BEDELAARS/FANTASIE VAN PELAGIAAN DR. P. DE VRIES
BEDELAARS-FANTASIE VAN HHK-PELAGIAAN, DR. P. DE VRIES  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
BEDELAARS-FANTASIE VAN HHK-PELAGIAAN, DR. P. DE VRIES

In een recent RD-interview (Juni 2018) schrijft HHK-dr. P. de Vries, zijn eind-biografie, waaruit opnieuw blijkt dat De Vries een aanhanger is van het pelagiaanse New Calvinism, terwijl hij in zijn leringen en ook in het interview niets met Gods Woord bewijst, maar daarentegen zijn eigen licht boven het Licht van Gods Woord verheft. De 'hoogverlichte' renaissant, Voltaire, zou zeer ingenomen zijn met het 'inwendig licht' van De Vries. Er staat echter geschreven, dat God de wijsheid der wijzen zal doen vergaan en het verstand der verstandigen teniet zal maken (1 Kor. 1:19). Wat men geloof noemt in onze dagen blijkt veelal niet meer dan een rationeel godsdienstig product van de dienstbare geest van de oude mens onder de wet en dat geldt met name voor de dienstbare geloofsvisie van dr. P. de Vries.

De algehele refo-afval verkeert in een onomkeerbare stroomversnelling vanwege de democratische kerkpolitiek, refo-breed aanvaarde sodomie, leervrijheid, tuchtloosheid en de participatie met het beest via de refo-afgodskalveren, het bilderberger RD en de fascistische SGP. Derhalve is het Refodom tot de ondergang gedoemd, gelijk geschreven is: "En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden", Luk. 17:26-30.

Het is mij een ondraagelijke last, dat, behoudens de ware broeders en zusters in Christus die er nog zijn, geen dominee, geen belijder en geen enkele refo, zich door Gods Woord laat gezeggen, laat staan dat dezulken in de bressen staan, aangezien zij ongehoorzaam zijnde, zich massaal met hun eigen kunstlicht het gezaghebbende Woord Gods vervalsen en zich eraan stoten (1 Pet. 2:8), waarvan de Heilige Geest bij monde van de apostel Petrus het genoemde tekstwoord verzegelt, zeggende: "....waartoe zij ook gezet zijn." Daarover heb ik de Heere jarenlang gebeden, maar Hij heeft tot mij bij herhaling gezegd: "Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht", 2 Kor. 12:9 en toen ik onder die last was bezweken heeft Hij tot mij gezegd: "Let op hun einde!" Ps. 73:17.

* In het interview spreekt De Vries zijn geestverwantschap uit met Oost-europese zondagsontheiligers die de dag des Heeren ontheiligen door kopen en verkopen en noemt hen geheel tegen Gods Woord in: "bijbelgetrouwe christenen met een blinde vlek"...., terwijl het volstrekte naamchristenen zijn. Ook vaccinatie-promotor, ds. Labee, strijkt de zondagsontheiliging vlak van dergelijke naamchristenen, die zondags na kerktijd voor hun plezier in de rivier gaan zwemmen en bij de ijskraam hun lik-waar kopen. (Zie vaccinatieschandaal-artikel via de Klik hier link).
Wie Gods dag ontheiligt zal algehele verwoesting in zijn leven teweegbrengen en tenslotte de eeuwige dood op zijn hals halen. De Vries zegt in het interview dat hij zelf "voorstander is van de puriteinse zondagsheiliging", terwijl dat een heidense uitspraak is, aangezien Gods Woord geen De Vries, noch puriteinen van node heeft om Zijn gebod vleselijk support te geven. Voor of tegen is geen toetssteen, Gods Wet zelf is de Goddelijk-absolute toetssteen en wie een loopje neemt met de absoluutheid van de Wet, maakt van het Evangelie een aan-de-slag-regel en zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Dergelijke naamchristenen hebben geen geestelijke kennis aan het Evangelie der genade, noch aan de bediening der wet, zoals Paulus ervan spreekt in Romeinen 7:9-14 en in Galaten 2:19. Genoemde antinomianen zijn derhalve geen nieuw schepsel, maar stik onbekeerd, gelijk geschreven is: "Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op dezen Steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien Hij valt, dien zal Hij vermorzelen", Matth. 21:43-44. (PS. Luister ook de morgenpreek van 24-06-2018)

* In het interview somt De Vries ook zijn Amerikaanse geestverwanten op, namelijk de (ver)leiders van het pelagiaanse New Calvinism, ofwel wolven in schaapsklederen, arminiaan/hip-hop balletdanser, John Piper, arminiaan/pelagiaan/evolutionist, Tim Keller, dis-jockey/rock&roll popzanger, Mark Driscoll, enz. (Zie op onderstaande blokken wat de pelagiaanse club der New Calvinism aan gruwelijke praktijken en ketterijen leren).

* In het interview proclameert De Vries, dat "de refo-beweging zich bijbelser moet uitspreken over homoseksualiteit", terwijl De Vries zelf pelagiaans over homo-zijn spreekt en zelfs sodomieten toelaat aan het Heilig Avondmaal en als klap op de vuurpijl pedofielen het voordeel van de twijfel geeft...! (Zie: "De 'veelbewogen pastorale' homobrieven van dr. P. de Vries aan Dirk" op volgende blokken).

Gods Woord leert uitdrukkelijk dat sodomieten (schandjongens) geen plaats hebben in het Koninkrijk Gods, tenzij zij zich bekeren van hun sodomitische zondestaat onder de wet en in en door Christus hersteld worden in het Beeld Gods en overeenkomstig de Goddelijke scheppingsorde in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat laatste geldt vanzelf voor elk mens van nature en dat geldt ook voor pelagiaan De Vries, die zijn weerleggers vals beschuldigt van liefdeloosheid, terwijl hij een bijbels-openbare bestraffing jegens zijn ketterijen hoogmoedig verwerpt en de geloofsbestraffer haat, terwijl Gods Woord zulk een haat tot een van de zwaartste zonde rekent (Amos 5:10). Ook leert Gods Woord dat openbare bestraffing beter is dan verborgen liefde (Spr. 27:5). De Vries kan met zijn dode-letter-praat en pelagiaanse slogans de toets van Gods Woord niet doorstaan en als hij daarmee vanuit Gods Woord geconfronteerd wordt, slaat hij als een op hol geslagen paard aan het lasteren. Be Aware: "Tot de Wet en tot de Getuigenis! zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben", Jes. 8:20.

* In het interview geeft De Vries te kennen "dat hij niets op heeft met mensen die geen bedelaar zijn voor Gods genadetroon en hoog in de boom zitten", terwijl De Vries zelf hoog in de verboden boom gezeteld is en met pauselijke pretentie de van God vervloekte refo-sodomie kerstent, zoals OGG-bilderberger-sodomiet, RD-acteur, S. de Bruijn, en SGPlayer Van der Staaij dat ook doen, alsof God niet bestaat. Homo's moeten welzeker pastoraal behandeld worden, dat wil zeggen: onder censuur worden gezet, want tucht is liefde en waar de tucht onderbreekt, ontbreekt de liefde. De Vries plakt zijn weerleggers het etiket op van liefdeloosheid, terwijl hij zelf van de liefde Gods niets afweet, omdat hij homo's in hun oude-mens-staat stijft en zelfs toegang verschaft tot het H.A. Degenen die in strijd leven met de Goddelijke scheppingsorde en zich daarin handhaven, kunnen niet zalig worden. Zie o.a. Rom. 1:18-32, waarvan we alleen vers 27a en het laatste vers (32) citeren: "En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander - Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn, niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen."

Vanuit die verboden kerkboom strijkt De Vries allerhande ongerechtigheid glad, waaronder zondagsontheiliging, zoals ook zijn pelagiaanse modaliteiten-broeder te Springford, dat doet, om over de rest van zijn pelagiaanse praktijken nog maar te zwijgen. Laatstgenoemde kerstent commercial snow-removal en laat die zondagsschennis ongecensureerd voortwoekeren gelijk de kanker. Dezulken halen de vloek en de toorn Gods over zichzelf en over de gemeente. Het is dan ook hoorbaar en zichtbaar dat de Geest van dezulken geweken is, aangezien dezulken zich allerhande tuchtloze pelagiaanse leervrijheid permiteren, waardoor zij bewijzen dat zij de ware liefde niet hebben. Als van Mozes geschreven straat dat hij getrouw was in geheel zijn huis en door 1 ongehoorzaamheid de toegang tot het beloofde land wordt ontzegd, waar moeten die veinzend-zwijgende, Schriftvervalsende en tuchtloze dominees in onze dagen dan wel aanbelanden?

Ook De Vries is kerkpoliteik gaan bedrijven onder de Gibeonitische vlag van een wettische bedelaarsgestalte, maar van het arme Lazarus-leven weet hij zelf niets te vertellen, laat staan van de oude-mens-hellevaart zoals de godvrezende Hanna daarvan getuigt (1 Sam. 2:6), welke aan de geestelijke opstanding uit de doden in en door Christus voorafgaat. Hanna getuigt conform de apostel Paulus in Gal. 2:19, over de geestelijke doorgang door de enge poort die al Gods ware kinderen kennen bij geloofsondervinding. Aangezien De Vries zelf bewijst aan de geestelijke doorgang door de enge poort geen kennis te hebben en de geloofsbelijdenis van Hanna en Paulus in genoemde tekstverzen godslastert, hoe zou hij dan anderen kunnen leren? Je moet De Vries maar eens confronteren met zijn Schriftverkrachtende vrije-wils-visie jegens de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, want dan barst er een adder uit zijn bedelaarskostuum en dan maakt hij zijn weerleggers uit voor 'liefdeloze klinkende metalen en luidende schellen', ook jegens ondergetekende, terwijl de Heilige Geest met mijn geest getuigt dat NIETS mij zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. (Zie: 'Veelbewogen pastorale' homobrieven van dr. P. de Vries, op de volgende blokken).

* In het interview beweert De Vries dat "er veel jeugd tot bekering komt", terwijl de refo-jeugd massaal in de zonde en de werelds-kerkelijke entertainment leeft met hun voorgangers. Onder bekering verstaat De Vries derhalve totaal iets anders dan Gods Woords ons leert, aangezien hij de gevallen mens organen toedenkt om 'toevluchtnemend' te kunnen geloven, terwijl geen enkel mens over dergelijke geloofs-organen beschikt. Alleen Gods verzoende volk weet van een toevluchtnemend geloof als een gave Gods, maar daarmee worden zij niet wedergeboren, want van de wedergeboorte is Christus het zalig- en vrijsprekend Begin (Joh. 5:25) Die Zich aan de ziel openbaart als het Einde der Wet (Rom. 10:4).

Degenen die het geloof als een conditie stellen voor de wedergeboorte, zoals de Vries dat doet, ondermijnen de leer waarmee de Kerk staat of valt, nl. de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze en dat doen ze tot hun eigen en veler verderf. Niet het geloof, maar Christus is het Begin der herschepping Gods voor de doden (Joh. 5:25) en voor de goddelozen (Rom. 5:6) in de toerekening van Zijn gerechtigheid en daar komt geen toevluchtnemend mens aan te pas. De toepassing van het heil is er alleen en uitsluitend voor de doden en voor de goddelozen, zoals aangetoond uit genoemde tekstverzen, waarvan de bevinding der heiligen een levend bewijs is (denk alleen maar aan Jakob te Bethel, wiens bekering ten voorbeeld beschreven staat, o.a. in Hosea 12).

