100 JAAR SGP-BESTAAN ZAL VOOR/EEUWIG/VERGAAN
100 JAAR SGP-BESTAAN ZAL VOOR EEUWIG VERGAAN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Alle SGP-dominees hebben Artikel 36 NGB verraden, door te stemmen op de Christus-verradende vrijheid-van-valse godsdiensten-partij, de SGP.

Dominees/belijders/kerken/RD-media die vrijheid van valse godsdiensten voorstaan en/of op de SGP stemmen, hebben Christus en Zijn alleen-geldende leer van de steilte in de afgrond geworpen en zijn dus ook verraders van Christus, gelijk de vrome Joden van weleer: "En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg", Luk. 4:28-30.

De vrijheid-van-valse godsdiensten-dominees/belijders/kerken/RD-media, die talloze keren uitdrukkelijk gewaarschuwd zijn, zijn door Christus en Zijn Geest voorgoed verlaten, zoals bovenstaand tekstgedeelte uitdrukkelijk leert, hetgeen ook hoorbaar, zichtbaar en tastbaar is !


Klik hier 100 JAAR SGP-BESTAAN ZAL VOOR EEUWIG VERGAAN !

100-JARIG SGP-JUBILEUM IS HEIDENS FEEST IN WASSEN-BEELDEN-MUSEUM !

RD-DANS OM HET 'GOUDEN' SGP-KALF, STAAT GELIJK AAN DE AFGODSCULTUS VAN DE GODIN DIANA MET EEN VROOM LAAGJE REFO-ZALF !

-------------------------------------------------

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE LIFE-UITSPRAKEN VAN STAAIJ/VLIES/DIJKGRAAF, OFWEL SGP-VERKRACHTING VAN GODS WOORD EN WET !


--------------------------------------------------

De hoer op het beest is Rome, DE Antichrist. Er zijn echter ook antichristelijke varianten van de hoer op het beest en daarvan is de SGP er een van, want de SGP hoereert met het Euro-babel-beest en met fascistische en aborterende regimes, vanzelf allemaal "met een open Bijbel"....

Participatie met het beest, hetgeen de SGP publiek doet, leidt onherroepelijk tot de aanbidding van het beest en die dat doen zijn van de zaligheid voor eeuwig uitgesloten. "En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus", Openb. 14:9-12.

Met honderden feitelijke bewijzen is op deze website aangetoond dat de SGP een van God vervloekte fascistische beweging is die de zaak van Christus niet behartigt, maar doorlopend verraadt (Zie Klik hier link).

Als homobordeel-opener, Van der Vlies, beweert dat de SGP politiek bedrijft met een "open Bijbel", vloekt hij als een ketellapper, aangezien de SGP niets anders doet dan Gods Woord negeren en/of aanpassen naar de politieke omstandigheden. Gods gebod wordt door de SGP doorlopend verkracht doordat zij Gods gebod niet als absolute verbods-eis laten gelden, met name jegens nazi-praktijken, zoals abortus, euthanasie en orgaandonatie.

Van der Staaij permiteert zichzelf om Gods absolute gebod te verkrachten, als zijnde niet haalbaar, zoals hij zich o.a. opstelt jegens abortus (wel vermindering maar geen verbod). Zulke profane antinominanen doen de Wet Gods teniet en sterven onherroepelijk zonder barmhartigheid, als zij zich niet waarachtig tot God bekeren. Van der Staaij gaat nooit inhoudelijk in op hetgeen hem aangezegd wordt, maar spreekt als een voorgeprogrameerde robot-kameleon die zich aanpast aan de omstandigheden, ten koste van de waarheid van het Evangelie. Geen enkel woord komt uit zijn hart en er is dan ook geen woord, maar dan ook geen enkel woord van God bij. Over Van der Staaij wordt evenwel refo- en kamerbreed een mensverheerlijkende loftrompet geblazen en ze nemen de eer van elkander aan, terwijl de ere Gods door hen vertrapt wordt op alle gebied. Ze smeren elkaar stroop om de mond en likken elkaars voeten, om misselijk van te worden.

