AARTSKETTER BILLY GRAHAM HOGELIJK GEPREZEN DOOR DRIE REFO/WOLVEN/IN/SCHAAPSKLEDEREN
AARTSKETTER -BILLY GRAHAM- HOGELIJK GEPREZEN DOOR DRIE REFO-WOLVEN-IN-SCHAAPSKLEDEREN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
WEBSITES VERANDEREN EN OOK HUN LINKEN, DUS KAN HET GEBEUREN DAT SOMMIGE LINKEN NIET MEER WERKEN!

Klik hier Aartsketter, vrijmetselaar, valse oecumeen, pelagiaan, arminiaan, vriend van DE Antichrist, verrader van Christus, de recent overleden hypnotiseur/hollywood-actor, Billy Graham, wordt in het RD hogelijk geroemd door valse oecumenen binnen het refo-gemenebest, te weten: HHK-godslasteraar, dr. W. van Vlastuin; GG-wolf in schaapsklederen, J.M.D. de Heer, en PKN-GB-achitofeliaan, dr. Ir. J. van der Graaf. Ook HHK-dr. P. de Vries openbaarde zich recent als een grote promotor van Billy Graham. Het afvallige ds-trio beweert dat Graham "duizenden zielen heeft bekeerd", maar de werkelijkheid is dat Graham miljoenen zielen met een ingebeelde hemel ter helle heeft gedirigeerd met een vals evangelie!

De TV-actor, Billy Graham, is altijd taboe geweest binnen de rechter-refo-flank, maar nu wordt ook door "refo-rechts" (in werkelijkheid zo liberaal als Pilatus) de loftrompet over hem geblazen, door genoemde trio refo-wolven in schaapsklederen. Heel refoland is gehypnotiseerd door het pelagiaanse "new-calvinism" a la Tim Keller, welks verderfelijke leer gepromoot wordt in de pilatus-krant het RD.
God heeft het profaan-afvallige Refodom overgegeven aan het refo-rationalisme en profaan-afvallig refoland krijgt dan ook geen tempelreiniging meer. De oordelen Gods zijn nu bepalend en al van kracht en geen enkele refo-dominee kan daarin enige verandering aanbrengen. Hopenlijk rukt de Heere nog enige enkelingen uit het afvallige Refodom, maar dan wel als door vuur!

Klik op de afbeelding, of op de Klik hier link, ter inzage pdf-artikel "Billy Graham misleaded millions to hell with a false gospel".

Note: Niet de geestelijke visie van de schrijver van het artikel via de Klik hier link heeft onze volledige instemming, maar alleen zijn ontmaskering van Graham.


Dit is wat vrijmetselaar(!) en antichrist, Billy Graham, werkelijk was en leerde:
Billy Graham was film-actor, hij was pro-homo, (had vele homo-vrienden), hij was in drie gevallen pro-abortus (verkrachting, incest en als het kind een "treat" was voor de moeder); Graham was dus voor nazi-moord. Hij geloofde niet in het bestaan van de letterlijke hel, was lid van de counsel of churches (wereldraad van kerken = duivelse beweging) en hij was promotor van een wereldreligie met aan het hoofd, de paus. met. Graham ging bij zijn zielevriend(!) de paus op bezoek, maar wie DE Antichrist, de paus, zijn broeder noemt en/of hem met een bezoek vereert, is zelf een volbloed antichrist en een verrader van Christus!

Dat gold ook wijlen ds. H. Hegger, die de paus zijn "lieve broeder in Christus" noemde. Dat geldt bijv. ook voor valse leraar, CGK-dr. A. Huijgen, die openlijk schrijft "groot respect te hebben voor de bisschop van Rome!" (Zie 2020-artikel over satanische seksfeesten door de paus).
Zulke paus-aanbidders, zoals Huijgen dat is, zijn de kerkelijke judassen van vandaag, inclusief het genoemde ds-trio, de SGP-top en de RD-top.

Hollywood-actor Billy Graham sprak de paus aan als "heilige vader" en daarmee vervloekte hij God de Vader, aangezien God de Vader de enige God en heilige Vader is die er bestaat. Graham loochende Christus als de enige Weg der Zaligheid, ook al nam hij de tekst op zijn lippen dat Christus de Weg, de Waarheid is en het Leven! Graham leerde openlijk dat er ook andere wegen zijn tot de zaligheid dan Christus alleen.

In het boek "The Deadly Deception" gaat ex-vrijmetselaar-grootmeester Jim Shaw uitvoerig in op het doen en laten van de Free Mason Orde. Shaw is van leerling en gezel opgeklommen tot de 33e graad die van Soeverein Grootmeester Inspecteur Generaal. Bij zijn initiatie waren regeringsleiders, leden van koninklijke families en hooggeplaatste kerkelijke autoriteiten aanwezig waaronder Billy Graham. Daarbij werd wijn gedronken uit menselijke schedels, a la Skull & Bones.

Shaw schrijft: "Toen het tijd was voor de uiteindelijke inwijding stonden we allen op en herhaalden de eed en wij zwoeren: ware trouw aan de hoogste Raad van de 33e graad. Daarna overhandigde een van de "conductors" de kandidaat een menselijke schedel, ondersteboven met wijn erin. De schedel is veelbetekenend, omdat het traditioneel de verblijfplaats is van de ziel. Alle kandidaten herhaalden wat hij zei en bezegelden de eed door te zeggen: "Mag ik de wijn die ik nu drink een dodelijk gif in mij worden, als ik ooit willens en wetens de eed geweld aan zou doen."
Daarna werd de wijn gedronken. Een van de broeders, zeer overtuigend gekleed als een skelet, stapte uit de schaduw en wierp zijn armen om de kandidaat.

De top van de vrijmetselarij wordt volledig geregeerd door de Illuminatie. Aan de ingewijden wordt gezegd dat iedereen buiten de Orde "barbaren, vandalen en heidenen" zijn. Dit komt geheel overeen met de exclusiviteitsdoctrine van de vrijmetselarij. De vrijmetselaarsleer stelt dat de vrijmetselaarsgeheimen tot perfectie is voorbehouden aan de "Elite", die zijn ingewijd in de hogere niveaus (Super-Loges) van kennis en wijsheid, waarvan de fascistische SGP en de bilderberger global-warming-hoax-krant, het RD, verduivelde refo-slaven zijn!

Het is publiek bewezen dat Billy Graham ook een 33ste graads Vrijmetselaar was. Alhoewel een verklaring van het tegendeel werd gedaan door de "Billy Graham Evangelical Association", waren er op zijn minst twee Super Loges die hem stelden als een van hun beroemde vrijmetselaars. Billy Graham heeft zich volledig met Rome en het pausdom geconformeerd, en dat tekent hem in zijn biografie als de amerikaanse judas jegens Christus. Billy Graham beweerde dat Bill en Hillary Clinton "godvruchtig en godvrezend" zouden zijn, terwijl honderden feiten aantonen dat genoemde Clintons deep-state-misdadigers, satansaanbidders, ofwel vrijmetselaars zijn, bezoekers van het pedofiele-eiland van wijlen aartspedofiel, Jeff Epstein, en lid zijn van de Super Loges.

