SCHRIFTVERKRACHTEND RD-ARTIKEL OVER JEFTHA
SCHRIFTVERKRACHTEND RD-ARTIKEL OVER DE GODZALIGE RICHTER JEFTHA  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier GOEBELIAANSE PROPAGANDAKRANT, HET RD, PLAATST TREND-MATIG OPNIEUW EEN ARTIKEL, NU VAN CHR. GER. DR. K. VAN BEKKUM, WAARIN DE GODZALIGE RICHTER JEFTHA EN ZIJN GELOVIGE DOCHTER OP EEN GRUWELIJKE WIJZE WORDEN GEDEMONISEERD....

DAT HET RD OP 1 LIJN STAAT MET DE BILDERBERGER MAINSTREAM MEDIA (NOS, CNN, NEW YORK TIMES, WASHINGTON POST, AD, VOLKSKRANT, TROUW, ENZ. ENZ.), PULPBLADEN, DIE DOORLOPEND PROPAGANDA VOEREN VOOR DE FASCISTISCHE EN GLOBALISTISCHE NWO-ELITE, IS VELEN INMIDDELS BEKEND. HET PLAATSEN VAN ZWAAR GEMANIPULEERD NIEUWS IS EEN TREND BIJ GENOEMDE MAINSTREAM MEDIA. HONDERDEN KEREN IS OP DEZE WEBSITE BEWEZEN DAT OOK HET RD EEN GLOBALISTISCHE LEUGENKRANT IS DIE DE FALSE FLAGS VAN DE NWO-MAFFIA DOOFPOTTEN MET VALSE PROPAGANDA. DAT DUIVELSE FENOMEEN KOMT OOK EN GEDURIG OPENBAAR DOOR DIT SOORT SCHRIFTVERKRACHTENDE ARTIKELEN, ZOALS HIERONDER WEERGEGEVEN. DE REFO-MASSA, INCLUSIEF ALLE DOMINEES, DRIJVEN ECHTER LIEVER MET GENOEMDE MEDIA-LEUGEN-STROOM MEE, DAN DAT MEN IN DE BRESSEN STAAT VOOR DE WAARHEID OM DE LEUGEN TE ONTMASKEREN EN DIE OP GROND VAN DE FEITEN BIJBELS TE WEDERSTAAN.


---------------------------------------------------------------

Theologenblog: #MeToo en #dochtervanJefta

Bron: https://www.rd.nl/theologenblog-metoo-en-dochtervanjefta-1.1439575

K. van Bekkum (KvB): Dat IsraŽls meisjes jaarlijks Jefta's dochter beklaagden, was een stil protest van jonge vrouwen tegen verkeerd mannelijk leiderschap en geweld, betoogt Koert van Bekkum.

GPPB.: Waar haalt Van Bekkum het Schriftverkrachtende sprookje vandaan "dat IsraŽls meisjes Jeftha's dochter beklaagden vanwege verkeerd mannelijk leiderschap en geweld" ?
Gods Woord leert heel iets anders dan Van Bekkum valselijk suggereert. In Richteren 11:34-40 staat de levenslange maagdom van de dochter van Jeftha beschreven, als gevolg van Jeftha's GELOOFS-belofte aan de HEERE (Richt. 11:30-31), waarin in vs. 37 en 38 staat geschreven dat de gezellinnen van Jeftha's dochter haar blijvende maagdom beweenden, omdat kinderloosheid als een smaad werd gezien, zoals ook Rachel haar aanvankelijke onvruchtbaarheid bij de geboorte van Jozef aanduidt, zeggende: "God heeft mijn smaadheid weggenomen!" Gen. 30:23.
Onvruchtbaarheid werd in het oude IsraŽl Gods dus voor een smaadheid aangezien, omdat de onvruchtbaarheid van de belofte aan Abraham gedaan aangaande de vermenigvuldiging van zijn zaad en de zaligheid van het beloofde Zaad schenen uitgesloten te zijn (Zie ook Kantt. SV bij Gen. 30:23). Genoemde Schriftgedeelten geven dus een totaal andere betekenis omtrent de maagdom van Jeftha's dochter en het bewenen door de dochters IsraŽls ervan, dan de Schriftverkrachtende verklaring die Van Bekkum uit zijn doctorale duim zuigt. Dit soort Schriftverkrachtende artikelen is een trend in het RD en er is geen enkele dominee die publiek en met heilige verontwaardiging hiertegen ageert, omdat alle refo-dominees stomme honden zijn die niet bassen kunnen (Jes. 56:10) en zich het oordeel over de valse profeet Hananja over zich hebben uitgeroepen!