"Bedelaar" P. de Vries is een vijand gebleken van het zalige feit dat God een God is Die de goddeloze rechtvaardigt en derhalve kan De Vries ook achterklappend lasteren dat het gedrukt staat, o.a. jegens mijn verzoende staat in en door Christus, jegens mijn boeken en geschriften waarin de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze centraal staat. De godvrezende ouderling Jan Frens getuigde destijds op de Elspeter boekenmarkt tegen de ongenuanceerde lastercampagne van De Vries jegens mijn boeken, zeggende: "De Heere heeft die boeken van broeder Burggraaf persoonlijk voor mij gebruikt." Gode de eer. Ook was Jan Frens getuige dat De Vries een collega-predikant dood wenste op de kansel, zeggende: "Als ds.NN hier komt preken, mag hij van mij doodvallen op de kansel!" En als we dan ook nog eens nota nemen van zijn volstrekt ongenuanceerde achterklap-brieven aan Dirk (zie volgende blokken), dan zou De Vries op zijn minst onder censuur gezet moeten worden, maar aangezien de HHK een tuchtloos adderhol is, blijft uitroken van zo'n sodomitisch kerkhol de enige optie (Jes. 11:8). Dat de 'bedelaars'-pretenties van 'bedelaar' dr. P. de Vries bespottelijk en lachwekkend zijn, zal zelfs voor een klein kind duidelijk zijn.

De van afgunst zwanger zijnde De Vries kan het ware werk Gods in Christus niet verdragen en schermt voordurend met zijn theoretische bedelaars-fantasie-anekdotes, die voortkomen uit zijn doctorale spinbrein en waarmee hij zijn gehoor stijft in een slachtoffergestalte van de Godevijandige oude-mens onder de wet, die hij met stickers beplakt als zijnde 'bekeerd'. De vrouw van Lot zou in haar zoutpilarenstaat nog in tranen uitbarsten over dit soort van religieuze oude-mens-komedie. De Vries bedient zich doorlopend van zijn inwendig licht dat enkel duisternis blijkt te zijn als we zijn spinsels toetsen in het Licht van Gods Woord. De porseleine toren waarin De Vries verkeert is een vuurtoren gelijk die slechts egyptische duisternis verspreidt, vanwaar hij wireless communiceert met zijn New Calvinism-vrienden die allen voortgekomen zijn uit de nageboorte van Simon de Tovenaar. Over een bedelaarsgestalte gesproken....!

Lees het betreffende interview via www.rd.nl waarin dr. P. de Vries opnieuw zijn geestelijke verbondenheid met de pelagianen-club van de New Calvinism etaleert en lees op de volgende blokken de 'veelbewogen pastorale homobrieven' van De Vries en wat de ketterse club van het New Calvinism aan ketterijen leert.

GPPB.

DE VEELBEWOGEN PASTORALE HOMOBRIEVEN VAN DR. P. DE VRIES        
Plaats in winkelmandjeMandje

CORRESPONDENTIE TUSSEN VRIEND DIRK, DS. P. DE VRIES EN GPPB. OVER EEN FUNDAMENTELE ZAAK OMTRENT HET ONDERSCHEID TUSSEN ALGEMENE EN ONNATUURLIJKE EN/OF DOODZONDEN, EN WAT ER VERDER VOLGT....

1e Brief van Dirk aan ds. P. de Vries

Geachte dominee De Vries,

Ik heb uw webblog-artikel gelezen over homofilie, (ik laat het homobesluit van de CGK even buiten beschouwing in deze email) en op grond van de Bijbel geloven wij dat de zonde van homofilie, vergeven kan worden, zoals u dat ook leert. De Bijbel leert dat homofilie een (onnatuurlijke) schandelijkheid is, maar Gode zij dank wel te vergeven is in de weg van bekering en geloof. Maar als er staat dat het bloed van Christus REINIGT van alle zonden, hoe kunt u dan suggereren dat na de reiniging door het bloed van Christus een kind van God desondanks nog een homo kan zijn? Reinigen betekent niet alleen vergeving, maar ook dat Christus ons van de heerschappij der zonde verlost heeft. Daarmee wil ik niet zeggen dat Gods volk niet meer zondigt; Gods Woord leert dat Gods kinderen dagelijks struikelen in velen, maar alleen door de aanwezigheid van de algemene zonden die Gods kinderen blijven aankleven zolang zij in dit leven zijn. Gods Woord leert echter duidelijk dat Gods kinderen geen onnatuurlijke zonden en geen doodzonden bedrijven en niet kunnen bedrijven.
Als Gods Woord leert, en ik mag het uit mijn eigen leven weten, dat wij door de verlossing des Zoons van de heerschappij des duivels verlost zijn, dan betekent dat in het bijzonder dat degenen die in Christus geloven van alle onnatuurlijke zonden (indien zij die bedreven hebben) volkomen verlost zijn en zoals Romeinen 6 ons leert, der zonden gestorven te zijn door de dood van Christus en als nieuwe schepselen in Christus wandelen door het geloof.

U suggereert dat een kind van God nog te stellen kan hebben met homolusten.

U bewijst het echter niet uit het Woord en het kan ook niet. Aangezien de heilige Wet niet alleen de buitenkant van de mens, niet alleen het gedrag, maar ook de binnenkant, ja, het diepste van het hart oordeelt, dan vallen daar ook de homolusten onder. Romeinen 1:27 leert overduidelijk dat de onnatuurlijke lusten van een homo opzich niet gescheiden worden van de homofiele praktijk. Dat doet u echter wel. In Romeinen 1:27: "zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander," daarin plaatst de Heilige Geest ook de lusten opzich onder de vloek. Dat geldt vanzelf voor alle zondige lusten, maar aangezien Christus een volkomen Zaligmaker is, verlost Hij Zijn volk van de heerschappij des duivels en Romeinen 1:27 spreekt over personen die aan de heerschappij des duivels zijn overgegeven, namelijk aan de lusten en de praxis van onnatuurlijke schandelijkheden, omdat zij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat elk mens van nature door de zondeval onder het oordeel van de heerschappij der zonden ligt, is zonder enige twijfel waar, maar Romeinen 1:27 spreekt over mensen die de waarheid opzettelijk in ongerechtigheid ten onder houden en om die reden door God overgegeven zijn als onreine dieren aan de sodomitische lusten. Dat geldt duidelijk niet voor elk onnatuurlijk en onbekeerd mens, want anders zouden alle mensen homo's zijn.

Als we alleen al dit Schriftgedeelte in ogenschouw nemen, verbaas ik me des te meer over het feit dat u de homolusten scheidt van de praxis, terwijl de Heere Jezus zegt dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, alrede overspel met haar gedaan heeft. Dat geldt vanzelf ook een homo die een man aanziet om die te begeren (te bizar voor woorden), en dat ziet toch duidelijk alleen op de homolusten, maar Christus leert dat als een man een vrouw aanziet om haar te begeren, reeds overspel met haar gepleegd heeft. Dat geldt vanzelf ook voor homo's aangezien zij met hun sodomitische begeerten de zonde van homofiele praxis begaan. Daaruit volgt dat elke homo de homofiele praxis bedrijft, alleen al vanwege de homolusten die elke homo heeft, of liever gezegd ‘aan de hand houdt.'
Gods Woord leert dat niet 1 kind van God een onnatuurlijke zonde bedrijft en kan bedrijven (dus geen zelfmoord, niet de zonde tegen de Heilige Geest, geen pedofilie, geen homofilie, geen incest, geen aanbidden van het beest, enz). We kunnen daar toch geen zelfinvulling aan geven, als Gods Woord nergens een kind van God tekent die zulke zonden met voorkennis bedrijft.

Gaarne uw antwoord hierop.

hartelijke groet,

Dirk v.d. B.

---------------------------------

1e antwoord van ds. De Vries aan Dirk

Beste Dirk

Het is onbestaanbaar zoals jij aangeeft dat een kind van God in zonde leeft. Rom. 6 beschrijft ons hoe een kind van God bij de wedergeboorte van koning is veranderd. Dat betekent niet dat er geen strijd is. Wij moeten onze leden niet stellen tot wapenen van ongerechtigheid. Wij dienen onze leden die op de aarde zijn te doden.

In onder andere 1 Kor 6:10 worden ons concrete zonden genoemd die de toegang tot het koninkrijk der hemelen versperren. ( Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gie-ri-gaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven). Dat geldt ook, zoals te zien valt ook, dronkenschap en overspel. Toch weten we dat Noach na zijn bekering dronken is geweest. David heeft als kind van God overspel gepleegd en een moord begaan. Lot, al was hij zich dat door dronkenschap niet bewust, pleegde incest. Juda deed dat ook. Nu weten wij niet of Juda toen al een kind des Heeren. Zeker is dat een kind van God ver kan afdwalen. Wij mogen wel weten dat wie God vreest tot inkeer komt. Wie niet tot inkeer komt, is nooit een kind des Heeren geweest.

Niet alleen ten aanzien van homoseksualiteit maar ook ten aanzien van andere zonden moet je een verschil maken tussen geneigdheid en praktijk. Nergens geeft de Bijbel grond voor de gedachte dat wij van onze zondige geneigdheden volkomen verlost worden in dit leven. Hwte kan zijn dat zij als het ware sluimeren, maar met het afleggen van het zondige lichaam zullen pas voorgoed van zondige neigingen verlost zijn. Het grote wonder is dat ook onze zondige aard waartegen wij ons leven lang moeten strijden door Christus is vergeven.

Ik geloof dat het mogelijk is dat iemand van een homoseksuele gerichtheid wordt verlost, mar ik zie geen grond voor de gedachte dat dit altijd zo is. Er is zoveel door de zondeval ontwricht, was bij hersteld wordt bij de wederherstelling van alle dingen. Als iemand niet van een homoseksuele gerichtheid wordt bevrijd, zou ik niet durven zeggen dat daarmee het bewijs is geleverd dat iemand geen kind van God is. De vraag is of die geneigdheid beweend wordt en er water op het vuur van deze geneigdheid wordt gegooid. Dat kan een levenslange strijd zijn. Dat geldt ook voor andere zondige neigingen. Een dronkenlap die tot bekering kan toch een neiging houden om alcohol te drinken. Het is geen zonde tegen de scheppingsorde, maar ieder zal een blijvend verbond met zijn ogen moeten maken om geen vrouw te begeren.

Hier is er strijd en een breken met zonden. De volkomen verlossing zal straks zijn.