Uit onderstaande conversaties kan iedereen opmaken dat Graham een valse oecumeen en een wolf in schaapsklederen was. Er zijn duizenden citaten van Graham te noemen die volledig in strijd zijn met de leer van Christus. Graham was een ketter van formaat, zoals C.S. Lewis er een was, beiden leerden fundamenteel contra de leer van Christus en worden door het verraderlijke refo-trio de hemel in geprezen. Genoemde aartsketters Graham en Lewis hadden God NIET! Dat leert de Schrift duidelijk in 2 Johannes 1:9: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon."

Antichrist, ROBERT SCHULLER: Zeg me, wat is de toekomst van het christendom, denkt u?

GRAHAM: Ik denk, ieder die Christus liefheeft, of Christus kent, of zij zich ervan bewust zijn of niet, zij zijn leden van het lichaam van Christus. En ik denk niet dat we een grote overweldigende opwekking zullen meemaken die de hele wereld tot Christus zal brengen. Ik denk Jakobus beantwoordde dit, de apostel Jakobus, op het eerste concilie in Jeruzalem, toen hij sprak over Gods bedoeling om in die tijd een volk voor Zijn naam aan te nemen (Hand. 15:14). En dat is wat God vandaag doet, Hij roept mensen van over de hele wereld voor Zijn naam - ongeacht of zij uit de moslimwereld komen, of de boeddhistische wereld, of de christelijke wereld of de niet-gelovige wereld, zij zijn leden van het Lichaam van Christus omdat zij geroepen werden door God. Zij kennen misschien niet eens de naam van Jezus maar zij weten in hun harten dat zij iets nodig hebben wat zij niet bezitten, en zij richten zich tot het enige licht dat zij hebben, en ik denk dat zij gered zijn, en dat zij met ons in de hemel zullen zijn. (Graham leerde dus conform de GG-doctrine van J.M.D. de Heer: -het (dwaze maagden) kindschap Gods zonder Christuskennis. -GPPB).

SCHULLER: Wat hoor ik u zeggen dat het voor Jezus Christus mogelijk is om in menselijke harten, zielen en levens te komen, zelfs als zij in duisternis zijn geboren en nooit contact hadden met de Bijbel - is dit een correcte interpretatie van wat u zegt?

GRAHAM: Ja, het is, omdat ik geloof dat ik mensen ontmoet heb in verschillende delen van de wereld, in stamverband, die nooit de Bijbel gezien of ervan gehoord hebben, en die nooit van Jezus hoorden, maar die in hun harten geloofden dat er een God is, en zij trachtten een leven te leven dat anders was dan de omringende gemeenschap waarin zij leefden. (pure pelagiaanse alverzoening -GPPB).

SCHULLER: Ik, ik ben zo aangegrepen u dit te horen zeggen. Er is een wijdheid (wideness) in Gods genade?

GRAHAM: Die is er. Die is er zeker.

SCHULLER: U kende Fulton Sheen. U kende deze mensen. Uw commentaar op deze twee mensen graag [Fulton Sheen and Norman V. Peale].

GRAHAM: De hoofdzaak bij communicatie is te leven, laat mensen zien dat je leeft naar wat je verkondigt ... [commentaar op zijn vriendschap en conversaties met Fulton Sheen]. Ik verloor een zeer waardevolle vriend, en sinds die tijd, de hele relatie tussen mij en mijn werk, en u en uw werk, en de Roomskatholieke kerk is veranderd. Zij openen hun armen om ons te verwelkomen en wij hebben de steun van de Katholieke kerk haast overal waar we komen. En ik denk dat wij moeten komen tot de plaats waar we onze ogen op Jezus Christus houden, niet op de gezindte (denominatie), kerk of groep waartoe we behoren. (Graham was dus een verklaarde vriend van Rome, dus een verklaarde vijand van Christus, ofwel een plurale duivel - GPPB.).

----------------------------

FROST: Ik citeer u: "Als er ooit een vrouw door God zou geroepen zijn de Schriften te verkondigen, dan is mijn dochter Ann er een. Zij is een van de grote Bijbelleraren onder de vrouwen vandaag. Ik heb een grote appreciatie voor haar en voor andere vrouwen die een gave van God hebben."
Betekent dit dat u een voorstander bent van ambtelijke wijding van vrouwen?

GRAHAM: Het is - het zou overeenkomen met de cirkel waarin ik was, omdat ik ben - ik voel dat ik behoor bij al de kerken. Ik ben evengelijk thuis in een Anglicaanse of een Baptistische kerk of een vergadering van de Broeders of een Rooms-katholieke kerk. En ik zou willen zeggen dat ik me wil identificeren met de gebruiken en de cultuur en de theologie van die bepaalde kerk. (Graham was duidelijk een plurale misleider van de bovenste plank - GPPB.).

GRAHAM WAS GEEN EVANGELIST, MAAR EEN HYPNOTISEUR, EEN ACTOR, EEN ZIELSMISLEIDENDE ANTICHRIST, DIE MILJOENEN ZIELEN MET EEN SIMON-DE-TOVENAAR-HYPNOSE NAAR DE HEL HEEFT GEDIRIGEERD.

GRAHAM WORDT IN DE RD-ILLUMINATIE-KRANT ECHTER HOGELIJK GEPREZEN
DOOR DE OP DEZE WEBSITE REEDS ONTMASKERDE REFO-WOLVEN, W. VAN VLASTUIN, J.M.D. DE HEER EN J. VAN DER GRAAF, ZOALS DIT SOORT REFO-ILLUMINATEN DAT OOK DOEN MET AARTSKLETTERS, TIM KELLER, JOHN PIPER EN C.S. LEWIS (zie volgende blokken).

BILLY GRAHAM EXPOSED AS A FALSE PREACHER AND A GREAT DECEIVER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier BILLY GRAHAM EXPOSED AS A FALSE PREACHER AND A GREAT DECEIVER

Klik op de afbeelding, of op de Klik hier link, ter inzage pdf-artikel: -Billy Graham was an Antichrist and a Great Deceiver-

Deze publicatie wil niet zeggen dat we de geestelijke visie van de schrijver van het artikel via de Klik hier link geheel onderschrijven, het gaat ons om zijn waarheidsfeitelijke ontmaskering van aartsketter, Billy Graham.

DE VALSE LERAARS VAN HET NIEUWE CALVINISME   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VALSE LERAARS VAN HET NIEUWE (VERVALSTE) CALVINISME

OUDGERAFFINEERDE SGP-LIJDER, C. VAN DER STAAIJ, IS EEN FERVENTE AANBIDDER VAN DE VALSE LEER VAN de theistisch evolutionist, arminaan, pelagiaan, valse oecumeen, Tim Keller, voorganger van de "Redeemer Presbyterian Church" in New York en samen met Donald Carson grondlegger van de "Gospel Coalitio and the New Calvinism" (Zie klik hier link on top of the page).

Nog meer valse leraars van het "Nieuwe Calvinisme":
1. Gristelijke hedonist, aanbiddingsmuziek-artiest, lewis-acteur, Schriftkriticus, vriend van driedubbele ketter/pelagiaan, Rick Warren, John Piper van "Desiring God Ministries", die door velen als de centrale figuur van New Calvinism gezien wordt;
2. Spotboef, vrije-seks-dominee en rockband-acteur, Mark Driscoll van de "Mars Hill Church" in Seattle die de reputatie heeft in de geschiedenis als dominee het meest is gedownload;
3. Volbloed pelagiaan, dr. Albert Mohler, president van het "Southern Baptist Theological Seminary."


