK VAN DS. J.A. WESTSTRATE


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DS. J.A. WESTSTRATE, DS. REINDERS EN DS. VELDMAN SCHENDEN GENADESTAAT RACHEL  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Inzender:

U publiceerde eerder een artikel over de laster van ds. Weststrate jegens Esther en Mordechai:

http://www.providencemountainranch.com/DS.%20J.A.%20WESTSTRATE%20BEPREEKT%20KONINGIN%20ESTHER%20ALS%20EEN%20HOER.pdf

Zal dit de eerste keer zijn dat Weststrate buitensporig is ????
Vergelijk zijn preek over "De tekenen de tijden" maar eens met "De tekenen der tijden", van de hand van David R. Reagan, waaruit Weststrate zeker 50% heeft gekopieerd !

"Een Overzicht van de Tekenen der Tijden"
Dr. David R. Reagan


Link:
http://www.openbaring.org/Web04-21.htm

mvg. C. K.

--------------------------------------------------------

Geachte inzender,

Het zou me niets verbazen als het waar is wat u hier beweert, maar aangezien de door u genoemde preek van ds. Weststrate mij onbekend is, kan ik daarover geen oordeel vellen. Het ploegen met andermans kalveren is echter gemeengoed onder de refo-dominees en hun toejuichers, dus het verbaast me niets wat u hier beweert, maar nogmaals, ik kan daar geen oordeel over vellen en toen ik naar die preek zocht op internet, vond ik niet de betreffende eindtijdpreek van ds. W., maar een preek van hem over Simson, waarin Weststrate de genadestaat van Rachel aantast en haar bij de verworpenen zet, zoals hij dat inderdaad ook gedaan heeft met de gelovige koningin Esther en de godzalige Mordechai, waarvan u de link van de weerlegging van die Weststrate-laster weergeeft. Aan de hand van de laster jegens Rachels genadestaat die Weststrate proclameert in zijn preek over Simson, heb ik een preek van mij uit het verleden op schrift gesteld en uitgebreid om de genadestaat van Rachel uit de Schrift te bewijzen en de schennis van twee andere dominees (Reinders en Veldman) -die Rachel eveneens aan de zijde van de verworpen plaatsen- te weerleggen met hetzelfde Woord.

Voor inzage van mijn volledige weerleggings-preek in pdf-formaat, klik op de Klik hier link en lees ook de inleiding daarvan hieronder.

Met vriendelijke groet,

GPPB.

------------------------------------------------------


Klik hier
Rachel als een beeld van de levende Kerk

Rachels genadestaat ontkend en geschonden door
ds. B. Reinders, ds. K. Veldman en ds. J.A. Weststrate


Audio-preek van 17 Januari 2010
op schrift gesteld en uitgebreid om
Rachels genadestaat uit de Schrift te bewijzen

door G.P.P. Burggraaf


KLIK OP DE LINKS AFGEBEELDE TEKST OF OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE
OM DE VOLLEDIGE WEERLEGGINGSPREEK VAN MIJN HAND -GPPB.
TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAAT


PS. 1. Bewijs van Rachel-schennis door ds. Reinders en de weerlegging daarvan:

http://www.derokendevlaswiek.nl/ARCHIEF_2004zn2007DWALINGENDWALING_2_ziRachelzj.html

2. Bewijs van Rachel-schennis door ds. J.A. Weststrate zie afbeelding en onderstaande link:

http://www.debanier.nl/theologie/simson-de-eenzame-strijder/#bladeren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BROEDER MARCHEL SCHRIJFT AAN DE GG in NED.  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

Inzage in de lasterpreek-uitspraken van ds. J.A. Weststrate (GGinN) jegens de gelovige koningin Esther en de godvrezende Mordechai, zie Klik hier link en zie ook het volgende blok plus link om pdf-artikel uit te printen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Klik hier Geliefde broeder Piet,

Ik had u al eerder willen schrijven, maar gelukkig ben ik nu eindelijk in de gelegenheid om te schrijven. Allereerst wil ik u meedelen dat ik 15 scriba's van de Ger. Gem. in Ned. heb aangeschreven over de Esther-lasterpreken van ds. Weststrate. Dit is ongeveer ruim 2 weken geleden en heb er ook de eerste Esther-preek uit het Esther-boekje van ds. J.A. Weststrate bij gedaan.

