SGPLAYER STAAIJ PROSTITUTIE/PROMOTOR SCHRIFTVERKRACHTER
SGPLAYER STAAIJ PROSTITUTIE-PROMOTOR & SCHRIFTVERKRACHTER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Ds. Labee (GG) verweet onlangs broeder Marchel S. hoe hij het durfde te besteken om van het 'goddeloze medium' "youtube" gebruik te maken, toen Marchel hem een link toestuurde over een video over de Nieuwe Wereldorde, omdat refo-dominees omtrent deze in Gods Woord voorzegde ontwikkeling nog onkundiger zijn dan de Hottentotten.

Ds. Labee (die met ds. R. van Kooten omtrent hun brute vaccinatie-leugens zijn ontmaskerd op deze website) stemt ondertussen wel op de SGP, waarvan de kamerleden Van der Staaij, Dijkgraaf en Bisschop, volop en doorlopend optreden op dit "goddeloze youtube-medium" via video- en TV-shows. Labee stemt dus op een goddeloze TV-show-partij die hij echter NIET datgene verwijt hetgeen hij broeder in Christus, Marchel S. -uit pure vijandschap- wel verweet.

Persoonlijk ben ik op mijn rondreis onder de heidenen niet die zwart-verpakte "integere" vijandschap tegengekomen, waarvan het gros refo-dominees meer dan zwanger is.

Predikanten die SGP-lid zijn en op SGP stemmen, stemmen dus ook in met de godslasterlijke manipulatie zoals Van der Staaij hieronder ten beste geeft. Dat geldt vanzelf ook voor degenen die preken publiceren van genoemde SGP-dominees.

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM DE ORIGINELE STAAIJ-VIDEO, INCLUSIEF DE AANGEHECHTE COMMENT-VIDEO TE DOWNLOADEN.


---------------------------------------------------------------


Klik hier

HERHALING


ONDERSTAANDE FEITEN WORDEN DOOR DE REFO-MAFFIA GLASHARD ONTKEND, TERWIJL SGPLAYER STAAIJ LETTERLIJK VOOR PROSTITULEEFTIJDSVERHOGING PLEIT -

KLIK OP STAAIJ-FACE TER INZAGE 'VIDEO PROSTITUTIE-PROMOTOR STAAIJ'

WORDT BEHOUDEN VAN DIT VERKEERDE SGP-GESLACHT !


Dit artikel is in het geloof geschreven en het betreft een slingerworp met een platte Davids-steen jegens een CIP-spotrede-interview met Van der Staaij (ZIE KLIK HIER LINK) om opnieuw aan te tonen hoe SGP-voorman Van der Staaij Gods Woord met pure politieke prietpraat vervalst door de kerstening van de afvallige SGP-politiek van het kiezen tussen kwaden.
De Cip-interviewer die Van der Staaij bepaalde vragen stelt, laat de Heere Jezus eerst buikspreken, om vervolgens aan Van der Staaij te vragen hoe de politiek -met mijn woorden gezegd- het beste de heilige Wet Gods en de woorden van Christus kan manipuleren met het sluiten van compromissen en hoe daar mee om te gaan.

Het antwoord van Van der Staaij daarop klinkt bijbelgetrouw, aangezien Van der Staaij glashard beweert "dat de SGP nooit een compromis zal sluiten jegens het kwade, ook niet ten aanzien van abortus en euthanasie", hetgeen een helse leugen is, terwijl hij zijn compromisloze uitspraken bovendien als dekmantel gebruikt om de afvallige SGP-politiek van voortdurende compromissen jegens het kwade en het gedoogbeleid der SGP jegens het huidige abortus-kabinet Rutte II te kerstenen. Recent heeft Van der Staaij letterlijk gezegd dat de SGP een politiek voert van "en-en", terwijl die "en-en" politiek der SGP exact hetzelfde is als God en de mammon tegelijk dienen.

Van der Staaij veegt zijn "compromisloze pretenties" dan ook subtiel van tafel, en legt zijn "compromisloze" schijnhouding aan de dag, door te stellen dat het kwade niet ineens, maar van lieverlee moet worden beperkt, juist door compromissen te sluiten omtrent het kwade, namelijk door op alle gebied voor een beperkt kwaad te kiezen. (20000 abortusmoorden i.p.v. 30.000 abortusmoorden; 10 koopzondagen i.p.v. 20 koopzondagen; 21-jarige prostituees i.p.v. 18-jarige prostituees, enz.), terwijl hij begon met de bewering dat de SGP compromisloos is jegens het kwade.