Meer over John Piper:
John Piper is zonder twijfel een centrale figuur binnen het New Calvinism. Hij heeft zijn hedonistische (perverse) theologie "Desiring God" ervoor gebruikt om zijn valse filosofie van het christelijke hedonisme te verbreiden. Voorts bevordert hij de moderne en wereldse praisemuziek en zelfs de "heilige hip-hop". Hij is sterk oecumenisch georienteerd en onderneemt geen pogingen de ware leer van de valse elementen te onderscheiden. Gods Woord zegt van deze valse leraar: "Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen", Judas: vs. 4.

Meer over Mark Driscoll:
Er bestaat geen twijfel aan dat de dienst van Driscoll zondig gedrag in de gemeente bevordert. Hij verandert de genade van God in bandeloosheid. Zijn leer doet een heilige levenswandel ontaarden doordat hij wereldgelijkvormigheid in de gemeente bevordert. Hij propageert een vleselijke versie van het christendom die zich verlustigt in vleselijke begeerten. Hij moedigt christenen aan naar het vlees te wandelen, hun gedachten te richten op de dingen van het vlees, welke zijn: bandeloosheid, verdorvenheid, onreinheid en sensualiteit (Gal. 5,19). Wat zijn de vruchten van Driscolls bediening? Zoals we hebben gezien levert de dienst van Driscoll de volgende slechte vruchten op:

- Perverse taal en platvloerse communicatie
- Spotten met de Bijbel
- Seksuele losbandigheid
- Punk- en rockmuziek
- Tattoos
- Bovennatuurlijke gezichten.

Lees verdere informatie via de Klik hier link.

PS. De link naar www.eeninwaarheid.info is alleen ter objectieve informatie bedoeld omtrent de valse leraars en de valse leer van "het nieuwe calvinisme" en niet is bedoeld als promotie van www.eeninwaarheid, aangezien die eenheid ook rammelt aan alle kanten.
De artikelen via de Klik hier link (on top of the page) betreffen echter vertaalde artikelen die het bewijs aan de dag leggen dat Keller, Piper, Driscoll, Mohler, enz. valse leraars zijn en wel degelijk hun valse leer aan de dag leggen. Ook binnen het afvallige Refodom worden de ketterse boeken van de valse leraars, Tim Keller en John Piper, verslonden, met name door de klimaatwaanzinnige Steef de Bruijn en fascistische war-criminal, Van der Staaij.

THE NEW CALVINIST-MINISTERS ARE FALSE PROPHETS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier THE NEW CALVINIST-MINISTERS ARE FALSE PROPHETS

TIM KELLER'S FALSE GOSPEL

Part 1. Tim Keller: Dangerously Influential


www.teachingtheword.org/articles_view.asp?columnid=5449&articleid=77005

Part 2. Tim Kellers "Gutless Gospel"

www.teachingtheword.org/articles_view.asp?columnid=5449&articleid=77008

Part 3. Tim Kellers False Gospel: "Changing Both the Method and the Message"

www.teachingtheword.org/apps/articles/web/articleid/77007/columnid/5449/default.asp

Part 4. Tim Kellers False Gospel: "A Sandwich Made Without the Bread of Life"

www.teachingtheword.org/apps/articles/web/articleid/77100/columnid/5449/default.asp

----------------------------------------------------

John Piper and his Holy Hip Hop

John Piper’s role in legitimising and promoting hip hop culture in the Church is an important aspect of his ministry that is sometimes overlooked. To really understand John Piper’s ministry we must examine his association with holy hip hop culture that is sweeping through the young, restless and reformed New Calvinist movement. The purpose of this article is to provide information on Piper’s involvement and support for holy hip hop.

Source:
www.newcalvinist.com/john-piper-2/piper-and-hip-hop/

CLICK THE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE OR ON THE IMAGE, TO TAKE A LOOK AT THE FALSE DOCTRINE OF THE NEW CALVINISM

NEW CALVINISM IS HIGHWAY TO HELL  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NEW CALVINISM IS HIGHWAY TO HELL !

Who Are the New Calvinists?

Part 1: New Calvinism, the Gospel Coalition and dr. Tim Keller


Dr. Tim Keller is a big name in the New Calvinist movement. His teachings are widely propagated through The Gospel Coalition, the Redeemer Network, the Proclamation Trust in the UK, and conferences around the world. While he has a reputation for being a sound Protestant Christian leader, the truth is that he does not abide by the orthodox doctrines of the reformed faith. He uses a pseudo intellectual, philosophical approach to propagate a man made gospel. He is promoting a version of the gospel that is far from biblical truth.

We have seen that while he is deeply ecumenical in approach and sympathetic to the Catholic cause, he is irritated by the fanaticism of those who claim to be born again Christians. Like the New Evangelicals, he has a low view of Scripture that allows him to promote the doctrine of theistic evolution. He seeks to contextualise the gospel to make it culturally acceptable. He seeks to combine evangelism and social activism. He is an archetypical New Calvinist, who in fact, has repudiated the Reformation.

The Apostle Paul warned of the danger of those who promote philosophical ideas in the name of the Christian faith. "Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And ye are complete in him" (Colossians 2.8-10). We must not be taken captive by the empty deceit and man made philosophy of New Calvinism that pays only lip service to the doctrines of the Reformation. Rather we proclaim sound biblical doctrine.

CLICK THE KLIK HIER-LINK ON TOP OF THE PAGE OR CLICK THE IMAGE, TO TAKE A LOOK AT THE FALSE DOCTRINE OF THE NEW CALVINISM

PELAGIAAN/ARMINIAAN/EVOLUTIONIST TIM KELLER BEWIEROOKT DOOR OGG/SGP/EO-er VAN DER STAAIJ  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
VALSE PROFETEN, ZOALS BILLY GRAHAM, TIM KELLER, JOHN PIPER, ENZ. IN HET RD EN DOOR REFO-DS-WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN, OPZETTELIJK BEWIEROOKT EN GEPROMOOT !

EX-HOOFDRED. RD, KRANENDONK EN HOOFDRED. RD, DE BRUIJN, DOEN AAN DEMON-VERERING !!


John Piper is undoubtedly at the centre of New Calvinism. He has used his Desiring God ministry to proclaim his false philosophy of Christian Hedonism as if it is the way to true Christian living. He has also promoted contemporary, irreverent worldly worship in the Church, even supporting holy hip hop. By openly supporting false teachers he is leading many people, especially young people, into a false religion. Those who truly want to follow Christ, and live a holy life, need to run as far and as fast as they can from the influence of John Piper.


