ALS/KERKEN/ONMOGELIJK/IS LEEF ALS EEN PATRIARCH
ALS KERKEN ONMOGELIJK IS LEEF ALS EEN PATRIARCH        
Plaats in winkelmandjeMandje
ALS KERKEN ONMOGELIJK IS, LEEF ALS EEN PATRIARCH EN GETUIG TEGEN ALLES WAT AFWIJKT VAN DE GEZONDE LEER !

N.a.v. een vraag over Openb. 18:4.

Dr. H.F. Kohlbrugge schrijft aan zijn vriend Van Heumen:
".... daarvan ben ik verzekerd in de Heere, dat alles wat zich niet, en zolang het zich niet, onderwerpt aan de gehoorzaamheid des geloofs, maar zich verheft tegen de kennisse Jesu Christi, mijns Heeren, hoe geestelijk het ook schijne, hoe ijverig voor de oude instellingen het zich voordoe, behoort mede tot dat beest, dat de lieve Johannes in zijn openbaringsboek beschrijft. Ik laat mij niet over Scholte of de afscheiding uit, maar als er mij iemand naar vraagt zeg ik niet zoals gij, dat hij het doe uit de geloof; neen, maar dat hij, zo hij in de Heere staat, het niet doen kan of zal, aangezien een ieder gelovige reeds lang afgescheiden is geworden; zich of daar zullende vervoegen en vervoegende, waar zich een getuige CHRISTI bevindt, en zich aan denzelve aansluitende; of zo dezelve ter zijner plaatse niet is, zelve getuigende tegen alles, wat afwijkt van de gezonde leer, en leidende voor het overige een patriarchaal leven. Maar wat de tegenwoordig gedreven afscheiding aangaat, dat dezelve niets anders is; dan een strik des duivels, brengende hen allen tot één corpus, om hun zo onder de wet te houden, nadat zij de waarheid Christi versmaad hebben, die hun is gepredikt geworden door hen, die de Heere daartoe getrouw heeft geacht en zijnde een rechtvaardig oordeel over hen, en een weg van openbaarmaking, van alles wat naar de vlese is, zoals nimmer van te voren".

Wat Kohlbrugge zegt in onderstreepte passage aangaande het oordeel Gods over de afscheiding en de valse leer daarin gepreekt, betreft alle refo-kerken, geen kerk uitgezonderd en het is nu nog veel afvalliger dan Kohlbrugge hier zegt, waarvan de bewijzen op deze website aangetoond zijn/worden, maar geen enkele refo-dominee trekt zich van deze dingen iets aan, zolang zij van hun tractement en emeritaat verzekerd zijn.


http://www.derokendevlaswiek.nl