Onderstaande GGinN. scriba's aangeschreven i.v.m. de dwaling die ds. Weststrate verkondigt.

- Veenendaal - scriba R.F. Kraayeveld
- Ederveen - scriba H.W. Willemsen
- Scherpenzeel- scriba W.J. van de Brink
- Rhenen - scriba D. Trouwborst
- Ochten - scriba J.A. Trouwborst
- Geldermalsen - scriba H. van den Beek
- Leerdam - scriba P. van Es
- Waardenburg- scriba DC de Jong
- Hedel - scriba A.P. Quik
- Sprangel/Capelle - scriba H.J. Dank
- Aalburg - scriba J. Treur
- Dordrecht - scriba P.C. Moree
- Alblasserdam - scriba M.J. de Rijk
- Hendrik-Ido-Ambacht - scriba J. de Haan
- Krimpen a/d IJssel - scriba J.E.H. Planberck
- Nieuwaal - scriba J. Slegh

De vorst der duisternis verslaat zijn duizenden met dergelijke preken en het is voor de duivel om het even of je nu links of rechts van de brede weg loopt, het blijft de brede weg. En zo gaan er miljoenen met een ingebeeld geloof op de eeuwigheid aan, met een ingebeelde Jezus.

Ja, vele belijders komen net als de rijke jongeling niet verder dan een wettisch berouw. Ook Gods volk in Christus moet elke dag bewaard worden voor de verzoekingen, en daar helpt geen "kliksafe" tegen. Broeder het is alleen de vreze des Heeren die bewaart voor het kwaad. Alleen God is heilig en een mens is één klomp ongerechtigheid; in zonde geboren en in ongerechtigheden ontvangen, ja, al van het eerste uur van onze ontvangenis af. Geestelijk zijn we niet, ook na ontvangen genade niet, wel totaal vleselijk verkocht onder de zonde. Pas bij onze laatste snik sterven we aan ons eigen ik, die we Gode zij dank reeds in Christus gestorven zijn. Hij moet wassen (Christus) en wij tot niet gemaakt worden. De Middelaar Christus is naar deze lage en vervloekte wereld gekomen om verloren nieten en nullen met Zichzelf te vervullen. En als we Hem kennen en door Hem gekend zijn, is God voor ons, en wie zal dan tegen ons zijn?

De tijd waarin we nu leven is echt verschrikkelijk en geestelijke behoefte is er niet onder het belijdende volksdeel. Een goed geestelijk gesprek met doorsnee refo's is refobreed onmogelijk geworden, of het moet gaan over godsdienstige koetjes en gristelijk politieke kalfjes, ja, dan hebben ze de mond vol. Maar als je op een familie-verjaardag een goed gesprek tracht te voeren met GG-familieleden, bijv. over vaccinatie en wat ds. Labee (GG), ds. Van Kooten (HHK) en ds. Weststrate (GGinN) daarover hebben geschreven en gezegd, en de weerlegging van die ds-leugens zoals u gepubliceerd hebt op uw website, dan geloven ze je niet en als je dan met het weerleggend bewijs komt, zeggen ze dat je vertrouwen in de mens (dominee) moet hebben. Ik heb tegen een zeker GG-familielid gezegd: "Dan heb jij zeker een andere Bijbel, want in mijn Bijbel staat geschreven dat er geen mens is die goed doet, ook niet tot één toe."

En als we dan de afvallige SGP erbij aanhalen, sluiten ze zich bewust van zo'n gesprek af, want dan wordt het te heet onder hun voeten. Nu ik dit schrijf, voel ik me eenzaam; niet dat er geen mensen om me heen zijn, maar je komt er gedurig achter dat je vreemdeling en een bijwoner bent op deze aarde.

Wat u in het vorige artikel schreef over die roomse visvijver is misschien wel waar; daar zijn er nog enkelen die nog na kunnen denken en mij persoonlijk ook verteld hebben dat Christus in een kribbe geboren is en niet in het Vaticaan, een paleis vol pracht en praal. Dat besef leeft bij sommige roomsen die ik heb gesproken en die geloven ook niet in de paus, en dat, terwijl de Afscheiding wel in de paus en Rome geloven en zij ontkennen dat de paus de Antichrist is. Vele hoogstaande belijders in onze dagen beweren dat alleen de leer van Rome niet helemaal klopt en daarom moeten er wat verbeteringen worden aangebracht.
Dit broeder, is klinkklare onzin, Rome is DE Anti-christ. Vele refo's in onze dagen hebben inderdaad zelfs geen historisch geloof meer.