Billy Graham werd door niemand gehaat, omdat hij van de wereld was. Zo is het ook met Van der Staaij gesteld en met heel de SGP-top, inclusief de SGP-dominees. Ze zijn van de wereld en de wereld heeft het hare lief. Gods ware volk wordt altijd en overal gehaat (Joh. 15:19 - Luk. 21:17), omdat zij van de wereld niet zijn, maar van Christus en in de leer van Christus volharden door de Geest van Christus, alle Godevijandige tegenstand en hartbarstende vijandschap ten spijt (Hand. 5:33 - 7:54).

Er is dan ook geen enkele SGP-er in de 1e en 2e kamer, noch in het SGP-bestuur, met een druppel waar geloof en dat geldt ook alle SGP-dominees. Demo-politiek bedrijven en/of supporten onder een gristelijke vlag is het bedrijf van de mens der zonde en van God vervloekt. God een handje helpen met gristelijke politiek, is een bittere vrucht van de totaal verzondigde verantwoordelijkheid van de gevallen mens in het paradijs. De SGP-mens boogt op haar zogenaamde verantwoordelijkheid, maar het oogmerk en de uitwerkingen daarvan zijn enkel blinkende zonden voor God.

Het oordeel Gods dat op de SGP van kracht is, geldt ook voor 100% voor de landelijk bezwaarde SGP-ploeg, die het blad "In het Spoor" uitgeeft, aangezien de vroomsprekende woordvoerder dhr. Op ‘t Hof de SGP weliswaar op bepaalde punten bekritiseert, maar niet op grond van Gods Woord verwerpt, waarmee ook hij de zaak van Christus verraadt.

Hetzelfde geldt ook voor 100% voor het door de Rothschild-clan gecontroleerde krant, het RD, een MSM-krant die doorlopend Goebeliaanse propaganda maakt voor de liberaal-fascistische SGP, en beiden bewegingen -RD/SGP- komen dan ook voort uit de van God afgevallen kerkpolitieke Afscheiding.

Gods ware knechten zijn persoonlijk geroepen om publiek tegen de Overheid te ageren als de Overheid haar Goddelijke roeping verzaakt. Er is echter geen enkele dominee die zijn roeping in deze vervult. Dat betekent dus dat er van Gods ware geroepen knechten geen sprake kan zijn binnen de refo-gelederen. Met de oprichting van de SGP heeft de kerk haar dure roeping aan de politiek verkocht en alle refo-dominees zijn als slaven aan de politiek geklonken en hebben zichzelf volstrekt monddood gemaakt. God zal het zien en zoeken en Hij zoekt het al, want er is geen enkele predikant die de zaken ziet zoals het geloof het ziet door Woord en Geest, wat betekent, dat het licht des Geestes is uitgedoofd binnen de refo-kerken. Daarentegen profileert de huidige priesterschaar zich als een kudde stomme honden die niet bassen kunnen, met name als de ere Gods en de leer van Christus kerkbreed vertrapt en vervalst worden (Jes. 56:10). Die roepende zonde van nalatigheid zal God zwaar bezoeken met bloedige oordelen (Ezech. 13 - Openb. 19:2).

Jammer voor ex-kamerlid, dhr. E. Dijkgraaf, dat hij het 100-jarige SGP-bestaan als kamerlid niet kon meemaken, aangezien de man het oordeel is bezorgd, doordat Dijkgraaf belials-geschenken aannam van Pow-nieuws en omdat hij in een interview voor een Limburgse nieuwsomroep abortusmoord gladstreek met 100% atheďstische nazi-praat (Zie Klik hier link of volgende blok).

Heel dat belialsstuk dat SGP heet, is een anti-Christ beweging, die feestvierend ter helle danst. Terugkeer van die helledanst is niet mogelijk, omdat God Zich in der eeuwigheid niet conformeert met demon-politiek die het kwade doet en goed noemt. Gods Woord zegt dezulken de eeuwige verdoemenis aan (Rom. 3:8). In Romeinen 3:8 staat exact wat de politiek van de SGP inhoudt en wat daarvan de gevolgen zijn.