Gode in alles bevolen,

Ds. P. de Vries

------------------------------------------------------

2e antwoord van Dirk aan ds. De Vries

Geachte dominee De Vries,

Dank voor uw antwoord, maar ik blijf toch met een stel onbeantwoorde vragen zitten. Ik hoop dat u nogmaals de tijd neemt om op deze tweede brief in te gaan. Aangezien ik de zaak waar het om gaat niet goed onder woorden kan brengen, geef ik het woord nu aan mijn vriend en broeder, G.P.P. Burggraaf, die bereid was om uw brief aan mij te beantwoorden en die heeft hij mij per email toegezonden en luidt als volgt:


Antwoord van GPPB. via Dirk aan ds. De Vries:

Geachte ds. De Vries,

De brief van Dirk gelezen en ook uw antwoord erop. Het roept allerlei vragen op, niet met betrekking tot de bijbelse leer omtrent het homo-zijn, maar wel ten aanzien van uw ongereformeerde/onbijbelse standpunt. Wees ervan overtuigt dat ik dit niet schrijf om u onderuit te halen ofzo, of om een betweter te zijn, nee, de Heere is mijn Getuige, maar om de Schrift recht te doen en het fundamentele onderscheid tussen onnatuurlijke en algemene zonden onder ogen te zien, welks onderscheid u in uw brief aan vriend Dirk volstrekt negeerde en waarbij u de algemene zonden vereenzelvigt met de onnatuurlijke zonden. Dat is een fundamentele dwaling en daarin bent u niet uniek, want genoemde dwaling is zelfs een trend geworden in de huidige refo-kerken.

In de eerste plaats maakt u in uw antwoord aan Dirk een onderscheid tussen de neiging/lusten/begeerten der zonde en de zondepraktijk, maar Gods wet oordeelt gans anders, aangezien Paulus o.a. zegt in Rom.7:7: "Ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren."
Gods Wet zet tussen de begeerte der zonde en de zondepraktijk een is-gelijk-teken. Immers, Paulus heeft het niet over een bankoverval, noch over een bordeelbezoek, of iets dergelijks, maar over de zondige begeerte, zoals ook Dirk het schreef, hetgeen Christus zegt in o.a. Matth. 5:28: "Zo wie een vrouw aanziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan." Dus de begeerte der zonde is de zondedaad zelf, volgens de Allerhoogste Autoriteit.

2. U plaatst in uw antwoord aan Dirk de godvrezende Lot en ook Juda in de rij van incestdaders, maar t.a.v. Juda bewijst Gen. 38:26 wel iets anders, aangezien hij niet eens wist dat de hoer aan de weg waarmee hij overspel bedreef zijn schoondochter was. Daarmee praten we zijn hoererij niet goed, en of Juda toen al bekeerd was, toen wellicht niet, maar wel in Gen. 38:26, waaruit blijkt dat Juda in de schuld komt en tevens erkent dat Thamar wel bekeerd is en haar rechtvaardigt. Al met al was Juda niet met voorkennis een incestdader, maar een hoereerder. Hiermee wil ik zeggen dat Juda met zijn wil en voorkennis geen onnatuurlijke incestzonde bedreef. Van Lot weten we zeker dat hij een kind van God was en van Lot staat dan ook duidelijk in Gen. 19:33/35 geschreven: "...hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan." Dus ook bij Lot geldt -net als bij Juda- dat zijn wil niet in die bloedschande was en er ook geen voorkennis van had. Uw ongenuanceerde diskwalificatie jegens Juda en Lot is pure Schriftkritiek en vals getuigenis plegen tegen de naaste.

Ter illustratie: T.a.v. uw diskwalificatie van Juda en Lot, zegt u eigenlijk, -en denk aub even met me mee- dat als een kind van God dronken gevoerd wordt, zodanig, dat hij niets meer gewaar wordt, net als bij Lot, en men drukt hem een pistool in zijn handen, laten we zeggen, met de criminele bedoeling 'om hem uit de weg te ruimen', en men zet de loop van het pistool op zijn hoofd en men laat hem zelf de trekker overhalen, wat ook wel in werkelijkheid met mensen gebeurd is, dan zegt u eigenlijk: "dat kind van God heeft zelfmoord gepleegd", terwijl Gods Woord ons leert dat Gods volk voor de zonde van zelfmoord bewaard blijft. Nog een stapje verder, stel dat u ooggetuige was van het misdrijf, en het slachtoffer behoorde tot uw gemeente, gaat u dan als dominee van de kansel afkondigen dat dat kind van God zelfmoord gepleegd heeft? Immers, NEEN! Dus u zult uw schand-etiketten op Lot en Juda als zijnde incestdaders moeten verwijderen, anders doet u aan Schriftkritiek en aan vals getuigenis, waar of niet?

Lees ook via onderstaande link het bijschrift bij een adventpreek gehouden op 22-12-2013 uit Mattheus 1:3, over het geslachtsregister van Christus, waarin ook Juda en Thamar begrepen zijn:

http://www.derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2013.html

Waar het volgens broeder Dirk in zijn eerste briefje aan u om ging, is, dat Gods Woord duidelijk het onderscheid leert tussen algemene en onnatuurlijke zonden en dat de Heere Zijn volk voor BEPAALDE zonden bewaart! En daarin heeft Dirk volkomen gelijk, en dat betreffen alle ONNATUURLIJKE (dood)zonden, omdat die zonden in het kader staan van de heerschappij des duivels.
We lezen immers nergens in Gods Woord dat een kind van God zelfmoord pleegt. We lezen nergens in Gods Woord dat een kind van God de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedrijft, of zelfs de neiging daartoe heeft. We lezen nergens in Gods Woord dat een kind van God een neiging heeft om Christus te verraden, laat staan om de daad zelf te plegen. Ziende op zichzelf, houden de discipelen door pure zelfkennis zich er wel toe in staat ("ben ik het Heere?") maar krachtens de borgstelling, de voorbidding en het wezen der genade in en door Christus is een kind van God tot zoiets niet in staat.
Van Judas staat dan ook geschreven ‘wee die mens'. Ook lezen we nergens in Gods Woord dat een kind van God een homofiel is, noch homo-neigingen heeft, laat staan dat een kind van God pedofiel kan zijn, aangezien dat allemaal onnatuurlijke zonden zijn die alleen de oude mens onder de wet kan bedrijven en die zonden staan in het kader van de heerschappij des duivels, waarvan Christus de Zijnen volkomenlijk heeft verlost.
Juist de verlossing van de heerschappij des duivels behoort wezenlijk tot de enige troost, beiden in leven en sterven, zoals de Heidelberger ons leert in Zondag 1, vraag en antwoord 1.

Als Gods Woord hierin duidelijk is, waarom dan inlegkunde gebruiken die geen grond in de Schrift heeft? Omdat Gods Woord geen enkel bewijs levert dat een kind van God een homofiel kan zijn, maar daarentegen wel het tegendeel bewijst, dan moeten we niet wijzer willen wezen dan God en de veilige weg bewandelen, door te leren dat Gods Woord het nergens leert en dat wij het dan ook niet kunnen, mogen en willen leren. Doen we dat wel, misleiden we onze naasten en sturen hem/haar op de brede weg met een kluitje in het riet en doen we de Schrift tekort.

U zegt dat elk kind van God nog zondige neigingen heeft, maar dat is veel te algemeen gezegd, want dan schuift u ook de eventuele neiging om Christus te verraden en om de zonde tegen de Heilige Geest te bedrijven, pedofilie-zijn, enz. in de schoenen van Gods volk. Echt schokkend! Te leren dat een kind van God een homofiel kan zijn, druist lijnrecht in tegen de (her)scheppingsorde en het is ook volledig in strijd met de orde der natuur, aangezien homofilie nog niet eens onder de zielloze beesten voorkomt. U vereenzelvigt de algemene zonde met de onnatuurlijke zonden en juist daar wil ik u op wijzen als een onnut kind des Heeren, die dat schuldig is te doen, maar u draait eromheen in uw antwoord aan Dirk.

Aangezien u de onnatuurlijke zonden op één lijn zet met algemene zonden, en zelfs dat homofilie een geaardheid/gerichtheid is, leert u ook dat Gods kinderen de aard en de neiging kunnen hebben om Christus te verraden, een neiging kunnen hebben om de zonde tegen de Heilige Geest te bedrijven, een neiging kunnen hebben om pedofilie te bedrijven, en als Christus dan leert dat die neiging de daad zelf is, waar denkt u dan uit te komen met uw sodomitische lering om homoseksuele lusten in het kader van het genadeleven te plaatsen?

Dat Gods kinderen zondige neigingen kunnen hebben t.a.v. algemene zonden en daarin kunnen vallen, leert Gods Woord ons duidelijk, maar u beweert dat een kind van God een homofiel kan zijn die weliswaar strijdt tegen zijn lusten, maar niet komt tot de daad.
Echt verbijsterend, aangezien de Heere Jezus leert dat elke zondige begeerte de zaak zelf is, dus ook de homolusten die echter alleen de oude mens onder de wet kan hebben en bedrijven. Daarbij komt, dat Gods Woord o.a. in Jakobus 1: 14 -16 leert: "Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders!"

In het licht van Gods heilige Wet is elke zondige begeerlijkheid de daad zelf, zoals de Heere Jezus Zelf ook leert. Gods Woord leert ook duidelijk dat Gods volk door zondige begeerten kan overvallen worden in algemene zin, en ook in algemene zonden kan vallen, en daarin dagelijks struikelt. Gode zij dank door het volbrachte werk van Christus in de toerekening zijn de zonden van Gods volk vergeven, van verleden, van heden en voor de toekomst, ook hun zondige begeerten. Gods volk kan in allerlei algemene zonden vallen, zelfs diep vallen, maar nergens geeft de Schrift enige aanleiding dat Gods kinderen onnatuurlijke zonden bedrijven. Hierbij moeten we een onderscheid maken tussen de algemene zondige begeerten en de duivelse aanporring tot het bedrijven van de onnatuurlijke zonde van zelfmoord, want die duivelse aanporring staat als zodanig niet op rekening van een kind van God en de Heere bewaart Zijn volk voor de daad. U vereenzelvigt allerlei zaken die Gods Woord onderscheidt.

U beweert dus dat een kind van God te strijden kan hebben met de onnatuurlijke zondige neigingen van homofilie. Dat zou dus het volgende betekenen: Als Gods Woord ons leert dat Gods kinderen in vele zonden struikelen en er daadwerkelijk in (kunnen) vallen, dan kan volgens uw redenering een kind van God ook een pedofiel zijn, die weliswaar tegen zijn pedofiele neigingen strijdt, maar er toch dagelijks in kan vallen, dat zou dus betekenen dat een kind van God met zijn vallen in de zonde van pedofilie minstens 7 kinderen in een week kan verkrachten of zelfs meer. TE BIZAR VOOR WOORDEN!

Ik hoop dat u de onhoudbaarheid van uw lering over ‘homofiele gerichtheid na ontvangen genade' inziet en herziet, aangezien elke homofiel zich in een zondestaat onder de wet bevindt, waaruit hij wel gered kan worden door vrije genade, maar na de geestelijke opstanding uit de doden geen schandjongen meer kan zijn, omdat dat strijdt tegen de wet des geloofs, aangezien het geloof geen strijd voert tegen de heerschappij der zonde, omdat Gods volk daarvan volkomenlijk in en door Christus verlost is. Wie onnatuurlijke zonden theoretisch en on-theologisch laat voortbestaan na ontvangen genade, heeft geen besef van de kracht van het bloed van Christus, noch van de volkomenheid van de ambtelijke bediening van Christus, noch van de waardij van de Hogepriesterlijke voorbidding van Christus, noch van de inwoning der Goddelijke natuur, Hetwelk de Heilige Geest is, aangezien onnatuurlijke zonden alleen door de oude mens onder de wet bedreven kunnen worden. Gods kind kan zeer diep vallen, maar niet meer in een onnatuurlijke zonde, zoals Dirk dat ook aangeeft, nl. zelfmoord, incest, zonde tegen de HG, homofilie/pedofilie, verraad jegens Christus, liegen tegen de HG, de zonde tegen de HG, aanvaarding van het teken van het beest, aanbidding van het beest, enz., aangezien Gods Woord duidelijk leert in 1 Johannes 5:18: "Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet."
En 1 Johannes 3:8-10 staat geschreven: "Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar", enz.