Source:
www.newcalvinist.com/john-piper-2/

-------------------------------------------------------------

Tim Keller has a reputation for being a sound Protestant Christian leader. His teachings are widely propagated through The Gospel Coalition, the Redeemer Network, the Evangelical Ministry Assembly in the UK, and conferences around the world. The truth is that Keller does not abide by the orthodox doctrines of the Christian Church. He uses a pseudo intellectual, philosophical approach to propagate a man-made gospel. He is promoting a false gospel that is far from biblical truth. Please look at the other articles on Keller, to be posted on this website shortly, in order to understand the full extent of his false teaching. You will see that he is deeply ecumenical in approach and sympathetic to the Catholic cause. Indeed, his commitment to the Catholicism is so deep that Redeemer Presbyterian Church in New York engages in mystical Catholic practices. He has such a low view of Scripture that he goes out of his way to promote the false doctrine of theistic evolution. He is so impressed with the idea of humanistic psychology that his church runs a fee charging counselling service that integrates psychological theories with Scripture. He is so taken with the ways of the world that he promotes a liberal political agenda. And the great tragedy of Tim Keller is that all this is done under the banner of Reformed Calvinism.

Source:
www.newcalvinist.com/tim-kellers-false-gospel/

Klik hier
Van der Staaij: Boeken Tim Keller mee op vakantie
RD: 18-07-2012 13:49 | gewijzigd 18-07-2012 13:53 | Redactie digitale media

Kees van der Staaij leest in zijn vakantie graag boeken van de Amerikaanse predikant Tim Keller. "Een vlotte New Yorker die goed gereformeerd is en heel veel mensen weet te bereiken, dat vind ik inspirerend." De SGP–fractieleider zei dat woensdagochtend in een interview met de NOS. "Ik denk dat Keller heel direct en helder zijn boodschap brengt."

Lees volledige RD-artikel via bronlink:
www.refdag.nl/nieuws/politiek/van_der_staaij_boeken_tim_keller_mee_op_vakantie_1_660880

Van der Staaij in NOS-interview:
Van der Staaij meent dat Tim Keller een klassiek gereformeerde, orthodox-Christelijke booschap brengt. Van der Staaij zegt elk boek van Keller te kopen en neemt die mee op vakantie. Van der Staaij zegt desgevraagd niet alleen "Kellers" te lezen tijdens zijn vakantie, want hij neemt ook BOMMEL-STRIPS mee in de koffer.


Bronlink NOS-interview :
www.nos.nl/audio/396218-van-der-staaij-tim-keller-liet-vonk-overspringen-naar-nietchristelijken.html

-----------------------------------------------

COMMENT 1

DE OUDGERAFFINEERDE SGPLAYER Van der Staaij geeft schaamteloos en publiek te kennen dat hij een fervent favoriet is van de valse leer van de nieuw-calvinistische voorganger, Tim Keller, terwijl Keller een volbloed arminiaan is, een theistische evolutionist en een valse oecumeen, die met Rome participeert. (Zie Klik hier link on top of the page, or click on the image).

Het is al enige tijd bekend dat de "zwaar"-oudgereformeerde Van der Staaij net zoveel onderscheid heeft omtrent de bijbels-gereformeerde leer en de valse leer van "het nieuwe calvinisme", als een kip van spruitenplukken afweet. VDS-kleuter leest niet alleen de verderfelijke boeken van Tim Keller, nee, hij is ook fervent lezer van de Tom Poes & Bommel-stripboeken. OGG-lid en SGP-lijder Van der Staaij is openbaar gekomen als een volbloed oudgeraffineerde pelagiaan, die zich inlaat met de vervloekte ketterijen van het "nieuwe calvinisme" en daarbij vermaakt hij zich als een zielige kleuter met de stripboeken van Tom Poes & Bommel. En zo'n kleuter moet lij-ding geven aan een blinde refo-achterban van ge-indoctrineerde SGP-ers, die tot en met de refo-dominees toe in het toneelstuk van de gristelijke politiek geloven dat zich het kiezen tussen kwaden veroorlooft en Gods Woord aanpast aan de politieke omstandigheden. De Heere blaast erin, totdat al het puin van de gristelijke sgp-politiek tot stof vermalen zal zijn tot in de hel toe, omdat Gods Naam en Woord door dit soort van politieke vakantie-kleuters, zoals Van der Staaij dat is, grotenlijks wordt gelasterd.

GPPB.


------------------------------------------------------------

VU-CRUCIFIX_KUSSER, DR. P. DE VRIES, AGEERT HIERONDER TEGEN DE KETTERS VAN HET "NIEUWE CALVINISME" MET EEN DUBBELE TONG, OMDAT HIJ OP ZIJN WEBLOG JUIST RECLAME MAAKT VOOR DE "NIEUWE CALVINISTEN", JOHN PIPER, TIM KELLER EN ZELFS VOOR ZIELENBEDRIEGER-ACTEUR, BILLY GRAHAM!

Zie dubbeltong-dr. P. de Vries-artikel:
https://drpdevries.blogspot.com/2018/03/billy-graham-en-wolfhart-pannenberg.html

Tim Keller staat zeker niet dichter bij Dordt dan Arminius
RD: 23-05-2013 07:51 | gewijzigd 23-05-2013 07:53 | Dr. P. de Vries

"De bekende Amerikaanse voorganger Tim Keller is een orthodox christen in de brede zin van het woord maar zeker geen calvinist", stelt dr. P. de Vries. "Keller een calvinist noemen, maakt de aanduiding calvinist betekenisloos."

De Vries citaat 1: Kellers wijze van verwoording van de bekering gaat uit van de vrije wil van de mens: "Jij moet bereid zijn Gods genade te aanvaarden. Wij moeten God tot middelpunt van ons leven maken." Het zogenaamde zondaarsgebed waarin men Jezus vertelt dat je Hem toelaat in je leven, vinden we ook bij Keller. Dit gebed is typisch arminiaans. Keller lijkt ook de mogelijkheid open te houden dat een ware christen afvalt van het geloof."

De Vries citaat 2: "De grote waardering voor Keller, ook onder hen die zich "reformatorisch" noemen, laat zien dat de aanduiding "reformatorisch", die eerst was bedoeld als een nadere aanduiding -en naar mijn overtuiging een versmalling- van gereformeerd, nu steeds meer een groepsaanduiding wordt die ook personen omvat die in de gereformeerde belijdenis niet de diepste verwoording van de Bijbelse boodschap herkennen."


Lees volledige RD-artikel via bronlink:
www.refdag.nl/opinie/tim_keller_staat_zeker_niet_dichter_bij_dordt_dan_arminius_1_740393

------------------------------------------------------

COMMENT 2

Dr. P. de Vries zegt in de hierboven aangehaalde citaten ware dingen over Tim Keller, namelijk dat Keller als een arminiaan moet worden beschouwd. Het is terecht dat Keller een arminiaan is en dat houdt ook in dat zijn volgeling Van der Staaij een arminiaan is. Het is echter nog veel erger met Keller (en zijn SGP(!)-volgelingen) gesteld, dan De Vries in bovengenoemd RD-artikel schrijft.
Hoe kan dr. De Vries die ook de "reformatorische beweging" bekritiseerd, zijn stem blijven geven aan de afvallige SGP met de OGG-arminiaan Van der Staaij aan de top? Daarbij komt dat dr. P. de Vries zelf zo dubbelslachtig is als de SGP, aangezien hij de SGP-politiek promoot, inclusief het kiezen tussen kwaden en het hypocriete pelagiaanse en feministische dubbelbesluit der SGP over de plaats van de vrouw, onderschrijft, enz.
Deze publicatie gaat in ieder geval naar de kerkeraad van de OGG in Benthuizen, waar VDS lid is, en naar de kerkenraad van dr. De Vries, om een tuchtmaatregel af te eisen, want het moet eens afgelopen zijn met die vervloekte half- en dubbelslachtige refo-schijnheiligheid!