Refo's doen massaal aan afgodenverering. Vorig jaar zat ik eens een bakkie koffie te drinken in de kantine waar ik in contact kwam met een jongen die in die zaak stage liep. Hij vertelde mij dat hij lid was van de Ger. Gem. in Ned. te Opheusden. Hij zei: "Onze paus is overleden."

Ik vroeg hem wie dat was en daar kreeg ik ook antwoord op, hij zei: "Dat is ds. F. Mallan."
Over afgodenverering gesproken!

Een dienstknecht van God is slechts een landman, maar geen enkele prediker kan een mens bekeren; hij moet preken waartoe de Heere hem geroepen heeft en ingeeft, net als Samuel: "Spreek Heere, want u knecht hoort." Het is bij Gods knechten net als een boer die zijn akker bezaait, maar de wasdom kan hij zijn akker niet geven. Hij moet biddend wachten en uitzien of de oogst mag opkomen.

Ook in het dagelijkse leven maak je wel eens dingen mee, die je doet denken aan het politieke democratische stemmen. Pilatus wist dat Christus onschuldig was, maar om de vreze der Joden heeft hij toch Barabas losgelaten.

Nu was ik vorige week met mijn dochter in Lunteren, ‘k had boodschappen gedaan, maar ‘k moest bij de kassa nogal lang wachten. Omdat mijn dochter de trein moest halen (ze had nog enkele minuten) zei ik tegen haar: "Reken jij maar even af, dan loop ik alvast naar de auto." Ik rende naar buiten, en uit het niets kwamen ineens twee refo-vrouwen naar me toe gefietst, en ze zeiden dat ze de politie zouden bellen en dat ik moest stoppen met rennen, omdat ik volgens hen gestolen had. Op dat moment kwam mijn dochter met het wisselgeld en kassabon aangerend en zei tegen die vrouwen: "Schiet op, ik moet de trein halen!"
Dus deze twee vrouwen hadden zonder onderzoek een conclusie getrokken. Dat gebeurt in onze dagen aan de lopende band: geen onderzoek naar de waarheid en feiten, maar een conclusie trekken zonder bewijslast, zoals dat ook in het RD op grote schaal gebeurt.

Ondertussen gaan de echte dieven, criminelen en pedofiele kinderverkrachters vrijuit. Zo is het nu in onze dagen, de leugen is waarheid en de waarheid is leugen. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden, zowel op politiek terrein als in de kerken (zie o.a. Vaccinatie-leugen-interview Van Kooten, Labee, Weststrate).

Nu ook weer met die vliegtuig-crash in Oekraďne, waarover allemaal leugens in de media worden gepubliceerd en dat RD kan er ook wat van, en geen dominee, ouderling of diaken laat zich horen, allemaal geloven ze de krant. Als je ze er op aanspreekt, vinden ze het een groot voorrecht dat ze een reformatorische krant hebben, terwijl het meeste wat er in staat leugen is.

Het refovolk 'vreet' pulpbladen als Terdege en Gezinsgids, en wat er in staat is allemaal waar(devol) volgens zeggen, terwijl de inhoud inhoudsloos en uit eigengemaakte on(geloof)staal bestaat. Het absolute gezag van Gods Woord heeft afgedaan binnen de refokringen, en menige refo zegt: "Jij met je Bijbel, er zijn ook andere meningen."

De Bijbel is en blijft het geďnspireerde Woord van God en is het enige Boek met Goddelijk geďnspireerde Waarheid. Mijn vrouw heeft onlangs nog aan een familielid gezegd dat het misschien wel het laatste bezoek kon zijn, in verband met een aankomende derde wereld oorlog, en daar schrok ze toch wel van. Velen onderzoeken niets en verdiepen zich nergens in, zoals u onlangs aanhaalde in een preek, ‘de meeste belijders zijn slechts dagjes-mensen.'

Broeder al zit er een oceaan tussen ons, het staat de Heere Jezus niet in de weg. Ben ook verheugd dat er nog mensen mogen zijn die de Heere Jezus volgen in bekering en roeping en dan bedoel ik broeder B. Smit uit Zuid-Afrika. Ik hoop dat er ook onder de bediening van broeder B. Smit door de dwaasheid der prediking nog vele zielen mogen worden toegebracht.