Geciteerde teksten slaan duidelijk niet op algemene zonden, (want dat zou o.a. strijden met Rom. 7:14, Jak. 3:2 en 1 Joh. 1:8), maar op onnatuurlijke en doodzonden, want die zonden kan alleen de oude mens onder de wet bedrijven, terwijl Gods volk die oude mens heeft afgelegd en geen oude mens meer is (Gal. 2:19-20), maar een nieuw schepsel in Christus.
"Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken", Kol. 3:9. U -en velen met u- zitten gevangen in de afstervingsleer van Rome, maar heel die afstervingsleer t.a.v. de oude mens is rooms, aangezien het lichaam der zonde waarin Gods volk aan deze zijde van het graf nog leeft, niet de oude mens is, maar het stoffelijke overschot ervan (Gal. 2:19-21).

Beste dominee De Vries, ons schrijven aan u betreffen fundamentele zaken en daarom vraag ik u vriendelijk doch dringend om via Dirk nogmaals op de bijbelse argumenten en teksten in te gaan die we hierboven hebben beschreven en dan aub met betrekking op het onderscheid tussen onnatuurlijke (homo)zonden en algemene zonden.

Wel kan het zijn -zoals reeds gezegd- dat een kind van God door de duivel aangepord wordt om te zondigen, denk aan de zonde van de volkstelling waarin David viel, maar David werd voor die zonde zwaar gestraft, niet omdat de duivel hem aanporde, maar omdat hij erop inging. De duivel kan wel proberen om Gods volk tot onnatuurlijke zonden aan te porren, zoals zelfmoord, maar Christus staat met Zijn voorbidding borg dat Zijn kinderen bewaard blijven om op die aanporring des duivels in te gaan en dat hun geloof niet zal ophouden. Homo-zijn staat duidelijk in het kader van het ingaan op de aanporring des duivels, is een schandelijke zondestaat onder de wet, en daarom moeten homo's onder de bijbelse tucht (tucht is pure liefde) geplaatst worden. In geval van nalatigheid is de kerk niet alleen gruwelijk in overtreding, maar vormt dan ook een blokkade voor de bekering van homo's, zoals de PKN, de CGK en ook de HHK al vormen, aangezien ook de HHK een homo-kandidaat laat preken en zelfs beroepbaar gesteld heeft die nota bene heeft gepleit voor homo's in het ambt. U ageert wel (slap) op het CGK-homo-besluit, maar waar blijft u met uw heilige verontwaardiging jegens die HHK-homo's en beroepbare homo-kandidaten der HHK? Waarom eist u geen publieke tuchtmaatregel in tegenwoordigheid Gods? Waarom veinst u met de refo-homo-massa mee?

Als u werkelijk de genade in Christus deelachtig zou zijn, geloof ik niet dat u aan Gods Woord twijfelt omtrent het schandelijke homo-zijn. U twijfelt omdat u bang bent om u op een bijbelse wijze publiek tegen het homo-zijn uit te spreken, omdat dan uw positie in gevaar komt en ter vierschaar gedaagd wordt?

Bovendien noemt u in uw antwoord aan Dirk homofilie geen zonde in de eerste plaats, maar een gerichtheid. Als dat zo zou zijn is pedofilie ook een gerichtheid waar de mens niets aan kan doen. Er zijn zelfs dominees en refofielen die beweren dat homofielen worden geboren, zonder dat uit de Schrift te onderbouwen en het kan ook niet. HHK-ouderling, ex-SGP-voorzitter, dhr. B.J. van der Vlies durfde het te besteken om een sodomitische refo-homo-huiskamer te openen, met het volgende doel: "zodat ze elkaar wat steviger kunnen vasthouden en elkaar te bemoedigen..." en er worden zelfs kerkelijk georganiseerde vergaderingen belegd om de acceptatie van refohomo's binnen de refokerken te stimuleren, waarvan het schandalige homobesluit van de CGK dan ook een sodomitisch gevolg is.
Be aware, niemand wordt als homo geboren, want homo-zijn is geen aangeboren lot, maar een opzettelijke zonde als gevolg van het in de kaart spelen van de aanporring des duivels, zoals Gods Woord ons leert in o.a. Romeinen 1, waarin genoemde schandelijkheden als gevolg van een rechtvaardig oordeel Gods worden getekend.

U maakt op uw webblog nog wel enig protest tegen het homobesluit van de CGK, maar u gaat net zover als Eli, die zijn goddeloze zonen wel waarschuwde, maar toch het oordeel Gods over zijn huis haalde, omdat hij volgens het oordeel des Heeren(!) niet ver genoeg ging, zoals dat ook geldt voor de protesten die sommigen kerkleden nog laten horen tegen allerlei kerkpolitieke en gelijknamige refo-afvalligheid, maar daarin niet ver genoeg gaan; wel protest aantekenen, maar niet het stof van de voeten schudden, zoals we dat -zoals gezegd- overduidelijk bij Eli zien, die wel zijn zonen waarschuwde, maar niet het stof van de voeten schudde, laat staan om zijn zonen bijbels noodzakelijk kerktuchtelijk af te snijden, een nalatigheid die Eli noodlottig werd, met alle oordeels-gevolgen vandien. Openbaring 18:4 gaat het gros(je) huidige protesters die er dan nog zijn blijkbaar veel te ver, alleen al omwille van handhaving van eigen positie. Maar dan volgt onherroepelijk hetgeen de Heere zegt in Openbaring 18:4, namelijk in het gemeenschap hebben van de zonde en in het delen van de plagen en oordelen Gods, hetgeen duidelijk waarneembaar is in onze dagen, ook bij dezulken, en dat is ook duidelijk waarneembaar en leesbaar in uw "na-oorlogse" geschriften, opmerkelijk genoeg, geheel in strijdt met uw eigen boek tegen de toenmalige GB: "De weg Zijner getuigenissen." Genoemd boek kunt u nu gevoegelijk op uzelf en op uw eigen kerkverband toepassen!

Zie gerelateerde artikel via onderstaande link:
http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKDUBBELBESLUIT_SGP_EN_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html

Ook uw feministische support voor het van God vervloekte SGP-dubbelbesluit m.b.t. de vrouw geeft al aan, aan welke zijde u uzelf geschaard hebt, namelijk aan de zijde van de neo-gereformeerden, die de Schrift aanpassen aan hun eigen (homo)ideeën. De afval gaat ook de HHK niet voorbij, want het begin was niet uit God, dan ook de voortzetting niet en u maakt uzelf klaar om te participeren met de geplande valse oecumene-show, nl. Refo-500.

Bovendien dwaalt u in het leerstuk waarmee de Kerk staat of valt, aangezien u de rechtvaardiging van de gelovige leert, terwijl Gods Woord de rechtvaardiging van de goddeloze leert.

Webblog-citaat van uw hand:
De kern van de leer van de rechtvaardiging
"Tegenover dit verwarde gevoelen wil ik de leer van de rechtvaardiging door het geloof en de betekenis die de bevinding daarbij heeft, nog eens kort weergeven. Waar de Heere ons door Zijn Woord en Geest in het hart raakt, wordt de vraag geboren: Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Door de wederbarende werking van Gods Geest wordt ons verstand verlicht in de kennis van Christus, onze wil wordt vernieuwd en onze gevoelens gereinigd. We nemen de toevlucht tot Christus Die ons aangeboden wordt op niet. Op grond van Zijn verdiensten verklaart God ons rechtvaardig. Zij die door het geloof met Christus verbonden worden, ontvangen ook het onderpand van de Heilige Geest."

Link:
http://drpdevries.blogspot.de/search/label/rechtvaardiging

U leert duidelijk dat ALS GEVOLG van de toevluchtnemende mens tot Christus, de rechtvaardigverklaring van Godswege plaatsvindt. Hiermee leert u duidelijk de rechtvaardiging van de gelovige mens. Deze dwaalleer is volbloed remonstrants, aangezien de remonstranten in hun confessie exact hetzelfde leren (zie artikel via onderstaande link).

http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007INGEZONDEN_STUKKENzhCOMMUNIS_OPINIOzh.html

Bovendien leert Gods Woord duidelijk dat het traject van de stad verderf tot aan de enge poort nog onder de wet is; geen wedergeboorte betreft en zelfs niet een instap tot de wedergeboorte is. Christus SPREEKT de goddelozen en de doden levend en zalig, namelijk die door een verdoemende Wet gedreven en door de Vader getrokken worden naar de Poort van de Vrijstad, Christus, in de dood van en in de opwekking uit hun adamsbestaan: "De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven", Joh. 5:25. Christus vindt de Zijnen op het vlakke des velds vertreden in hun geboortebloed, zeggende "leef, ja, leef!" (Ezech. 16:6). Het geloof is niet eerst, God in Christus is de Eerste, de Laatste, het Begin, het Einde, de Alpha en de Omega, het Begin der schepping Gods en ook het Begin van de herschepping Gods. Dat leert Gods Woord op elke bladzijde. De verloren zoon die de drijving der wet en de trekking des Vaders onderging, was het zondepak op zijn rug niet wedergeboren; hij stierf der wet zijnde nog ver van het huis van zijn vader en wie begon er toen te lopen? De vader(!), die zijn verloren zoon -geestelijk te verstaan- levend en zaligspreekt van schuld en straf. Het is zo kinderlijk eenvoudig, maar voor de wijzen en verstandigen verborgen; alleen de kinderkens Christi verstaan het. God is een God Die de goddeloze rechtvaardigt en wie hiervan profaan afwijkt, blijft niet in de leer van Christus en heeft derhalve God niet. "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Joh. 1:9.

Luther heeft al gezegd: "Wie dwaalt in het leerstuk waarmee de Kerk staat of valt, dwaalt in alles!" Het oordeel is derhalve al begonnen van het huis Gods en wat zal het einde daarvan zijn? Gods Woord leert overduidelijk voor Gods volk een geestelijk exodus uit al wat wereld is, inclusief een letterlijke exodus uit een anti-christelijke en/of wereldse (homo)kerk. "Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt", Openb. 18:4.

Het woord van Christus geldt in dit verband ook genoemde wereldse (homo)kerken en haar belijders: "De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn", Joh. 7:7.
Het oordeel is allang begonnen van het huis Gods "Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is", Filip. 2:21.
"Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Gal. 6:12.
De ergernis van het kruis is onder de dekmantel van "reformatorisch" massaal teniet gedaan.
Voor Gods ware kinderen buiten de legerplaats en onder het heiligend kruis van Christus geldt: "En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden", 2 Tim. 3:12.

