BETHEL & PNIňL - EERSTE/EN/TWEEDE/BEKERING
BETHEL EN PNIňL OPGEHELDERD IN DE DRIE TRAPPEN DER WEDERGBOORTE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET BOEKJE OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

-----------------------------------------------------------

Klik hier BETHEL EN PNIňL OPGEHELDERD IN DE DRIE TRAPPEN DER WEDERGBOORTE

Klik op de afbeelding om betreffende E-book te downloaden in pdf-formaat.

Christus tot Petrus omtrent zijn 2e bekering: "...en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders", Luk. 22:32.

* Enige kenmerken die met de 2e bekering gepaard gaan: Jakob wordt hinkende aan de heup (lichamelijk en geestelijk) en Paulus krijgt een slaande engel des satans en roemt sindsdien in zijn zwakheid en in de kracht van Christus. Dan sterft Gods volk alle dagen OPNIEUW: "Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezusí wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden", 2 Kor. 4:11. Gods vervolgde volk onder het kruis gaat evenwel getroost onder het heiligend kruis, naar 't erfgoed hierboven, naar 't Vaderlijk Huis....!

In dit E-book wordt de eerste en tweede bekering nader verklaard aan de hand van 'Bethel en PniŽl' als typen van de 1e en 2e bekering en in het kader van de leer der wedergeboorte zoals in Romeinen 6:3-4 beschreven, en onderscheiden in de bijbehorende Kanttekeningen van de SV onderscheiden verklaard in de drie trappen der wedergeboorte.

Romeinen :6-4: "Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden."

Kanttekeningen:
7) 'in Christus Jezus gedoopt zijn'
Namelijk om te betuigen onze gemeenschap, die wij met Christus hebben door het geloof.

8) 'in Zijn dood gedoopt zijn?'
Dat is, door de doop verzekerd worden dat wij gemeenschap hebben aan Zijnen dood, waardoor niet alleen onze zonden voor God verzoend zijn, maar ook de Heilige Geest is verworven, door wiens werking de verdorvenheid, die in ons is, haar leven of heersende kracht is benomen, hetwelk is de eerste trap onzer wedergeboorte; Tit. 3:5,6. De apostel schijnt hier te zien op de wijze van dopen, in de warme Oosterse landen veel gebruikelijk, waar de mensen geheel in het water ingedoopt werden, een weinig tijds onder het water bleven, en daarna uit het water oprezen; en aan te wijzen, dat deze indoping en blijven in het water ene afbeelding is van Christusí dood en begrafenis, en het oprijzen uit het water van Zijne verrijzenis. Hetwelk ook op onze wijze van dopen door besprenging wel kan gepast worden.

9) 'met Hem begraven'
Dit is de tweede trap onzer wedergeboorte, die ons door den doop wordt verzegeld, namelijk de toeneming en volharding in de doding der zonde in ons, gelijk de begrafenis ene volharding was van den dood van Christus, Rom. 6:6.

10) 'tot de heerlijkheid des Vaders'
Grieks dia; welk woord meest betekent door; dat is door de heerlijkheid des Vaders; doch wordt ook somwijlen voor tot genomen, hetwelk hier best past. (Zie 2 Petr. 1:3).

11) 'alzo ook wij'
Dit is de derde trap onzer wedergeboorte, die wij door de kracht der opstanding van Christus ontvangen, en ons door den doop wordt betekend en verzegeld; namelijk dat wij kracht ontvangen hebben om voortaan in nieuwheid des levens, dat is in heiligheid en reinigheid te wandelen; Ef. 5:26,27.

Zegene de Heere Zijn Eigen Getuigenis tot roem Zijns Naams Die heerlijk is.

GPPB.

TRAP EN MATE IN DE KENNIS VAN CHRISTUS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET BOEK OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------

Klik hier TRAP EN MATE IN DE KENNIS VAN CHRISTUS

Samenspraak tussen Christen en Wetgeleerde over de bijbelse geloofsleer, waarbij de onbijbelse 'standenleer' der Afscheiding wordt weerlegd


Klik op de afbeelding om betreffende E-book te downloaden in pdf-formaat.

Dit E-book bevat een gesprek tussen Wetgeleerde en Christen over de bijbelse geloofsleer, waarin de zogenaamde Ďstandenleer' van de Wetgeleerde door Christen aan de Schrift wordt getoetst en weerlegd. Dit boekje is tevens een weerleggend antwoord op het comriaanse dwaalboekje van ds. A. Moerkerken, getiteld: "Bethel en PniŽl". Verschillende dwalingen die tijdens de Nadere Reformatie zijn ingeburgerd en door de Afscheiding zijn overgenomen, worden in dit boekje eveneens aan de leer der Schrift getoetst en verworpen. Dit boekje kan ook als een aanvullend vervolg op het eerder uitgegeven boekje: "Bethel en PniŽl opgehelderd in de drie trappen der wedergeboorte" worden beschouwd. Kerkelijk refoland en haar buitenlandse denominaties zijn al lange tijd afgeweken van de leer en de bevinding waarmee de Kerk staat of valt, nl. de bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. De Reformatie is in haar kindergeboorte blijven steken, terwijl de ware Kerk altijd weer gereformeerd dient te worden. Ook de Schriftuurlijke leer der heiligmaking is zwaar verbasterd in onze dagen, aangezien de 17e eeuwse theologie de Wet weer door een achterdeur heeft binnengehaald, dus uit de Ark gehaald en naast Christus geplaatst, met als gevolg dat het Refodom is teruggekeerd richting Rome ŗ la 'habit of sanctification', ofwel ingestorte heiligheid, waarvan de paus likkebaardt.

Zegene de Heere Zijn Eigen Getuigenis tot roem Zijns Naams Die heerlijk is.

GPPB.

BETHEL EN PNIEL ALS TYPEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE BEKERING IS GEHEEL OVEREENKOMSTIG MET DE APOSTOLISCHE LEER - HET GELOOFSLEVEN VAN GODS KINDEREN DIE DE TWEEDE BEKERING KENNEN, KRIJGT EEN ANDERE GANG (1) - GPPB. (18-03-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BETHEL EN PNIEL ALS TYPEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE BEKERING IS GEHEEL OVEREENKOMSTIG MET DE APOSTOLISCHE LEER - HET GELOOFSLEVEN VAN GODS KINDEREN DIE DE TWEEDE BEKERING KENNEN, KRIJGT EEN ANDERE GANG (1)

Schriftlezing: Hebreen 5 - Hebr. 6:1-6

Tekst voor de prediking:
"Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze. Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads", Hebr. 5:12-14.

"...en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders", Luk. 22:32b.

"Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was", 1 Kor. 13:11.


* Onderscheid tussen de eerste bekering en de tweede bekering uit Gods Woord bewezen met de apostolische leer en uit het leven van Petrus, Paulus, Abraham, Mozes, Jona, Job, Mordechai, enz.

* De geestelijke moordaanslagen door bepaalde refo-dominees op de bijbelheiligen, o.a. op Mordechai, koningin Esther, Rachel, Petrus, Jozef en Maria, en de godtergende koehandel die daaruit voortkwam, affiniŽren met het genocideplan van Haman.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.nl