Dr. P. de Vries promoot dubbelbesluit SGP
http://www.derokendevlaswiek.com/index.html?target=2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKDUBBELBESLUIT_SGP_EN_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html

Dr. De Vries mag dus eerst zelf het boetekleed aantrekken en de hand in eigen kerk-politieke boezem steken, aangezien De Vries contra Gods Woord zijn stem geeft aan de afvallige SGP-politiek. Dominees die zich met politiek inlaten en er niet tegen getuigen, hebben mijn vertrouwen niet. Bovendien laat De Vries de ongerechtigheid in eigen kerkverband onaangeroerd, aangezien de HHK sodomieten toelaat als kandidaat, preekconsent geeft en zelfs beroepbaar stelt. Bovendien is de prediking ook in de HHK overwegend arminiaans/pelagiaans en de jeugdbond van de HHK is volbloed wereldgelijkvormig! Bovendien bekritiseert De Vries Tim Keller eenzijdig, en ontmaskert hem alleen als een arminiaan. Tim Keller is veelmeer dan een arminiaan, want hij is ook een theistische evolutionist, een valse oecumeen die participeert met Rome en een pelagiaan die de absoluutheid van de zondeval en de doodstaat van de mens ontkent. De kwalificatie die De Vries aan Keller geeft (orthodox calvinist in de brede zin van het woord), is dan ook geheel misplaatst, aangezien Tim Keller absoluut geen "orthodox calvinist in de brede zin van het woord" genoemd kan worden. Die lichtmutsige aanduiding van P. de Vries is voor zo'n misleider als Tim Keller geheel misplaatst. Tim Keller verkondigt -net als John Piper- een vals evangelie, en zij verdraaien de Schriften tot hun eigen en veler verderf. Derhalve gaan al die pelagiaanse acteurs van het nieuwe calvinisme de geschiedenis in als valse leraars ! (Zie Klik hier link on top of the page, or click on the image).

PS. De link naar www.eeninwaarheid.info is alleen ter objectieve informatie bedoeld omtrent de valse leraars en de valse leer van "het nieuwe calvinisme" en niet is bedoeld als promotie van www.eeninwaarheid, aangezien die eenheid ook rammelt aan alle kanten. De artikelen via de Klik hier link (on top of the page) betreffen echter vertaalde artikelen die het bewijs aan de dag leggen dat Keller, Piper, Driscoll, Mohler, enz. valse leraars zijn en wel degelijk hun valse leer aan de dag leggen.


------------------------------------------------------

ZOALS GEWOONLIJK BRENGT HET RD TENSLOTTE EEN PKN-LEUGENAAR (M.K. DE WILDE) IN STELLING OM DE VALSE LERAARS VAN HET "NIEUWE CALVINISME" TE KERSTENEN

Luister beter naar Tim Keller
RD: 27-05-2013 07:02 | M. K. de Wilde

"Als dr. De Vries wat beter en wat langer naar Tim Keller had geluisterd, had hij de elementen die hij mist in de boeken en preken van de Amerikaanse voorganger wel degelijk aangetroffen", reageert drs. M. K. de Wilde.

Quote van De Wilde:
In de tweede plaats wil ik wijzen op het "confessional statement" van The Gospel Coalition, de hervormingsbeweging die Tim Keller samen met D. A. Carson heeft opgericht. In dit statement zijn op z'n minst vier van de vijf hoofdpunten van Dordt terug te vinden. Onder orthodoxe christenen in Amerika staat het calvinisme van Keller ook niet ter discussie (anders dan bijvoorbeeld zijn apologetiek en zijn visie op de kerk).


Bronlink:
www.refdag.nl/opinie/luister_beter_naar_tim_keller_1_741186

-----------------------------------------------

COMMENT 3

Het is vanzelfsprekend dat de misleidende fake-nieuwskrant, het RD, de duivelse misleiding van De Wilde publiceert, om de ketterijen van Keller en zijn new calvinism-consorten te kerstenen! Het is met feiten bewezen dat Keller wel degelijk een arminiaan is, een theistische evolutionist, een pelagiaan en een participant van Rome. In tegenstelling tot wat PKN-leugenaar De Wilde beweert, staat het verbasterde calvinisme van Keller, Piper, Mohler, enz. wel degelijk onder vuur onder orthodoxe calvinisten in Amerika. Iedereen kan daarvan nota nemen door de vertaalde artikelen te lezen over de bewezen ketterijen van het nieuwe calvinisme via de Klik hier link on top of the page en via de Engelstalige artikelen/linken (Zie onderstaande blokken).

GPPB.

JOHN PIPER & TIM KELLER-PROMOTORS Á LA NEW CALVINISM ZIJN ZELF WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN, ZOALS JOHN-PIPER-FAN M. KLAASSEN EN TIM-KELLER-FAN C. VAN DER STAAIJ DAT ONTEGENZEGGELIJK ZIJN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

DE BILLY GRAHAM, AND THE NEW CALVINISM ACTORS, JOHN PIPER & TIM KELLER-PROMOTORS, ZIJN ZELF WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN, ZOALS JOHN-PIPER-FAN, M. KLAASSEN, EN TIM-KELLER-FAN, C. VAN DER STAAIJ, EN BILLY GRAHAM LOF-TROMPETTERS, HHK-ACTEUR, W. VAN VLASTUIN EN GG-ACTEUR, J.M.D. DE HEER, DAT ONTEGENZEGGELIJK ZIJN !

Klik hier Een waarachtig kenmerk van wolven in schaapsklederen, is o.a., dat zij altijd ploegen met andermans kalf/wolf ZOALS, DEMAS KLEEN DE KOPERSMIT DAT DOET MET HUIDIGE REFO-WOLVEN en die publiek promoten, zoals ook PKN-er dr. M. Klaassen dat doet met een valse leraar, zoals John Piper dat is, met zijn pelagiaans gristen-hedonisme !

Het Refodom is geheel in de ban van het New-Calvinism, hetgeen een volstrekt valse religie is, dat echter in het RD gepromoot en o.a. door verleiders als dr. M. Klaassen, De Wilde en SGP-lijder, Van der Staaij, omhelst en publiek aanbevolen wordt.

Dominees die het volk NIET publiek tegen de valse leraars waarschuwen en die kerkpolitieke modaliteiten-veinzerij zelfs kerstenen, zoals o.a. ds. Klaas Veldman dat doet, gedragen zich als broodprofeten, zoals de zonen van Samuel dat waren: "En zij namen geschenken aan en bogen het recht!" (1 Sam. 8:3).