Omdat de ergernis van het kruis massaal teniet gedaan is, wordt er geen refo-dominee vervolgd in onze dagen, omdat ze de ergernis van het kruis ingewisseld hebben voor gristelijke politiek en het voortbestaan van de babylonische refozuil. Immers, de huidige refokerken en hun ambtsdragers hebben hun stem gegeven aan de afvallige gristelijke SGP/CU-politiek, een politiek van het van God vervloekte kiezen tussen kwaden; genoemde kerken met hun voorgangers weigeren in de geslagen bressen te gaan staan; wassen hun kerkpolitieke handen in onschuld, hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat zij maar niet vervolgd zouden worden. Uit één en ander blijkt duidelijk waar u staat, namelijk -op zijn best gesproken- in dezelfde positie als Eli. Daarop hebben wij u als een onnutte dienstknecht van Christus gewezen vanuit Gods Woord, met geen ander oogmerk dat u zich van genoemde dwalingen en veinzerijen heden zult bekeren.

met vriendelijke groet,

G.P.P. Burggraaf

PS. Onderstaande linken betreffen artikelen die in het verleden al eens aan uw pennenvruchten gewijd zijn:

- DS. P. DE VRIES CONTRA DOODSTRAF ALS EIS GODS
- DR. P. DE VRIES (HHK) & 1 KORINTHE 1:19-20 ev.
- HET DUBBELBESLUIT VAN DE SGP EN HET DUBBELBESLUIT VAN DR. P. DE VRIES (HHK)
- DR. P. DE VRIES CALVINISEERT R.C. SPROUL'S ROOMSE.WEDERGEBOORTELEER
- GESCHIEDVERVALSING VAN DR. P. DE VRIES (HHK) OVER ROWLAND HILL
- GESCHIEDVERVALSING VAN DR. P. DE VRIES AANGAANDE ROWLAND HILL (2)
- DR. P. DE VRIES & 1 KOR. 1:19-20
- DR. P. DE VRIES (HHK) & 1 KORINTHE 1:19-20 ev.
- DROOMWERELD VAN DR. P. DE VRIES

-----------------------------------------------------------------------------------

2e antwoord van ds. De Vries aan Dirk:

Beste Dirk

Ik wil hier heel kort zijn. Uit het antwoord blijkt dat Burggraaf zelfs verstandelijk niet begrijp wat ik bedoel. Hij maakt een onderschedit tusen de rechtvardighgign doro geloof en de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat zijn naar zondag 23 juist twee kanten van ene zaak. Dat geldt bijvoorbeeld dat ook een zondige gerichtheid zonde is. Jaren werd ik in gebed krachtig bepaald bij het feit dat het portret van Burggraaf daarin is gelegen dat hij wel een zekere kennis heeft maar de liefde mist. Hij is niet meer dan een klinkend metal en een luidende schel. Jaren geleden schreef ik Burggraaf: buig je knieen opdat God je blinde zielsogen mag openen. Hij heet helaas aan deze oproep nog geen gehoor gegeven, terwijl ook voor hem de eeuwigheid steeds dichterbij komt. Watr zal het ontzettend zijn als hij in deze staat in de handen van de levende God moet vallen. Wat jou betreft Dirk zou ik zeggen: Houd je verre van deze opgeblazen en zelfingenomen man die zelfs de eerste kentekenen van het genadeleven mist. Bid wel om zijn bekering. Als dat gebeurt, zal hij al zijn artikelen van zijn website verwijderen en zal er deze boodschap te lezen zijn: De Heere zich omkerende zag Petrus aan en Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Dat zou een krachtig getuigenis zijn. Jij zou verwondering wekken dart iemand zo diep weggezonken in dode rechhtzinnigheid en opgeblazen godsdienst nog tot GTod werd bekeerd. Smeek God of Hij dat zou willen werken.

Gode in ales bevolen,
Ds. P. de Vries

-----------------------------------------------------------------------------------

3e antwoord van Dirk aan ds. De Vries

Ds. P. de Vries,
U gaat totaal niet in op wat mijn begin-vraag was, namelijk ten aanzien van het onderscheid tussen algemene zonde en onnatuurlijke zonde. Als u uw vraagstellers op deze wijze afscheept, is dat te bizar voor woorden. U doet u uw ambt schade aan en ik vind het buitengewoon lasterlijk wat u overduidelijk in een woeste driftbui geschreven hebt, zoals u zich met talloze taalfouten in uw antwoord ten toon stelt. U bent dus niet in staat om uw tong in toom te houden en dan leert Gods Woord dat uw godsdienst ijdel is.
U reageert bovendien uit angst, omdat broeder Burggraaf zaken aan de kaak stelt, die uw onbijbelse leringen in het ware daglicht plaatsen en u slaat van u af met een vleselijke strijd tegen vlees en bloed. Met uw scheldpartij jegens br. Burggraaf, kunt u niet voor God verschijnen, het is lage en vuile lasterpraat.
U smaadt bovendien Christus, omdat Hij br. Burggraaf persoonlijk geroepen heeft en tot een scherpe dorsslede en een koperen muur gesteld heeft voor het dode refodom en haar ongereformeerde voorgangers, waarvan u ook deel uitmaakt.
Als u het geestelijke leven en de liefde van Christus bij broeder Burggraaf zowel in zijn schrijven en in zijn preken verdoemt, als ware hij een klinkend metaal, kent u Christus in het geheel niet. U past de laster waarmee de farizeeër Christus belasterden op br. Burggraaf toe en daarmee kruisigt u Christus in hem.
U bent duidelijk te rade gegaan bij de profetes te Endor met uw vuile gore lasterpraatjes. Als u uw laster niet terugneemt en hem niet persoonlijk om vergeving vraagt, ga ik dit in overleg publiceren via de website van broeder Burggraaf!
Voor u geldt: De Heere schelde u, gij satan, is deze [broeder Burggraaf] niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? JAZEKER, maar u kunt zijn domineesvlees-afsnijdende prediking en schrijven niet verdragen, omdat u geheel vlees bent en vroom wilt zijn, geheel tegen Romeinen 7:14 in.
U doet hetzelfde als die vrome Joden die Christus gaarne hoorden, maar toen Hij begon te separeren tussen schijn en zijn, wilden ze Hem van de steilte te pletter gooien. U voert dus een oude en bekende strijd tegen het levende Kind. Ik heb meer gemeenschap in Christus met geestelijke klokkenluiders zoals br. Burggraaf dan met al uw soort veinzende dominees bij elkaar. Als u uw lasterpraat niet terugneemt, en niet om vergeving vraagt, houd ik u voor een dominee die niet terugdeinst om de zonde tegen de Heilige Geest te bedrijven!! Ik hoef geen mens te bevestigen, ook br. Burggraaf niet, maar van Christus en Johannes de Doper zei men ook dat zij de duivel hadden en u -en vele anderen- doen feitelijk precies hetzelfde jegens br. Burggraaf en jegens al degenen die Christus tot Zijn getuigen gesteld heeft, die geroepen zijn om het snode van het kostelijke te onderscheiden en de valse leraars en lasteraars zoals u de mond te stoppen.

Ik heb me hiermee vrijgemaakt van uw farizeeërs-bloed.

Dirk

DE VEELBEWOGEN PASTORALE HOMOBRIEVEN VAN DR. P. DE VRIES (2)        
Plaats in winkelmandjeMandje

3e antwoord van ds. De Vries aan Dirk

Beste Dirk
Aanvankelijk was ik niet van plan nog eens te reageren. Toch liet het mij niet gerust. Immers het loopt over de zaligheid van de ziel. Zowel bij jou als je geestelijke broer Burggraaf, zie ik dezelfde haper, namelijk het ontbreken van zelfkennis en daarom ook van de ware Christuskennis. Ik kan die het best weergeven met een lied waarvan de letter je ongetwijfeld bekend is. HET WACHTWOORD DER HERVORMERS (van McCheyne)
Je geestelijke broer Burggraaf keert zich fel tegen het vluchten tot Christus als middel (niet de grond) tot rechtvaardiging. Daarmee geeft hij aan wat zijn geestelijke staat is. Het verklaart ook het ontbreken van de vruchten van het geloof.
Ik wens jou en je geestelijke broer Burggraaf de ware beleving van het bovenstaande lied toe. Pas dan zullen we elkaar gaan begrijpen en verstaan en niet eerder. Dat geve de Heere,

Ds. P. de Vries

--------------------------------------------------

Laatste antwoord van Dirk aan ds. P. de Vries

Aan ds. P. de Vries,

Ja, aan vrome woorden ontbreekt het u niet, maar uw broedermoordenaars-praktijken jegens mij en br. Burggraaf, heeft u in het verleden ook gepleegd op een collega-dominee en dat is voor velen een publiek geheim. Die moordpraktijken bewijzen dat u een gewetenloze hypocriet bent en ook uw schrijven is van een zeer laag niveau. Uw ongenuanceerde laag-niveau brieven hebben wellicht te maken met de razernij der geleerdheid, die bij God echter de grootste dwaasheid is. "Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken", 1 Kor. 1:19. Dat is duidelijk bij u het geval.
Bovendien leert br. Burggraaf het komen tot Christus geheel bijbels, namelijk zoals Christus het leert in Johannes 6:44, maar NIET zoals u leert, nl. als een instap tot de rechtvaardigmaking. Daartegen trekt br. Burggraaf zeer terecht scherp van leer, omdat het de theologie van de duivel zelf is.
Gods Woord leert nergens de rechtvaardiging van de toevluchtnemende zondaar, laat staan dat die vlucht van de oude mens een instap is tot de rechtvaardigmaking, zoals u het duidelijk wel leert. Christus is de Eerste die Zijn volk vindt op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. "De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven" (Joh. 5:25).
De wettische vlucht van de zondaar naar de Vrijstad is op zich niet zaligmakend, noch een instap tot de wedergeboorte, zoals br. Burggraaf dit ergens letterlijk schrijft, aangezien het traject voor de enge poort onder de claim ligt van een verdoemende wet en het oordeel des eeuwigen doods.
De originele Engelse versie van het wachtwoord der hervormers van McCheyne laat ook geheel wat anders zien dan de Nederlandse versie. Bovendien komt u niet op uit Gods Woord, maar met een verbasterde vertaling van een sterfelijk mens. McCheyne heeft overigens heel wat anders geleerd omtrent het komen tot Christus. McCheyne spreekt namelijk over het GEKOMEN ZIJN tot Christus waarmee hij niets anders bedoelt dan het daadwerkelijke geloof in Hem.
U leert duidelijk de rechtvaardiging van de gelovige en het onderscheid wat u maakt tussen de rechtvaardiging door het geloof en de rechtvaardiging van de goddeloze leert Gods Woord nergens. Het is een en hetzelfde, omdat er maar 1 rechtvaardigmaking bestaat, namelijk de rechtvaardiging van de goddeloze, ofwel de rechtvaardiging des geloofs.
Ds. De Vries, u heeft ten spijt van al uw doctorale kennis de klok wel horen luiden maar u weet duidelijk niet waar de klepel hangt. En dan ook nog eens van u aftrappen, maar uw spraak maakt u openbaar en daaruit blijkt dat u zelf niet 1% zelfkennis hebt. U durft het niet aan om met br. Burggraaf ijzer met ijzer te scherpen, want dan gaat doctor De Vries overboord en juist dat zou te wensen zijn om aan dat hoogmoedige domineesvlees te sterven. Bovendien, wie zijn broeder haat is een moordenaar en die zal het Koninkrijk Gods niet zien.
De preken en geschriften van br. Burggraaf worden rijkelijk gezegend, voor mij en anderen, ja, voor gans verloren zondaren, en u zegt: "het is van de duivel."
Zo reist ds. De Vries met een toegeschroeid geweten naar de rechterstoel van Christus?
De geestelijke moordaanslagen die u pleegt daarvan siddert zelfs de duivel, omdat de duivel weet dat br. Burggraaf een kind en knecht van God is, zoals de duivel dat wist van Job.
De man wordt zwaar belasterd door de vroom-dode godsdienst, omdat hij in de voetstappen van Christus gaat en net als Christus gehaat wordt, omdat hij getuigt dat de heersende ongereformeerde refo-leringen boos zijn, ook die van u. De godsdienstige wereld kan u niet haten, maar Christus haat zij en die van Christus zijn.
Ds. De Vries, ik zou niet in uw schoenen durven reizen, want u bent met al uw vrome lasterpraat een vijand van God en Zijn Christus, o.a. omdat u de ware broeders haat die u de waarheid aanzeggen.
Van deze correspondentie zal ik in overleg met br. Burggraaf het een en ander publiceren, naar het apostolisch bevel: bestraf die zondigen in aller tegenwoordigheid.
Laster maar door, het maakt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Br. Burggraaf is door de Heere als een koperen muur gesteld om de valse refo-Hananja's de mond te stoppen en daar hoort u ook bij. U kunt de waarheid niet verdragen, noch wederstaan en u durft het ook niet aan. U doet niet anders dan de schapen kussentjes onder de oksels naaien, met een zogenaamd toevluchtnemend geloof, dat alleen Gods verzoende kinderen beoefenen. Voor de doorgang door de enge poort is er veel beweging, maar geen geestelijk leven. U preekt de actieve vluchtende mens en een lijdelijke Heere Jezus, maar dan kent u Christus niet als het Begin der herschepping Gods. Wie zocht en vond het verlorene? Het verloren schaap of de Goede Herder? De Vries, bekeert u!
Stuur geen emails meer, want het is allemaal vuilnis en een doorgaande moordaanslag op verzoende kinderen/knechten Gods.
Vergeven kunnen wij u makkelijk, want als Christus ons vergeven heeft, zijn wij bijvoorbaat vergevend gezind jegens onze naasten/schuldenaren.
Dus indien het u leed is, kunt u zich melden.
Maar zo waarachtig als de Heere leeft, u staat voor God, omdat u opzettelijk het werk van Gods Geest en van Christus in br. Burggraaf en mij belastert en Christus opnieuw kruisigt.

