DOPERSE KLEEN REAGEERT GALBRAKEND VLOEKEND/EN/SCHELDEND
DOPERSE KLEEN REAGEERT GALBRAKEND, VLOEKEND EN SCHELDEND  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier DOPERSE KLEEN REAGEERT GALBRAKEND, VLOEKEND EN SCHELDEND

Een vriend stelde mij op de hoogte van de galbrakerij van de doperse Kleen die zonder bijbels in te gaan op mijn weerleggingsstuk (klik op PDF-ikoon) van zijn doperse verzinsels en van de ketterijen van de dopers geworden PKN-kandidaat, R.J. Jansen, als een dolle stier, vloekend en scheldend reageert, omdat hij geen been heeft om op te staan, hetgeen alleen maar opnieuw bewijst dat Kleen zichzelf moet bewijzen door met psychopatische lasterpraat het getuigenis van Jezus narcisme te noemen (over narcisme gesproken)!

Ondergetekende schrijft dit artikel niet tot zijn eigen verdediging, heb ik geen behoefte aan, want al die kleeniaanse lastergal is een van de zegels van mijn zalige staat in Christus, zoals Christus mij heeft voorzegd. Dit artikel is geschreven tot verheerlijking van Gods werk in Christus en daartoe behoort ook de blootlegging van de kleeniaans-duivelse geesten met het Woord van onze God. Ooit kreeg ongetekende van Kleen een i-pod, met op de achterkant de letters daarin gegraveerd: DKJ, maart 2008. For my dear brother in Christ, G.P.P. Burggraaf.

De door afgunst gedreven Kleen heeft zichzelf helaas in het verderf gestort en is openbaar gekomen als een engel des lichts, een baal-profeet, die omwille van vuil gewin met andersmans kalveren ploegt, andermans preken publiceert om punten te scoren. Dat hebben we al meer aangetoond, maar omdat Kleen zichzelf voor een 'apologeet' uitgeeft, terwijl hij absoluut niet door God geroepen is, maar zichzelf volstrekt belachelijk als een apostel profileert, maar ook godslasterlijk zijn handen brandt aan het werk Gods en vroom-vleselijk op de persoon speelt, stellen wij zijn schandelijke praktijk opnieuw aan de kaak, met name, omdat Kleen er voortdurend op uit is om mensen en dominees om zich heen te verzamelen, die hij als een engel des lichts stroop om de mond smeert en onvaste zielen met zijn doperse ketterijen betovert, zoals ook in het geval van R.J. Jansen.

Vooral dat laatste feit moet met het Woord Gods ontmaskerd en met het zwaard des Geestes neergesabeld worden, gelijk geschreven is: "En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Ef. 5:11-13.

Dat in onze dagen de valse apostelen zich vermenigvuldigen in het kwadraat, is ons in Gods Woord voorzegd, o.a. in 2 Korinthe 11:13-15: "Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken."
Over dit tekstgedeelte hebben we recent en in de Naam des Heeren gepreekt.

Wie zich persoonlijk van God geroepen weet om het Woord te preken naar de volle raad Gods, zal ook door de Heilige Geest onderwezen zijn, dat hij op massale tegenstand, dolle haat en een leger kerkelijke lasteraars moet rekenen, in tegenstelling tot de kleeniaanse verleiders, die er alleen op uit zijn om punten te scoren, net als de fascistische SGP, zoveel mogelijk medestanders aan hun zijde te krijgen en Gods geroepen getuigen te belasteren.

Christus heeft immers tot al Zijn geroepen getuigen en ook tot mij gezegd: "Ze hebben Mij gehaat, ze zullen u ook haten, ja, gij zult door allen gehaat worden." Een geroepen getuige van Christus wordt vooral gehaat omdat hij de valse leraars, de tegensprekers tegen de gezonde leer, en degenen die schandelijkheden bedrijven, bestraft en weerlegt met het getuigenis van Jezus: "Die vasthoudt aan het getrouwe Woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen", Tit. 1:9.

Al dat gelaster in het RD, op refo-riool-web en op de digitale kijkdoos van de doperse Kleen, en door tal van andere papegaaien en beunhazen, moet tot mijn zaligheid dienen, zoals de apostel Paulus dat o.a. schrijft in Filip. 1:19: "Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus."
Bovenstaande tekst slaat op het feit dat de valse apostelen Paulus wilde nadoen, met het duivelse oogmerk om zich boven de van God geroepen apostel Paulus te verheffen en vooral ook om het evangelie te vervalsen en de schare achter zich te krijgen, hetgeen alleen hartbarstende vijanden van Christus doen.

Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods: Van dat duivelse oogmerk der valse apostelen is de doperse Kleen zwanger en daarom smeert hij stroop om de monden van diverse dominees, waarbij zijn dopers doel alle duivelse middelen heiligt, omdat hij met zijn vleierij-gekwijl onder hen gerekend wil worden, om een naam te maken. R.J. Jansen is ook in die kleeniaanse strik gevallen, omdat hij reeds in de PKN-strik gevangen zit en als valse leraar overal toegang heeft, terwijl voor Christus en Zijn getuigen alle kerkdeuren gesloten worden, behalve de geopende deur die Christus Zelf is en Zijn getuigen geeft (Openb. 3:8) en ondergetekende ook van Christus ontvangen heeft.

Al die ketterijen, valse leraars, lasteraars, ongeroepen beunhazen, tegen het getuigenis van Jezus, moeten er echter zijn, gelijk geschreven staat: "Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u", 1 Kor. 11:19. Immers, in geval van publiek geleerde ketterijen, zijn en worden de zuiverste geloofsbelijdenissen geboren.

Alexander de kopersmid, alias Kleen, vergrijpt zich doorlopend aan het werk Gods en des Geestes en hij lastert zich blind en dood met zijn narcistische scheldkanonnade's en beweert dat ondergetekende allerlei dominees, zoals ds. A. Kort en ds. K. Veldman, bij het grof vuil gezet heeft. Van die kleeniaanse laster heb ik een archief vol, maar het maakt geen indruk, aangezien niemand ooit 1% bewijs daarvan geleverd heeft. Ondergetekende heeft krachtens zijn roeping en op grond van de door God geboden vrijmaakplicht slechts de broedermoord van A. Kort geopenbaard en zijn pilatushouding; ook heb ik zijn buiksprekerboek "wedergeboorte of schijngeboorte", als een schijngeboorte-boek ontmaskerd en weersproken met Gods Woord. Ondergetekende heeft ook Klaas Veldman's hypocriete onkerkelijke modaliteiten-status met Gods heilig Woord aangetoond en weersproken, hetgeen tot de roeping Gods behoort, waarmee de Heere mij -en al zijn geroepen getuigen- geroepen heeft. Dat geen enkele dominee publiek zijn mond verheft tegen de roepende zonde van kerk, land en volk, is openbaar en ook dat is in Gods Woord voorzegd: "Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief", Jes. 56:10.

A. Kort
http://www.providencemountainranch.com/DS.%20A.%20KORT%20LEERT%20EEN%20KUYPERIAANS-VERONDERSTELDE%20RECHTVAARDIGING%20VAN%20DE%20GELOVIGE.pdf

http://www.providencemountainranch.com/ANTIOCHEENSE%20VEINZING%20VAN%20DS.%20A.%20KORT.pdf


K. Veldman
http://www.providencemountainranch.com/DS.%20K.%20VELDMAN%20TOLEREERT%20EN%20VERDEDIGT%20LEERVRIJHEID.pdf

C. Stelwagen
http://www.providencemountainranch.com/Weerlegging%20RD-interview%20met%20PKN-ds.%20C.%20Stelwagen.pdf

En dat er dominees zijn (o.a. J. Weststrate, W. Roos) die de geroepen heiligen, zoals Rachel, Mordechai, koningin Esther, Petrus, Jozef en de moeder des Heeren Maria, verkrachten in hun godzalige staat, interesseert de doperse Kleen en de door hem verafgode dominees niets!
Ergo, stel dat er een door Kleen verafgode dominee als een pedofiel uit de kast zou komen, zou de volbloed psychopaat, Kleen, desondanks als een blinde kip zijn (PKN)-preken blijven publiceren en de kleur ondergoed erbij vermelden.... hetgeen hij doorlopend doet met het glad strijken van allerhande refo-ongerechtigheid, waarmee hij volledig participeert.