Bronlink:

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_Kzo_VELDMAN_TOLEREERTzpVERDEDIGT_LEERVRIJHEIDzpHHK.html

--------------------------------------------------------------------------------

Heer M. Klaassen,
30-05-2015

Naar aanleiding van uw John-Piper-promotie (zie o.a. onderstande link)


https://www.youtube.com/watch?v=fKbJg2Po3jI

het volgende:

Meneer dr. Klaassen, uw biografie staat duidelijk in Gods Woord beschreven, en wel in 2 Petrus 2. Uw afgrijselijke bejubeling van een valse leraar als John Piper, zijn o.a. weerlegd via onderstaande linken:

www.eeninwaarheid.info/Printdoc.php?item=794 (Zie Klik hier link).

https://www.youtube.com/results?search_query=john+piper+false+religion


------------------------------------------------------------

Klik op de afbeelding of op de Klik hier link ter inzage ontmaskerend artikel omtrent valse leraar John Piper en zijn new-calvinism-consorten.

PS. De link naar www.eeninwaarheid.info is alleen ter objectieve informatie bedoeld omtrent de valse leraars en de valse leer van "het nieuwe calvinisme" en niet is bedoeld als promotie van www.eeninwaarheid, aangezien die eenheid ook rammelt aan alle kanten. De artikelen via de Klik hier link (on top of the page) betreffen echter vertaalde artikelen die het bewijs aan de dag leggen dat Keller, Piper, Driscoll, Mohler, enz. valse leraars zijn en wel degelijk hun valse leer aan de dag leggen.

Zie ook DRV-artikelen over de valse new-calvinism-leraars en hun valse leringen, plus de valse religie van dr. M. Klaassen zelf, in onderstaande blokken.


-----------------------------------------------------

Stuur geen reactionaire email, meneer Klaassen, want uw oordeel is dusdanig verduisterd en verdemoniseerd, dat een gesprek met valse leraars zoals u bent, volstrekt zinloos is!

Zo waarachtig als Gods Woord eeuwig waar is en blijft, staat u voor God en u kunt met uw valse leringen en gelijknamige promoties niet voor Hem bestaan! Ik ben vrij van uw bloed en van het bloed der Piperiaanse en Kelleriaanse verleiders/promotors !

GPPB.


--------------------------------------------

Waarschuwende bijbelteksten jegens wolven in schaapskleren

Matth 7:13-15 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden. Maar wacht [u] van de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

Matth 10:16 Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; weest dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.

Matth 24:4-5 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

Matth 24:11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

Matth 24:24-25 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb [het] u voorzegd!

Mark 13:5-6 En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben [de Christus]; en zullen velen verleiden.

Mark 13:22-23 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. Maar gij ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!

Luk 10:3 Gaat heen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.

Luk 21:8 En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben [de Christus]; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na.

Hand 20:29-30 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.

Rom 16:17-18 En ik bid u, broeders, neemt acht op hen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij [van ons] geleerd hebt; en wijkt af van hen. Want dezulken dienen onze Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.

1 Kor 11:19 Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat zij, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.

2 Kor 11:3-4 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, [om af te wijken] van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of [indien] gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij [hem] met recht.

2 Kor 11:13-15 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als [waren zij] dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken.

Gal 1:6-9 Ik verwonder mij, dat gij zo haastig [wijkende] van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu weer: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Gal 2:14 Maar toen ik [Paulus] zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid.

1 Tim 1:3-4 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, toen ik naar Macedónië reisde, [zo vermaan ik het u nog], opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; noch zich te begeven tot fabels.

1 Tim 4:1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen.

1 Tim 5:20 Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben.

1 Tim 6:3-4 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets.

2 Tim 3:13-15 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en [waarvan] u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt; En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

2 Tim 4:3-4 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen [hun] gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels.

Tit 1:10 Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen.

2 Thess 2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze.

2 Thess 2:8-12 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, die de Heere verdelgen zal door de Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; [Hem, zeg ik,] wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Kol 2:8 Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus.

Ef 4:14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen.

Ef 5:11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

Ef 5:6-7 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo weest dan hun medegenoten niet.

2 Pet 2:1-2 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, [en] een haastig verderf over zichzelf brengende; En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

2 Pet 3:17-18 Gij dan, geliefden, [zulks] te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

1 Joh 2:18, 22-23, 26 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, [zo] zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. - Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. - Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden.

1 Joh 3:7 Kinderkens, dat u niemand verleide.

1 Joh 4:1, 3 Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld - En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de geest] van de antichrist, van welke [geest] gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

1 Joh 4:6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid, en de geest der dwaling.

2 Joh 1:7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Openb 2:20 Maar Ik heb [enige] weinige dingen tegen u [= de gemeente in Thyatira], dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt dat zij een profetes is, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden.

Openb. 12:9 En de grote draak is geworpen, [namelijk] de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt.

Openb. 16:13-14 En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet [= de antichrist], drie onreine geesten [gaan], de kikvorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de almachtige God.

AANHANGERS VAN HET NIEUWE CALVINISME LEREN EEN ANDER EVANGELIE EN ZIJN VAN GOD VERVLOEKT (3) - GPPB. (26-05-2013) - KLIK HIER -  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOORGANGERS EN AANHANGERS VAN HET "NIEUWE CALVINISME" -WAARONDER OGG/SGPLAYER, C. VAN DER STAAIJ- LEREN EEN ANDER EVANGELIE EN ZIJN VAN GOD VERVLOEKT (Gal. 1:8-9) - (3)

"Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt", Gal. 1:8-9.

"En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest", Handelingen 13:44-52.


Deze predikatie is ook een tijdrede tegen het verderfelijke "nieuwe calvinisme" van de valse pelagiaanse leraars, Tim Keller, John Piper, Mark Driscoll, Albert Mohler, Joshua Harris, e.a. !

Voor verdere achtergrondinformatie:
Zie Rubriek 2013 THEOLOGIE PERSBERRICHTEN
PELAGIAANSE/ARMINIAAN/EVOLUTIONIST TIM KELLER BEWIEROOKT DOOR OGG/SGP/EO-er VAN DER STAAIJ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C.S. LEWIS, EEN GEVAARLIJKE AARTSKETTER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
HET GROS VAN DE REFO-DOMINEES LEEST DE BOEKEN VAN AARTSKETTER C.S. LEWIS MET INSTEMMING, MAAR NIEMAND SCHIJNT IN TE ZIEN DAT DE OCCULTE BOEKEN EN LERINGEN DER DUIVELEN VAN LEWIS EEN SUBTIELE INSTAP VORMEN TOT DE AANBIDDING VAN HET BEEST. LEWIS HAD BANDEN MET DE VRIJMETSELARIJ. BE AWARE: ALS EEN VRIJMETSELAAR OVER GOD SPREEKT, BEDOELT HIJ DE DUIVEL.

Lewis held the presidency for thirteen years (1942-54) and under his leadership the Socratic Club was a "phenomenon".[7] Meetings were frequently standing room only; the club had in excess of 100 registered members by the end of its first year; and some of the most prominent thinkers of the time engaged with Lewis around the rational trustworthiness and coherency of Christian faith. Lewis in no way tried to hide the fact that the club was not "neutral". "It was the Christians who constructed the arena and issued the challenge. We never claimed to be impartial. But argument is. It has a life of its own. No man can tell where it will go. We expose ourselves, and the weakest of our party, to your fire no less than you are exposed to ours." [8] Christopher Mitchell, who has written one of the few article-length accounts of the Socratic Club, interviewed a number of Oxford students who had attended the club. On the basis of their accounts, he suggests: Visiting opponents typically viewed Lewis as a fearless and formidable opponent, yet equally "generous" in argument. He was admired for the intellectual rigor he brought to each topic and discussion, and was known both for his "courage" and "open-mindedness". Often it was the chance to cross intellectual swords with him more than anything else, that attracted some of Britain’s best non-Christian thinkers.

source-link:
www.oxfordpastorate.org/thepastoratecslewisandthesocraticclub.htm

--------------------------------------------------------

Klik hier Wie was C.S. Lewis en wat leerde hij?

