CIP/RD.NL: 'LASTERCAMPAGNE' TEGEN JIJDAAR...
CIP/RD.NL: 'LASTERCAMPAGNE' TEGEN JIJDAAR...  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
CIP/RD.NL: 'LASTERCAMPAGNE' TEGEN STICHTING JIJDAAR EN HEARTCRY...

KLIK OP AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL, INCLUSIEF DE HYPERLINKEN OMTRENT DE VALSE LERINGEN VAN GENOEMDE VALSE LERAARS.

Fragment uit brief van broeder Marchel Schilperoord:
11 oktober 2018


Hartelijk geliefde broeder Piet,
Door omstandigheden niet eerder van gekomen, maar nu voelde ik me gedrongen om je te schrijven. Waarschijnlijk heb je het ook al in het refdag en cip gelezen, dat er een anti-jijdaar-site is, die volgens Cip.nl en Rd.nl een ‘lastercampagne' voert jegens het gesticht ‘jijdaar' en de dominees die daar optreden. En ze hebben de link al gemaakt: "Het spoor leid naar Canada en we hebben een vermoeden wie het is..."
Als je tussen de regels doorleest, kan iedereen die een beetje op de hoogte is, opmaken dat ze jou bedoelen. Arjan Baan van de Heartcry-club, beweert, dat degene die de anti-jijdaar ‘lastercampagne' gemaakt heeft, ‘een onbegenadigde en liefdeloze farizeeër' is, terwijl Baan zelf een arminiaanse farizeeër is, die niets anders doet dan zielen bedriegen voor de eeuwigheid, net als al die Jijdaar dominees/acteurs doen en dus geen greintje ware liefde bezitten! Het is de wereld op zijn kop. Hier heb je de linken van Cip en Rd.

https://cip.nl/69964-stichting-jij-daar-slachtoffer-van-lastercampagne

https://www.rd.nl/kerk-religie/lastercampagne-tegen-stichting-jij-daar-1.1518915


----------------------------------------------------------

Geliefde vriend en broeder Marchel,
Voordat ik vandaag je email gelezen had, wist ik van genoemde CIP/RD-publicaties over JIJDAAR/HEARTCRY, nog niet af en ook was ik niet op de hoogte van de zogenaamde lastercampagne, waarvan CIP.nl alleen een print-screen heeft gepubliceerd, met wat CIP-tekst erbij schreven, echter zonder bronvermelding. Waar hebben ze het eigenlijk over? Het is weer het oude verhaal: Ze nemen geschenken aan en buigen het recht. Al leggen ze ook duizend keer de link naar mij, is dat laster (hartelijk dank), aangezien ik op deze ongenuanceerde (print-screen)-wijze niet ageer/publiceer en ik heb dan ook niets met de gewraakte print-screen te maken. Ik publiceer trouwens alleen op mijn eigen website: www.derokendevlaswiek.com en op de audio-preken-website www.providencemountainranch.com Al mijn weerleggingen jegens de leugenleer en het refo-leger valse leraars, geschiedt uitdrukkelijk op grond van bewijslast en aantoonbare feiten en zeker niet anoniem. Dat het gros refo-belijders in vuur en vlam uitbarst vanwege de vijandschap tegen de waarheidsfeitelijke artikelen/preken die we krachtens onze roeping van Godswege schrijven en preken, daarvan heb ik archieven vol, maar genoemde hartbarstende refo-vijandschap tegen het getuigenis van Jezus, is door Christus Zelf voorzegd en er is wat dat betreft ook niets nieuws onder de zon.

Note: Ik lees via het CIP-artikel op de gewraakte print-screen de naam van "Wouter van Kranenburg", maar is dat degene die de zogenaamde ‘lastercampagne' voert tegen JIJDAAR? Of is het een verzonnen naam? Ook daarvan doen het CIP/RD geen melding.

De zwakzinnige heisa op de erotische CIP.nl-website en het bilderberger RD.nl, over een ‘lastercampagne' jegens stichting JIJDAAR/HEARTCRY, is uitermate zwakzinnig. Ten eerste, omdat men geen bronvermelding doet van de website/facebook en zonder bronvermelding bewijst men niets, maar is men zelf aan het lasteren!
Lasterpraat jegens het ware werk Gods is al jaren een trend in het RD, aangezien al die RD-(hoofd)-redacteuren zichzelf staande moeten houden met bilderberger fake-nieuws, pro-false-flag berichtgeving, angsthazerij, beunhazerij, pro-sodomie, lasterpraat en verraad jegens Gods Waarheid, zoals ook de fascistische SGP dat doorlopend doet, waarvan de bewijzen overvloedig zijn/worden aangetoond op mijn website. Straks staan genoemde refo-voormannen/bewegingen voor de rechterstoel van Christus met hun duivels-politieke bedrog!
Ten tweede, is hetgeen ik op de gewraakte print-screen lees, geen laster, maar de (helaas onvolledige) waarheid. De maker van dit stuk had op zijn minst aanvullende bewijslast moeten leveren en misschien is dat ook wel gebeurd, maar zonder bronvermelding moet iedereen maar gissen, op grond van een print-screen en wat CIP-tekst, wat er nu werkelijk op genoemde website/facebook-account is gepubliceerd tegen JIJDAAR. Dat er meer en meer ogen opengaan voor de satanische zielsmisleidingen op de hollywood-podiums van stichting JIJDAAR en HeartCry, is alleen maar verblijdend en er is zelfs op een specifieke website tegen valse leraars een uitgebreid stuk geschreven over de valse leraar/verleider, arminiaan, Arjan Baan. Lees de weerlegging (helaas met bijbelteksten in nieuwe vertaling).