KvB.: Mannen denken nog veel te vaak dat het geen probleem is vrouwen in hun omgeving respectloos te benaderen. Dat is wel duidelijk nu actrice Alyssa Milano na berichten over seksueel misbruik door Hollywood-tycoon Harvey Weinstein de hashtag #MeToo (#IkOok) nieuw leven heeft ingeblazen. In de eerste 24 uur deelden 4,7 miljoen vrouwen alleen al op Facebook hun negatieve ervaringen. De #MeToo-campagne maakt veel indruk. Terecht. Het gaat om een diepgeworteld probleem. Tegelijk zijn er ook vragen. Is een campagne als deze wel het juiste middel om slachtoffers op te roepen met hun verhaal naar buiten te komen? Zien we hierbij in het Westen ook niet de gruwelijke achterkant van een vrijere seksuele moraal?

GPPB.: Van Bekkum is dus duidelijk zelf een acteur, aangezien Hollywood de grootste producent ter wereld is van seks(misbruikende) (horror) films en daar doen alle actrices en acteurs dan ook volop aan mee. Van Bekkum suggereert echter alsof actrice Milano serieus tegen het seksmisbruik-fenomeen protesteert, terwijl Milano -als actrice- zelf een grote meespeelster is in de vulgaire hollywood-films. Geen enkele acteur/actrice maakt hierop een uitzondering en Harvey Weinstein is ťťn van hen. Hollywood is een tak van de NWO-maffia om de burgerij door manipulatie en brain-washing klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Ook binnen het Refodom barst het van zulke Scvhriftverkrachtende brain-wash-acteurs op en onder de kansels. Ook alle SGP- en RD-prominenten spelen een waarheidsvervalsende acteursrol, waardoor zij zich Schriftverkrachtend profileren. Over misbruik gesproken!
Bovendien zwijgt Van Bekkum in alle talen over de huidige massale verkrachtingen in de EU-landen, als gevolg van de door het Westen gecreŽerde islamitische invasie, die voor een groot deel bestaat uit gesubsidieerde vrouwenverkrachters, die aan de lopende band westerse vrouwen en meisjes verkrachten, terwijl al die gruwelijke vrouw-vernederende verkrachtingsgevallen categorisch in de doofpot verdwijnen!

KvB.: Ook in de Bijbel is de omgang met vrouwen vaak een belangrijke indicator voor hoe een samenleving ervoor staat. Dat is met name zo in het Bijbelboek Richteren. Enerzijds demonstreren krachtige vrouwen als Debora, JaŽl en de moeder van Simson de zwakheid en aarzeling bij mannen in hun omgeving. Anderzijds toont gruwelijk geweld tegen vrouwen, vooral aan het slot van het boek, hoe diep de stammen van IsraŽl gezonken zijn. Geen wonder dat Richteren de laatste decennia vanuit feministisch perspectief intensief is bestudeerd. Hierbij valt vooral de dochter van Jefta op.

GPPB.: Van Bekkum suggereert dat de dochter van Jeftha door haar vader is geterroriseerd en een feministisch(?) slachtoffer geworden is van een gewelddadige vader ??

