NIEUWJAARSBRIEFWISSELING MARCHEL-GPPB. OVER KERKAFVAL
NIEUWJAARSBRIEFWISSELING MARCHEL-GPPB. O.A. OVER KERKAFVAL  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
Nieuwjaarsbriefwisseling 2017, Marchel-GPPB.
o.a. over de kerkelijke afvalHartelijk geliefde broeder Piet,

Veel heil en zegen in het nieuwe jaar 2017!
Vorige week niet in staat geweest iets van mij te laten horen. Zoals u in uw vorige brief al zei: "...er is zoveel te noemen, en dat mocht ik bij vernieuwing gisteren weer eens ervaren, de Heere heeft het met Zichzelf goed gemaakt en in Zijn handen beveel ik mijn geest."
Wat er ook gebeurt op deze ondergaande wereld, de Heere blijft gisteren en heden Dezelfde.

Het schrijven van uw zoon, Rene, ook gelezen, dat gericht was aan ds. Pieters, die op dat gore refoweb zijn huurlingen-gelaat laat zien zonder masker. In wat voor een wereld we leven, daar hoef ik u niets over te zeggen, het is u bekend, maar de refo-wereld, en hun belijders en voorgangers, spannen de kroon in laster, achterklap, roddel, jaloezie, verraad, moordkreten, huurlingentaal, haat onder de dekmantel van liefde..., enz.

De afgelopen tijd nogal wat dominees en ouderlingen aangeschreven van diverse refo-genootschappen omtrent de kerkelijke afval en de ‘neutrale' houding die zij spelen. Het resultaat mag er zijn, je hoort niets je wordt volledig genegeerd. ‘k Had ook niets anders verwacht, hoor. Maar eenmaal moeten ook deze ‘neutrale' leidslieden rekenschap afleggen van hun rentmeesterschap.

Ben ook eens op dat refoweb gegaan, verschrikkelijk, wat daar allemaal neergekalkt en uitgebraakt wordt. Wat een vuilspuiterij, met name over u, jan en allemaal en zelfs dominees doen er aan mee. Er is niets nieuws onder de zon, broeder. Ze hebben Christus gelasterd en gehaat, ze zullen ook haten degenen die van Christus zijn. Christus moest veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en dominees, en zo de Meester, zo Zijn vervolgde volgelingen. Op dat refo-riool-web kan ik niet reageren, dat kan alleen maar als je het met hun duivelse opinie eens bent. De Heere zal echter opstaan tot de strijd, want Hij is geen ledig toeschouwer als Zijn geroepen getuigen gelasterd worden en de dominees hun stomme mond houden. De HEERE liet ook duidelijk Zijn gramschap blijken toen een groep ‘refo'-kinderen de profeet Eliza lasterden en uitscholden. Diezelfde God leeft nog! In onze dagen wordt Christus massaal in Zijn getuigende volk gekruisigd en gesmaad, totdat de maat der zonde vol gezondigd is, dan kunnen Gods oordelen niets dan vreselijk wezen. De refo's hebben zich een eigen god gemaakt, een kerkelijke opinie-god, een modaliteiten-god, een aangepaste god, een haalbare god, een politieke god, want wat de ware God leert in Zijn Woord, is volgens de refo-religieuze massa niet meer haalbaar en zelfs achterhaald. God zal echter lachen in hunlieder verderf. Al die vraag-makende refo's op refoweb gaan met hun vragen niet naar de Heere, maar naar de theologische waarzeggers die voor dat doel zijn ingehuurd op dat endor-refoweb en het is voorzegd, dat als de blinde de blinde leidt, zij beiden in de gracht vallen, maar het is nog veel erger, want zijn smaden Christus en Zijn leer die zij hebben ingeruild voor de heersende Godevijandige refo-opinie.

Beter met God alleen door bezaaide en onbezaaide wegen, broeder, dan in gezelschap van een stel nep-broeders over de geplaveide brede weg ter helle. Broeder, ook Simson ging zijn weg alleen met God, om de raad Gods uit te dienen, als een geroepen Nazareeër, als een kind-knecht, en omdat Simson God de eer gaf, werd hij door God geëerd en was zijn laatste slag de beste van zijn leven. Christus onze oudste Broeder is gestorven voor het verachte, voor het onedele en voor hetgeen niets is en Hij alleen weet wat goed, nuttig en nodig voor ons is. Zo moet alles medewerken ten goede voor degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Brengt veel strijd met zich mee, maar de Heere maakt het altijd goed met Zichzelf, tot onze grote zielevreugd!