Klik op de Klik hier link ter inzage bronlink C.S. Lewis


----------------------------------

In vogelvlucht
Clive Staples Lewis (1898-1963) werd in Noord Ierland, in Belfast geboren. Van 1954 af tot aan zijn dood was hij professor aan de Cambridge Universiteit.
Lewis zegt dat hij in 1931 tot het christendom is bekeerd. Hij was auteur van meer dan 40 boeken, waarvan gedichten, romans, kinderboeken, Science-fiction, theologie, literaire kritiek, onderwijzende filosofie, en een autobiografie.
Jaarlijks gaan er meer dan twee miljoen boeken van hem over de wereldwijde toonbank, waarvan de helft afkomstig is van de serie "The Chronicles Of Narnia", die vergeven zijn met occulte fictie, speciaal voor kinderen geschreven. Veel van zijn boeken spelen zich af in de geestelijke wereld waarin het wemelt van mythologische figuren. Lewis prijst deze occulte wereld aan bij zijn lezers als zijnde een goddelijke wereld (zie o.a. Narnia kronieken) en hij misleidt daar vele christenen en hun kinderen mee.

Hier volgt een citaat uit de occulte Narnia-serie van Lewis, genaamd "The Last Battle", hoofdstuk: "Further up and Further in":
"Toen viel ik aan zijn voeten en dacht: Dit is voorwaar het uur van de dood, want de Leeuw (die alle eer waardig is) zal weten dat ik al mijn dagen Tash gediend heb en niet hem. Niettegenstaande is het beter de Leeuw te zien en te sterven dan Tisroc te zijn van de wereld en te leven. Maar de Heerlijke boog zijn gouden hoofd voorover en raakte mijn voorhoofd met zijn tong en zei: Zoon, gij zijt welkom. Maar ik zei: Helaas, Heer, ik ben niet uw zoon maar een dienaar van Tash. Hij antwoordde: Kind, alle dienst die gij voor Tash gedaan hebt reken ik aan als dienst voor Mij." (Note: De Leeuw moet Christus voorstellen en Tash de duivel).

Lewis leert hier vervloekte occulte ketterijen, met name om daarmee kinderen te indoctrineren! Lewis leert dat degenen die de duivel (Tash) dienen, daarmee God (Aslan, de Leeuw) Zelf dienen en die dat doen, leert Lewis, zullen uiteindelijk door God aanvaard worden.

Lewis was bovendien een dikke vriend van de schrijver J.R.R. Tolkien, die het occulte boek schreef: "In de ban van de ring", later verfilmd als "The Lord of rings" a la Harry Potter. Binnen het Refodom beroepen er vele belijders (ook dominees) zich op Lewis als zijnde een "voortreffelijk geleerde en christelijke apologeet" maar als zij zich niet van hun gruwelijke Lewis-ketterijen bekeren, zullen zij desgelijks vergaan (Luk. 13:3).

Lewis was bovendien lid van de socratic club, een club die grote overeenkomsten vertoont met de vrijmetselarij (de ergste vorm van satanisme). Zijn boek "Mere Christianity" wordt geheel onterecht beschouwd als een van de meest grondige en logische, onweerlegbare werken van de christelijke apologetiek, want ook dit boek is vergeven met ketterijen en dwalingen van het ergste soort. Het concept van Mere Christianity bevat weliswaar christelijke waarheden, maar de valse leer en de valse oecumene worden er zodanig in verheerlijkt dat Lewis zich aan de zijde van de antichrist schaart.

Lewis noemde zichzelf "erg katholiek", hij bad voor de doden, geloofde in het vagevuur, en wees de letterlijke opstanding van het lichaam af (C.S. Lewis: A Biography, p. 234). Ook maakte hij regelmatig gebruik van de biecht (p.198), en hij ontving het sacrament van de zieken (p.301). Vervolgens leerde hij -conform Billy Graham sr.- dat sommige heidenen "bij Christus kunnen behoren, zonder het te weten" (Mere Christianity, pp.176-177), hetgeen een fundamentele ketterij is, conform zijn ketterse stelling: "Christus vervult zowel het heidendom als het Judaïsme" (Reflections on the Psalms -p.129). Kortom, Lewis week fundamenteel af van het ware christendom en hij is duidelijk een aanhanger van het universalisme.

Lewis leerde dat wij "goden" zullen worden, waaruit blijkt dat hij ook een aanhanger was van de theïstische evolutie. Hij geloofde ook dat het Boek Job "onhistorisch" is (Reflections on the Psalms -pp.110), en dat de Bijbel "fouten" bevat (pp. 110, 112) en niet goddelijk is geïnspireerd (The Inklings -p.175). Lewis geloofde niet in een letterlijke hel, maar in plaats daarvan is de hel een geestestoestand die men verkiest te bezitten - hij schreef: "… elk opsluiten van het schepsel in de kerker van zijn eigen geest is, uiteindelijk, de hel" (The Great Divorce, p.65).

Met zijn geestige humor, scherpe logica, en schijnbare loyaliteit aan de dogma's van het christelijk geloof, heeft Lewis miljoenen lezers, met name in Engeland en in de Verenigde Staten, weten te imponeren en te doctrineren. Maar dat geldt ook voor vele refo-lezers (waaronder vele refo-dominees).

Ten spijt van zijn -door velen hoog gepropagandeerde- "briljante exegese" omtrent de christelijke apologetiek, was er in C.S. Lewis een onweerstaanbare drijfveer voor de schemerwereld van de occulte fantasie. In de christelijke en refo boekwinkels (o.a. Den Hertog - Houten) worden de ketterse boeken van Lewis, naast zijn occulte fantasieen, zonder schaamte te koop aangeboden. Geld stinkt blijkbaar niet in de reformatorische boekwinkels. De duivel is erin geslaagd om het Refodom o.a. via aartsketters als Lewis te laten participeren met de occulte wereld van de vrijmetselarij. Het eigenlijke doel van de duivel is de aanbidding van het beest, want hij weet dat degenen het beest aanbidden nooit meer bekeerd kunnen worden. De occulte boeken van Lewis vormen een subtiele instap om de duivel zijn finale doel te laten bereiken, ook binnen het Refodom.

Vele uitwendige belijders hebben zich laten verleiden door de meeslepende stijl en de logica waarmee Lewis zijn boeken geschreven heeft, maar dezulken hebben daarbij de eenvoudige bijbelse waarheid die naar de godzaligheid is totaal uit het oog verloren en zelfs verraden. Op DE AARTSKETTER, Lewis, en zijn aanhangers is dan ook volstrekt van toepassing, hetgeen geschreven staat in 2 Johannes 1:9a: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet", daartegenover leert Gods Woord t.a.v. de ware gelovigen: "...die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon."