Kleen publiceert bijv. ook preken van PKN-er Stelwagen, terwijl Stelwagen, dwars tegen de leer van Christus in, vrouwelijke ouderlingen de hand der gemeenschap geeft tijdens een PKN-kerkdienst waarin hij voorgaat. Dit soort kerkelijke ongerechtigheid interesseert Kleen niets, als hij maar punten kan scoren, gemeenschap hebbende met dezelfde zonden, de leer van Christus doorlopend overtreedt en derhalve God niet heeft.

Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods: Beunhazers als Kleen zijn gelijk de valse profeet Hananja, niet van God geroepen, maar pelagiaanse ketters, waarvan Kleen een godslasterlijk toppunt is.

Als daarentegen de leugen en de ketterijen wel worden geopenbaard en met Gods Woord weerlegd, zet men dat refo-breed, doch zwakzinnig, onder de noemer "laster", en ook dat fenomeen der laatste dagen is in Gods Woord voorzegd: "Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde, in het Woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter zijde en aan de linker zijde; door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders, en nochtans waarachtigen; als onbekenden, en nochtans bekend; als stervenden, en ziet, wij leven; als getuchtigd, en niet gedood; als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende, en nochtans alles bezittende", 2 Kor. 6:4-10.

Gods Woord staat vol van de kerkelijke afval in de laatste dagen, want het zal zijn als in de dagen van Noach: "En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot", Luk. 17:26-32.

De kerk van vandaag
"Uw profeten, o Israel, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt den muur toegemuurd voor het huis Israels, om in den strijd te staan, ten dage des HEEREN. Zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging, die daar zeggen: De HEERE heeft gesproken, daar de HEERE hen niet gezonden heeft; en zij geven hope van het woord te zullen bevestigen. Ziet gij niet een ijdel gezicht, en spreekt een leugenachtige voorzegging, als gij zegt: De HEERE spreekt, daar Ik niet gesproken heb? Daarom zo zegt de Heere HEERE: omdat gijlieden ijdelheid spreekt, en leugen ziet; daarom, ziet, Ik wil aan u, spreekt de Heere HEERE. En Mijn hand zal zijn tegen de profeten, die ijdelheid zien, en leugen voorzeggen; zij zullen in de vergadering Mijns volks niet zijn, en in het schrift van het huis Israels niet geschreven worden, en in het land Israels niet komen; en gij zult weten, dat Ik de Heere HEERE ben. Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk verleiden, zeggende: Vrede, daar geen vrede is; en dat de een een lemen wand bouwt, en ziet, de anderen denzelven pleisteren met loze kalk. Zeg tot degenen, die met loze kalk pleisteren, dat hij omvallen zal; er zal een overstelpende plasregen zijn; en gij, o grote hagelstenen, zult vallen, en een grote stormwind zal hem splijten. Ziet, als die wand zal gevallen zijn, zal dan niet tot u gezegd worden: Waar is de pleistering, waarmede gij gepleisterd hebt? Daarom alzo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal hem door een groten stormwind in Mijn grimmigheid splijten, en er zal een overstelpende plasregen zijn in Mijn toorn, en grote hagelstenen in Mijn grimmigheid, om dien te verdoen. Zo zal Ik den wand afbreken, dien gijlieden met loze kalk gepleisterd hebt, en zal hem ter aarde nederwerpen, dat zijn grond zal ontdekt worden; alzo zal de stad vallen, en gij zult in het midden van haar omkomen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben. Zo zal Ik Mijn grimmigheid tegen den wand voortbrengen, en tegen degenen, die hem pleisteren met loze kalk; en Ik zal tot ulieden zeggen: Die wand is er niet meer, en die hem pleisterden, zijn er niet; te weten de profeten Israels, die van Jeruzalem profeteren, en voor haar een gezicht des vredes zien, waar geen vrede is, spreekt de Heere HEERE", Ezech. 13:4-16.


Dat ondergetekende refo-breed en op alle mogelijke manieren gelasterd wordt, is voor hem geen ondraagbaar juk, integendeel, maar een waarachtig zegel van mijn zalige staat in Christus: "Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn", Matth. 5:11-12.

"Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!" Matth. 10:25.


Ach, voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed (Ps. 109:4).

GPPB.

DOPERSE KLEEN REAGEERT GALBRAKEND, VLOEKEND EN SCHELDEND PDF  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

Bovenstaand artikel te downloaden als PDF-artikel door een klik op het PDF-ikoontje


http://www.derokendevlaswiek.com