Afgelopen week zijn er weer enkele false flag aanslagen gepleegd (agenda 21). De elite weet heel goed dat de mensen de elitaire media-leugens geloven (begon al in het paradijs). Er hoeft, zoals je onlangs aanhaalde, alleen nog een RD-draai aan gegeven te worden en de mensen slikken het als zoete koek. Er is echter maar één mening des Geestes, en daar wil men niet van horen.

Geliefde broeder, ik hoop dat de Heere u nog een poosje in Zijn wijngaard zal houden, om alle holen uit te roken die valselijk tegen Gods onfeilbaar Woord ingaan en dat Woord van God vervalsen en aanpassen op alle fronten. Dat ook het komende jaar de Heere u uit Zijn volheid mag bedienen en u de woorden in de mond en zaken in het hart mag geven om de volle raad Gods uit te dragen, opdat Sion gesterkt en er nog vele vijanden met God verzoend mogen worden, is onze wens en bede.

Hartelijke groeten, Marchel Schilperoord

--------------------------------------

Zeer geliefde broeder Marchel,

Hetzelfde toegebeden, nl. veel heil en zegen in Christus voor het nieuwe jaar, met de vervolgingen!
Wat betreft dat lastergallende gekrijs op refo-riool-web jegens Christus in mij: "Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!" Matth. 10:25.

Vriend Pieters is echter al veel eerder openbaar gekomen als een huurling, zoals ook in de brief van René bewezen wordt. (Zie onderstaande link).

http://www.providencemountainranch.com/Brief%20Rene%20aan%20ds.%20Pieters%20refo-riool-web.pdf

O, wat zal toch die dag openbaren, als Christus wederkomt op de wolken des hemels! Ik zie het in de geest gebeuren en als dan de boeken worden geopend, zullen ook alle lasteraars rekenschap moeten geven van hun rentmeesterschap en dan zullen ze allen verstommen, waaronder zeer veel predikanten, aangezien al die refo-dominees geveinsdelijk zwijgen waar ze moeten spreken, ergo, de zaak des duivels supporten, o.a. door de fascistische en beestaanbiddende SGP aan te hangen -(degenen die hoeren-promotor, verrader, spotboef en antichrist, Van der Staaij, hun politieke voorman noemen, hebben de duivel als hun vader)-; Christus kruisigen in Zijn vervolgde volk; pure sodomie kerstenen en homo's toegang verlenen tot de heilige dis en de ambten; geen publieke stem richting de overheid laten klinken; de kerkelijke bannen opgestapeld laten liggen binnen eigen kerkverband; pelagiaanse modaliteiten-religie tolereren en zelfs promoten; Gods Woord vervalsen door allerhande leervrijheid; de Leeuw uit Juda's stam compleet doodzwijgen en daarmee Gods eer vertrappen; een pilatushouding aannemen (zie artikel via onderstaande link omtrent pilatushouding A. Kort) en de handen wassen in onschuld als Gods eer in het geding is, enz. enz.

http://www.providencemountainranch.com/PILATUSHOUDING%20VAN%20DS.%20A.%20KORT.pdf

Ik kan al die refo-riool-web-lasteraars die mijn naam als kwaad verwerpen, vergeven met hetzelfde gebed als gestenigde Stefanus bad: "Heere, reken hun deze zonde niet toe", maar de zonde die zij met hun lastergal bedrijven tegen God en Christus, kan ik niet vergeven en zonder waarachtige bekering zullen al die lastergallers geoordeeld worden naar hun duivelse werken. Laat staan dat de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest, die massaal binnen de refowereld bedreven wordt, ooit vergeven zal worden, want degenen die de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedrijven, zullen voor eeuwig verdoemd worden.
Het RD-refo-riool-web moet er echter zijn, want ook ketterijen moeten er zijn, maar Gods ware volk kan van het riool-medium als RD-refoweb en face-book geen gebruik maken, omdat het beheerst wordt door onreine geesten. De verleiding is groot om via genoemde riool-medium te ageren, omdat de godslastering op zulke spotboef-riolen heilige verontwaardiging oproept bij degenen die God vrezen, maar die heilige verontwaardiging kan niet geuit worden op een satanisch medium, maar via eigen website en/of webblog, brieven, emails, prediking, enz.

Gods ware getuigen kunnen dan ook niet nalaten om de duivelse refo-geesten te wederstaan, let wel, alleen met Gods Woord en niet met vleselijke wapens. Ik roep mijn mede-getuigen in Christus op, deze briefwisseling aan alle predikanten te emailen, opdat elke verontschuldiging op hun lippen zou besterven!