Gods zegen toegewenst, ook namens mijn vrouw, ook aan uw vrouw en allen die bij u zijn.

Marchel Schilperoord
___________________________________

Hartelijk geliefde broeder Marchel,

Na den Heere dank ik u voor het verzenden van het artikel (zie Klik hier link) naar genoemde kerkenraden over de lasterpreken van ds. Weststrate, waarin hij de gelovige koningin Esther en de godvrezende Mordechai belastert. Mijn verzoek is of u ook de GGinN van Barneveld zou willen aanschrijven, want dan krijgt ook "het opperhoofd" van de GGinN., ds. J. Roos, deze zaak onder ogen. Niet dat ik in de hoop leef dat zij hun dwalingen zullen herzien, want de Heere heeft de refokerken en hun voorgangers een geest des diepe slaaps bezorgd; een geest der dwaling, opdat zij de leugen zouden geloven en handhaven, omdat zij de Waarheid niet in liefde hebben willen aannemen en nog steeds blijven verwerpen in leer EN leven, geen kerk en geen dominee uitgezonderd. Als dominees zich als stomme honden gedragen, die niet bassen kunnen (Jes. 56:10), en dus niet publiek in de bressen staan, is dat een van de ergste oordelen die er bestaan en dat oordeel is al jaren van kracht. Ik geloof dan ook niet dat er nog ware geroepen knechten van God zijn binnen de refokerken, want ware geroepen knechten Gods kunnen NIET zwijgen over het politieke leugen-en-bedrog fenomeen in kerk en staat, en hebben een publieke stem, ook richting de overheid.

Ik wens u van harte geluk met uw vreemdelingschap, broeder, want stel dat u zich hier thuis voelde, dan was er geen gegrond geloofsverlangen naar de Stad die fundamenten heeft, Wiens Kunstenaar en Bouwmeester God is. Ja, de eenzaamheid kan ook Gods kinderen parten spelen, ik weet er ook een beetje van, maar ook (geestelijke) eenzaamheid behoort tot het erfdeel van de strijdende Kerk hier op aarde. De Heere wil dat Zijn volk alleen woont en met de heidenen niet gerekend wordt. Geestelijke eenzaamheid is ook een vrucht van het lijden van Christus, maar troost u met de troost-woorden van onze Heere Jezus Christus: "Ziet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten; en nochtans ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij", Joh. 16:32. - "Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u!' Joh. 14:18.

Gods ware volk vergaat het als een adelaar die oud wordt, want dan groeit zijn bovensnavel over zijn ondersnavel en dan sterft hij van de honger. Christus leeft in ons, en dan is het verlangen zoals de dichter het zegt: "Hoe dichter ik nader bij het Huis van mijn Vader, hoe meer dat ik hijg, naar ‘t einde van de krijg." Het is slechts een verdrukking van tien dagen, een weinig lijden om dan tot Zijn heerlijkheid in te gaan. Jakob riep het uit op zijn sterfbed: "Op UW zaligheid wacht ik, o HEERE!" Toen mocht Israël naar boven en Jakob het graf in.

Geliefde broeder, ja, de Heere breidt Zijn Koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen, naar Zijn belofte. We hebben broeder Ben Smit door de Goddelijke voorzienigheid leren kennen (zijn eerste email aan mij heb ik verwijderd, omdat ik dacht dat het spam was, maar ik heb hem uit de trashbox van God wederonvangen)! Ook broeder Ben behoort tot de vervolgde schapen Christi, waarvoor geen plaats is in de kerkelijke herberg. Maar dat belet de Heere niet om hem zijn van God gegeven roeping te doen vervullen, want ten spijt van de afvallige kerken, gaat God 'gewoon door' buiten de legerplaats, en Hij heeft ook broeder Ben een bazuintje gegeven om Zijn lof te vertellen.

Alles gaat in vervulling naar Gods bepaalde Raad en Voorzienigheid, ook wat de uitbreiding van Zijn Koninkrijk betreft, zoals de Psalmdichter ervan getuigt: "Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde", Ps. 72:16.

Ja, de leugen schijnt te regeren, tenminste, als we te rade gaan bij de liberale en de reformatorische media, maar al die leugenprofeten zullen tot as worden onder de zolen onzer voeten. "En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen", Mal. 4:3.