De SGP opheffen en heel de SGP-top en alle SGP-dominees in de kerkelijke ban doen, totdat zij bekeren, is de enig bijbels aangewezen weg. Maar die weg wil geen enkele kerkenraad, noch SGP-dominee gaan, omdat zij menseneer liever hebben dan de eer van God, niet 1 uitgezonderd! (Joh. 12:43). Gods oordelen zijn dan ook niet meer af te bidden. Gods ware volk zal God in Zijn oordelen evenwel aanbidden.

De totaal wereldvreemde (is wat anders dan vreemdeling zijn in deze wereld) pilatus-dominee A. Kort die in zijn sektarisch kerkverband zelfs voor de fascistische SGP collecteert, reageert als een door een wesp gestoken tegen diverse waarschuwende getuigen jegens zijn liberale felicitatie-houding jegens koningin Athalia en zijn tuchtloze houding jegens OGG-kelleriaan, Van der Staaij, en roept hen toe: "Je moet maar veel voor de SGP bidden...."

Waartoe Kort geveinsdelijk oproept, namelijk, om voor de SGP te bidden, is hetzelfde om mensen op te roepen om voor het gouden kalf te knielen en te (aan)bidden, maar die zulke afgoderij bedrijven, zullen het oordeel dragen, wie zij ook zijn (Rom. 3:8 - Gal. 5:10).

De HEERE heeft tegen Jeremia -en tot mij- totaal iets anders gezegd dan wat de afvallige OGG-Kort proponeert, namelijk: "Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen", Jer. 7:16.

'k Ben jaar en dag met het feit geconfronteerd dat de huidige priesterschaar zich niet onderscheidt van de witgepleisterde graf-politiek der Farizeen en Schriftgeleerden van weleer. Ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, om er zonder kleerscheuren vanaf te komen, maar die dat doen hebben geen ware Godskennis, noch zelfkennis en gaan zich voor eeuwig bedriegen, als zij zich niet waarachtig tot God bekeren. Gods ware volk verkeert onder het kruis en worden overal en altijd vervolgd om Christus' wil, vooral binnen en door het 'reformatorische' gemenebest. Dat is trouwens door Christus Zelf voorzegd (Matth. 10:22) en het is dan ook een troostrijk privilege voor Gods ware volk onder het kruis, en een eer, om verwaardigd te worden om in Zijn Naam smaadheid te mogen lijden (Hand. 5:41).

---------------------------------------------

Bilderberger SGP-krant, het RD, propagandeert vroom-vleselijk op 100-jarig bestaan SGP: "Predikanten over ‘domineespartij' SGP"
"De SGP heeft iets met predikanten. En dat is een understatement. De belangrijkste oprichter, Gerrit Hendrik Kersten, was een dominee."

Comment
De oprichting van de SGP is nooit uit God geweest, en Kersten heeft zijn roeping als predikant verzaakt, aangezien hij een politieke stem prefereerde boven het bijbels getuigen-zijn in het kader van de gemeente Gods als een publiek getuigende stem naar buiten toe en ook richting de overheid. De godvrezende ouderling Arend Baan te Rijssen heeft Kersten destijds dan ook resoluut van de kansel geweerd, 'omdat Kersten politiek bedreef, hetwelk dwars tegen Gods Woord ingaat', aldus Baan.

De oprichting van de SGP is derhalve een wettisch-dienstbare politieke demonstratie dat juist vroom-verpakte opstand tegen God manifesteert. Kersten heeft met zijn politieke ambities van God een partij-god en een demoncratische god- en van de ware godsdienst een demoncratische partijgodsdienst gemaakt, een afgod dus, ofwel een belialsstuk, terwijl David zelfs geen belialsstuk voor zijn ogen kon stellen (Ps. 101:1).