Ketterijen moeten er evenwel zijn, opdat de oprechten openbaar komen met hun geloofsgetuigenis der Waarheid en derhalve moeten ook al die refo-lastergallers er zijn om onder de toelating des Heeren en onder de regie van de RD-top hun slangenvergif op dat refo-riool-web uit te braken en Christus in Zijn volk te kruisigen, doch wee degenen die dat doen. De Zoon des mensen moest verraden worden, doch wee die mens.

Als de Sanhedristen echter geweten hadden dat zij Stefanus de hemel in stenigden, hadden ze het niet gedaan, omdat zij Stefanus de hemel misgunden. Als de refo-riool-web-vergifspuiters zouden weten dat Christus mij zalig spreekt als de refo-bloedhonden mijn naam als kwaad verwerpen om de Zoon des mensen wil (Luk. 6:22), zouden ze het niet doen, omdat ze mij de hel toegedacht hebben, gelijk zij ook bij Jeremia gedaan hebben (Jer. 26:8-11) en de profeet Gods wilden vermoorden om zijn getrouwe prediking.

Er is niets nieuws onder de zon en de Heere heeft het mij vroegtijdig voorzegd dat ik van allen gehaat zou worden, inclusief door ouderlingen en dominees, omdat mijn roeping uit God is en ik een levende getuige van Hem mag zijn om het snode van het kostelijke uit te rukken (Jer. 15:19-20). Dat laatste kan geen dominee verdragen, want zij zien de getuigen van Christus als een bedreiging voor hun positie, aangezien zij allen de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben, opdat zij niet vervolgd zouden worden. Zij zoeken allen het hunne en niet hetgeen van Christus is. Geen enkele dominee kent de hellevaart van Hanna (1 Sam. 2:6), laat staan de dagelijkse dood (1 Kor. 15:31) en geen van hen heeft een waarachtige Goddelijke roeping, want anders zou men publiek in de bressen staan en de hel, de Antichrist en de valse leraars doen schudden op hun grondvesten. Vergeet het maar, want zij hebben de eer der mensen lief, meer dan de eer van God (Joh. 12:23).

Binnen alle refo-kerken worden de roepende zonden gekerstend, waaronder de aanvaarding van refo-sodomieten, waardoor de Goddelijke scheppingsorde wordt verkracht. De scheppingsorde is een van de hoofdpijlers van de leer van Christus en die de scheppingsorde ondermijnen/overtreden en zich daarvan niet bekeren, kunnen niet zalig worden (2 Joh. 1:9). Alle refo-kerken met hun voorgangers bevinden zich in de fase van Romeinen 1:18-32 en zijn door God overgegeven en je moet er maar goed op letten dat dezulken zichzelf tot een god geworden zijn. Het is openbaar dat hun verstand verduisterd, hun zinnen verblind, hun geweten toegeschroeid en hun hart opgeblazen is, aangezien zij het recht en de ere Gods vertrappen en vertrapt kunnen laten liggen, zelfs met Christus op de lippen.

Geen dominee neemt Gods waarschuwingen omtrent de huidige refo-afval ter harte en derhalve zullen zij het oordeel dragen, wie zij ook zijn, gelijk geschreven is: "En nu, gij priesters! tot u wordt dit gebod gezonden; indien gij het niet zult horen, en indien gij het niet zult ter harte nemen, om Mijn Naam eer te geven, zegt de HEERE der heirscharen, zo zal Ik den vloek onder u zenden, en Ik zal uw zegeningen vervloeken; ja, Ik heb ook alrede elkeen derzelve vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Ziet, Ik zal u het zaad verderven; en Ik zal drek op uw aangezichten strooien, den drek uwer feesten, zodat men u met denzelven wegnemen zal", Mal. 2:1-3.

Paulus heeft Hymeneus en Alexander aan den satan overgegeven, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren (1 Tim. 1:20), hetgeen in onze dagen het gehele Refodom geldt, want het is alles lasterpraat jegens Christus, Zijn leer, Gods scheppingsorde en Zijn vervolgde volk, zeggende: "...laat ons Barabbas los...., kruis Hem, kruis Hem...!", en: "...wij hebben geen koning dan de keizer...!"

Och, geliefde broeder, dat we gedurig aan Zijn voeten mogen verkeren, want als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? "Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere", Rom. 3:38-39.

zegen en broederlijke groet aan u en de uwen, GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.nl