We publiceren sommige medialeugens en geven dan een weerlegging van die leugens op de website, met name weerleggen we de brute leugens die dag aan dag in het RD gepubliceerd worden, OM AAN TE TONEN, dat als de refo-belijders/dominees die RD-leugens geloven, zij daarmee hun genadeloosheid bewijzen, aangezien de Heilige Geest Gods ware volk in geen enkele leugen leidt, noch hen daarin laat. Wie de media-RD-leugens gelooft en voor zoete koek slikt, kan onmogelijk een kind van God zijn, omdat de Heilige Geest Gods ware volk enkel in de Waarheid leidt en hen daarin houdt. En als we in de leugen vallen, worden we door Christus daaruit verlost, maar wie erin blijft volharden, is genadeloos en zonder waar geloof. Het RD, met name de RD-acteur gaat ervoor om de snel opeenvolgende false flags in onze dagen te doofpotten met leugen en bedrog, maar Die in de hemel woont zal lachen, God zal dezulken bespotten als hun vreze komt. Dat geldt ook voor de afvallige SGP-top, hun deformatorische achterban en SGPlay-dominees.

Christus Zelf leert dat het ONMOGELIJK is dat de Zijnen een vreemde (leugenaars en valse profeten) zullen volgen. "Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen", Joh. 10:1-5.

Dat betekent dus dat de huidige refokerken zijn overgegeven aan het oordeel der verharding en aan het oordeel van een kracht der dwaling die God hen heeft gezonden, en het klopt dat met degenen die in dat oordeel verkeren en bij de leugen zweren, geen geestelijk gesprek meer mogelijk is. Wie meent dat Gods Geest nog in de huidige afvallige refokerken is, bedriegt zichzelf. Christus heeft wat dat betreft de kandelaar allang uit de huidige refokerken weggenomen, hoewel Gods Woord niet en nergens gebonden is. De kroonrechten van Christus zijn door het democratische kerksysteem uitgebannen en ik zou pertinent geen voorganger kunnen en willen zijn van een democratische kerkvorm, omdat Gods Woord nergens een democratische kerkvorm leert, integendeel, want bij kerkpolitieke democratie is God eruit en de mens erin. Wie zich niet door het geloof buigt onder de leer en het juk van Christus, en niet tot Hem uitgaat buiten de legerpaats om Zijn smaadheid te dragen, is heimelijk of openbaar een bittere vijand van het genadeleven en heeft geen geestelijke bestaansgrond. Wie niet wil zijn waar Christus is (buiten de legerplaats), behoort niet tot het kleine kuddeke van Christus en zal straks uit Zijn mond openlijk aangezegd krijgen: "Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!" Matth. 7:23.

Geliefde broeder, moge de Heere u gedurig nabij zijn, naar Zijn belofte, want in al uw eenzaamheid blijft Christus gisteren en heden Dezelfde en is de Vader altijd met u, "Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan", Joh. 16:27.

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere", Rom. 8:35-39.

Hartelijke groet en zegen toegewest aan u en de uwen,

de uwe in onze dierbare Heere Jezus,

GPPB.

PS. Zie ook volgende blok.

BROEDER MARCHEL AAN DS. J. ROOS EN DS. LABEE...        
Plaats in winkelmandjeMandje
Geliefde broeder Piet,

Bij deze wil ik u meedelen dat ik ds. J. Roos van Ger. Gem. in Ned. te Barneveld heb aangeschreven over de lasterpreken jegens Esther en Mordechai van de hand van ds. J.A. Weststrate en ook heb ik de scriba, G. Brouwer van Ger. Gem. in Ned. te Barneveld, aangeschreven. Vervolgens heb ik nog 20 scriba's van de Ger. Gem. in Ned. aangeschreven over de lasterpreken die J.A. Weststrate in boekvorm uitgeeft en verkondigd heeft. Ik heb er ook de eerste preek uit het Esther-boekje van ds. J.A. Weststrate bij gedaan.

Het is een publieke zaak en het is Gods zaak!
Totaal 21 scriba s en ds. J. Roos te Barneveld.