KvB.: Jefta is een sterke, gelovige strijder die als uitgestotene uit zijn clan hunkert naar erkenning. Als krachtige dealmaker slaagt hij erin stamleider en rechter van heel IsraŽl te worden. Maar alles ontspoort, als hij ook God denkt te kunnen manipuleren. Hij belooft de HEERE te offeren Ąwat" of Ąwie" hem na de overwinning ook maar als eerste tegemoetkomt. Dat blijkt zijn dochter te zijn. Desondanks zet hij zijn gelofte door. Zo verliest de man zonder familie zijn enig kind.

GPPB.: Het verzinsel dat Jeftha "hunkert naar erkenning" door zijn eigen volk, is pure doctorale(!) inlegkunde van Van Bekkum, die volledig strijdt met wat er hieromtrent in Gods Woord over Jeftha staat geschreven. Het is niet op verzoek van Jeftha, maar het zijn de oudsten des volks die vanwege de nood van land en volk de in ballingschap verkerende Jeftha opzoeken en hem biddend verzoeken om zich aan het hoofd van het leger te stellen, om de omringende vijanden het hoofd te bieden, om vervolgens richter over hen te zijn.
Vervolgens galoppeert Van Bekkum als een op hol geslagen ezel door op zijn Schriftverkrachtende toer, door te valselijk te suggereren dat Jeftha getracht heeft om God te kunnen manipuleren... Van Bekkum schuift bovendien uiterst subtiel Jeftha de schuld in de schoenen dat hij de man is die zonder familie zijn enig kind verliest..,

KvB.: Vanouds gaat in het gesprek over dit verhaal veel aandacht naar de vraag of het om een echt mensenoffer gaat. In de twaalfde eeuw na Chr., de tijd van heftige Jodenvervolging op grond van de beschuldiging dat de Joden Christus hadden gekruisigd, bedacht rabbi Jozef Kimchi een andere uitleg, namelijk dat Jefta's dochter een soort non is geworden. De kapstok hiervoor is dat Richteren 11 ook meldt dat de meisjes in IsraŽl elk jaar vier dagen lang het feit beklagen dat Jefta's dochter niet aan Gods volk heeft kunnen bijdragen door te trouwen en kinderen te krijgen. Via de rabbijnenbijbel kwam deze uitleg in de kanttekeningen van de Statenvertaling terecht en zo in de Nederlandse uitlegtraditie. Maar de tekst zegt wat anders: Jefta Ąvolbracht aan haar zijn gelofte".

GPPB.: In heel Gods Woord staat niet geschreven hetgeen Van Bekkum in de laatste regel van bovenstaande alinea suggereert. Van Bekkum suggereert een bijbeltekst te citeren, hetgeen volstrekt niet het geval is. Bovendien heeft Jeftha door het geloof zijn gelofte aan de HEERE gedaan om het beloofde als een offer aan de HEERE toe te wijden. Dat Jeftha's dochter als eerste Jeftha tegemoet komt na de overwinning, valt Jeftha niet te verwijten, aangezien de HEERE Zelf door Zijn aanbiddelijke Voorzienigheid Jeftha beproeft op zijn geloof, nu het niet een of ander offerdier, maar zijn bloedeigen dochter betreft. Nu komt het er voor Jeftha opaan of hij ook nu nog standvastig blijft en zijn gelofte getrouw aan de HEERE vervullen zal. De geschiedenius vertelt ons dat Jeftha den HEERE getrouw blijft omtrent zijn gedane gelofte! Ook Jeftha's dochter is het van harte eens over het feit dat haar vader zijn gelofte om harentwil niet kan breken! (Richt. 11:36-37), terwijl Van Bekkum Jeftha's dochter valselijk als een slachtoffer beschrijft die moet bukken om de grillen van haar dwaze vader....!