Valse leer van Baan-Link:
https://falseteachers777.wordpress.com/valse-leer-arjan-baan/

Inhoudelijk wil ik nog wel wat dieper ingaan op hetgeen CIP.nl en RD.nl melden en wat op de gewraakte print-screen geschreven staat. Als ik de jijdaar-heisa op CIP/RD.nl lees, is dat inderdaad de wereld op zijn kop, aangezien een 'lastercampagne' tegen de godslasterlijke en volbloed pelagiaans-arminiaans-antinomiaanse disco-show-stichtingen als JIJDAAR en HeartCry feitelijk onmogelijk is en gewraakte print-screen heeft dan ook met een lastercampagne weinig te maken. Het is wel ongenuanceerd, tenminste wat CIP/RD.nl erover melden, want die maken het expres lasterlijk door niet inhoudelijk in te gaan op wat de maker van de print-screen schrijft en door de bron te verzwijgen. CIP/RD zijn zondermeer laster-bronnen die de Waarheid Gods al jaar en dag verraden en er een volstrekt pelagiaanse invulling aan geven. Ik heb op www.derokendevlaswiek.com al eerder geageerd tegen verschillende personen, ook die op de print-screen vermeld staan en die zonder enige reserve allemaal in dienst staan van de vorst der duisternis met hun valse leringen en duivelse zielsmisleidende godslasteringen.
Op het pdf-artikel heb ik van elke persoon -vermeld op de print-screen- de hyperlinks van de artikelen over hen geplaatst die we in het verleden al eerder gepubliceerd hebben. (Einde reactie op fragment van brief Marchel).


Klik hier Op de (ongenuanceerde) thema's die op de print-screen afgedrukt staan, gaan we niet in, alleen op de vermelde namen op print-screen:

1. JIJDAAR = STAD VERDERF
‘Jijdaar = stad verderf', is bijna de absolute waarheid, aangezien JIJDAAR en HeartCry deel uitmaken van Stad Verderf, zoals ook CIP, het RD, de SGP, de refo-kerken, daarvan deel uitmaken. Stichting Jijdaar is ontegenzeggelijk een beweging op de brede weg des verderfs, waar de jeugd met puur wereldse disco-entertainment en acteurs-toespraken op de brede weg ter helle wordt gedirigeerd. Jijdaar-sprekers, zoals A. Simons, Koos de Jong, G.A. van den Brink, H. van den Belt, enz., zijn driedubbele valse leraars, die een bekering preken die nog niet eens kan wedijveren met de bekering van de dwaze maagden. De zogenaamde fake-getuigenissen die men op het Jijdaar-podium ten beste geeft, is nog niet eens nabijkomend werk des Geestes te noemen, aangezien al die zogenaamde getuigenissen, gegrond zijn op het drijfzand van de ingebeelde vrije wil van de wetteloze oude mens onder de wet. In dat licht gaat het nabijkomend werk des Geestes heel wat stappen dieper. Recent en in het verleden hebben we al eens tegen genoemde pelagiaans/arminiaanse stichtingen en hun voorgangers geschreven en daarvan kan iedereen zich overtuigen via onderstaande links.

2. Prof. dr. W. van Vlastuin
HHK-prof. Van Vlastuin heeft tal van godslasteringen op zijn naam staan, die hij censuurloos mag uitgallen. Vlastuin lacht al de waarschuwingen weg, die wij op grond van Gods Woord tegen zijn godslasterlijke leringen ingebracht hebben, maar God zal lachen in zijn verderf als zijn vreze komt, als hij zich niet waarachtig tot God bekeert.

3. Ds. A. Simons
PKN-er, Simons, is een droevig geval. Hij is een afvallige wolf in schaapsklederen gewórden, na zijn PKN-lidmaatschap en sinds zijn acteurs-optreden op het JIJDAAR-podium, waarin hij toegejuicht wordt door zijn evenknie/diskjockey, spotboef, Koos de Jong. Simons wil voor George Whitefield spelen, maar de vruchten die hij door zijn vrije-wils-prediking creëert, zijn allemaal plastic appeltjes die zullen versmelten in de oven van de beproeving.