De godvrezende Noach heeft 120 jaar tegen een dergelijke afgodscultus gepreekt, zonder dat er 1 mens tot bekering kwam. "En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden", Luk. 17:26-30.

Het 'eeuwfeest' der SGP is een feest van het zuurdesem der kwaadheid en der boosheid (1 Kor. 5:8). Die hele afgods-cultus der SGP staat o.a. kort en krachtig beschreven in Hand. 7:41: "En zij maakten een kalf in die dagen, en brachten offerande tot den afgod, en verheugden zich in de werken hunner handen."

----------------------------------------

Drie refo-dominees die met Gods Woord op hun lippen de SGP-belial in het RD bejubelen, conform alle SGP-dominees:

- PKN-ds. H. Liefting
- GG-ds. W. Visscher
- GGinN-ds. O. M. van der Tang


Liefting staat zelf op een sodomitische kerkbodem en voelt zich dus goed thuis bij een sodomitische SGP. OGG-sodomiet, Van der Staaij, zegt namelijk aan de TV-show-tafel bij Jinek, letterlijk: "Wees trouw aan wie je trouw belooft; dat geldt ook voor homo's." (Zie Klik hier link, of volgende blok).
Wat Van der Staaij in die TV-presentatie gezegd heeft, noemt Liefting en consorten "bijbelse politiek"....

Onder deze vrome false flag-noemer: "bijbelse politiek" schaart het verraderlijke trio Liefting, Visscher en Van der Tange -inclusief alle SGP-ers- dus ook het volgende:

* De verraderlijke SGP-stem voor de fascistische Navo-inval in het welvarende Libie en de beestachtige moord op Gadaffi. Libie dat onder Gadaffi tot hoogconjunctuur en welvaart gekomen was, is door die Navo-inval tot een middeleeuwse anarchistische chaos en een christenvervolgend horror-land gebombardeerd, met dank aan de SGP!

* De verraderlijke SGP-bijdrage aan VS-geleide fascistische bombardementen en/of militaire coupen op/tegen Irak, Afghanistan, Oekraine en Syrie, om genoemde landen op bevel van de Rothschild-clan te annexeren voor de Nieuwe Wereldorde, met de installering van een centrale bank en volledige annexatie van de bodemschatten van genoemde landen, waarbij miljoenen doden gevallen zijn en nog vallen, met name onder vrouwen en kinderen, met dank aan de SGP!

* De SGP-voorstem voor de schending van soevereine staten door de westerse coalitie om zogenaamd ISIS-terroristen te verslaan, terwijl ISIS een door de CIA gecreëerde terroristenbende is, die is ingezet om met name Syrië met false flags te annexeren, zoals met Libië, Irak en Afghanistan gebeurd is. In Syrie gaat dat gepaard met false flags, die niet door het regeringsleger, maar door de door het Westen aangestuurde ISIS-rebellen uitgevoerd worden. Het doel is een geplande militaire coup tegen president Assad, waarbij inmiddels duizenden slachtoffers gevallen zijn, niet veroorzaakt door het Syrische regeringsleger, maar door het Westen gesteunde gas-explosieve ISIS-rebellen, met dank aan de SGP!

* Het trio refo-priesters noemt het 'bijbelse politiek' als Van der Staaij op cursus gaat bij een abortuskliniek... en goede gesprekken heeft met aborteurs..., zelfs aan de EO-tafel... Staaij heeft zelfs een landverraderlijk boek geschreven over "goede gesprekken" met moderne Nazi's, die een nazi-reductie van de mensheid willen bewerken tot 500 miljoen, dat letterlijk staat gegraveerd in de Georgia Guide Stones. Staaij heeft dus goede gesprekken met moderne Nazi's, zoals de vaccinatie-spuitende killer, Bill Gates. Unesco en de Bill & Melinda Gates foundation zijn satanische bewegingen, met miljoenen slachtoffers als gevolg van gecreërde Aids-virus, kankerverwekkende vaccinaties en massa-abortussen in Afrikaanse landen, met dank aan de SGP !