* Ds. J. Roos te Barneveld
* Scriba G. Brouwer te Barneveld
* Scriba L.M. van den Bos te Bruinisse
* Scriba A Kersbergen te Oud-Vosse meer
* Scriba J.W. van Berkum te Gouda.
* Scriba A.A.M. Trouwborst te Urk
* Scriba H.A. Wessels te Vriezenveen
* Scriba J. van de Steeg te Nunspeet
* Scriba W. de Groot te Gouda
* Scriba M. Goedegebuure te Sint-Anneland
* Scriba G. van Steenis te Sint-Maartensdijk
* Scriba R. Sint-Maartensdijk te Goudswaard
* Scriba A. Rebel te Huizen
* Scriba P.J. van den Bosch te Rijssen
* Scriba W.J. den Otter te (Beek) Uddel
* Scriba W.A. Barth te ‘s Gravendeel
* Scriba L. Hoek te Breukelen
* Scriba T.H. Heemskerk te Katwijk
* Scriba L. Buijs te Groot-Ammers
* Scriba C. Vat te Kapelle
* Scriba J.F. Slingerland te Melisant
* Scriba H. van Klinken te Middelburg

Deze verzendingen zijn vrijdag jl. 19 September op de bus gegaan.

Ik wil u bij deze bedanken voor de brieven die u mij toe stuurde met als inhoud de lasterpraat van ds. Labee. Dat ds. Labadist er nu na 9 maanden weer op terugkomt, zal wel te maken hebben met het feit dat hij wellicht van mening is dat ik zijn lastermail naar mij ook verwijderd heb, zoals hij dat gedaan heeft met mijn mail. Dat dat bij hem wel het geval is, is jammer voor Labee, aangezien ik de mail die hij aan mij stuurde, wel heb bewaard.

In deze Labere-mail naar mij toe staat duidelijk dat hij (Labee) zich verbaasde dat christenen zo makkelijk gebruik maken van Youtube en dan vervolgt Labee in die mail: "alsof dat (youtube) geen bron van zonde en onreinheid is."

Farizeeër Labee wil datgene wat hij geschreven heeft, nu ontkennen met verpakte vrome woorden, maar het komt er op neer dat hij mij beticht dat ik van het medium Youtube een goddeloos gebruik maak, terwijl Labee als SGP-dominee, de SGP-kamerleden bewierookt die van Youtube wel een goddeloos gebruik maken door hun duivelse poker-politiek te promoten.

Nu eist Labee dat u van uw website datgene verwijdert waarin u hem (volgens hem) lastert, terwijl ik uit zijn mail naar mij toe kan bewijzen dat hij wel degelijk geschreven heeft wat hij nu ontkent en dat het geen laster is wat u omtrent zijn Youtube-uitspraken geschreven heeft. Ds. Labee doet niet anders als uw en mijn woorden verdraaien naar zijn eigen goeddunken. Daarbij lastert hij niet alleen mij, maar hij lastert ook over jou Piet, en ten diepste lastert hij Christus. Dat er zoveel mensen onder de dwaalpreken van die Labee (en de gehele afscheiding) het uithouden, komt omdat ze niet verstaan de dingen die des Geestes Gods zijn. Ze worden in onze dagen stuk voor stuk beheerst met de geest van Niccolo Machiavelli, zoals u dat in een recente preek terecht verklaarde.

Als de gemeenteleden en kerkenraad van ds. Labee, (en dat geldt voor de gehele afscheiding), werkelijk de Geest van Christus hadden, zouden ze niet onder zo‘n valse leer blijven zitten, maar zich ervan vrijmaken en het stof van hun voeten schudden (geldt ook voor de ketterijen en sodomie in de HHK).

U zei het onlangs nog in een preek, dat Gods schapen (ook de kleinen) een vreemde geenszins zullen volgen, maar in de huiidige kerken doet men niet anders dan 'de vreemden' volgen.

De laster die volgens Labee op uw site staat van hem, is een grote en zielige leugen. Niet jij, Piet, maar Labee de farizeeër gedraagt zich als een achterklapper en lasteraar. O, wat moeten die dominees hun naampje met list en bedrog nog hoog houden, omdat ze hun eigen naam nog nooit verloren hebben in het graf van Christus!

Alles wordt omgedraaid in onze dagen, maar God gaat door buiten de legerplaats, om bijeen te brengen wat verloren ligt op de vlakte van het veld, omdat Zijn huis, niet met handen gemaakt, vol mag worden en vol zal worden. Er zal er niet één klauw achterblijven.

Geliefde broeder, zo God voor je is wie zal dan tegen je zijn? Van onszelf kunnen en vermogen we niets, alleen in Christus zijn we meer dan overwinnaars.