Dirk sinner saved

PS. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn brieven aan ds. De Vries voor publicatie gecorrigeerd zijn door br. Burggraaf, want zo'n theologische schoonschrijver ben ik niet.

-----------------------------------------

Epiloog GPPB.:

Dubbel-doctor De Vries is duidelijk vijandig en allergisch voor de afsnijding der wet van het vrome vlees, en blijft om die reden door lasteren en er van alles bijslepen wat geen hout snijdt, zoals verwacht! Ik wist alleen niet dat dr. P. de Vries (HHK) en dr. A. Huigen (CGK) broeders waren van hetzelfde geweld des duivels. Och, voor mijn liefde staan zij mij tegen, maar die mij oordeelt is de Heere. Beiden, De Vries & Huigen voeren -met hun kleeniaanse toejuichers- een zielige strijd tegen vlees en bloed om hun eigen bizarre ketterijen en bilderberger homo-ideeën te kerstenen en hun eigen naam en ingebeelde roeping te redden over ... de bebloede rug van Christus! Over klinkende metalen gesproken! Dezulken maken met hun lastergal geen indruk op mij; voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam. De Heere weet dat ik niet lieg!

GPPB.

JOHN PIPER & TIM KELLER-PROMOTORS Á LA NEW CALVINISM ZIJN ZELF WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN, ZOALS JOHN-PIPER-FAN M. KLAASSEN EN TIM-KELLER-FAN C. VAN DER STAAIJ DAT ONTEGENZEGGELIJK ZIJN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

DE JOHN PIPER & TIM KELLER-PROMOTORS Á LA NEW CALVINISM, ZIJN ZELF WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN, ZOALS JOHN-PIPER-FAN, M. KLAASSEN, EN TIM-KELLER-FAN, C. VAN DER STAAIJ, DAT ONTEGENZEGGELIJK ZIJN !

Klik hier Een waarachtig kenmerk van wolven in schaapsklederen, is o.a., dat zij altijd ploegen met andermans kalf/wolf en de wolven in schaapsklederen publiek promoten, zoals ook PKN-er dr. M. Klaassen doet met een valse leraar, zoals John Piper dat is, met zijn pelagiaans gristen-hedonisme !

Het refodom is geheel in de ban van het new-calvinism, hetgeen een volstrekt valse religie is, dat echter in het RD gepromoot en o.a. door verleiders als M. Klaassen, De Wilde en SGP-lijder, Van der Staaij, omhelst en publiek aanbevolen wordt.

Dominees die het volk NIET publiek tegen de valse leraars waarschuwen en die kerkpolitieke modaliteiten-veinzerij zelfs kerstenen, zoals o.a. ds. Klaas Veldman dat doet, gedragen zich als broodprofeten, zoals de zonen van Samuel dat waren: "En zij namen geschenken aan en bogen het recht!" (1 Sam. 8:3).


Bronlink:

www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_Kzo_VELDMAN_TOLEREERTzpVERDEDIGT_LEERVRIJHEIDzpHHK.html

--------------------------------------------------------------------------------

Heer M. Klaassen,

30-05-2015

Naar aanleiding van uw John-Piper-promotie (zie o.a. onderstande link)


https://www.youtube.com/watch?v=fKbJg2Po3jI

het volgende:

Meneer dr. Klaassen, uw biografie staat duidelijk in Gods Woord beschreven, en wel in 2 Petrus 2.

Uw afgrijselijke bejubeling van een valse leraar als John Piper, zijn o.a. weerlegd via onderstaande linken:


http://www.eeninwaarheid.info/Printdoc.php?item=794 (Zie Klik hier link).

https://www.youtube.com/results?search_query=john+piper+false+religion


------------------------------------------------------------

Klik op de afbeelding of op de Klik hier link ter inzage ontmaskerend artikel omtrent valse leraar John Piper en zijn new-calvinism-consorten.

PS. De link naar www.eeninwaarheid.info is alleen ter objectieve informatie bedoeld omtrent de valse leraars en de valse leer van "het nieuwe calvinisme" en niet is bedoeld als promotie van www.eeninwaarheid, aangezien die eenheid ook rammelt aan alle kanten. De artikelen via de Klik hier link (on top of the page) betreffen echter vertaalde artikelen die het bewijs aan de dag leggen dat Keller, Piper, Driscoll, Mohler, enz. valse leraars zijn en wel degelijk hun valse leer aan de dag leggen.

Zie ook DRV-artikelen over de valse new-calvinism-leraars en hun valse leringen, plus de valse religie van dr. M. Klaassen zelf, in onderstaande blokken.


-----------------------------------------------------

Stuur geen reactionaire email, meneer Klaassen, want uw oordeel is dusdanig verduisterd en verdemoniseerd, dat een gesprek met valse leraars zoals u bent, volstrekt zinloos is!

Zo waarachtig als Gods Woord eeuwig waar is en blijft, staat u voor God en u kunt met uw valse leringen en gelijknamige promoties niet voor Hem bestaan!

Ik ben vrij van uw bloed en van het bloed der Piperiaanse en Kelleriaanse verleiders/promotors !

GPPB.


--------------------------------------------

Waarschuwende bijbelteksten jegens wolven in schaapskleren

Matth 7:13-15 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden. Maar wacht [u] van de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

Matth 10:16 Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; weest dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.

Matth 24:4-5 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

Matth 24:11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

Matth 24:24-25 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb [het] u voorzegd!

Mark 13:5-6 En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben [de Christus]; en zullen velen verleiden.

Mark 13:22-23 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. Maar gij ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!

Luk 10:3 Gaat heen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.

Luk 21:8 En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben [de Christus]; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na.

Hand 20:29-30 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.

Rom 16:17-18 En ik bid u, broeders, neemt acht op hen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij [van ons] geleerd hebt; en wijkt af van hen. Want dezulken dienen onze Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.

1 Kor 11:19 Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat zij, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.

2 Kor 11:3-4 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, [om af te wijken] van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of [indien] gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij [hem] met recht.

2 Kor 11:13-15 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als [waren zij] dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken.

Gal 1:6-9 Ik verwonder mij, dat gij zo haastig [wijkende] van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu weer: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Gal 2:14 Maar toen ik [Paulus] zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid.

1 Tim 1:3-4 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, toen ik naar Macedónië reisde, [zo vermaan ik het u nog], opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; noch zich te begeven tot fabels.

1 Tim 4:1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen.

1 Tim 5:20 Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben.

1 Tim 6:3-4 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets.

2 Tim 3:13-15 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en [waarvan] u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt; En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

2 Tim 4:3-4 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen [hun] gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels.

Tit 1:10 Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen.

2 Thess 2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze.

2 Thess 2:8-12 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, die de Heere verdelgen zal door de Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; [Hem, zeg ik,] wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Kol 2:8 Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus.

Ef 4:14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen.

Ef 5:11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

Ef 5:6-7 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo weest dan hun medegenoten niet.

2 Pet 2:1-2 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, [en] een haastig verderf over zichzelf brengende; En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

2 Pet 3:17-18 Gij dan, geliefden, [zulks] te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

1 Joh 2:18, 22-23, 26 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, [zo] zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. - Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. - Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden.

1 Joh 3:7 Kinderkens, dat u niemand verleide.

1 Joh 4:1, 3 Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld - En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de geest] van de antichrist, van welke [geest] gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

1 Joh 4:6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid, en de geest der dwaling.

2 Joh 1:7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Openb 2:20 Maar Ik heb [enige] weinige dingen tegen u [= de gemeente in Thyatira], dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt dat zij een profetes is, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden.

Openb. 12:9 En de grote draak is geworpen, [namelijk] de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt.

Openb. 16:13-14 En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet [= de antichrist], drie onreine geesten [gaan], de kikvorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de almachtige God.

DE VALSE LERAARS VAN HET NIEUWE CALVINISME   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

DE VALSE LERAARS VAN HET NIEUWE (VERVALSTE) CALVINISME


OUDGEREFORMEERDE SGP-LIJDER, C. VAN DER STAAIJ, IS EEN FERVENTE AANBIDDER VAN DE VALSE LEER VAN: Theïstisch evolutionist, arminaan, pelagiaan, valse oecumeen, ds. Tim Keller, dominee van de Redeemer Presbyterian Church in New York en samen met Donald Carson grondlegger van de Gospel Coalition en het nieuwe calvinisme (Zie klik hier link on top of the page).

Nog meer valse leraars van 'het nieuwe calvinisme':
Gristelijke hedonist, aanbiddingsmuziek-artiest, lewis-acteur, Schriftkriticus en Rick Warren aanhanger, ds. John Piper van Desiring God Ministries , die door velen als de centrale figuur van New Calvinism gezien word;
Spotboef, vrije-seks-dominee en rockband-acteur, Mark Driscoll van de Mars Hill Church in Seattle die de reputatie heeft in de geschiedenis als dominee het vaakst te zijn zijn gedownload;
Volbloed pelagiaan, dr. Albert Mohler, president van het Southern Baptist Theological Seminary.