* Het trio refo-priesters noemt het 'bijbelse politiek' dat de SGP Gods heilige Scheppingsorde en het Apostolisch bevel t.a.v. de plaats van de vrouw verkracht, door de vrouw een ambt toe te kennen op de publieke tribune, terwijl de SGP voorheen met Gods Woord op de lippen bij hoog en bij laag beweerde dat volgens Gods Woord de vrouw geen ambt toekomt. Wat Christus zegt: "Ze zeggen het en doen het niet", noemt het genoemde trio: 'bijbelse politiek'....

"Bijbelse politiek" houdt volgens het trio refo-priesters dus ook in om een knieval voor de duivel te maken....!

* Het trio refo-priesters noemt het ‘bijbelse politiek' dat de SGP de theocratie heeft ingeruild voor demoNcratie. De SGP participeert dan ook volop met de huidige demoNcratische regimes en voert verrot-vleselijke verkiezingscampagnes om het oogmerk van de zondeval -de mens erin en God eruit- te repeteren en politiek te promoten in woord en daad.

* Het trio refo-priesters noemt het ‘bijbelse politiek' dat de SGP, mevr. Schippers van volksongezondheid, maant, zich strikt aan de abortus- en euthanasiewet te houden, en daaruit kan een kind verstaan dat de SGP dergelijke nazi-wetten promoot, want anders zou de SGP een verbod op genoemde wetten afeisen, maar dat acht de SGP "niet haalbaar", ...alsof Gods Wet zich afhankelijk stelt aan politieke haalbaarheid..., de godslastering ten top!

* Het trio refo-priesters noemt het ‘bijbelse politiek' dat de SGP Artikel 36 van de NGB verworpen heeft, door de demoNcratie te verheffen boven de theocratie, met de atheďstische bewering dat Gods Woord en Wet, inclusief NGB-Art. 36 door het politieke stelsel achterhaald is, dus niet meer haalbaar en niet meer relevant is. Dat wordt ook o.a. letterlijk gezegd door SGPlayboy Van der Staaij.

* Het trio refo-priesters noemt het ‘bijbelse politiek' dat de SGP een voorstander is van beperkte abortusmoord en de trekker overhaalt om 25000 ongeboren babies neer te knallen om er 5000 van de 30000 te redden, want dat is het gevolg van een kamerstemming op 25000 abortussen of op 30000 abortussen. Ook wie op 25000 abortussen stemt, is nog steeds een brute Nazi-moordenaar, en dat is de SGP ten voeten uit met hun voorstem op een abortus-limiet! Stemmen op 25000 abortusmoorden, i.p.v. 30000 abortusmoorden, noemt het trio refo-priesters (en alle refo-dominees) "bijbelse politiek!" Gods gebod: "Gij zult niet doden", wordt door alle SGP-ers en alle SGP-dominees met voeten getreden en dat houdt ook in dat zij het volmaakte offer van Christus in discrediet stellen. Degenen die de Wet teniet doen, op welke wijze ook, doen dat ook met de borgtochtelijke Wetsvervulling van Christus. Het ware geloof daarentegen bevestigt de Wet, "Want wij weten, dat de Wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde", Rom. 7:14 (ev).
De SGP-ers voelen zich echter hoog geestelijk en ver verheven boven het geheel vleselijk-zijn van Paulus en al Gods ware kinderen, en daarom is de roem van de SGP gelegen in verrot-vleselijke mensverheerlijking, terwijl de roem van Gods volk luidt: "Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere!" (Rom. 7:25).

* Het trio refo-priesters noemt het ‘bijbelse politiek' dat de SGP NIETS tegen de kinderrovende en kindermisbruikende Jeugdzorg onderneemt, noch een tribunaal eist tegen de Haagse pedofiele elite, noch het doofpot-deksel omtrent de MH17-crash open eist. Het trio refo-priesters noemt het ‘bijbelse politiek' dat de SGP zich 'politiek correct' profileert, terwijl met feiten bewezen is dat 'politieke correctheid' de hoogst mogelijke vorm is van criminaliteit en pure maffia-praktijken (Rolodex, Demmink-beerput, nazistisch Lissabonverdrag, verraderlijk Associatieverdrag met Oekraine, dictatoriaal TTIP-agreement, nazistische orgaanwet, landverraderlijke sleepwet, Monsanto-vergiftiging van zaden en gewassen, enz. enz.).