Hartelijke groeten aan u en uw vrouw en die bij u zijn, en zegen op uw arbeid, ook namens mijn vrouw.

Marchel Schilperoord.

-----------------------------------------------

Geliefde vriend en broeder Marchel,

Nogmaals, na den Heere hartelijk dank voor de verzending naar het opperhoofd en scriba's van de GGinN, niet om hen te bekeren, maar omdat het inderdaad de zaak des Heeren is en daarom ook een publieke zaak. Wie het niet nodig vind om Gods Woord publiek te verdedigen met Gods Woord, als de Waarheid in het geding is, heeft de Geest van Christus niet! Getuige van Hem zijn houdt wat in! Daarin is Hij de Getrouwe en niet wij! We zijn slechts wapendragers in het leger van Koning Jezus en ook Zijn boog! Hij spant de boog zonder ons dat te vragen en dan treft Zijn pijl in het hart van 's Konings vijanden. Dan wordt het buigen of barsten!

Bij de sektarischen barst alles van de vijandschap, zoals we dat lezen bij het Sanhedrin, omdat Stefanus de Woord-dynamiet van Christus preekt, wat altijd buigen of barsten tot gevolg heeft. Het kerkelijke sektarisme is overal toegeslagen in de westerse kerken en ik hoor zelfs broeders zeggen dat ze het niet nodig vinden om de huidige dwaalleraren te weerleggen, "omdat ze wat beters te doen hebben", en "omdat ze niet te overtuigen zijn." Beide argumenten zijn onbijbels en ongeldig en overtuigen is al helemaal niet in het vizier als de waarheid van het Evangelie in het geding is, want dan moet buigen wat buigt en barsten wat barst, dat bepaalt God Zelf, niet wij, gelijk geschreven staat in Jeremia 15:2: "En het zal geschieden, wanneer zij tot u zullen zeggen: Waarhenen zullen wij uitgaan? dat gij tot hen zult zeggen: Zo zegt de HEERE: Wie ten dood, ten dode; en wie tot het zwaard, ten zwaarde, en wie tot den honger, ten honger; en wie ter gevangenis, ter gevangenis!"

Al die sektarische geesten moeten we met het zwaard des Woords wederstaan, omdat een sektarische geest een dienstbare geest is en niet de Geest van de Leeuw uit Juda's stam. Eigen clubjes, eigen muurtjes, eigen licht, eigen mening, eigen vroomheid, eigen naam en bestaan, moet allemaal omver en op de mesthoop geworpen worden en de kroonrechten van Christus verheerlijkt, door de Geest des geloofs van Christus.

Ik weet mijn roeping, broeders, "Gaat dan henen, onderwijst alle volken...", (Matth. 28:19-20) of zij het horen, of niet horen, doet aan het roepingsbevel van Christus NIETS toe of af. Alzo spreekt den Heere en alzo staat geschreven...! En de Heere doet ermee wat Hem behaagt. "Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus", 2 Kor. 2:16-17.

U bent een van de weinigen (dank God), geliefde broeder, die deze zaken door loutering des lijdens van Christus enigszins mag verstaan (wij kennen ten dele), en de rest droogweer-matrozen staat aan de oever der zee om te kijken hoe het afloopt, zo van: "U in uw klein hoekje en ik in het mijn!"

Die sektarische geest moet uitgerookt worden en daarin mogen we ons -zegt Gods Woord- als een kind vermaken in het hol van een adder, om al die refo-adders uit hun holen te roken. God gaat door, door velen of door weinigen en dan klinkt het Gode zij dank niet "Voorwaarts", maar: "Volg MIJ!"

Hem volgen, waar Hij ook heengaat, door de diepten en de dalen; over de bodem van de oceaan (Jona) en als een Elia-bliksem door de kerk-lucht; door eer en oneer; door bezaaide en onbezaaide wegen; door heggen, stegen en cafe's; door de huizen der tollenaars en bordelen, door de hel naar de hemel op de schouders van de goede Herder, naar het Vaderhuis met de vele woningen. Ach, wanneer...!

Ds. Labee staat met zijn vaccinatie-leugens en genoemde laster voor God en in zijn gestreken preekjas kan hij niet voor God bestaan! Zijn laster deert mij niet; het zijn allemaal medailles uit het kabinet van Christus.

Allerhartelijkste groeten in den Heere!

uw broeder in Mesech,

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.nl