Het boerenbedrog dat Van der Staaij in deze video aan de dag legt, staat niet op zichzelf. Of het nu gaat over abortus, koopzondagen, prostitutie, de plaats van de vrouw, enz., altijd en overal is de SGP-top bezig om Gods Woord op alle mogelijke manieren aan te passen en te vervalsen overeenkomstig de politieke haalbaarheid. Voor en zelfs na het genomen dubbelbesluit der SGP propagandeerde de SGP-top dat de SGP tegen het regeerambt is voor de vrouw, maar nu reiken zij de gekozen skeelerende en broekdragende SGP-feministe, Lilian Janse, de felicitatiehand, en schuiven de schuld van de verkiezing van Lilian Janse met een schijnheilige glimlach op de Vlissingse SGP-fractie.

Van der Staaij zegt in het video-interview het niet verstandig te vinden om krachtens de eis van Gods heilige Wet een absoluut verbod af te eisen op abortus, euthanasie, prostitutie, enz., hetgeen de SGP dan ook niet doet, omdat het afeisen van Gods gebod, volgens de SGP politiek niet haalbaar zou zijn. Bovendien meent Van der Staaij met zijn goddeloze en bedorven verstand dat hij God om de tuin kan leiden met zijn politieke kerstening van politieke zondepraktijk der SGP.

Daarin staat de SGP niet alleen, aangezien bijna alle refo-dominees op deze van God vervloekte gistelijke politiek stemmen en er zelfs lid van zijn. Genoemde dominees zijn volgens Gods Woord niet alleen van hun verstand beroofd, maar ook ontbloot van de genade (Lees Rom. 1).

Ten spijt van heel die gristelijke politieke beweging leert Gods Woord geen aangepast gebod d.m.v. haalbare politiek, aangezien God de absolute eis van Zijn heilige Wet afeist van ieder mens van nature. "Haalbare politiek" ten koste van Gods Woord en Wet is van God vervloekt en pure ongerechtigheid.

Door de absolute eis van Gods Wet te ontkrachten en daarvoor een politieke EHBO-lik-en-plak-praktijk in de plaats te stellen, acht Van der Staaij degenen die Gods gebod publiek afeisen van hun verstand beroofd, terwijl God Zelf het gebod stellig en absoluut handhaaft voor al degenen die onder de Wet zijn. Gods ware volk valt de heilige eis van Gods Wet niet af, laat staan om Gods Wet teniet te doen, zoals Van der Staaij BV wel doet, maar bevestigt de Wet, omdat de Wet het recht Gods handhaaft tegenover de overtreders der Wet. Onder dat oordeel vallen sowieso degenen die de Wet Gods halveren en teniet doen, zoals Van der Staaij BV dat doet.

De koning van Nineve en zijn onderdanen zullen op de dag des oordeels de SGP-praktijk vervloeken en de voltallige SGP veroordelen, omdat de Ninevieten zich op de oordeelsprediking van Jona hebben bekeerd en aan Gods zijde staan. Van der Staaij verkracht niet alleen Gods gebod, maar hij staat ook de bekering van land en volk in de weg met zijn van God vervloekte politieke manipulatie jegens de heilige Wet Gods, waarmee hij vervolgens het offer van Christus in discrediet stelt.

Van der Staaij pretendeert het beter te weten dan God Zelf, aangezien de SGP een politiek bedrijft die God naar kroon en troon steekt, door de eis van de Wet Gods te halveren, God de helft en de duivel de helft, om op deze wijze de Bijbel aannemelijk te maken voor het liberale kabinet Rutte en haar gelijknamige supporters. De Heilige Geest leert bij monde van de apostel Paulus evenwel dat degenen die het kwaad met het kwaad bestrijden, opdat het goede daaruit zou voortkomen, dat hun verdoemenis rechtvaardig is (Rom. 3:8).

Luister verder via de Klik hier link

GPPB.

PS. DV, volgende slingersteen, richting erotisch-TV-popzanger-show/interview SGP-er, E. Dijkgraaf.


http://www.derokendevlaswiek.nl