Zo kunnen we nog dagen doorgaan, maar al die SGP-criminaliteit is reeds uitvoerig op deze website gepubliceerd en met feiten bewezen (Zie PS onderaan dit blok).

GG-ds. W. Visscher is ook een beroepshuichelaar van de eerste orde, aangezien hij -net als Liefting- het SGP-kwade goed noemt en het bijbelse-goede kwaad. Ook Visscher kerstent het kwade en die dat doen kunnen in der eeuwigheid niet in vrede voor God verschijnen. "Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!" Jes. 5:20.

Ook GGinN-ds. O. M. van der Tang bejubelt het gouden refo-kalf, de SGP. Hij bekritiseert de SGP wel ten aanzien van het vervloekte feministische vrouwenstandpunt-besluit op bevel van de hoge raad, maar ook Van der Tang komt -net als dhr. Op ‘t Hof- niet tot een totale verwerping van het gouden refo-kalf der fascistische SGP en dat maakt hem des te verraderlijker.

De SGP zal NOOIT handelen op grond van Gods Woord en NOOIT door het geloof, aangezien van het SGP-lijk niets valt te verwachten dan een Godevijandige doodslucht, waardoor Gods ware volk zich fysiek vermoord en vervolgd voelt, omdat het lijk der SGP de ere Gods vertrapt en de kroonrechten van Christus doorlopend verkracht. Gods ware volk is aan de ere Gods geklonken en op de kroonrechten van Christus gebrand met de liefde die uit God is. Alle liefde die niet voortvloeit uit God en Christus, is slechts duivels sentiment, ofwel zielsbedrieglijk en godslasterlijk gesnotter.

Het gouden-kalf-feest der 100-jarige SGP is een godslasterlijke demonstratie van profane vijandschap tegen God, Zijn Woord, Christus en Gods ware volk. Alle vijanden van Christus zullen echter voor eeuwig verdoemd worden, als zij zich in de tijd niet waarachtig tot God bekeren. De in Gods Woord voorzegde afval gaat door en de refo-dominees zijn zo dood als een pier over deze ontwikkeling, maar straks staan ook zij voor de rechterstoel van Christus en dan zal een beroep op de SGP tot hun eeuwig verderf blijken te zijn en wie het ook betreft, want er staat geschreven: "Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!" Jes. 5:20.

"Land, land, land, hoort des HEEREN Woord!"

GPPB.

PS. Neem nota van de SGP-criminaliteit door de volgende namen afzonderlijk in de ZOEKTERM op de website in te voeren en vervolgens op de de linkse knop onder de zoekterm te klikken:

- SGP
- STAAIJ
- DIJKGRAAF
- VAN LEEUWEN
- BISSCHOP
- VAN DIJK
- VISSCHER
- KRANENDONK
- DE BRUIJN
- LEWIS
- KELLER
- RD
- ABORTUS
- LIBIE
- SYRIE

VAN DER STAAIJ, VAN DER VLIES EN DIJKGRAAF KERSTENEN HOMO-RELATIE EN ABORTUS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

SGPLAYERS VAN DER STAAIJ, VAN DER VLIES EN DIJKGRAAF KERSTENEN RESPECTIEVELIJK HOMO-RELATIE EN ABORTUS


KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE ATHEISTISCH-POLITIEKE STAAIJ/VLIES/DIJKGRAAF-UITSPRAKEN/LERINGEN, WAARMEE ZIJ ZICHZELF EN DE VOLTALLIGE SGP ONDER HET OORDEEL DER VERDOEMENIS PLAATSEN (ROM. 3:8).http://www.derokendevlaswiek.nl