4. Dr. G.A. van den Brink
HHK-er, Van den Brink, is ontegenzeggelijk een valse leraar, en hij is ook een profane spotboef, die niet alleen een valse wedergeboorte leert en een acteurs-rol speelt op het JIJDAAR-podium, maar hij claimt ook profaan dat hij lijdt om Christus' wil, omdat de maker van de print-screen hem neerzet als een godslasteraar, die hij ontegenzeggelijk is. Van den Brink is zelf een oorzaak dat Gods ware getuigen om Christus' wil moeten lijden, aangezien hij de rol speelt van Elymas de tovenaar en hetgeen de apostel Paulus tegen Elymas uitspreekt (Hand. 13:10-11), geldt ook voor Van den Brink en voor alle JIJDAAR en HEARTCRY-acteurs. Helaas zijn er ook Hananja-beunhazen die met andermans kalveren ploegen, niet van God geroepen zijn en wel met een waarschuwend vingertje waarschuwen voor de valse leraars en hun valse leringen, doch daarin verrot-vleselijk selectief te werk gaan en sommige valse leraars de handen opleggen....

5. Ds. H. van den Belt
Ook PKN-er, Van den Belt, is een volbloed valse leraar, die de wet als de bediening des doods loochent, met een vleiende tong een vals evangelie naar de mens preekt, Rome en de Antichrist kerstent en Artikel 36 van de NGB verkracht.

6. Arjan Baan van HeartCry
PKN-er Baan van Hartkrijs, speelt de rol van de donald duck en verkeert in een Disney-droom-wereld die erotisch en pelagiaans van inhoud is. Baan spreekt opvallend veel over zijn porno-verleden en wel zodanig, dat een kind kan onderscheiden dat Baan nog nooit een verloren zondaar voor God geworden is, laat staan als een goddeloze gerechtvaardigd. Baan beweert dat Paulus liefdevol tegen de dwaalleraars waarschuwt, terwijl Paulus -net als Christus, Petrus, Jakobus, Stefanus en Johannes de Doper- pelagiaanse farizeeërs, als Baan, de wacht aanzegt met hel en verdoemenis (Matth. 3:7 - Matth. 23:33 - Rom. 3:8 - Hand. 7:51 - Hand. 8:20-23 - Hand. 13:10-11 - Gal. 5:10 - Tit. 3:10 - Jak. 5:2, enz.).

Het bilderberger RD, de fascistische SGP en genoemde gelijknamige bewegingen, voeren -ook via de gristelijke politiek- opvallend propaganda tegen de leer en de bevinding van Christus, de rechtvaardiging van de goddeloze en het daarmee gepaard gaande lijden om de Naam en de Zaak van Christus. Er is geen enkele refo-dominee die lijdt omwille van de Naam en de Zaak van Christus, ook spotboef Van den Brink niet, met zijn godslasterlijke pretentie in deze. Genoemde valse leraars en hun pelagiaanse bewegingen leven een luilekkerland-leven en passen Gods Woord aan op alle mogelijke maatschappelijke, politieke en kerkelijke fronten. God zal het zien en zoeken en dat oordeel is reeds zichtbaar en hoorbaar, zelfs voor sommige wereldlingen.

Ook OGG-ds. A. Kort voelt zich thuis op de erotische CIP.nl, blijkens de CIP-interviews met hem. Kort voert tevens subtiele propaganda voor de fascistische SGP, collecteert ervoor en houdt SGPlayboy, Van der Staaij, en zijn gelijknamige SGP-kornuiten de handen boven het hoofd. Kort is door zijn valse houding ook medeschuldig aan de SGP- en kerkelijke refo-sodomie.

Pro-sodom-RD-LINK:
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/regenboogvlag-voor–sgp-burgemeester-nunspeet-1.1518552

PKN-ds. C. Stelwagen die nu in Nunspeet woont, houdt lafhartig zijn mond en verheft geen publieke stem met macht jegens dit soort van SGP-sodomie in Nunspeet !!
Ook ds. Kort doet zijn vrome mond niet open jegens genoemde sodomie en geen enkele refo-dominee, ook niet als Gods Woord en het levende Kind refo-breed worden verkracht en verraden.

Behalve als ondergetekende als getuige van Christus doorlopend wordt gelasterd, met name op het refo-riool-web en in het RD, (waarvoor dank), bedrijven zij inwendig helse vreugde. Dat is niet alleen de zichtbare en hoorbare praktijk der ondervinding, maar ook wat God mij persoonlijk heeft geopenbaard, ook omtrent andere belasterde broeders in Christus, en van die laster jegens de geroepen getuigen van Christus, maakt elke refo-dominee zijn bedrijf, de ergernis van het kruis teniet doende, omdat zij God niet kennen en Christus kruisigen in Zijn volk !

"Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam", Gal. 6:17.

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com