GPPB.

ENGLISH QUOTES FROM THE BOOK OF C.S. LEWIS 'MERE CHRISTIANITY'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier ENGLISH QUOTES FROM BOOK OF FALSE TEACHER C.S. LEWIS "MERE CHRISTIANITY"

- "When we set out I did not believe that Jesus Christ is the Son of God, and when we reached the zoo I did." (p. 237).

- Paganism is the origin of religion. "Paganism had been only the childhood of religion." (p. 235, 236).

- Some pagans may belong to God without knowing it. "There are people in other religions who are being led by God's secret influence to concentrate on those parts of their religion which are in agreement with Christianity, and who thus belong to Christ without knowing it. For example a Buddhist of good will may be led to concentrate more and more on the Buddhist teaching about mercy and to leave in the background (though he might still say he believed) the Buddhist teaching on certain points. Many of the good Pagans long before Christ's birth may have been in this position." (p.176, 177).

- We're saved by works. "There are three things that spread the Christ-life to us: baptism, belief, and that mysterious action which different Christians call by different names, Holy Communion, the Mass, the Lord's Supper." (pp. 62, 63).

- Theistic evolution is taking place. Nature's "pregnancy has been long and painful and anxious, but it has reached its climax." (p. 172).

- Man is an animal. "When we come to man, the highest of the animals, we get the completest resemblance to God which we know of." (p.139).

- There may be creatures in other worlds, and they may be more like God than man. "There may be creatures in other worlds who are more like God than man is, but we do not know about them." (p.139).

- We can lose our salvation. "A Christian can lose the Christ-life which has been put into him, and he has to make efforts to keep it" (p.49) "There are people (a great many of them) who are slowly ceasing to be Christians." (p.162).

- The descriptions of heaven found in the Bible are all symbolism. "All the scriptural imagery (harps, crowns, gold, etc.) is, of course, a merely symbolical attempt to express the inexpressible. Musical instruments are mentioned because for many people (not all) music is the thing known in the present life which most strongly suggests ecstasy and infinity. Crowns are mentioned to suggest the fact that those who are united with God in eternity share His splendor and power and joy. Gold is mentioned to suggest the timelessness of heaven (gold does not rust) and the preciousness of it." (p.106).

- Worthiness of heaven is based on "the beginnings" of inner "qualities," not salvation. "The point is not that God will refuse you admission to His eternal world if you have not certain qualities of character: the point is that if people have not got at least the beginnings of those qualities inside them, then no possible external conditions could make a 'Heaven' for them." (p. 63).

- Repentance is not necessary for salvation. "This process of surrender, this willing submission, is not something God demands of you before He will take you back" (p. 59-60).

- There is a purgatory after death in which we will be purified. "Whatever inconceivable purification it may cost you after death." (p.108, 172, 174, 175, 182).

- To be born again is still in the future; it is a continuing process not yet completed. "Ye must be born again." Till then, we have duty, morality, the Law, A schoolmaster, as St. Paul says "But the schooldays, please God are numbered." (p.115).

- He was a product of theistic evolution. "All my past; my ancestral past; perhaps my pre-human past." (p. 79).

- Mysticism is a means by which one can leave "this world" before death. "I do not at all regard mystical experience as an illusion. I think it shows that there is a way to go, before death, out of what may be called "this world" "One thing common to all mysticisms is that temporary shattering of our ordinary spatial and temporal consciousness and of our discursive intellect." Lewis claimed that he did not "attempt the precipices" like the "saints" and "mystics" do. (pp. 63-65).

- He prayed for the dead. "Of course I pray for the dead. The action is so spontaneous, so all inevitable, that only the most compulsive theological case against it would deter me. And I hardly know how the rest of my prayers would survive if those for the dead were forbidden." (p.107).

- There is a purgatory which we must suffer after death. "I believe in Purgatory." While he claimed to not believe it is the extreme suffering that the Roman Church taught in earlier eras, he held that our "souls demand Purgatory." In order to make them pure enough for heaven. This idea is no doubt based on his heresy of salvation being a continuing and incomplete thing. He does "assume that the process of purification will normally involve suffering." He likens it to being given a mouth wash after having a tooth pulled. "This," he says, "will be Purgatory. The rinsing may take longer than I can now imagine. The taste of this may be more fiery and astringent than my present sensibility could endure." (pp.108-109).

- The work of redemption is continued by purgatory. He believed that purgatory was "A process by which the work of redemption continues, and first perhaps begins to be noticeable after death." (pp. 246-247).

- The earth was created by theistic evolution. "He made an earth at first "without form and void" and brought it by degrees to its perfection." (p.125).

- There is no literal hell. It is a state of mind. "Every shutting-up of the creature within the dungeon of its own mind is, in the end, Hell." (p. 65).

- "People can take their own animals to heaven as partakers of their salvation." (p.108). He portrayed animals partaking of the Christ-life through a saintly woman.

- Man evolved from animals. Theistic evolution. "For long centuries God perfected the animal form which was to become the vehicle of humanity and the image of Himself." (p.177).

- If man is totally depraved, then Christianity is a form of devil worship. "When the consequence is drawn that, since we are totally depraved, our idea of good is worth simply nothing--may thus turn Christianity into a form of devil worship." (pp.37-38).

- Our goodness is not that different from God's. "The divine goodness differs from ours not as white and black but as a perfect circle from a child's first attempt to draw a wheel." (p. 39).

- The Bible contains myths. "I have the deepest respect for Pagan myths, still more for myths in the Holy Scriptures." (p. 71).

- The Genesis account comes from pagan myth. "I have therefore no difficulty accepting, say, the view of those scholars who tell us that the account of Creation in Genesis is derived from earlier Semitic stories which were Pagan and mythical." (p. 110).

- Man is an animal. "But he (man) remains still a primate and an animal." (p. 115, 129).

- Job is "unhistorical." (p. 110).

- There is error in the Bible. (pp. 110 and 112).

- The Bible "carries" the Word of God but is "human material..." (pp.110, 112).

- Christ fulfilled paganism. "As I believe, Christ fulfills both Paganism and Judaism." (p. 129).

- Plato was a theological genius. He says that Plato was "an overwhelming theological genius." (p. 80).

- God repiano coversds people for doing evil because they were doing the best they knew. God "often makes prizes of humans who have given their lives for causes He thinks bad on the monstrously sophistical ground that the humans thought them good and were following the best they knew" (p. 26).

- To be truly human you must participate in the Tao. He said of the Tao, which is from Chinese mysticism, that it is "the concrete reality in which to participate is to be truly human."

- Christ's death was not a substitution for us, but rather something like the Roman Catholic idea of the storing-up of grace.

- "Apollo is probably a lower species of Christ, and could probably be prayed to as such." Prehaps the most spiritually damning and revealing statement that Lewis ever made is quoted in C.S. Lewis: A Biography, by Roger Lancelyn Green. On page 276, Green gives us the quote. Lewis and his ill wife were on a trip when Lewis stated, "I had some ado to prevent Joy and myself from relapsing into Paganism in Attica! At Daphni it was hard not to pray to Apollo the Healer. But somehow one didn't feel it would have been very wrong - would have only been addressing Christ sub specie Apollinis."


http://www.providencemountainranch.com