KvB: De verteller houdt het kort. Het is immers te erg voor woorden. Intussen gaat de aandacht naar iets anders, namelijk naar Jefta's dochter zelf en de meisjes die haar beklagen. De dochter onderwerpt zich aan haar vader. Maar haar antwoord op zijn beschuldiging dat zij hem in het ongeluk stort, benoemt precies de kern van zijn falen: ĄU hebt uw mond opengedaan tegen de HEERE!" Te gemakkelijk heeft Jefta, wiens naam "hij opent" betekent, inderdaad zijn mond opengedaan. Tťgen God. Vanuit de gedachte dat hij over alle lijf en leven in zijn huis kon beschikken.

GPPB.: Volgens Van Bekkum is de geloofsbelofte van Jeftha aan de HEERE "te erg voor woorden", en vervolgens geeft Van Bekkum aan hetgeen Jeftha's dochter aan haar vader zegt, een pure feministische lading, alsof Jeftha's dochter haar vader zwaar verwijt maakt (vs. 36), hetgeen absolute laster is. Jeftha heeft zijn mond op geen enkele wijze goddelooslijk tegen God geopend, zoals Van Bekkum dat wel suggereert, maar in afhankelijkheid des HEEREN een weloverwogen geloofsbelofte aflegd, waarvan hij deze uitkomst evenwel niet kon vermoeden. Jeftha's dochter stemt echter volledig overeen met de geloofsbelofte van haar vader Jeftha, namelijk dat die gelofte aan haar volbracht moet worden, terwijl Van Bekkum Jeftha's dochter valselijk afschildert als een slachtoffer die haar vader verwijten maakt. Zo is het absoluut niet. Zowel Jeftha als zijn dochter verkiezen liever de eer van God als eigen eer en naam. De Schriftverkrachtende laster die Van Bekkum uitbraakt, nl. dat Jeftha de intentie had om de beschikking te hebben over alle lijf en leven in zijn huis, is pure Schriftverkrachtende en feministische galbrakerij!

KvB.: Vervolgens wordt de aandacht gericht op de jaarlijkse retraite van IsraŽls meisjes. Dat heeft een soortgelijk bijeffect. Ze beklagen Jefta's dochter. Maar omdat iedereen zich daarmee tevens Jefta's verkeerde omgang met zijn positie herinnert, is het tegelijk een stil protest van jonge vrouwen tegen verkeerd mannelijk leiderschap en geweld. Stel je voor: meisjes die elk jaar wegtrekken voor een vierdaagse rouwklacht. Dat is nog eens een hashtag.

GPPB.: Tenslotte onderschrijft Van Bekkum in zijn epiloog zijn lasterlijke proloog, namelijk "dat het bewenen en beklagen van Jeftha's dochter door de dochters IsraŽls een stil protest is van jonge vrouwen tegen verkeerd mannelijk leiderschap en geweld".
Ik kan Van Bekkum op grond van Gods Woord verzekeren dat de godzalige dochter van Jeftha zal opstaan in het oordeel, om de Schriftverkrachtende Van Bekkum en zijn gelijknamige theologenblog-collega's, te veroordelen als hij zich niet PUBLIEK van zijn Schriftverkrachtingen bekeert. Overigens zullen de Ninevieten, die tot bekering gekomen zijn onder de prediking van Jona, allemaal Amen zeggen op de veroordeling uit de mond van Jeftha's dochter en uit de mond der geroepen-heiligen-schaar over alle RD/SGP-refo-schriftverkrachters, waarop de engelen zullen zingen, "Amen, ja amen, ere zij God, halleluja!"

RD-note: Koert van Bekkum is universitair docent Oude Testament. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.

GPPB.: Van Bekkum is dus een Christelijk Gereformeerde Schriftverkrachtende feminist!

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VAN DE WARE BIJBELS-HISTORISCHE FEITEN OVER JEFTHA EN ZIJN DOCHTER IN DE VORM VAN EEN E-BOOK IN PDF-FORMAT.


http://www.derokendevlaswiek.nl