Meer over John Piper:
John Pieper is zonder twijfel een centrale figuur binnen het New Calvinism. Hij heeft zijn werk 'Desiring God' ervoor gebruikt om zijn valse filosofie van het christelijke hedonisme te verbreiden. Voorts bevordert hij de moderne, oneerbiedige en wereldse praisemuziek en zelfs de 'heilige hip-hop'. Hij is sterk oecumenisch georiënteerd en onderneemt geen pogingen de ware leer van de valse elementen te scheiden.

Meer over Mark Driscoll:
Er bestaat geen twijfel aan dat de dienst van Driscoll zondig gedrag in de gemeente bevordert. Hij verandert de genade van God in bandeloosheid. Zijn leer doet een heilige levenswandel ontaarden doordat hij wereldgelijkvormigheid in de gemeente bevordert. Hij propageert een vleselijke versie van het christendom die zich verlustigt in vleselijke begeerten. Hij moedigt christenen aan naar het vlees te wandelen, hun gedachten te richten op de dingen van het vlees, welke zijn: bandeloosheid, verdorvenheid, onreinheid en sensualiteit (Gal. 5,19). Wat zijn de vruchten van Driscoll’s bediening? Zoals we hebben gezien levert de dienst van Driscoll de volgende slechte vruchten op:

Perverse taal en platvloerse communicatie
Spotten met de Bijbel
Seksuele losbandigheid
Punk- en rockmuziek
Tattoos
Bovennatuurlijke gezichten.

Lees verdere informatie via de Klik hier link.

PS. De link naar www.eeninwaarheid.info is alleen ter objectieve informatie bedoeld omtrent de valse leraars en de valse leer van "het nieuwe calvinisme" en niet is bedoeld als promotie van www.eeninwaarheid, aangezien die eenheid ook rammelt aan alle kanten. De artikelen via de Klik hier link (on top of the page) betreffen echter vertaalde artikelen die het bewijs aan de dag leggen dat Keller, Piper, Driscoll, Mohler, enz. valse leraars zijn en wel degelijk hun valse leer aan de dag leggen.

PELAGIAAN/ARMINIAAN/EVOLUTIONIST TIM KELLER BEWIEROOKT DOOR OGG/SGP/EO-er VAN DER STAAIJ  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

John Piper is undoubtedly at the centre of New Calvinism. He has used his Desiring God ministry to proclaim his false philosophy of Christian Hedonism as if it is the way to true Christian living. He has also promoted contemporary, irreverent worldly worship in the Church, even supporting holy hip hop. By openly supporting false teachers he is leading many people, especially young people, into a false religion. Those who truly want to follow Christ, and live a holy life, need to run as far and as fast as they can from the influence of John Piper.

Source:
http://www.newcalvinist.com/john-piper-2/

-------------------------------------------------------------

Tim Keller has a reputation for being a sound Protestant Christian leader. His teachings are widely propagated through The Gospel Coalition, the Redeemer Network, the Evangelical Ministry Assembly in the UK, and conferences around the world. The truth is that Keller does not abide by the orthodox doctrines of the Christian Church. He uses a pseudo intellectual, philosophical approach to propagate a man made gospel. He is promoting a false gospel that is far from biblical truth. Please look at the other articles on Keller, to be posted on this website shortly, in order to understand the full extent of his false teaching. You will see that he is deeply ecumenical in approach and sympathetic to the Catholic cause. Indeed, his commitment to the Catholicism is so deep that Redeemer Presbyterian Church in New York engages in mystical Catholic practices. He has such a low view of Scripture that he goes out of his way to promote the false doctrine of theistic evolution. He is so impressed with the idea of humanistic psychology that his church runs a fee charging counselling service that integrates psychological theories with Scripture. He is so taken with the ways of the world that he promotes a liberal political agenda. And the great tragedy of Tim Keller is that all this is done under the banner of Reformed Calvinism.

Source:
http://www.newcalvinist.com/tim-kellers-false-gospel/


Klik hier
Van der Staaij: Boeken Tim Keller mee op vakantie
RD: 18-07-2012 13:49 | gewijzigd 18-07-2012 13:53 | Redactie digitale media

Kees van der Staaij leest in zijn vakantie graag boeken van de Amerikaanse predikant Tim Keller. "Een vlotte New Yorker die goed gereformeerd is en heel veel mensen weet te bereiken, dat vind ik inspirerend." De SGP–fractieleider zei dat woensdagochtend in een interview met de NOS. "Ik denk dat Keller heel direct en helder zijn boodschap brengt."

Lees volledige RD-artikel via bronlink:
http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/van_der_staaij_boeken_tim_keller_mee_op_vakantie_1_660880

Van der Staaij in NOS-interview:
Van der Staaij meent dat Tim Keller een klassiek gereformeerde, orthodox-Christelijke booschap brengt. Van der Staaij zegt elk boek van Keller te kopen en neemt die mee op vakantie. Van der Staaij zegt desgevraagd niet alleen "Kellers" te lezen tijdens zijn vakantie, want hij neemt ook BOMMEL-STRIPS mee in de koffer.


Bronlink NOS-interview :
http://nos.nl/audio/396218-van-der-staaij-tim-keller-liet-vonk-overspringen-naar-nietchristelijken.html

-----------------------------------------------

COMMENT 1

DE OUDGEREFORMEERDE SGP-er Van der Staaij geeft schaamteloos en publiek te kennen dat hij een fervente favoriet is van de valse leer van de nieuw-calvinistische voorganger, Tim Keller, terwijl Keller een volbloed arminiaan is, een theïstische evolutionist en een valse oecumeen, die met Rome participeert. (Zie Klik hier link on top of the page).

Het is al enige tijd bekend dat de "zwaar"-oudgereformeerde dhr. Van der Staaij net zoveel onderscheid heeft omtrent de bijbels-gereformeerde leer en de valse leer van 'het nieuwe calvinisme', als een kip van spruitenplukken afweet. VDS-kleuter leest niet alleen de verderfelijke boeken van Tim Keller, nee, hij is ook fervent lezer van de Tom Poes & Bommel-stripboeken. OGG-lid en SGP-lijder Van der Staaij is openbaar gekomen als een volbloed E.O.-man, die zich inlaat met de vervloekte ketterijen van 'het nieuwe calvinisme' en daarbij vermaakt hij zich als een zielige kleuter met de stripboeken van Tom Poes & Bommel. En zo'n kleuter moet lij-ding geven aan een blinde refo-achterban van ge-indoctrineerde SGP-ers, die tot en met de refo-dominees toe in het toneelstuk van de gristelijke politiek geloven dat zich het kiezen tussen kwaden veroorlooft en Gods Woord aanpast aan de politieke omstandigheden. De Heere blaast erin, totdat al het puin van de gristelijke sgp-politiek tot stof vermalen zal zijn, omdat Gods Naam en Woord door dit soort van politiek vakantie-kleuters grotenlijks wordt gelasterd.

GPPB.


------------------------------------------------------------

DR. P. DE VRIES MOET EERST DE HAND IN EIGEN KERKBOEZEM STEKEN EN ZICH DAARVAN PUBLIEK VRIJMAKEN, ALVORENS TE AGEREN TEGEN DE KETTERS VAN HET 'NIEUWE CALVINISME'

Tim Keller staat zeker niet dichter bij Dordt dan Arminius
RD: 23-05-2013 07:51 | gewijzigd 23-05-2013 07:53 | Dr. P. de Vries

De bekende Amerikaanse voorganger Tim Keller is een orthodox christen in de brede zin van het woord maar zeker geen calvinist, stelt dr. P. de Vries. Keller een calvinist noemen, maakt de aanduiding calvinist betekenisloos.

De Vries citaat 1: Keller's wijze van verwoording van de bekering gaat uit van de vrije wil van de mens. Jij moet bereid zijn Gods genade te aanvaarden. Wij moeten God tot middelpunt van ons leven maken. Het zogenaamde zondaarsgebed waarin men Jezus vertelt dat je Hem toelaat in je leven, vinden we ook bij Keller. Dit gebed is typisch arminiaans. Keller lijkt ook de mogelijkheid open te houden dat een ware christen afvalt van het geloof."

De Vries citaat 2: "De grote waardering voor Keller, ook onder hen die zich "reformatorisch" noemen, laat zien dat de aanduiding "reformatorisch", die eerst was bedoeld als een nadere aanduiding –en naar mijn overtuiging een versmalling– van gereformeerd, nu steeds meer een groepsaanduiding wordt die ook personen omvat die in de gereformeerde belijdenis niet de diepste verwoording van de Bijbelse boodschap herkennen."


Lees volledige RD-artikel via bronlink:
http://www.refdag.nl/opinie/tim_keller_staat_zeker_niet_dichter_bij_dordt_dan_arminius_1_740393

------------------------------------------------------

COMMENT 2

Dr. P. de Vries zegt in de hierboven aangehaalde citaten ware dingen over Tim Keller, namelijk dat Keller als een arminiaan moet worden beschouwd. Het is terecht dat Keller een arminiaan is, maar dat houdt ook in dat zijn volgeling Van der Staaij een arminiaan is. Het is echter nog veel erger met Keller (en zijn SGP(!)-volgelingen) gesteld, dan De Vries in bovengenoemd RD-artikel schrijft.
Hoe kan dr. De Vries die ook de "reformatorische beweging" terecht bekritiseerd, zijn stem blijven geven aan de afvallige SGP met de OGG-arminiaan Van der Staaij aan de top? Daarbij komt dat dr. P. de Vries zelf zo dubbelslachtig is als de SGP, aangezien hij de SGP-politiek promoot, inclusief het kiezen tussen kwaden en het hypocriete pelagiaanse en feministische dubbelbesluit, enz. Deze publicatie gaat in ieder geval naar de kerkeraad van de OGG in Benthuizen, waar VDS lid is, en naar de kerkenraad van dr. De Vries, om een tuchtmaatregel af te eisen, want het moet eens afgelopen zijn met die vervloekte half- en dubbelslachtige refo-schijnheiligheid!

Dr. P. de Vries promoot dubbelbesluit SGP
http://www.derokendevlaswiek.com/index.html?target=2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKDUBBELBESLUIT_SGP_EN_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html

Dr. De Vries mag dus eerst zelf het boetekleed aantrekken en de hand in eigen kerk-politieke boezem steken, aangezien De Vries contra Gods Woord zijn stem geeft aan de afvallige SGP-politiek. Dominees die zich met politiek inlaten en er niet tegen getuigen, hebben mijn vertrouwen niet. Bovendien laat De Vries de ongerechtigheid in eigen kerkverband onaangeroerd, aangezien de HHK homo's toelaat als kandidaat, preekconsent geeft en zelfs beroepbaar stelt. Bovendien is de prediking ook in de HHK overwegend arminiaans en de jeugdbond van de HHK is volbloed E.O.-wereldgelijkvormig! Bovendien bekritiseert De Vries Tim Keller eenzijdig, en ontmaskert hem alleen als een arminiaan. Tim Keller is veelmeer dan een arminiaan, want hij is ook een theïstische evolutionist, een valse oecumeen die participeert met Rome en een pelagiaan die de absoluutheid van de zondeval en de doodstaat van de mens ontkent. De kwalificatie die De Vries aan Keller geeft (orthodox calvinist in de brede zin van het woord), is dan ook geheel misplaatst, aangezien Tim Keller absoluut geen "orthodox calvinist in de brede zin van het woord" genoemd kan worden, want die lichtmutsige aanduiding is voor zo'n misleider nog veel te hoog gegrepen. Tim Keller verkondigt -net als John Piper- een vals evangelie, en zij verdraaien de Schriften tot hun eigen en veler verderf. Derhalve gaan al die pelagiaanse acteurs van het nieuwe calvinisme de geschiedenis in als valse leraars ! (Zie Klik her link on top of the page).

PS. De link naar www.eeninwaarheid.info is alleen ter objectieve informatie bedoeld omtrent de valse leraars en de valse leer van "het nieuwe calvinisme" en niet is bedoeld als promotie van www.eeninwaarheid, aangezien die eenheid ook rammelt aan alle kanten. De artikelen via de Klik hier link (on top of the page) betreffen echter vertaalde artikelen die het bewijs aan de dag leggen dat Keller, Piper, Driscoll, Mohler, enz. valse leraars zijn en wel degelijk hun valse leer aan de dag leggen.


------------------------------------------------------

ZOALS GEWOONLIJK BRENGT HET RD TENSLOTTE EEN PKN-LEUGENAAR (M.K. DE WILDE) IN STELLING OM DE VALSE LERAARS VAN 'HET NIEUWE CALVINISME' TE KERSTENEN

Luister beter naar Tim Keller
RD: 27-05-2013 07:02 | M. K. de Wilde

Als dr. De Vries wat beter en wat langer naar Tim Keller had geluisterd, had hij de elementen die hij mist in de boeken en preken van de Amerikaanse voorganger wel degelijk aangetroffen, reageert drs. M. K. de Wilde.

Quote van De Wilde:
In de tweede plaats wil ik wijzen op het "confessional statement" van The Gospel Coalition, de hervormingsbeweging die Tim Keller samen met D. A. Carson heeft opgericht. In dit statement zijn op z'n minst vier van de vijf hoofdpunten van Dordt terug te vinden. Onder orthodoxe christenen in Amerika staat het calvinisme van Keller ook niet ter discussie (anders dan bijvoorbeeld zijn apologetiek en zijn visie op de kerk).


Bronlink:
http://www.refdag.nl/opinie/luister_beter_naar_tim_keller_1_741186

-----------------------------------------------

COMMENT 3

Het is ongekend dat het RD de duivelse misleiding van De Wilde publiceert, om de ketterijen van Keller en zijn new calvinism-consorten te kerstenen? Het is met feiten bewezen dat Keller wel degelijk een arminiaan is, een theïstische evolutionist en een participant van Rome. In tegenstelling tot wat PKN-leugenaar De Wilde beweert, staat het verbasterde calvinisme van Keller, Piper, Mohler, enz. wel degelijk onder vuur onder orthodoxe calvinisten in Amerika. Iedereen kan daarvan nota nemen door de vertaalde artikelen te lezen over de bewezen ketterijen van het nieuwe calvinisme via de Klik hier link on top of the page en via de Engelstalige artikelen/linken (Zie onderstaande blokken).

GPPB.

DR. P. DE VRIES CALVINISEERT R.C. SPROUL'S ROOMSE WEDERGEBOORTELEER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

Ook de laatste reactie van dr. P. de Vries op de pro-Keller argumenten van De Wilde en Ten Brinke is uiterst zwak, ongenuanceerd en on-theologisch.

Bronlink:
http://www.refdag.nl/opinie/vreemdelingschap_ontbreekt_bij_tim_keller_1_742202

De Vries stelt bovendien dat Piper wel een calvinist zou zijn, hetgeen zondermeer belachelijk is en zelfs een grove leugen, gezien de grote misleiding van Piper's verwerpelijke hedonistische theologie, waarbij de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze geen plaats heeft, om nog maar te zwijgen over Piper's connecties met vrijmetselaar, Rick Warren. Dr. R.C. Sproul die ook een calvinistische pluim krijgt van De Vries -en recent ook van ds. Visscher- is weliswaar geen ‘nieuwe calvinist', maar ook Sproul leert een niet geringe dwaling namelijk ten aanzien van de leer der wedergeboorte die hij baseert op zijn stelling, nl: "regeneration precedes faith" dat is: 'wedergeboorte gaat aan het geloof vooraf'. Daaruit blijkt dat Sproul afwijkt van de leer waarmee de Kerk staat of valt, nl. de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze.

Bronlink:
http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/sproul01.html

Bovendien, het geloof is geen vrucht van de wedergeboorte, maar een gave Gods en het gevolg van de opstanding uit de geestelijke doodstaat, op de stem van de Zoon van God door Woord en Geest (Joh. 5:25). Wie het geloof na de wedergeboorte stelt, maakt de eis des geloofs overbodig en van het geloof een extra, aangezien wedergeboren zielen gered en gerechtvaardigd zijn. Sproul wijkt dus af van de bijbelse leert der Reformatie, de rechtvaardiging van de goddeloze en leert de rechtvaardiging van de wedergeborene. Op een paar accentverschillen na, sluit Sproul dus naadloos aan op de leer der Afscheiding. Daarbij komt dat Sproul een wedergeboorte voor zuigelingen leert, die het geloof "nog niet" hebben, hetgeen een nog ergere dwaling is dan de embryonale dwaling van Comrie. De wedergeboren Johannes de Doper nog in de moederschoot zijnde, herkende de stem van de moeder des Heeren -Maria- en sprong van vreugde op in de buik van Elizabeth door de vreugde des geloofs en des Heiligen Geestes.

Wie het geloof echter vóór de wedergeboorte stelt, is ook abuis, aangezien Gods Woord nergens leert dat de wedergeboorte door het geloof tot stand komt, maar uit water en Geest (Joh. 3:5). Wedergeboorte en geloof, vallen samen en geschieden tegelijkertijd, want die gelooft is wedergeboren en die wedergeboren is, gelooft, namelijk in Christus. Uit de zijde van de gekruisigde Christus vloeide bloed en water; het bloed tot rechtvaardiging en het water ziet op de wedergeboorte en NIET -zoals velen leren- op de heiligmaking. Het bloed en het water vloeide tegelijkertijd uit de zijde van Christus en waren niet gemengd, maar wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook daaruit blijkt dat in het kader van de toepassing, de rechtvaardiging en wedergeboorte tegelijkertijd geschieden, waarbij ook het geloof niet ontbreekt, want als God een goddeloze rechtvaardigt, kan die ziel niet anders dan in Christus geloven. In het uur der minne worden er geen stukken verhandeld, maar dan openbaart Christus Zichzelf aan de ziel door Woord en Geest tot rechtvaardigmaking, tot geloof en tot wedergeboorte, ja, tot vergeving der zonden van verleden, heden en toekomst. Dan gaat het niet over dingen, maar over de Persoon, Christus, gelijk geschreven is in Korinthe 1:30: "Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing."

Is dr. P. de Vries zelf wel gereformeerd? Anders zou hij genoemde neo-calvinisten niet inzegenen als zijnde calvinisten, ofwel kinderen van de Reformatie.

Zelfs C.H. Spurgeon, hoewel hij een uitmuntend prediker was, doch geen theoloog van formaat genoemd kan worden, boort de onbijbelse wedergeboorte-stelling van Sproul (en die van de Afscheiding) bijbels-theologisch de grond in.
"If I am to preach faith in Christ to a man who is regenerated, then the man, being regenerated, is saved already, and it is an unnecessary and ridiculous thing for me to preach Christ to him, and bid him to believe in order to be saved when he is saved already, being regenerate. But you will tell me that I ought to preach it only to those who repent of their sins. Very well; but since true repentance of sin is the work of the Spirit, any man who has repentance is most certainly saved, because evangelical repentance never can exist in an unrenewed soul. Where there is repentance there is faith already, for they never can be separated. So, then, I am only to preach faith to those who have it. Absurd, indeed! Is not this waiting till the man is cured and then bringing him the medicine? This is preaching Christ to the righteous and not to sinners."


Bronlink:
http://counteringcalvinism.wordpress.com/2011/06/26/does-regeneration-precede-faith/

GPPB.

THE NEW CALVINIST-MINISTERS ARE FALSE PROPHETS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

THE NEW CALVINIST-MINISTERS ARE FALSE PROPHETS


TIM KELLER'S FALSE GOSPEL

Part 1. Tim Keller: Dangerously Influential

http://www.teachingtheword.org/articles_view.asp?columnid=5449&articleid=77005

Part 2. Tim Keller’s Gutless ‘Gospel’

http://www.teachingtheword.org/articles_view.asp?columnid=5449&articleid=77008

Part 3. Tim Keller’s False Gospel: Changing Both the Method and the Message

http://www.teachingtheword.org/apps/articles/web/articleid/77007/columnid/5449/default.asp

Part 4. Tim Keller’s False Gospel: A ‘Sandwich’ Made Without the Bread of Life

http://www.teachingtheword.org/apps/articles/web/articleid/77100/columnid/5449/default.asp

----------------------------------------------------

John Piper and Holy Hip Hop


John Piper’s role in legitimising and promoting hip hop culture in the Church is an important aspect of his ministry that is sometimes overlooked. To really understand John Piper’s ministry we must examine his association with holy hip hop culture that is sweeping through the young, restless and reformed New Calvinist movement. The purpose of this article is to provide information on Piper’s involvement and support for holy hip hop.

Source:
http://www.newcalvinist.com/john-piper-2/piper-and-hip-hop/

CLICK THE 'KLIK HIER' LINK ON TOP OF THE PAGE TO HAVE A LOOK AT THE FALSE DOCTRINE OF THE NEW CALVINISM

NEW CALVINISM IS HIGHWAY TO HELL  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

NEW CALVINISM IS HIGHWAY TO HELL


Who Are the New Calvinists?

Part 1: New Calvinism, the Gospel Coalition and Dr. Tim Keller


Dr. Tim Keller is a big name in the New Calvinist movement. His teachings are widely propagated through The Gospel Coalition, the Redeemer Network, the Proclamation Trust in the UK, and conferences around the world. While he has a reputation for being a sound Protestant Christian leader, the truth is that he does not abide by the orthodox doctrines of the reformed faith. He uses a pseudo intellectual, philosophical approach to propagate a man made gospel. He is promoting a version of the gospel that is far from biblical truth.

We have seen that while he is deeply ecumenical in approach and sympathetic to the Catholic cause, he is irritated by the fanaticism of those who claim to be born again Christians. Like the New Evangelicals, he has a low view of Scripture that allows him to promote the doctrine of theistic evolution. He seeks to contextualise the gospel to make it culturally acceptable. He seeks to combine evangelism and social activism. He is an archetypical New Calvinist, who in fact, has repudiated the Reformation.

The Apostle Paul warned of the danger of those who promote philosophical ideas in the name of the Christian faith. ‘Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And ye are complete in him’ (Colossians 2.8-10). We must not be taken captive by the empty deceit and man made philosophy of New Calvinism that pays only lip service to the doctrines of the Reformation. Rather we proclaim sound biblical doctrine.

CLICK THE 'KLIK HIER' LINK ON TOP OF THE PAGE TO HAVE A LOOK AT THE FALSE DOCTRINE OF THE NEW CALVINISM


http://www.derokendevlaswiek.com